Uw arts heeft u Ascal Cardio voorgeschreven. Dit is een middel dat de samenklontering van bloedplaatjes remt. In deze bijsluitertekst vindt u informatie over het gebruik van Ascal Cardio. Leest u de bijsluiter goed, ook als u het middel al langer gebruikt; de informatie kan zijn aangepast aan nieuwe inzichten. Op die manier blijft u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Wat is de samenstelling van Ascal Cardio?

Ascal Cardio bevat per sachet als werkzame stof 100 milligram carbasalatum calcicum, het calciumzout van acetylsalicylzuur. Dit witte poeder is, in tegenstelling tot gewoon acetylsalicylzuur, volledig oplosbaar in water.

Hulpstof: lactose

Hoe is Ascal Cardio verpakt?

Ascal Cardio is verpakt in een kartonnen doosje met daarin 30 sachets.

Wat doet Ascal Cardio?

Ascal Cardio remt de vorming van een stof in het bloedplaatje, waardoor de bloedplaatjes minder snel gaan samenklonteren. De vorming van "klontjes" wordt daardoor tegengegaan en daarmee ook het afsluiten van bloedvaten door deze klontjes.
Doordat u Ascal Cardio in volledig opgeloste vorm inneemt, wordt voorkomen dat plaatselijk in de maag een (te) grote hoeveelheid van de werkzame stof ontstaat. De kans op maagbijwerkingen wordt daardoor verminderd. Dit is belangrijk, zeker omdat de meeste patiënten Ascal Cardio gedurende vele jaren moeten gebruiken.

Wie is verantwoordelijk voor het in de handel brengen?

Dagra Pharma B.V.
Verrijn Stuartweg 60
1112 AX Diemen

Voor inlichtingen en correspondentie:
ASTA Medics B.V.
Postbus 171,
1110 BC Diemen

Ascal Cardio bruistabletten zijn in het register ingeschreven onder RVG 16831

Wanneer wordt Ascal Cardio gebruikt?

Uw arts kan u Ascal Cardio voorschrijven als u:
getroffen bent door een hartinfarct. Ascal Cardio dient dan ter voorkoming van een volgend infarct;
instabiele angina pectoris (pijn op de borst) heeft; stabiele angina pectoris (pijn op de borst) heeft. een bypass-operatie heeft ondergaan.
Dit zijn allemaal aandoeningen waarbij het samenklonteren van bloedplaatjes tegengegaan moat worden. Uit onderzoek is gebleken dat patiënten met bovenstaande aandoeningen een kleinere kans hebben op een tweede doorbloedingsstoornis wanneer zij regelmatig een geneesmiddel als Ascal Cardio gebruiken. Ascal Cardio is een preventief werkend geneesmiddel.

Mag u Ascal Cardio gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft?

Als u zwanger bent, mag u Ascal Cardio uitsluitend gebruiken op advies van uw arts. Acetylsalicylzuur gaat slechts in geringe mate over in de moedermelk. Bij gebruik van lage doseringen hoeft u de borstvoeding niet te staken.

Beïnvloedt Ascal Cardio het reactie- en concentratievermogen?

Invloed op de rijvaardigheid valt in het algemeen niet te verwachten. Indien zich in incidentele gevallen duizeligheid voordoet, dient u hiermee rekening te houden.

Kan Ascal Cardio met andere (genees)middelen worden gebruikt?

Sommige geneesmiddelen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om bepaalde redenen niet gelijktijdig worden gebruikt. Breng uw arts of apotheker daarom altijd op de hoogte van welke andere geneesmiddelen u gebruikt.
Als u Ascal Cardio samen met anti-stollingsmiddelen gebruikt, kan dit leiden tot versterking van de bloedingsneiging.
Als u Ascal Cardio samen met alcohol gebruikt, heeft u een grotere kans op maagklachten.

Hoe moet u Ascal Cardio sachets innemen en welke dosering moet u nemen?

Bent u getroffen door een hartinfarct en neemt u carbasalaat calcium ter voorkoming van een volgend infarct, dan neemt u de eerste twee dagen de inhoud van 4 sachets per dag en daarna 2 sachets per dag.
Heeft u instabiele angina pectoris (pijn op de borst) dan neemt u de eerste twee dagen de inhoud van 4 sachets per dag en daarna 1 sachet per dag.
Heeft u stabiele angina pectoris dan neemt u de inhoud van 1 sachet per dag.
Heeft u een bypass-operatie ondergaan, dan neemt u de inhoud van 4 sachets per dag. U moet dan binnen 24 uur na de operatie beginnen met het innemen vancarbasalaat calcium.

Houdt u aan de bovenstaande doseringen, tenzij uw arts u anders heeft voorgeschreven.

Er is nog onzekerheid over de duur van de toediening bij de verschillende toepassingen, maar u moet uitgaan van een langdurige behandeling.

Tip voor het gebruik

Schud de inhoud van het sachet even los en knip daarna het zakje over de volle breedte en, buig het zakje open totdat het bol staat. Keer het zakje nu om boven het glas en tik er met de vinger op: de inhoud valt er nu gemakkelijk uit. Doe hierna het water in het glas. Wacht totdat het poeder is opgelost, eventueel kunt u even roeren. Drink daarna het glas leeg. Probeer Ascal Cardio bij voorkeur op een vast tijdstip in te nemen (bijvoorbeeld bij het ontbijt).

Wat moet u doen ais u een dosering vergeten bent?

Als u dezelfde dag nog merkt dat u een dosering vergeten bent, neem dan het/de sachet(s) alsnog in. Komt u er de volgende dag pas achter, ga dan door met de normaal voor die dag voorgeschreven dosering.

Wat moet u doen bij een overdosering?

In het geval van of bij het vermoeden van overdosering, moet onmiddellijk een arts gewaarschuwd worden.

Verschijnselen bij een matige vergiftiging: duizeligheid, hoofdpijn, oorsuizen, verwardheid, misselijkheid, braken en maagpijn.
Verschijnselen bij een ernstige vergiftiging: koorts, heftig transpireren leidend tot uitdroging, onrust, verkramping, hallucinaties, coma en ademstilstand.
Bij een matige vergiftiging kan geprobeerd worden de patiënt te laten braken, lukt dat niet dan moet de maag gespoeld worden.


Welke bijwerkingen kunnen optreden?

Behalve de gewenste effecten kan een geneesmiddel ook enige ongewenste reacties
(bijwerkingen) veroorzaken.
Gebruik van Ascal Cardio kan aanleiding geven tot: maagklachten (dan gebruik stoppen),
bloedverlies in de maag en in de darmen (bloedverlies via de ontlasting is voor de patiënt meestal niet waarneembaar; bij langdurig of veelvuldig gebruik kan dit leiden tot bloedarmoede). Verlenging van de bloedingstijd. Zelden jicht. Verder kunnen overgevoeligheidsverschijnselen optreden, waaronder jeuk, huiduitslag, vochtophopingen in de huid en slijmvliezen, rhinitis (ontsteking van het neusslijmvlies), vernauwingen van de luchtwegen en ernstige shock. Neem in dat geval geen Ascal Cardio meer, maar overleg eerst met uw arts.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter vermeld is, wordt u verzocht uw arts of apotheker hiervan op de hoogte te brengen.

Hoe lang is Ascal Cardio houdbaar en hoe moet u het bewaren?

Niet bewaren boven 25°C, in de originele verpakking.

Geneesmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

Gebruik dit middel niet meer na de op de verpakking vermelde datum (maand/jaar).

welke aandoening wordt Ascal Cardio gebruik?

In het bloed bevinden zich hele kleine deeltjes, de bloedplaatjes (niet te verwarren met de rode of witte bloedlichaampjes). De bloedplaatjes spelen een belangrijke rol bij de bloedstolling. Zij klonteren samen wanneer er een wondje is en vormen rond het wondje een propje waardoor het bloeden uit het wondje stopt (bloedstelping).
Bij een aantal aandoeningen hebben de bloedplaatjes de neiging sneller dan normiaal te gaan samenklonteren, ook wanneer er geen wondje aanwezig is (bijvoorbeeld bij aandoeningen van de bloedvaten). Een bloedvat kan daardoor afgesloten worden. Ook kunnen er stukjes van zo'n klontje losschieten. Dit wordt dan meegenomen met de bloedstroom waardoor een bloedvat verderop afgesloten kan raken. Indien dit in de bloedvaten van de hersenen optreedt kan dit leiden tot een beroerte. Het vormen van deze klontjes is ongewenst en moet worden voorkomen.
Ascal Cardio remt de vorming van deze klontjes.

Laatste herziening van deze bijsluiter: maart 1999