PATIENTENBIJSLUITER ARIMIDEX®

WAT U MOET WETEN OVER ARIMIDEX

Deze bijsluiter bevat informatie over het geneesmiddel Arimidex. Lees het zorgvuldig. Het verschaft u belangrijke informatie maar kan niet volledig zijn. Heeft u vragen of twijfelt u ergens over, neemt u dan contact op met uw arts of apotheker.

WAT IS ARIMIDEX?

Arimidex is beschikbaar in de vorm van tabletten en elke tablet bevat 1 mg anastrozol. ledere tablet bevat daarnaast een aantal hulpstoffen die nodig zijn om de tablet te kunnen maken. Dit zijn lactosemonohydraat, povidon, natriumzetmeelglycollaat, magnesiumstearaat, hypromellose, macrogol 300, titaandioxide (El 71).

Arimidex is verpakt in doordrukstrips en elk doosje bevat 30 tabletten.

Arimidex behoort tot de groep van geneesmiddelen die aromatase-remmers worden genoemd. Dit betekent dat het een aantal effecten van aromatase remt. Aromatase is een enzym in het lichaam dat de productie van bepaalde vrouwelijke geslachtshormonen zoals oestrogenen beïnvloedt.

WIE IS REGISTRATIEHOUDER VOOR ARIMIDEX?

AstraZeneca BV
Postbus 599
2700 AN Zoetermeer
Tel. nr.: 079-3632222

Het geneesmiddel is in het register ingeschreven onder: Arimidex®, tabletten 1 mg RVG 19123

WAAR WORDT ARIMIDEX VOOR GEBRUIKT?

Arimidex wordt toegepast ter behandeling van borstkanker bij vrouwen die in de overgang zijn geweest.

WANNEER MAG U ARIMIDEX NIET GEBRUIKEN?

U dient Arimidex niet te gebruiken indien u overgevoelig bent voor anastrozol of voor een van de hulpstoffen
.
WELKE VOORZORGEN MOET U VANWEGE ARIMIDEX NEMEN?

* Voordat u begint met het gebruiken van uw geneesmiddel, dient u uw arts op de hoogte te stellen wanneer u:
o tevens andere geneesmiddelen gebruikt inclusief diegene die u zelf gekocht heeft. Geneesmiddelen die `oestrogenen' bevatten, mogen niet in combinatie met Arimidex gebruikt worden, omdat deze de werking van Arimidex teniet kunnen doen.
o lijdt aan een stoornis of ziekte die verband houdt met uw lever of nieren.
* Middelen die oestrogeenspiegels verminderen, zoals Arimidex, kunnen een vermindering van de botdichtheid veroorzaken.
* Arimidex is bestemd voor gebruik bij vrouwen die in de overgang zijn geweest en mag daarom niet gebruikt worden door vrouwen in de vruchtbare leeftijd of door kinderen.
* Het is onwaarschijnlijk dat Arimidex tabletten invloed hebben op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken. Echter, sommige patiënten kunnen af en toe last hebben van krachteloosheid of slaperigheid. In dat geval dient u uw arts om advies te vragen.

Indien u in een ziekenhuis wordt opgenomen, dient u het medisch personeel te informeren dat u Arimidex gebruikt.
Zoals eerder vermeld bevatten de tabletten titaandioxide dat mogelijk een probleem kan vormen bij een gering aantal patiënten die overgevoelig zijn voor deze stof. Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft medegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel neemt.

De tabletten zijn uitsluitend voor u bestemd en mogen niet door iemand anders gebruikt worden.

HOE MOET U ARIMIDEX GEBRUIKEN?

Volg de aanwijzingen van uw arts over hoe en wanneer u uw tabletten behoort in te nemen. Lees de aanwijzingen op de verpakking. Neem bij twijfel contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is een tablet per dag.
Slik de tabletten heel door met wat water.
Probeer uw tablet iedere dag op ongeveer dezelfde tijd in te nemen.
U behoort uw tabletten in te nemen zoals voorgeschreven. Bij het vergeten van een tablet, moet u echter geen extra tablet innemen. U moet uw gebruikelijke schema hervatten. Indien u meer dan uw normale dosis inneemt, dient u contact op te nemen met uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
Stop niet met het innemen van uw medicijnen, zelfs niet als u zich goed voelt, tenzij uw arts dit aanbeveelt.

WAT ZIJN MOGELIJKE BIJWERKINGEN VAN ARIMIDEX?

De volgende bijwerkingen zijn zeer vaak (meer dan 1 op 10 patiënten), vaak (tussen 1 op de 10 en 1 op de 100 patiënten), soms (tussen 1 op de 100 en 1 op de 1.000 patiënten) of zeer zelden (minder dan 1 op de 10.000 patiënten) gemeld:
zeer vaak: opvliegers;
vaak: hoofdpijn, misselijkheid, diarree, uitdunnen van het haar, huiduitslag, gewrichtspijn, gewrichtsstijfheid, droge vagina, vaginale bloedingen (in de eerste weken na starten van de behandeling), krachteloosheid (vermoeidheid) en stemmingsstoornissen;
soms: verlies van eetlust (anorexia), te hoog cholesterolgehalte (hypercholesterolemie), slaperigheid en braken;
zeer zelden: huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (Erythema multiforme) eventueel gepaard gaande met (hoge) koorts, gewrichtspijn en/of oogontsteking (Steven-Johnson syndroom) en allergische reacties zoals plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angio-oedeem), urticaria (galbulten), overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylaxie), bloedprop in een niet-oppervlakkige ader (diep veneuze trombose), en bloedprop in een bloedvat van een long (longembolie).

Indien u hiervan last krijgt dient u onmiddellijk uw arts te waarschuwen.
Wees niet ongerust door deze opsomming van mogelijke bijwerkingen. Het is goed mogelijk dat u geen van deze bijwerkingen ondervindt.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een vermoedelijke bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter, of als u een bijwerking als ernstig ervaart.

HOE MOET U ARIMIDEX BEWAREN?

Niet bewaren boven 30°C. Bewaren in de originele verpakking. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Indien uw arts besluit uw behandeling te staken, draag dan zorg voor een juiste afvalverwerking van de overgebleven tabletten. U kunt ze bijvoorbeeld inleveren bij uw apotheek.

De tabletten niet innemen na de uiterste houdbaarheidsdatum. Deze wordt op de verpakking vermeld en ook op de doordrukstrip achter de letters 'EXP' Draag dan zorg voor een juiste afvalverwerking.

Bewaar uw tabletten op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen. Uw medicijnen kunnen schadelijk voor hen zijn.

DATUM VAN LAATSTE HERZIENING VAN DEZE TEKST Augustus 2004