Bijsluitertekst Aspirine


Aspirine®

tablet 500 mg acetylsalicylzuur (acetosal)

Lees voor het gebruik eerst de bijsluiter. De informatie in deze bijsluiter kan door nieuwe bevindingen of veranderde inzichten gewijzigd zijn.

Naam en adres van de vergunninghouder
Bayer B.V.
Energieweg 1
3641 RT Mijdrecht
Tel. 02979-80666

Naam van de fabrikant
Bayer AG, Duitsland

Naam van het geneesmiddel Aspirine

Samenstelling
Per tablet 500 mg acetylsalicylzuur (acetosal).

De tabletten zijn wit en aan de ene kant voorzien van de opdruk Aspirine 0,5 en aan de andere kant van een Bayer-kruis.

Werking

* pijnstillend
* koortsverlagend
* ontstekingsremmend.

Waarvoor wordt Aspirine gebruikt?

Aspirine kan worden gebruikt bij:
* koorts en pijn bij griep en verkoudheid
* koorts en pijn na vaccinatie
* hoofdpijn
* kiespijn
* zenuwpijn
* spit
* spierpijn
* menstruatiepijn
* reumatische pijn.

Wanneer mag Aspirine niet worden gebruikt?

Aspirine mag niet worden gebruikt door:
* maagpatiënten die bij eerder gebruik maagpijn kregen
* patiënten met een maag-/darmzweer
* patiënten met maag-/darmbloedingen
* patiënten die overgevoelig zijn voor salicylzuurverbindingen
of andere soortgelijke pijnstillers (bv. sommige astma
patiënten; deze kunnen een aanval krijgen of flauwvallen)
* patiënten met leveraandoeningen
* patiënten met ernstige nierklachten
* patiënten met neiging tot bloeden of stollingsstoornissen (zoals hemofilie en hypotrombinemie)
* patiënten die met antistollingsmiddelen worden behandeld.

Bijwerkingen

Gebruik van acetylsalicylzuur kan aanleiding geven tot:
* maagklachten (dan gebruik stoppen)
* bloedverlies in het maagdarmkanaal (bloedverlies via de ontlasting is voor de patiënt meestal niet waarneembaar); bij langdurig of veelvuldig gebruik kan dit leiden tot bloedarmoede
* overgevoeligheidsverschijnselen
* verlenging van de bloedingstijd.

Waarschuwingen en voorzorgen

Veelvuldig gebruik wordt ontraden. Indien de klachten aanhouden, veranderen of terugkeren, dient u uw arts te raadplegen. Gebruik geen acetylsalicylzuur voor of na het trekken van tanden of kiezen.
Neem geen acetylsalicylzuur in kort voor of kort na gebruik van alcohol.
Bij kinderen met waterpokken of griep mag acetylsalicylzuur alleen op advies van de arts worden toegepast.

Waarop moet u letten als u gelijktijdig een ander (genees)middel gebruikt?

Bij gelijktijdig gebruik van acetylsalicylzuur en antistollingsmiddelen (bloedverdunnende middelen) kan de neiging tot bloeden toenemen. Bij gelijktijdig gebruik van acetylsalicylzuur en alcohol wordt de kans op maagklachten groter.

Invloed op de rijvaardigheid en het bedienen van machines

Invloed op de rijvaardigheid valt in het algemeen niet te verwachten. Indien zich echter in incidentele gevallen duizeligheid voordoet, dient hiermee rekening te worden gehouden.

Wat te doen bij zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding?

Acetylsalicylzuur mag in de zwangerschap uitsluitend op advies van de arts worden gebruikt; acetylsalicylzuur mag niet worden gebruikt gedurende de laatste 3 maanden van de zwangerschap. Gebruik tijdens het geven van borstvoeding wordt ontraden.

Dosering

De dosering voor volwassenen bedraagt: per keer 1-2 tabletten (= 500-1000 mg)
per etmaal maximaal 8 tabletten (= 4000 mg), verdeeld over 4 of meer giften.
De dosering voor kinderen van 12 jaar en ouder bedraagt: per keer 1 tablet (= 500 mg)
per etmaal maximaal 4 tabletten (= 2000 mg).

De tijd tussen twee innames moet bij kinderen minstens vier uur bedragen.
Voor kinderen tot 12 jaar wordt verwezen naar Aspirine 100 met 100 mg acetylsalicylzuur per tablet
.
Wanneer de klachten (koorts en pijn) weer opkomen, is herhaalde toediening toegestaan, maar de maximale dosering (volwassenen: 4000 mg per dag; kinderen: 2000 mg per dag) mag niet worden overschreden.

Aanwijzingen voor het gebruik

Indien een snel effect gewenst is, verdient toediening op de nuchtere maag of tenminste een half uur voor de maaltijd de voorkeur.
Wanneer maagklachten optreden, dienen de tabletten tijdens of vlak na de maaltijd te worden ingenomen.
De tabletten in een ruime hoeveelheid water uiteen laten vallen; goed omroeren en opdrinken.

Wat te doen bij overdosering?

Bij een matige overdosering treden op: duizeligheid, hoofdpijn, oorsuizen, verwardheid, misselijkheid, overgeven en maagpijn. Bij een ernstige overdosering treden op hyperventilatie, transpireren, oorsuizen, onrust, hallucinaties en spierkrampen; in zeer ernstige gevallen treedt bewusteloosheid op en kan ademstilstand ontstaan.
Indien een te hoge dosis is ingenomen en er zich tekenen van overdosering voordoen, dient een arts te worden geraadpleegd. Deze oordeelt of ziekenhuisopname noodzakelijk is.

Aanwijzingen voor het bewaren

Aspirine dient in de originele verpakking bij kamertemperatuur
(15°C-25°C) te worden bewaard; niet in een vochtige omgeving (badkamer)

De uiterste gebruiksdatum is op de verpakking vermeld (achter 'Niet te gebruiken na:') en op de doordrukstrip (achter de afkorting EXP).

Houdt geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen!

Verpakking

Aspirine is verkrijgbaar in verpakkingen met 20 tabletten a 500 mg in 2 doordrukstrips a 10 tabletten.

RVG-nummer
Aspirine is in het register ingeschreven onder RVG 00613.