2 8 JULI 1999

INFORMATIE VOOR DE PATIENT OVER ATACAND PLUS® 8/12,5

Lees deze informatie goed door, ook als u Atacand Plus al langer gebruikt. De informatie kan namelijk zijn aangepast aan nieuwe onderzoeksresultaten of nieuwe opvattingen (zie datum herziening bijsluiter). Wij houden uw arts en apotheker op de hoogte van deze ontwikkelingen. Als u na het lezen van de bijsluiter nog vragen hebt, dan kunt u terecht bij uw arts of apotheker.

Atacand Plus wordt gegeven aan patiënten met hypertensie (verhoogde bloeddruk).

Wat is hypertensie (verhoogde bloeddruk)?

Het hart pompt het bloed met een bepaalde kracht de bloedvaten in en zorgt er zo voor dat het bloed overal komt. De kracht die het hart levert en de druk die in de bloedvaten heerst vormen samen de bloeddruk. Deze wordt door het lichaam binnen bepaalde grenzen gehouden. Toch kan door verschillende oorzaken de bloeddruk te hoog oplopen en spreken we van verhoogde bloeddruk. We noemen dit hypertensie. U merkt hier veelal niets van, maar verhoogde bloeddruk kan op den duur wel leiden tot ernstige complicaties. Daarom is het van groot belang dat u Atacand Plus volgens voorschrift van de arts gebruikt.

Informatie over het geneesmiddel

Naam van het geneesmiddel: Atacand Plus 8/12,5.

Samenstellinq: Atacand Plus bevat als werkzame stof candesartan cilexetil en hydrochloorthiazide.

Hulpstoffen zijn: calcium carboxymethylcellulose, hydroxypropylcellulose,lactose monohydraat, maïszetmeel en polyethyleenglycol.

Farmaceutische vorm en inhoud:

Atacand Plus 8/12,5 is een tablet met een breukgleuf in doordrukstrips, in een kartonnen doosje a 15 of 30 tabletten.
Daarnaast is Atacand Plus 8/12,5 ook als speciale ziekenhuisverpakking a 50 tabletten beschikbaar.
Kenmerken: Atacand Plus 8/12,5 is een ovate witte afgeronde tablet met merkteken A/CK.

Geneesmiddelenroep:
combinatie geneesmiddel: Angiotensine II-antagonist + diureticum

Werking: Het bestanddeel candesartan in Atacand Plus is een middel dat de werking van angiotensine II remt. Angiotensine II heeft vele effecten in het lichaam waaronder ook vernauwing van de bloedvaten. Doordat candesartan de werking van angiotensine II tegengaat, worden de bloedvaten wijder met als gevoig een verlaging van de bloeddruk. Hydrochloorthiazide is een diureticum ('plasmiddel'). Atacand Plus is daardoor geschikt voor de behandeling van hypertensie.

Registratiehouder:
Astra Pharmaceutica B.V.
Postbus 599,
2700 AN ZOETERMEER.
Telefoonnummer: 079 - 363.22.22.

Inschrijving: Atacand Plus 8/12,5 is ingeschreven in het register onder RVG

NB: Atacand Plus mag alleen door de apotheek worden afgeleverd.

Aan wie wordt Atacand Plus voorgeschreven?

Atacand Plus is bestemd voor patiënten met hypertensie bij wie een behandeling met een angiotensine II remmer (zoals bijvoorbeeld candesartan) of een diureticum (zoals bijvoorbeeld hydrochloorthiazide) afzonderlijk onvoldoende resultaat werd behaald.

Belangrijke informatie vooraf

Wanneer mag u Atacand Plus niet gebruiken?

U mag Atacand Plus niet gebruiken als u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van dit middel.
Atacand Plus mag daarnaast niet worden gebruikt bij zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding (zie ook de rubriek 'Gebruik bij zwangerschap en borstvoeding'), een ernstige nierfunctiestoornissen, jicht of bij een leverfunctiestoornis en/of stagnatie van de galafvoer, bij te laag kaliumgehalte en te hoog calciumgehalte van uw bloed.
Waar moet u verder aan denken bij het gebruik van Atacand Plus?
Laat altijd de arts(en) die u behandelen weten voor welke problemen of ziekten u nog meer onder behandeling bent. Dit geldt met name als u:
- last heeft van een verminderde nierfunctie of een nierziekte;
recent een niertransplantatie heeft ondergaan;
_ een leveraandoening heeft;
* astmatisch of allergisch bent;
lijdt aan systemische lupus erythematododes (SLE);
* bepaalde hart(klep) afwijkingen heeft;
* last heeft van een verhoogde produktie van het hormoon aldosteron;
bepaalde afwijkingen van bloedvaten in de hersenen heeft.
* middelen tegen suikerziekte gebruikt (ook insuline).
* Indien bij u het bloedvolume kleiner is dan normaal dan kunt u bij gebruik van Atacand Plus een te lage bloeddruk krijgen.
* Als u aanleg heeft voor jicht.
* Gelijktijdig gebruik van Atacand Plus en een zogenaamd kaliumsparend diureticum (een plasmiddel) kunt u beter vermijden. Bij de toepassing van deze combinatie kan namelijk de hoeveelheid kalium in het bloed te hoog worden. Ook het gelijktijdig gebruik van Atacand Plus met kaliumzouten (als zoutvervangend middel of dieettoevoeging) kan tot een te grote hoeveelheid kalium in het bloed leiden.
Uw arts zal uw bloed regelmatig laten controleren.
Wisselwerking met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts altijd welke geneesmiddelen u gebruikt (ook geneesmiddelen die zonder recept te verkrijgen zijn). Gebruik een geneesmiddelkaart. U noteert hierop welke geneesmiddelen u gebruikt en in welke dosering. Laat mensen in uw omgeving weten welke geneesmiddelen u gebruikt!
Als u naast Atacand Plus een ander bloeddrukverlagend middel gebruikt kan de werking van Atacand Plus worden versterkt.
Bij gebruik van middelen die kalium bevatten (bijv. ook zoutvervangingsmiddelen) of een zogenaamd kaliumsparend diureticum (een plasmiddel) kan het kaliumgehalte in het bloed te hoog worden.

Andere middelen waarmee Atacand Plus een wisselwerking kan vertonen en dus de werkzaamheid over en weer kunnen beïnvloeden zijn:

* lithium (een middel tegen depressies).
* digitalis (een middel bij een zwak hart).
* pijnstillers, zoals bijv. gebruikt bij reuma.
* sotalol (een middel bij hartritmestoornissen)
* middelen gebruikt bij suikerziekte
* colestipol of cholestyramine (middelen tegen een te hoog cholesterolgehalte)
* sommige spierverslappende middelen (bijv. tubocurarine)
* vitamine D of een therapie met calcium.
* amantadine (middel dat bij de ziekte van Parkinson, of als anti-virus middel wordt gebruikt.
* barbituraten (gebruikt als slaapmiddel of als middel bij epilepsie)
* cytotoxische middelen (die veelal bij kanker worden gebruikt, zoals bijv. cyclofosfamide, methrohetraat).
Het gebruik van alcohol wordt ontraden.

Kunt u Atacand Plus gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft?

Wanneer u zwanger bent, of denkt te zijn, mag u Atacand Plus niet gebruiken. U moet er dus zeker van zijn dat u niet zwanger bent als u Atacand Plus gaat gebruiken. Als u al wel zwanger bent moet u stoppen met Atacand Plus.
Ook als u borstvoeding geeft mag u Atacand Plus niet gebruiken, tenzij het gebruik van Atacand Plus noodzakelijk is, maar dan moet u wel stoppen met het geven van borstvoeding (zie ook rubriek `Wanneer mag u Atacand Plus niet gebruiken').

Beïnvloedt Atacand Plus het reactievermogen?

Hierover zijn geen gegevens bekend. Bij deelname aan het verkeer of het bedienen van machines moet u ermee rekening houden dat een enkele keer duizeligheid of vermoeidheid kan optreden wat uw reactievermogen kan beïnvloeden.

Aanwijzingen voor het gebruik

Dosering

Uw arts heeft u verteld hoe, hoe vaak en welke dosering Atacand Plus u per dag moet gebruiken. Deze aanwijzing moet u goed opvolgen.
De gebruikelijke dosering is eenmaal daags een tablet.

Bij kinderen is de veiligheid en effectiviteit van Atacand Plus niet
vastgesteld.

Gebruiksaanwijzing

De tablet kan voor, tijdens of na de maaltijd worden ingenomen.

Hoe vaak moet u Atacand Plus innemen?

Behalve als uw arts anders heeft voorgeschreven, neemt u Atacand Plus eenmaal per dag, bij voorkeur op een vast tijdstip, in.

Duur van de behandeling

Een blijvend verhoogde bloeddruk daalt bijna nooit vanzelf naar een normale waarde. Dit betekent dat bloeddrukverlagende middelen vaak langdurig gebruikt moeten worden om de bloeddrukwaarde normaal te houden.

Wat kunt u verwachten en wat moet u doen als u of uw kind per ongeluk veel te veel Atacand Plus heeft gebruikt?

Verschijnselen

Bij een teveel aan Atacand Plus in het bloed kan de bloeddruk te laag worden. De eerste symptomen hiervan zijn duizeligheid en flauwte.

Wat moet u dan doen?

Waarschuw direct een arts. Probeer er achter te komen hoeveel Atacand Plus is ingenomen. Houd de verpakking van Atacand Plus bij de hand.

Wat moet u doen als u een of meer doses van Atacand Plus vergeten bent?
U moet de vergeten tabletten niet alsnog in een keer innemen, maar gewoon doorgaan met de voorgeschreven hoeveelheid per dag.
Doorgaans zult u zelf niets merken dat u een of meerdere tabletten vergeten bent. Maar het is zeer belangrijk dat u zich houdt aan de voorgeschreven hoeveelheid per dag (zie ook de subrubriek 'Wat is hypertensie').

Wat gebeurt er als u plotseling stopt met de behandeling met Atacand Plus?

Als u plotseling, zonder overleg met de arts, stopt met Atacand Plus , dan kan dat later negatieve gevolgen hebben (zie ook de subrubriek 'Wat is hypertensie').

Bijwerkingen

Welke bijwerkingen kan Atacand Plus hebben?

Bijwerkingen die zijn gemeld waren mild, voorbijgaand van aard en vergelijkbaar met een 'nepgeneesmiddel' (placebo); een verband tussen die bijwerkingen en Atacand Plus is niet vastgesteld. Gemeld zijn ondermeer: hoofdpijn, rugpijn en duizeligheid, luchtweginfecties en griepachtige symptomen.

Wat moet u doen als er bijwerkingen optreden?

Als bijwerkingen niet overgaan, neem dan contact op met uw arts. Ook bij andere klachten die tijdens de behandeling optreden dient u uw arts te raadplegen. Nooit zelf de dosering verlagen of de behandeling (tijdelijk) onderbreken zonder overleg met uw arts!

Aanwijzingen voor het bewaren van Atacand Plus

Atacand Plus wordt beneden 30°C bewaard. De uiterste gebruiksdatum staat op de doos (niet te gebruiken na maand/jaar) en de strip (exp.... maand/jaar).

aarna mag u de eventueel overgebleven Atacand Plus tabletten niet langer gebruiken. U kunt deze dan bij uw apotheek inleveren voor vernietiging (klein chemisch afval).

Datum herziening bijsluiter juli 1999