ATACAND®2

Voor informatie over het geneesmiddel

Lees deze informatie goed door, ook als u Atacand al langer gebruikt. De informatie kan namelijk zijn aangepast aan nieuwe onderzoeksresultaten of nieuwe opvattingen (zie datum herziening bijsluiter). Wij houden uw arts en apotheker op de hoogte van deze ontwikkelingen. Als u na het lezen van de bijsluiter nog vragen hebt, dan kunt u terecht bij uw arts of apotheker.

Atacand wordt gegeven aan patiënten met hypertensie (verhoogde bloeddruk) of aan patiënten met hartfalen (verminderde pompkracht van het hart).

Wat is hypertensie (verhoogde bloeddruk)?

Het had pompt het bloed met een bepaalde kracht de bloedvaten in en zorgt er zo voor dat het bloed overal komt. De kracht die het had levert en de druk die in de bloedvaten heerst vormen samen de bloeddruk. Deze wordt door het lichaam binnen bepaalde grenzen gehouden. Toch kan door verschillende oorzaken de bloeddruk te hoog oplopen en spreken we van verhoogde bloeddruk. We noemen dit hypertensie. U merkt hier veelal niets van, maar verhoogde bloeddruk kan op den duur wel leiden tot ernstige complicaties. Daarom is het van groot belang dat u Atacand volgens voorschrift van de arts gebruikt.

Wat is hartfalen (verminderde pompkracht van het hart)?

Het probleem bij hartfalen is een verminderde pompwerking van het hart. Het gevolg hiervan is dat er onvoldoende bloed door het lichaam wordt gepompt en dat organen soms te weinig bloed en dus zuurstof krijgen. Oorzaak is een zwakke hartspier en daardoor een onvoldoende pompkracht van het hart. Als gevolg hiervan gaat het lichaam via de nieren zout en water vasthouden. Men kan merken dat men minder vaak hoeft te plassen. Het teveel aan vocht, dat eigenlijk uitgeplast had moeten worden, hoopt zich eerst op in de bloedvaten, maar uiteindelijk gaat het in de weefsel zitten. Je ziet dan bijvoorbeeld dikke enkels. We spreken dan van oedeem. Andere klachten zijn kortademigheid, vermoeidheid en benauwdheid (dit komt door teveel vocht in de longvaten).

1. Informatie over het geneesmiddel

Naam van het geneesmiddel: Atacand 2.

Samenstellinq: Atacand bevat als werkzame stof candesartan cilexetil. Atacand 2 bevat 2 mg candesartan cilexetil per tablet.

Hulpstoffen zijn: calcium carboxymethylcellulose, hydroxypropylcellulose, lactose monohydraat, magnesiumstearaat, maïszetmeel en macrogol.

Farmaceutische vorm en inhoud: Atacand 2 zijn tabletten zonder breukgleuf in doordrukstrips, in een kartonnen doosje a 7 of 14 tabletten.
Kenmerken: Atacand 2 is een ronde witte tablet met 2 mg candesartan cilexetil zonder opdruk

Geneesmiddelenqroep: Angiotensine II-antagonist (een bepaalde groep bloeddrukverlagende middelen)

Werkinq: Atacand is een middel dat de werking van angiotensine II remt. Angiotensine II heeft vele effecten in het lichaam waaronder ook vernauwing van de bloedvaten. Doordat Atacand de werking van angiotensine II tegengaat, worden de bloedvaten wijder met als gevolg een verlaging van de bloeddruk. Atacand is daardoor geschikt voor de behandeling van hypertensie (verhoogde bloeddruk) en hartfalen (verminderde pompkracht van het hart).

Registratiehouder:
AstraZeneca B.V.
Postbus 599, 2700 AN
ZOETERMEER.
Telefoonnummer: 079-363.22.22.

Inschrijving: Atacand 2 is ingeschreven in het register onder RVG 21703

(Atacand 2). NB: Atacand mag alleen door de apotheek worden afgeleverd.

Aan wie wordt Atacand voorgeschreven?

Atacand is bestemd voor patiënten met
* hypertensie (verhoogde bloeddruk)
* hartfalen (verminderde pompkracht van het hart) bovenop therapie met ACE-remmers (een bepaald type middelen tegen hoge bloeddruk) of wanneer ACE remmers niet verdragen worden.

2. Belangrijke informatie vooraf

Wanneer maq u Atacand niet qebruiken?

U mag Atacand niet gebruiken als u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van dit middel.
Atacand mag daarnaast niet worden gebruikt bij zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding (zie ook de rubriek 'Gebruik bij zwangerschap en borstvoeding'), een ernstige leverfunctiestoornis en/of een stremming van de galafvoer.

Waar moet u verder aan denken bij het gebruik van Atacand?

Laat altijd de arts(en) die u behandelen weten voor welke problemen of ziekten u nog meer onder behandeling bent. Dit geldt met name als u:
last heeft van een verminderde nierfunctie of een nierziekte;
gedialyseerd wordt;
recent een niertransplantatie heeft ondergaan;
last heeft van een verhoogde produktie van het hormoon aldosteron; een algemene narcose of een chirurgische ingreep dient te ondergaan; bepaalde hart(klep) afwijkingen heeft;
bepaalde afwijkingen van bloedvaten in de hersenen heeft.
een zeldzame erfelijke aandoening van galactose intolerantie, een Lapp lac
tase deficientie of een stoornis in de glucose-galactose opname heeft.
Indien u een verhoogde bloeddruk heeft en bij u het bloedvolume kleiner is dan normaal, dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een hoge dosering van een plasmiddel gebruikt, dan kunt u bij gebruik van Atacand een te lage bloeddruk krijgen.
Gelijktijdig gebruik van Atacand en een zogenaamd kaliumsparend diureticum (een plasmiddel) kunt u beter vermijden. Bij de toepassing van deze combinatie kan namelijk de hoeveelheid kalium in het bloed te hoog worden. Ook het gelijktijdig gebruik van Atacand met kaliumzouten (als zoutvervangend middel of dieettoevoeging) kan tot een te grote hoeveelheid kalium in het bloed leiden.

Wisselwerkinq met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts altijd welke geneesmiddelen u gebruikt (ook geneesmiddelen die zonder recept te verkrijgen zijn). Gebruik een geneesmiddelkaart. U noteert hierop welke geneesmiddelen u gebruikt en in welke dosering. Laat mensen in uw omgeving weten welke geneesmiddelen u gebruikt!
Als u naast Atacand een ander bloeddrukverlagend middel gebruikt kan de werking van Atacand worden versterkt.
Bij gebruik van middelen die kalium bevatten (bijv. ook zoutvervangingsmiddelen) of een zogenaamd kaliumsparend diureticum (een plasmiddel) kan het kaliumgehalte in het bloed te hoog worden. Dit kan zich uiten in spierkrampen, diarree, misselijkheid, duizeligheid en hoofdpijn.
Als u lithium (een middel tegen depressies) gebruikt kan gebruik van Atacand leiden tot een te grote hoeveelheid lithium in uw bloed.
Als u naast Atacand ACE remmers (bepaalde groep bloeddruk verlagende middelen) gebruikt kan de kans op bijwerkingen, in het bijzonder verminderde nierfunctie en tevel kalium in het bloed, verhoogd zijn.
Als u naast Atacand een bepaald soort pijnstillers, de NSAID's, gebruikt kan de werking van Atacand verminderen.

Kunt u Atacand gebruiken als u zwanger bent of borstvoedinq qeeft?

Wanneer u zwanger bent, of denkt te zijn, mag u Atacand niet gebruiken. U moet er dus zeker van zijn dat u niet zwanger bent als u Atacand gaat gebruiken. Als u al wel zwanger bent moet u stoppen met Atacand.

Ook als u borstvoeding geeft mag u Atacand niet gebruiken, tenzij het gebruik van Atacand noodzakelijk is, maar dan moet u wel stoppen met het geven van borstvoeding (zie ook rubriek `Wanneer mag u Atacand niet gebruiken').

Beïnvloedt Atacand het reactievermogen?
Hierover zijn geen gegevens bekend. Bij deelname aan het verkeer of het bedienen van machines moet u ermee rekening houden dat een enkele keer duizeligheid of vermoeidheid kan optreden wat uw reactievermogen kan beïnvloeden.

3. Aanwijzingen voor het gebruik

Dosering bij hypertensie (verhoogde bloeddruk)
Uw arts heeft u verteld hoe u Atacand moet gebruiken. Deze aanwijzing moet u goed opvolgen.
Atacand is verkrijgbaar in de sterktes 2, 4, 8, 16 en 32 mg en wordt eenmaal daags ingenomen. Afhankelijk van uw bloeddruk zal de arts uw dosering instellen. De gebruikelijke begin- en onderhoudsdosering is 8 mg eenmaal daags. Indien gewenst kan uw arts de dosering verder verhogen naar 16 of 32 mg eenmaal daags. De maximale dosering is 32 mg eenmaal daags.
Indien bij u het bloedvolume kleiner is dan normaal, bijvoorbeeld door het gebruik van een hoge dosering van een plasmiddel, kan 4 mg de begindosering zijn.
Als u een nierfunctiestoornis heeft, of gedialyseerd wordt, is de begindosering gewoonlijk 4 mg per dag.
Als u een milde tot matige leverfunctiestoornis heeft wordt de begindosering gewoonlijk een tablet Atacand 2 mg per dag.
Dosering bij hartfalen (verminderde pompfunctie van het hart)
De gebruikelijke begindosering is 4 mg eenmaal daags. Indien gewenst kan uw arts de dosering verder verhogen naar 32 mg eenmaal daags. De maximale dosering is 32 mg eenmaal daags.

Bij kinderen en jongvolwassenen (jonger dan 18 jaar) is de veiligheid en effectiviteit van Atacand niet vastgesteld.

Gebruiksaanwijzing

De tablet kan voor, tijdens of na de maaltijd worden ingenomen.

Hoe vaak moet u Atacand innemen?

U neemt Atacand eenmaal daags, bij voorkeur op een vast tijdstip in, tenzij uw arts anders heeft voorgeschreven.

Duur van de behandeling

Een blijvend verhoogde bloeddruk daalt bijna nooit vanzelf naar een normale waarde. Dit betekent dat bloeddrukverlagende middelen vaak langdurig gebruikt moeten worden om de bloeddrukwaarde normaal te houden.
Ook bij hartfalen (verminderde pompkracht van het hart) zal Atacand langdurig gebruikt moeten worden omdat de pompfunctie van het hart niet vanzelf zal verbeteren.

Wat kunt u verwachten en wat moet u doen als u of uw kind per ongeluk veel te veel Atacand heeft gebruikt?

Verschijnselen
Bij een teveel aan Atacand in het bloed kan de bloeddruk te laag worden. De eerste symptomen hiervan zijn duizeligheid en flauwte.

Wat moet u dan doen?

Waarschuw direct een arts. Probeer er achter te komen hoeveel Atacand is ingenomen. Houd de verpakking van Atacand bij de hand.

Wat moet u doen als u een of meer doses van Atacand vergeten bent?
U moet de vergeten tabletten niet alsnog in een keer innemen, maar gewoon doorgaan met de voorgeschreven hoeveelheid per dag.

Doorgaans zult u zelf niets merken dat u een of meerdere tabletten vergeten bent. Maar het is zeer belangrijk dat u zich houdt aan de voorgeschreven hoeveelheid per dag (zie ook de subrubriek 'Wat is hypertensie (verhoogde bloeddruk)?' en `Wat is hartfalen (verminderde pompfunctie van het hart)?').

Wat gebeurt er als u plotseling stopt met de behandeling met Atacand?
Als u plotseling, zonder overleg met de arts, stopt met Atacand , dan kan dat later negatieve gevolgen hebben (zie ook de subrubriek `Wat is hypertensie (verhoogde bloeddruk)?' en 'Wat is hartfalen (verminderde pompfunctie van het hart)?').

4. Bijwerkingen

Welke bijwerkingen kan Atacand hebben?

Zoals alle geneesmiddelen kan Atacand bijwerkingen veroorzaken. De volgende bijwerkingen zijn vaak, soms, zelden of zeer zelden gemeld:
Vaak is tussen 1 op de 100 en 1 op de 10 patiënten
Soms is tussen 1 op de 1.000 en 1 op de 100 patiënten
Zelden is tussen 1 op de 10.000 en 1 op de 1.000 patiënten
Zeer zelden is bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten

Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Zeer zelden: bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie, neutropenie) en met hoge koorts, heftige keelpijn, en zweertjes in de mond (agranulocytose);

Immuunsysteemaandoeningen:
Zeer zelden: allergische reacties zoals: plotselinge vochtophoping in huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong) met ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en

huiduitsiag (angooedeem);

Zenuwstelselaandoeninqen Vaak: duizeligheid, hoofdpijn

Ademhalingsstelselaandoeningen Vaak: luchtweginfecties

Maagdarmstelselaandoeninqen Zeer zelden: misselijkheid

Bot-, skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeninqen Zeer zelden: spierpijn en gewrichtspijn

Lever- en galaandoeninqen
Zeer zelden: ontsteking van de lever (hepatitis); verstoorde leverfunctie;

Huid- en onderhuidaandoeningen
Zeer zelden: jeuk (pruritus), huiduitslag, eventueel gepaard met hevige jeuk en de vorming van bultjes (urticaria).
Bij patiënten met hartfalen (verminderde pompkracht van het hart) zijn tevens de volgende bijwerkingen gemeld:

Voedings- en stofwisselingsstoornissen:
Vaak: teveel kalium in het bloed soms zich uitend in spierkrampen, diarree, misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn (hyperkaliemie)

Bloedvataandoeningen:
Vaak: hypotensie (lage bloeddruk)
Nier en urinewegaandoeningen: Vaak: een verminderde nierfunctie

Wat moet u doen als er bijwerkingen optreden?

Als u last hebt van een van deze bijwerkingen of indien u last heeft van andere ongewone of onverwachte bijwerkingen, neem dan contact op met uw as.
Als u last krijgt van een van de volgende verschijnselen moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts:
* ontsteking van mond en/of keel met plotselinge, hoge koorts.
* buikpijn, geelzucht (een gele verkleuring van de huid en ogen) en een algemeen 'ziek' gevoel
* zwelling van gezicht, lippen, tong en/of keel.
• minder hoeven te plassen

Nooit zelf de dosering verlagen of de behandeling (tijdelijk) onderbreken zonder overleg met uw arts!

5. Aanwijzingen voor het bewaren van Atacand

Atacand wordt niet boven 30°C bewaard.

De uiterste gebruiksdatum staat op de doos (niet te gebruiken na maand/jaar) en de strip (EXP.... maand/jaar). Daarna mag u de eventueel overgebleven Atacand tabletten niet langer gebruiken. U kunt deze dan bij uw apotheek inleveren voor vernietiging (klein chemisch afval).

Bewaar geneesmiddelen, ook Atacand, altijd buiten bereik en zicht van kinderen!

Datum herziening bijsluiter januari 2005