ASPÉGIC® INJECTIE 500 poeder voor injectievloeistof i.m./i.v. 900 ml/5 ml.

Per flacon poeder
Lysine-acetylsalicylaat 900 mg overeenkomend met acetylsalicylzuur 500 mg.

Per ampul
5 ml water voor injectie

EIGENSCHAPPEN
Pijnstillend, koortsverlagend en antiflogistisch.

INDICATIES
Reumatische aandoeningen, lumbago, acuut en chronisch gewrichtsreuma, neuralgie, hyperthermie.

CONTRA-INDICATIES
Bij maagpatiënten en bij patiënten die bij eerder gebruik maagpijn kregen.
Overgevoeligheid voor salicylzuurverbindingen (bijv. Bij sommige asthmapatiënten; deze kunnen een aanval krijgen of flauwvallen).
Leverinsufficiëntie. Hemorragische diathese. Bij patiënten die met antistollingsmiddelen worden behandeld.


GEBRUIK IN DE ZWANGERSCHAP
De resultaten van de onderzoekingen over het gebruik van acetylsalicylzuur in de zwangerschap bij de mens zijn niet zodanig dat een schadelijk effect op het kind geheel kan worden uitgesloten. In de dierpoef is bij hoge doses teratogeniteit waargenomen. Het kan overgaan de in foetale bloedsomloop en aldaar salicylaatintoxicatie veroorzaken. Gebruik in de zwangerschap uitsluitend op advies van de arts; niet gebruiken gedurende de laatst vier weken van de zwangerschap.


WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
Voor het trekken van tanden en kiezen de tandarts inlichten over het gebruik van Aspégic. Gebruik van alcohol verhoogt de kans op een maagbloeding. Het bloedverlies tijdens de menstruatie kan iets toenemen. De dosering moet zo worden gekozen dat verschijnselen van salicylisme, zoals oorsuizingen, misselijkheid, braken, zweten en doofheid, worden vermeden.
Acetylsalicylzuurbevattende producten mogen bij kinderen die symptomen vertonen van griep of waterpokken alleen op advies van de arts en slechts dan worden toegediend wanneer andere maatregelen tekort schieten. Mocht er in het verloop van deze aandoeningen sprake zijn van langdurig overgeven, bewustzijnsverlaging of gedragsstoornissen, dan kan dit duiden op het syndroom van Reye, een zeer zeldzaam voorkomende, maar onder bepaalde omstandigheden levensgevaarlijke ziekte die onmiddellijk ingrijpen door een arts noodzakelijk maakt.


DOSERING
Volwassenen: 1 â 2 flacons per keer, diep intramusculair of intraveneus; deze dosis kan tot vier maal per 24 uur toegediend worden. Bij zeer hevige pijnen wordt aangeraden Aspégic injectie 500 intraveneus toe te dienen en wel 2 flacons tegelijk, opgelost in 10 ml water voor injectie.
Kinderen: 5 tot 25 mg/kg lichaamsgewicht per etmaal, uitgedrukt in acetylsalicylzuur.

WIJZE VAN TOEDIENEN
Onmiddellijk voor het gebruik wordt de inhoud van een flacon opgelost in 5 ml water voor injectie. Inspuiten na volledige oplossing van het poeder. Uitsluitend heldere, kristalvrije en kleurloze oplossingen gebruiken.


BIJWERKINGEN
Maagklachten. Bloedverlies in het maagdarm-kanaal (meestal occult); bij langdurig of veelvuldig gebruik kan dit leiden tot bloedarmoede.
Bij hoge doses kunnen optreden:
Dyspepsie en ulcus pepticum
Leverbeschadiging en, in zeldzame gevallen, nefropathie met papilnecrose. Verstoring in het zuur/base-evenwicht, dehydratie, hyperventilatie, in het bijzonder bij kinderen.
Duizeligheid, tachycardie.
Paresthesie, papiloedeem, visusstoornissen, agitatie en verwardheid.
Met de mogelijkheid van acute salicylaat-vergiftiging moet rekening gehouden worden.


BEWARING EN HOUDBAARHEID
Aspégic injectie 500 moet bewaard worden onder de 25° C in de originele verpakking.
Niet te gebruiken na de op de verpakking vermelde datum.
Buiten bereik van kinderen houden.


VERPAKKING
6 Injectieflacons lysine-acetylsalicylaat en 6 ampullen â 5 ml water voor injectie.


RVG nummer
In het register ingeschreven onder RVG 06305.


Registratiehouder:
sanofi-aventis Netherlands B.V.
Kampenringweg 45 D-E
2803 PE Gouda
Tel: 0182 55 77 55

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2006.