bruistablet 400 mg acetylsalicylzuur (acetosal) en 240 mg ascorbinezuur

Bijsluitertekst Aspirine-C
Aspirine

Lees voor het gebruik eerst de bijsluiter. De informatie in deze bijsluiter kan door nieuwe bevindingen of veranderde inzichten gewijzigd zijn.

Naam en adres van de vergunninghouder
Bayer B.V.
Energieweg 1
3641 RT Mijdrecht
Tel. 0297-280666

Naam van het geneesmiddel Aspirine-C

Samenstelling
Per bruistablet 400 mg acetylsalicylzuur (acetosal; met buffer) en 240 mg ascorbinezuur (vitamine C).
Een bruistablet bevat 502 mg natrium.

De bruistabletten zijn wit en vlak, en niet van opdruk voorzien.

Werking
Acetylsalicylzuur werkt pijnstillend, koortsverlagend en ontstekingsremmend.

Waarvoor wordt Aspirine-C gebruikt?
Aspirine-C kan worden gebruikt bij:

- koorts en pijn bij griep en verkoudheid
- koorts en pijn na vaccinatie
- hoofdpijn
- kiespijn
- zenuwpijn
- spit
- spierpijn
- menstruatiepijn
- reumatische pijn.

Wanneer mag Aspirine-C niet worden gebruikt?
Aspirine-C mag niet worden gebruikt door:

- maagpatiënten die bij eerder gebruik maagpijn kregen
- patiënten met een maag-/darmzweer
- patiënten met maag-/darmbloedingen
- patiënten die overgevoelig zijn voor salicylzuurverbindingen of andere soortgelijke pijnstillers (bv. sommige astmapatiënten; deze kunnen een aanval krijgen of flauwvallen)
- patiënten met leveraandoeningen
- patiënten met ernstige nierklachten
- patiënten met neiging tot bloeden of stollingsstoornissen (zoals hemofilie ofhypotrombinemie)
- patiënten die met antistollingsmiddelen worden behandeld
- patiënten met een natriumbeperkt (zoutarm) dieet
- patiënten met neiging tot vorming van stenen in de urinewegen.

Bijwerkingen

Gebruik van acetylsalicylzuur kan aanleiding geven tot:
- maagklachten (dan gebruik stoppen)
- bloedverlies in het maagdarmkanaal (bloedverlies via de ontlasting is voor de patiënt meestal niet waarneembaar); bij langdurig of veelvuldig gebruik kan dit leiden tot bloedarmoede
- overgevoeligheidsverschijnselen
- verlenging van de bloedingstijd.

Hogere doses kunnen vanwege de aanwezigheid van ascorbinezuur misselijkheid, diarree en bij langdurig gebruik nierstenen veroorzaken.

Waarschuwingen en voorzorgen

Veelvuldig gebruik wordt ontraden. Indien de klachten aanhouden, veranderen of terugkeren, dient u uw arts te raadplegen.

Gebruik geen acetylsalicylzuur vóór of na het trekken van tanden of kiezen.

Neem geen acetylsalicylzuur in kort vóór of kort na gebruik van alcohol.

Bij kinderen met waterpokken of griep mag acetylsalicylzuur alleen op advies van de arts worden toegepast.

Eén bruistablet bevat 502 mg natrium; natrium kan schadelijk zijn bij een natriumbeperkt dieet.

Waarop moet u letten als u gelijktijdig een ander (genees)middel gebruikt?

Bij gelijktijdig gebruik van acetylsalicylzuur en antistollingsmiddelen (bloedverdunnende middelen) kan de neiging tot bloeden toenemen. Bij gelijktijdig gebruik van acetylsalicylzuur en alcohol wordt de kans op maagklachten groter.

Bij gebruik van hoge doseringen kan vanwege de aanwezigheid van ascorbinezuur de bepaling van glucose in de urine worden gestoord.

Invloed op de rijvaardigheid en het bedienen van machines

Invloed op de rijvaardigheid valt in het algemeen niet te verwachten. Indien zich echter in incidentele gevallen duizeligheid voordoet, dient hiermee rekening te worden gehouden.

Wat te doen bij zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding?

Acetylsalicylzuur mag in de zwangerschap uitsluitend op advies van de arts worden gebruikt; acetylsalicylzuur mag niet worden gebruikt gedurende de laatste 3 maanden van de zwangerschap. Gebruik tijdens het geven van borstvoeding wordt ontraden.

Dosering
volwassenen: 1-2 bruistabletten per keer; maximaal 10 bruistabletten (= 4000 mg)
per 24 uur, verdeeld over 4 of meer giften

kinderen
14 - 15 jaar: 1 bruistablet per keer; maximaal 5 bruistabletten (= 2000 mg) per 24 uur

kinderen
12 - 13 jaar: 1 bruistablet per keer; maximaal 4 bruistabletten (= 1600 mg) per 24 uur.

De tijd tussen twee innames moet bij kinderen minstens 4 uur bedragen.
Wanneer de klachten (koorts en pijn) weer opkomen, is herhaalde toediening toegestaan, maar de maximale dosering (volwassenen: 4000 mg per dag; kinderen 12 jaar en ouder: 1600-2000 mg per dag) mag niet worden overschreden.

Aanwijzingen voor het gebruik

De bruistabletten oplossen in een glas water en de oplossing opdrinken.
Indien een snel effect gewenst is, verdient toediening op de nuchtere maag, of tenminste een half uur v6ór de maaltijd de voorkeur.

Wanneer maagklachten optreden, dienen de tabletten tijdens of vlak na de maaltijd te worden ingenomen.

Wat te doen bij overdosering?

Bij een matige overdosering treden op: duizeligheid, hoofdpijn, oorsuizen, verwardheid, misselijkheid, overgeven, maagpijn en diarree.

Bij een ernstige overdosering treden op hyperventilatie, transpireren, oorsuizen, onrust, hallucinaties en spierkrampen; in zeer ernstige gevallen treedt bewusteloosheid op en kan ademstilstand ontstaan.

Indien een te hoge dosis is ingenomen en er zich tekenen van overdosering voordoen, dient een arts te worden geraadpleegd. Deze oordeelt of ziekenhuisopname noodzakelijk is.

Aanwijzingen voor het bewaren
Niet boven 25°C bewaren.
De uiterste gebruiksdatum is op de verpakking vermeld (achter 'Niet te gebruiken na:') en op de strip (achter de afkorting EXP).

Houdt geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen!

Verpakking
Aspirine-C is verkrijgbaar in een verpakking met 10 bruistabletten: 5 strips met elk 2 bruistabletten.

RVG-nummer
Aspirine-C is in het register ingeschreven onder RVG 06303.

Januari 2002