Uw arts heeft u Ascal 38 tablet voorgeschreven. Dit is een middel dat de samenklontering van bloedplaatjes remt. In deze bijsluitertekst vindt u informatie over het gebruik van Ascal 38 tablet. Leest u de bijsluiter goed, ook als u het middel al langer gebruik; de informatie kan zijn aangepast aan nieuwe inzichten. Op die manier blijft u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Wat is de samenstelling van Ascal 38 tablet?

Ascal 38 tablet bevat per tablet als werkzame stof 38 milligram carbasalaat calcium, het calciumzout van acetylsalicylzuur. Deze tablet is, in tegenstelling tot tabletten die gewoon acetylsalicylzuur bevatten, volledig oplosbaar in water.

Hulpstoffen: lactose, natriumstearylfumaraat en natriumcarboxymethylcellulose.

Hoe is Ascal 38 tablet verpakt?

Ascal 38 tablet is verpakt in een kartonnen doosje met daarin 50 tabletten in een doordrukstripverpakking.

Wat doet Ascal 38 tablet?

Ascal 38 tablet remt de vorming van een stof in het bloedplaatje, waardoor de bloedplaatjes minder snel gaan samenklonteren. De vorming van "klontjes" wordt daardoor tegengegaan en daarmee ook het afsluiten van bloedvaten door deze klontjes.
Doordat u Ascal 38 tablet in volledig opgeloste vorm inneemt, wordt voorkomen dat plaatselijk in de maag een (te) grote hoeveelheid van de werkzame stof ontstaat. De kans op maagbijwerkingen wordt daardoor verminderd. Dit is belangrijk, zeker omdat de meeste patiënten Ascal 38 tablet gedurende vele jaren moeten gebruiken.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Dagra Pharma B.V.
Verrijn Stuartweg 60
1112 AX Diemen

Voor inlichtingen en correspondentie:
ASTA Medica B.V.
Postbus 171,
1110 BC Diemen

Ascal 38 tablet, tabletten zijn in het register ingeschreven onder RVG 20323

Wanneer wordt Ascal 38 tablet gebruikt?

Ascal 38 tablet wordt door de arts voorgeschreven bij patiënten met voorbijgaande doorbloedingsstoomissen van de hersenen (in de medische vaktaal ook TIA genoemd, de afkorting van Transient Ischaemic Attack) of een beroerte, mits er geen sprake is van een hersenbloeding. Dit zijn aandoeningen waarbij het samenklonteren van de bloedplaatjes tegengegaan moet worden. Ascal 38 tablet is een preventief werkend geneesmiddel, dit betekent dat patiënten met deze aandoeningen een kleinere kans hebben op een tweede doorbloedingsstoornis, wanneer zij een geneesmiddel als Ascal 38 tablet volgens voorschrift gebruiken.

Wanneer mag u Ascal 38 tablet niet gebruiken?

U mag Ascal 38 tablet niet gebruiken als u:

een bloedig herseninfarct heeft;
maagpatiënt bent of bij eerder gebruik maagpijn heeft gekregen;
een maagzweer of zweer in de twaalfvingerige dam of slokdarm heeft;
maag-/darmbloedingen heeft of andere bloedingen zoals hersenbloedingen; overgevoelig bent voor salicylzuurverbindingen of soortgelijke pijnstillende verbindingen (b.v. sommige astmapatiënten; deze kunnen een aanval krijgen of flauwvallen);
- een verminderde leverfunctie of ernstig verminderde nierfunctie heeft;
neiging tot bloeden of stollingsstoornissen heeft;
met antistollingsmiddelen wordt behandeld.

Waar moet u verder op letten voordat u Ascal 38 tablet gebruikt?

U mag Been Ascal 38 tablet gebruiken kort voor of kort na het trekken van tanden en/of kiezen in verband met het risico op een verlengde bloedingstijd.
Overleg met uw arts of het gebruik van Ascal 38 tablet tijdelijk moet worden gestaakt. De duur van de therapieonderbreking wordt individueel bepaald, deze zal doorgaans een week bedragen.
Ascal 38 tablet bevat ongeveer 100 mg lactose per tablet. Als de aangegeven dosering wordt opgevolgd, is de maximale dagdosis 100 mg lactose.
Als de klachten aanhouden, veranderen of terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Mag u Ascal 38 tablet gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft?

Als u zwanger bent, mag u Ascal 38 tablet uitsluitend gebruiken op advies van uw arts. Acetylsalicylzuur gaat slechts in geringe mate over in de moedermelk. Bij gebruik van lage doseringen hoeft u de borstvoeding niet te staken.

Beïnvloedt Ascal 38 tablet het reactie- en concentratievermogen?

Bij het gebruik van Ascal 38 tablet is het onwaarschijnlijk dat het reactievermogen nadelig wordt beïnvloed.

Kan Ascal 38 tablet samen met andere (genees)middelen worden gebruikt?

Sommige geneesmiddelen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om bepaalde redenen niet gelijktijdig worden gebruikt. Ascal 38 tablet kan met bepaalde andere geneesmiddelen wisselwerkingen vertonen. Breng uw arts daarom steeds op de hoogte van alle andere geneesmiddelen die u gebruikt.
Als u Ascal 38 tablet samen met anti-stollingsmiddelen gebruikt, kan dit leiden tot een versterking van de bloedingsneiging.
Als u Ascal 38 tablet samen met alcohol gebruikt, heeft u een grotere kans op maagklachten.

Hoe moet u Ascal 38 tablet innemen en welke dosering moet u nemen?

De dosering is: 1 tablet per dag.

Er bestaat nog onzekerheid over de duur van de toediening, maar u moet uitgaan van een langdurige behandeling.
Doe de tablet in een glas en vul hierna het glas met water. Wacht totdat de tablet is opgelost, eventueel kunt u even roeren. Drink daarna het glas leeg.
Ascal 38 tablet bij voorkeur op de nuchtere maag innemen.

Wat moet u doen als u een dosering vergeten bent?

Als u dezelfde dag nog merkt dat u een dosering vergeten bent, neem dan de tablet alsnog in. Komt u er de volgende dag pas achter, neem dan die dag voor een keer twee tabletten in.

Wat moet u doen bij een overdosering?

In het geval van of bij het vermoeden van overdosering, moet onmiddellijk een arts gewaarschuwd worden.

Verschijnselen bij een matige vergiftiging zijn: duizeligheid, hoofdpijn, oorsuizen, verwardheid, misselijkheid, braken en maagpijn.
Verschijnselen bij een ernstige vergiftiging zijn: koorts, heftig transpireren leidend tot uitdroging, onrust, verkrampingen, hallucinaties, coma en hartstilstand.
Bij een matige vergiftiging kan geprobeerd worden de patiënt te laten braken, lukt dat niet dan moet de maag gespoeld worden.

Welke bijwerkingen kunnen optreden?

Behalve de gewenste effecten kan een geneesmiddel ook enige ongewenste reacties (bijwerkingen) veroorzaken.
Gebruik van Ascal 38 tablet kan aanleiding geven tot: maagklachten (dan gebruik stoppen), bloedverlies in de maag en in de darmen (bloedverlies via de ontlasting is meestal niet direct waarneembaar; bij langdurig of veelvuldig gebruik kan dit leiden tot bloedarmoede), verlenging van de bloedingstijd, zelden jicht. Verder kunnen overgevoeligheids verschijnselen optreden, waaronder jeuk, huiduitslag, vochtophopingen in de huid en slijmvliezen, rhinitis (ontsteking van het neusslijmvlies), vernauwing van de luchtwegen en ernstige shock. Neem in dat geval geen Ascal 38 tablet meer, maar overleg eerst met uw arts.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, of een bijwerking die u als ernstig ervaart, wordt u verzocht uw arts of apotheker hiervan op de hoogte te brengen.

Hoe lang is Ascal 38 tablet houdbaar en hoe moet u het bewaren?

Niet bewaren boven 25°C.

Bewaren in de originele verpakking.

Geneesmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

De afkorting "exp" op de stripverpakking betekent "niet te gebruiken na"

Bij welke aandoening wordt Ascal 38 tablet gebruikt?

In het bloed bevinden zich hele kleine deeltjes, de bloedplaatjes (niet te verwarren met de rode of witte bloedlichaampjes). De bloedplaatjes spelen een belangrijke rol bij de bloedstolling. Zij klonteren samen wanneer er een wondje is en vormen rond het wondje een propje waardoor het bloeden uit het wondje stopt (bloedstelping). Bij een aantal aandoeningen hebben de bloedplaatjes de neiging sneller dan normaal te gaan samenklonteren, ook wanneer er geen wondje aanwezig is (bijvoorbeeld bij aandoeningen van de bloedvaten). Een bloedvat kan daardoor afgesloten worden. Ook kunnen er stukjes van zo'n klontje losschieten. Dit wordt dan meegenomen met de bloedstroom waardoor een bloedvat verderop afgesloten kan raken. Indien dit in de bloedvaten van de hersenen optreedt kan dit leiden tot een beroerte. Het vormen van deze klontjes is ongewenst en moet worden voorkomen.
Ascal 38 tablet remt de vorming van deze klontjes.

Laatste herziening van deze bijsluiter: Januari 2001

date: 25/01/01 SUS