Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Arestal hebt gebruikt. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Uw arts of apotheker kan u uitleg geven als iets niet duidelijk is.

Arestal
tabletten 1 mg

Dit geneesmiddel wordt in de handel gebracht door
Norgine B.V. Amsterdam

Wat zijn Arestal-tabletten?

Arestal-tabletten zijn witte, ronde tabletten. Aan de ene kant staat "Lox 1", aan de andere kant staat "Janssen".

In elke Arestal-tablet zit loperamide-oxide-monohydraat overeenkomend met 1 mg loperamide-oxide. Dat is de stof die zorgt voor de welting van Arestal. Loperamide-oxide is werkzaam tegen diarree.
De tabletten bevatten verder lactose, maïszetmeel, aardappelzetmeel, cellulose (E 460), croscarmellose-natrium, polyvidon, magnesiumstearaat, colloïdaal silica en polysorbaat.

Arestal-tabletten zitten in verpakkingen van 10 of 30 tabletten in aluminium doordrukstrips. Elke doordrukstrip bevat 10 tabletten.

Arestal tabletten 1 mg zijn in het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder RVG 17112,
op naam van Norgine B.V., Amsterdam.

Wanneer gebruikt u Arestal-tabletten?

U gebruikt Arestal wanner u last heeft van plotselinge (acute) diarree. Arestal zorgt ervoor dat er minder vaak ontlasting is en dat deze vaster wordt.
Arestal stopt de diarree, maar behandelt de oorzaak van de diarree niet. Wanneer dat mogelijk is, moet ook de oorzaak van de diarree worden behandeld.
Arestal is bedoeld voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.

Wanneer mag u Arestal niet gebruiken?

Bij kinderen jonger dan 2 jaar.
Bij bloed in uw ontlasting of wanneer u koorts heeft, ten gevolge van ernstige darmontstekingen (acute dysentene).
Wanneer u een ontsteking in de darm heeft. Deze kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van het gebruik van bepaalde geneesmiddelen (bepaalde antibiotics).
Bij verstopping, wanneer u een opgeblazen bulk heeft of bij een vergiftiging.
Wanneer u west dat u verstopping van de darmen of een verminderde passage-snelheid in de darmen moet vermijden.
Wanneer u weet dat u overgevoelig bent voor loperamide of loperamide-oxide, de werkzame stof in Arestal, of voor een van de bestanddelen. Welke dit zijn, vindt u onder: 'Wat is Arestal?"

Raadpleeg bij twijfel aitijd uw arts of apotheker.

Zwangerschap en Arestal

Er zijn onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid van Arestal tijdens de zwangerschap te kunnen beoordelen. Uit proeven met dieren is tot nu toe geen schadelijkheid gebleken. Als u in verwachting bent of van plan bent in verwachting te raken tijdens de behandeling met Arestal, dient u uw arts hiervan op de hoogte te stellen. Deze zal beslissen of u Arestal kunt innemen.

Borstvoeding en Arestal

Zeer kleine hoeveelheden van de werkzame stof in Arestal komen in de moedermelk terecht. Overleg daarom altijd eerst met uw arts als u Arestal wilt gebruiken wanneer u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid, bedienen van machines en Arestal
Tot nu toe is niet bekend of Arestal invloed heeft op de njvaardigheid. Heel zelden komt duizeligheid voor als bijwerking. Het is verstandig daar rekening mee te houden.

Anders geneesmiddelen en Arestal

Overleg met uw arts of apotheker wanneer u geneesmiddelen gebruikt die de werking van de maag of de darmen vertragen of versnellen. Deze middelen kunnen namelijk het effect van Arestal beïnvloeden.

Waarschuwingen en voorzorgen

* Bij diarree verliest uw lichaam veel vocht en zouten. Dit moet u aanvullen door veel te drinken. Het beste kunt u in de apotheek een speciaal poeder kopen, dat suiker en zouten bevat (ORS). U lost het op in water.
* Vooral ouderen krijgen bij diarree snel last van uitdroging.
* Wanneer de diarree-aanval na 72 uur (3 dagen) niet over is, moet u geen Arestal moor innemen, maar uw arts raadplegen.
* Loperamide dient bij kinderen tussen 2 en 6 jaar uitsluitend onder medisch toezicht van de arts te worden gebruikt.
* Er is met Arestal nog geen ervaring bij kinderen jonger dan 12 jaar. De arts kan aan kinderen jonger dan 12 jaar een alternatieve toedieningsvorm voorschrijven waarmee een lagere dosering kan worden bereikt, bijvoorbeeld een drank.
* Zodra de ontlasting vaster wordt of zodra er langer dan 12 uur geen ontlasting moor heeft plaatsgevonden dient u de behandeling met Arestal te stoppen.
* Arestal nooit langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.
* Stop met het innemen van Arestal en raadpleeg uw arts wanneer u last krijgt van verstopping en/of een opgeblazen bulk.
* Vertel het uw arts wanneer u lijdt aan een leverziekte. Misschien is er dan medische controle nodig wanneer u Arestal gebruikt.

Hoeveel Arestal moot u innemen?

Uw arts of apotheker heeft u verteld hoeveel u moet innemen. Houd u aan dit voorschrift. In het algemeen zijn de regels als volgt.

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar dienen bij een diarreeaanval 2 tabletten tegelijk in te nemen. Neem daama, na elke dunne ontlasting, 1 tablet. Neem geen tabletten meer als u een normale of harde ontlasting heeft, of wanneer u 24 uur lang geen ontlasting heeft gehad.
Neem nooit moor dan 8 tabletten per 24 uur.

Hoe moet u Arestal innemen?

Arestal-tabletten most u innemen met een paar slokken water of een andere vloeistof.

Wat moet u doen bij overdosering?

Raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer u of iemand in uw omgeving meet dan de normale dosis heeft ingenomen. Verschijnselen van overdosering zijn: misselijkheid, braken, buikpijn, verstopping, een opgeblazen buik; een droge mond, spierstijfheid, ongecoördineerde bewegingen, slaperigheid, moeite met plassen of zwakke ademhaling.
Kinderen reageren sterker op grote hoeveelheden Arestal dan volwassenen.

Mogelijke bijwerkingen

De volgende klachten komen soms voor: hoofdpijn, verstopping, misselijkheid, droge mond en buikpijn. Deze verschijnselen zijn gewoonlijk mild en kunnen ook samenhangen met de diarree zelf. Moeite met plassen kan voorkomen.
Een droge mond kan ook een teken van vochtverlies zijn; zie "Waarschuwingen en voorzorgen". Neem contact op met uw arts als de klachten hinderlijk zijn.
In zeldzame gevallen kunnen de volgende bijwerkingen optreden: netelroos, plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem), shock (sterke daling bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pots, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock), huiduitslag met blaarvorming inclusief ernstige, plotselinge reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse), moeite met plassen en smaakveranderingen.
Indien een van deze symptomen optreedt, raadpleeg dan uw arts.

Meld alle andere onverwachte of ongewone verschijnselen aan uw arts of apotheker!

Hoe bewaart u Arostal?

Bewaar de Arestal-tabletten op een droge plaats bij een temperatuur van 15-30 °C.

Hoe lang is Arostal houdbaar?

Op de verpakking van Arestal staat tot welke datum de tabletten houdbaar zijn. Voorbeeld: niet te gebruiken na of IXP: 08-99 betekent dat u het geneesmiddel na augustus 1999 niet meer mag gebruiken. Deze datum geldt natuurlijk alleen als u de tabletten op de juiste manier bewaart. Raadpleeg bij twijfel uw apotheker.

Daze gebruiksaanwijzing is samengesteld in Juni 2002.

Wat u over geneesmidden in het algemeen moet weten...
Vertel het uw arts of apotheker altijd als u ook andere geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken. Sommige geneesmiddelen moeten namelijk niet tegelijk worden gebruikt.

Voordat patiënten een geneesmiddel krijgen, is het eerst uitgebreid onderzocht. Als u geneesmiddelen op de juiste wijze gebruikt, is de kans klein dat er iets mis gaat.

Wat houdt een juist gebruik in?

- Gebruik het middel alleen voor het doe/ waarvoor u het heeft gekregen
- Gebruik het alleen in de voorgeschreven hoeveelheid.
- Gebruik het niet langer dan is aangegeven.
Houd altijd geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.
Laat anderen nooit uw geneesmiddelen gebruiken. Gebruik zelf ook geen middelen van anderen.
Raadpleeg onmiddellijk een arts of de eerste-hulpafdeling van een ziekenhuis als iemand een overdosis van een geneesmiddel heeft ingenomen.

Bewaar alle geneesmiddelen in de verpakking die u van de apotheek krijgt, met de gebruiksaanwijzing erbij U kunt de informatie dan nog eens nalezen.

Bewaar geneesmiddelen op een droge plaats, dus bijvoorbeeld niet in de badkamer, die is meestal te vochtig.

Breng overgebleven en oude geneesmiddelen terug naar de apotheek of naar een inzamelpunt voor klein chemisch of l: uit veiligheid en voor bescherming van het milieu.