BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Arlevert 20 mg/40 mg tabletten
cinnarizine/dimenhydrinaat

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Arlevert en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Arlevert gebruikt
3. Hoe wordt Arlevert gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Arlevert
6. Aanvullende informatie

1. Wat is Arlevert en waarvoor wordt het gebruikt

Arlevert bevat twee werkzame bestanddelen. Het ene is cinnarizine en het andere is dimenhydrinaat. De twee bestanddelen behoren tot verschillende groepen geneesmiddelen. Cinnarizine maakt deel uit van een groep geneesmiddelen die calciumantagonisten worden genoemd. Dimenhydrinaat behoort tot een groep geneesmiddelen die antihistaminica worden genoemd.
Beide bestanddelen verminderen de symptomen van vertigo (een gevoel van duizeligheid of ’draaierigheid’) en misselijkheid. Wanneer deze twee bestanddelen samen worden gebruikt, zijn ze effectiever dan wanneer elk bestanddeel apart wordt gebruikt.

Arlevert wordt gebruikt voor de behandeling van verschillende vormen van vertigo. Vertigo kan een aantal verschillende oorzaken hebben. Het gebruik van Arlevert kan u helpen bij het verrichten van uw dagelijkse activiteiten die moeilijk zijn als u last hebt van vertigo.

2. Wat u moet weten voordat u Arlevert gebruikt
Gebruik Arlevert niet:

- als u jonger bent dan 18 jaar
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor cinnarizine, dimenhydrinaat of difenhydramine of voor één van de andere bestanddelen (ga naar rubriek 6. Aanvullende Informatie, voor een lijst met de andere bestanddelen)
- als u allergisch bent voor andere antihistaminica (zoals astemizol, chloorfeniramine en terfenadine, die
worden gebruikt als geneesmiddelen tegen allergie). In dat geval mag u dit geneesmiddel niet gebruiken tenzij uw arts u dit heeft voorgeschreven.
- als u lijdt aan kamerhoekblok-glaucoom (een bepaald type oogziekte)
- als u epilepsie hebt
- als u een verhoogde hersendruk hebt (bv. door een tumor)
- als u lijdt aan alcoholmisbruik
- als u prostaatproblemen hebt waardoor het moeilijk is om te plassen
- bij lever- of nierfalen.

Wees extra voorzichtig met Arlevert Licht uw arts is als u lijdt aan:
- een lage of hoge bloeddruk
- een verhoogde oogdruk
- een blokkering in uw darmen (darmobstructie)
- een vergrote prostaat
- een overactieve schildklier
- een ernstige hartziekte
- de ziekte van Parkinson.

Het gebruik van Arlevert kan deze aandoeningen verergeren. Arlevert kan nog steeds geschikt voor u zijn, maar uw arts moet hier mogelijk wel rekening mee houden.

Inname met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Er kan een interactie optreden tussen Arlevert en andere geneesmiddelen die u gebruikt.
Door het gebruik van Arlevert kunt u moe of slaperig worden wanneer u ook een van onderstaande geneesmiddelen gebruikt:
- barbituraten (geneesmiddelen die vaak worden gebruikt om rustiger te worden)
- narcotische pijnstillers, zoals morfine (sterke pijnstillers, zoals morfine)
- tranquillizers (een type geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van depressie en angst)
- monoamino-oxidaseremmers (worden gebruikt bij de behandeling van depressie en angst).

Arlevert kan ook de werking van de volgende geneesmiddelen versterken:
- tricyclische antidepressiva (worden gebruikt bij de behandeling van een depressie en angst)

- atropine (een geneesmiddel dat de spieren ontspant en vaak wordt gebruikt om uw oog te kunnen onderzoeken)
- efedrine (kan worden gebruikt voor het behandelen van hoesten en een verstopte neus)

- procarbazine (een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van sommige vormen van kanker)

- geneesmiddelen die worden gebruikt voor het verlagen van de bloeddruk.
Aminoglycosiden (een antibioticum) kunnen het binnenoor beschadigen. Als u Arlevert inneemt, merkt u mogelijk niet op dat deze beschadiging plaatsvindt.
U dient Arlevert niet samen met geneesmiddelen te gebruiken die worden gebruikt om problemen met uw hartslag te corrigeren (antiaritmica).
Arlevert kan ook de manier waarop uw huid reageert op allergietests veranderen.

Inname van Arlevert met voedsel en drank

Neem Arlevert na een maaltijd in. Arlevert kan indigestie (verstoring van de spijsvertering) veroorzaken die kan worden verminderd door het innemen van de tabletten na de maaltijd. Drink geen alcohol terwijl u Arlevert gebruikt, omdat u hierdoor moe of slaperig kunt worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik Arlevert niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het kan zijn dat u zich door het gebruik van Arlevert slaperig voelt. Als dit bij u het geval is, dan mag u geen voertuig besturen of machines bedienen.

3. Hoe wordt Arlevert gebruikt

Volg bij het innemen van Arlevert nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is: drie maal daags één tablet, na de maaltijd met wat vloeistof in te nemen. Slik de tablet in zijn geheel in, kauw er niet op.
Gewoonlijk gebruikt u Arlevert maximaal 4 weken. Uw arts vertelt het u als u Arlevert langer moet gebruiken.

Wat u moet doen als u meer van Arlevert heeft ingenomen dan u zou mogen:

Als u per ongeluk te veel tabletten heeft ingenomen, of als een kind enkele tabletten heeft ingenomen, vraag dan met spoed medisch advies.
Als u te veel Arlevert inneemt, kunt u erg moe, duizelig en trillerig worden. Uw pupillen kunnen zich verwijden en het kan zijn dat u niet kunt plassen. Uw mond kan droog aanvoelen, uw gezicht kan rood worden, uw hartslag kan sneller worden, u kunt koorts krijgen, gaan zweten en hoofdpijn krijgen.
Als u een heel grote hoeveelheid Arlevert hebt ingenomen, kunt u toevallen of hallucinaties krijgen, uw bloeddruk kan hoog worden, u kunt zich trillerig gaan voelen, een opgejaagd gevoel krijgen en het kan zijn dat ademhalen moeilijk wordt. Er kan ook een coma ontstaan.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Arlevert in te nemen

Als u een tablet Arlevert bent vergeten in te nemen, sla dat tablet dan gewoon over. Neem het volgende tablet Arlevert in op het tijdstip waarop u het gewoonlijk inneemt. Neem niet twee maal zo veel in, om een overgeslagen dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Arlevert

Stop niet met Arlevert voordat uw arts dit aangeeft. Het is anders waarschijnlijk dat u opnieuw symptomen van vertigo ervaart (duizeligheid en draaierigheid) als u te snel met de behandeling stopt.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Arlevert bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen die vaak kunnen voorkomen (bij minder dan 1 op de 10 behandelde patiënten): slaperigheid, droge mond, hoofdpijn en buikpijn. Deze bijwerkingen zijn gewoonlijk licht van aard en verdwijnen binnen een paar dagen, zelfs als u doorgaat met het innemen van Arlevert.

Soms voorkomende bijwerkingen (die voorkomen bij minder dan 1 op de 100 behandelde patiënten): transpireren, rode verkleuring van de huid, indigestie, misselijkheid, diarree, nervositeit, krampen, vergeetachtigheid, tinnitus (oorsuizen), paresthesie (tintelingen in de handen of voeten), tremor (beven).

Zelden voorkomende bijwerkingen (die voorkomen bij minder dan 1 op de 1.000 behandelde patiënten): visusstoornissen, allergische reacties (bv. huidreacties), gevoeligheid voor licht, en problemen met plassen.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 behandelde patiënten): het aantal witte bloedcellen en bloedplaatjes kan verlaagd zijn, en het totale aantal bloedcellen kan aanzienlijk zijn afgenomen, waardoor zwakte kan optreden, blauwe plekken kunnen ontstaan, of waardoor de kans op infecties toe kan nemen.
Als er een infectie met koorts ontstaat en als uw algehele toestand ernstig verslechterd, ga dan naar uw arts en vertel hem dat u dit geneesmiddel gebruikt.
Andere mogelijke bijwerkingen die met dit type geneesmiddelen kunnen optreden, zijn onder meer: gewichtstoename, obstipatie, benauwd gevoel op de borst, geelzucht (geelkleuring van de huid of het wit van de ogen, wat wordt veroorzaakt door problemen met uw lever of uw bloed), verslechtering van kamerhoekblokglaucoom (een oogziekte waarbij de druk in het oog oploopt), ongecontroleerde bewegingen, ongebruikelijke opwinding en rusteloosheid (met name bij kinderen), ernstige huidreacties.

Wanneer één van de hierboven vermelde bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Arlevert

Houd Arlevert buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik de tabletten niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos. Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. Aanvullende informatie

Wat bevat Arlevert
De werkzame bestanddelen van Arlevert zijn: cinnarizine 20 mg en dimenhydrinaat 40 mg.

De andere bestanddelen zijn: microkristallijne cellulose, maïszetmeel, talk, hypromellose, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, magnesiumstearaat en natriumcroscarmellose.

Hoe ziet Arlevert er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Arlevert-tabletten zijn ronde, witte tabletten die zijn voorzien van de opdruk 'A'. De tabletten zijn verkrijgbaar in verpakkingen met 20, 50 of 100 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:
HENNIG ARZNEIMITTEL GmbH & Co. KG,
Liebigstrasse 1-2,
D-65439 Flörsheim am Main, Duitsland.

In het register ingeschreven onder RVG 34875

Dit geneesmiddel is geregisteerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België Arlevertan 20 mg/40 mg comprimés
Bulgarije Arlevert
Denemarken Arlevert 20 mg/40 mg tabletter
Duitsland Arlevert
Hongarije Arlevert talbetta
Ierland Arlevert 20 mg/40 mg tablets
Italië Arlevertan 20 mg/40 mg compresse
Luxemburg Arlevert 20 mg/40 mg Tabletten
Nederland Arlevert 20 mg/40 mg tabletten
Oostenrijk Arlevert 20mg/40 mg Tabletten
Polen Arlevert 20 mg + 40 mg tabletki
Roemenië Arlevert
Slovenië Arlevert 20 mg/40 mg tablete
Slowakije Arlevert
Tsjechië Arlevert
Verenigd Koninkrijk Arlevert 20 mg/40 mg tablets
Zweden Arlevert 20 mg/40 mg tabletter

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in februari 2008.