BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS

Atarax 10 mg filmomhulde tabletten
Atarax 25 mg filmomhulde tabletten
Atarax 100 mg filmomhulde tabletten
Hydroxyzine dihydrochloride

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Atarax en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Atarax inneemt
3. Hoe wordt Atarax ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Atarax
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS ATARAX EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Atarax behoort tot de geneesmiddelengroep van de anxiolytica.

Het werkzame bestanddeel veroorzaakt enerzijds een licht kalmerend effect en heeft anderzijds invloed op sommige overgevoeligheidsverschijnselen van de huid.

Atarax is bestemd voor de
* symptomatische behandeling van spanning met angstgevoelens bij volwassenen
* symptomatische behandeling van jeuk

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ATARAX INNEEMT
Neem Atarax niet in

* U bent overgevoelig (allergisch) voor het werkzame bestanddeel of voor één van de andere bestanddelen van Atarax.
* U bent overgevoelig (allergisch) voor cetirizine (een middel tegen overgevoeligheidsreacties), andere piperazine afgeleiden (zoals levocetirizine), aminofylline (een middel tegen astma) of ethyleendiamine (een middel tegen astma).
* Bij u is sprake van een gestoorde aanmaak van de ijzerhoudende kleurstof van de rode bloedlichaampjes (porfyrie).
Wees extra voorzichtig met Atarax
Wanneer u een allergietest (huid, longen) krijgt, moet u 5 dagen voor deze test stoppen met het gebruik van Atarax. De resultaten van de test kunnen door Atarax namelijk worden beïnvloed.

Wees voorzichtig wanneer u een verhoogde kans heeft op het ontwikkelen van:
* stuipen
* staar
* verstoppingen in het maagdarmkanaal
* verstoppingen in de urinewegen
* spierzwakte
* dementie
* onregelmatige werking van het hart

Kinderen.
Bij kinderen is vaker melding gemaakt van het optreden van stuipen dan bij volwassenen.

Ouderen.
Als gevolg van een verlengde werkingsduur wordt bij ouderen gestart met de helft van de gebruikelijke dosering (zie rubriek 3).

Patiënten met een verminderde werking van de nieren.
Wanneer bij u sprake is van een verminderde werking van de nieren dient de gebruikelijke dosering te worden verlaagd (zie rubriek 3).

Patiënten met een verminderde werking van de lever.
Wanneer bij u sprake is van een verminderde werking van de lever dient de gebruikelijke dosering te worden verlaagd (zie rubriek 3).

Neem contact op met uw arts als één van bovenstaande situaties voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

Atarax kan de werking van de volgende geneesmiddelen versterken:
* barbituraten (slaapmiddelen)
* narcotica (verdovende middelen)
* niet-narcotische analgetica (pijnstillers)
* betahistine (een middel tegen de ziekte van Ménière)
* tricyclische antidepressiva en monoamine oxidase remmers (middelen tegen neerslachtigheid)
* bèta-blokkers (middelen tegen hoge bloeddruk, bepaalde hartklachten of verhoogde oogdruk)
* klasse 1C anti-arrhytmica (middelen tegen hartritmestoornissen)
Atarax gaat de werking tegen van:
* fenytoïne (een middel tegen epilepsie)
* adrenaline (een middel dat de werkzaamheid van het hart bevordert)

Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig gebruik van Atarax met cimetidine (middel tegen maagklachten) en cetirizine (middel tegen allergische reacties).
Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Inname van Atarax met voedsel en drank

De tabletten kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen. Gebruik Atarax niet gelijktijdig met alcohol. Atarax kan namelijk het effect van alcohol versterken.

Zwangerschap en borstvoeding

Atarax mag tijdens de zwangerschap en in de periode dat borstvoeding wordt gegeven niet worden gebruikt. Bent u zwanger, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Vertel het dan aan uw arts.. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Atarax kan uw reactievermogen en uw concentratievermogen verminderen. Gelijktijdig gebruik met alcohol of andere middelen die een effect hebben op het zenuwstelsel wordt afgeraden, omdat dit de effecten kan verergeren.
Het gebruik van Atarax kan sufheid, slaperigheid, duizeligheid en hoofdpijn tot gevolg hebben (zie rubriek 4).
Houdt rekening met uw reactie op dit geneesmiddel als u van plan bent een voertuig te besturen, gevaarlijke activiteiten te ondernemen of machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Atarax

De filmomhulde tabletten bevatten lactose.
Indien u arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE WORDT ATARAX INGENOMEN?

Volg bij het gebruik van Atarax nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.

Kinderen (vanaf 12 maanden)
Bij de behandeling van jeuk bedraagt de dosering voor kinderen vanaf 12 maanden en ouder: 1 mg/kg/dag met een maximum van 2 mg/kg/dag in meerdere giften
Geadviseerd wordt bij kinderen gebruik te maken van de Atarax stroop.

Volwassenen
Bij de behandeling van spanning met angstgevoelens bedraagt de dosering 50 mg per dag, verdeeld in 3 giften van respectievelijk 12,5 mg 's ochtends, 12,5 mg 's middags en 25 mg 's avonds. In meer ernstige gevallen kan de dosering worden verhoogd tot 300 mg per dag.

Bij de behandeling van jeuk bedraagt de aanvangsdosis 25 mg, in te nemen voor het slapen gaan, indien noodzakelijk gevolgd door giften van 25 mg 3 tot 4 maal per dag.

Per keer mag u maximaal 200 mg gebruiken. Per dag mag u niet meer dan 300 mg gebruiken.

Ouderen.
Als gevolg van een verlengde werkingsduur wordt bij ouderen gestart met de helft van de gebruikelijke dosering.

Bij de behandeling van spanning met angstgevoelens bedraagt de dosering 24 mg per dag, verdeeld in 3 giften van respectievelijk 6 mg 's ochtends, 6 mg 's middags en 12 mg 's avonds. In meer ernstige gevallen kan de dosering worden verhoogd tot 150 mg per dag.

Bij de behandeling van jeuk bedraagt de aanvangsdosis 12 mg, in te nemen voor het slapen gaan, indien noodzakelijk gevolgd door giften van 12 mg 3 tot 4 maal per dag.

Patiënten met een verminderde werking van de nieren.

Wanneer bij u sprake is van een verminderde werking van de nieren dient de gebruikelijke dosering te worden verlaagd. Bijvoorbeeld met de helft in geval van een matig verminderde werking van de nieren en met een kwart in geval van een ernstig verminderde werking van de nieren.

Patiënten met een verminderde werking van de lever.

Wanneer bij u sprake is van een verminderde werking van de lever dient de gebruikelijke dosering met een derde te worden verlaagd.
Bij de behandeling van spanning met angstgevoelens bedraagt de dosering 32 mg per dag, verdeeld in 3 giften van respectievelijk 8 mg 's ochtends, 8 mg 's middags en 16 mg 's avonds. In meer ernstige gevallen kan de dosering worden verhoogd tot 300 mg per dag.
Bij de behandeling van jeuk bedraagt de aanvangsdosis 16 mg, in te nemen voor het slapen gaan, indien noodzakelijk gevolgd door giften van 16 mg 3 tot 4 maal per dag.

Wanneer en hoe moet u Atarax innemen?

Atarax kan het beste na de maaltijd worden ingenomen. De tabletten dienen in hun geheel met een voldoende hoeveelheid water te worden doorgeslikt.
Wat u moet doen als u meer van Atarax heeft ingenomen dan u zou mogen
Verschijnselen die kunnen optreden wanneer u teveel Atarax hebt ingenomen zijn:
* misselijkheid
* braken
* versnelde hartwerking (tachycardie)
* koorts
* slaperigheid
* trillende spierbeweging (tremor)
* verwardheid
* hallucinaties
* verminderd bewustzijn
* hypoventilatie (respiratoire depressie)
* stuipen (convulsies)
* verlaagde bloeddruk (hypotensie)
* onregelmatige werking van het hart (aritmie)
* diepe bewusteloosheid (diep coma)
* stilvallen van hart en ademhaling (cardio-respiratoire collaps)

Wanneer u teveel van Atarax heeft ingenomen neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Atarax in te nemen

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen of wanneer u minder hebt ingenomen dan werd voorgeschreven door uw arts. Ga op het gebruikelijke tijdstip verder met de inname van de hoeveelheid zoals werd voorgeschreven door uw arts.

Als u stopt met het innemen van Atarax

Wanneer u zonder advies van uw arts plotseling stopt met het gebruik van Atarax kunnen de verschijnselen die u had voor de behandeling met dezelfde ernst terugkomen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Atarax bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze krijgt.

Bijwerkingen kunnen:
zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) vaak voorkomen (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers)
soms voorkomen (bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers)
zelden voorkomen (bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers)
zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Stoornissen afweersysteem
Zelden: overgevoeligheid
Zeer zelden: heftige overgevoeligheidsreactie (anafylactische shock)

Psychische stoornissen
Soms: agitatie, verwardheid
Zelden: desoriëntatie, hallucinatie

Zenuwstelselstoornissen
Zeer vaak: slaperigheid
Vaak: hoofdpijn, sufheid
Soms: duizeligheid, slapeloosheid, trillende spierbeweging (tremor)
Zelden: stuip, bewegingsstoornis (dyskinesie)

Oogstoornissen
Zelden: stoornissen gezichtsvermogen, wazig zien

Hartaandoeningen
Zelden: hartkloppingen

Bloedvataandoeningen
Zelden: verlaagde bloeddruk

Ademhalingsstelselaandoeningen
Zeer zelden: kramp van de spieren in de luchtweg

Maagdarmstelselaandoeningen
Vaak: droge mond
Soms: misselijkheid
Zelden: constipatie, braken

Huidaandoeningen
Zelden: jeuk, huiduitslag, galbulten, huidontsteking
Zeer zelden: plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen [bijvoorbeeld in gezicht, armen en/of benen, lippen, tong, strottenhoofd], ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (zogenaamd angioneurotisch oedeem), toegenomen transpiratie, ronde roodbruine plekken (erythema fixatum), oppervlakkige blaasjes gevuld met pus (exanthemateuze pustulose), veelvormige roodhuid (erythema multiforme), rode, lichtverheven onregelmatige vlekken (Stevens-Johnson syndroom)

Nier- en urinewegaandoeningen
Zelden: ophouden urine

Algemene aandoeningen
Vaak: vermoeidheid
Soms: malaise, koorts

Onderzoeken:
Zelden: afwijkende leverfunctietesten

Wanneer één van deze bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U ATARAX

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Bewaren beneden 25oC. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
Gebruik Atarax niet meer na de vervaldatum die staat vermeld na de afkorting Exp. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Atarax

- Het werkzame bestanddeel is hydroxyzine dihydrochloride. De filmomhulde tabletten bevatten respectievelijk 10, 25 of 100 mg hydroxyzine dihydrochloride.

- De andere bestanddelen zijn:
filmomhulde tablet van 10 mg: lactose, maïszetmeel, talk (E553B), povidone (E1201), calciumstearaat (E470A), eudragit E, polyethyleen glycol 6000, titaandioxide (E171) filmomhulde tablet van 25 mg: lactose, microkristallijn cellulose, magnesiumstearaat (E470B), colloïdaal silicium dioxide (E551), titaandioxide (E171), hydroxypropylmethylcellulose (E464), macrogol 400
filmomhulde tablet van 100 mg: lactose, talk (E553B), povidone (E1201), magnesiumstearaat (E470B), microkristallijn cellulose, colloïdaal silicium dioxide (E551), eudragit E, polyethyleen glycol 6000, titaandioxide (E 17 1)

Hoe ziet Atarax er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Witte, ronde filmomhulde tabletten van 10 mg: kartonnen doosje met 3 blisters van 20 tabletten.
Witte, langwerpige filmomhulde tabletten van 25 mg met breukgleuf: kartonnen doosje met 3 blisters van 20 tabletten.
Witte, ronde filmomhulde tabletten van 100 mg met 2 breukgleuven: kartonnen doosje met 3 blisters van 10 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder:
UCB Pharma B.V.
Lage Mosten 33
4822 NK Breda

Fabrikant:
UCB Pharma S.A.
Allée de la Recherche 60 B-1070 Brussel
België

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
Atarax 10 mg filmomhulde tabletten is in het register ingeschreven onder
RVG 01215.
Atarax 25 mg filmomhulde tabletten is in het register ingeschreven onder
RVG 01216.
Atarax 100 mg filmomhulde tabletten is in het register ingeschreven onder
RVG 01217.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2010

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG (www.cbg-meb.nl).