Formoterol 12 microgram, Aërosol, oplossing

BIJSLUITER:

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Atimos 12 microgram, aërosol, oplossing
formoterolfumaraat dihydraat

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in Rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel
6. Aanvullende informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT

Atimos 12 microgram is een geneesmiddel dat door inhalatie het werkzaam bestanddeel stof direct in uw longen brengt, waar het nodig is. Het wordt gebruikt om de symptomen als een bemoeilijkte ademhaling met piepend geluid en kortademigheid bij patiënten met matig tot ernstig astma te behandelen. Het werkzaam bestanddeel, formoterolfumaraat, behoort tot de groep van medicijnen die bronchodilatatoren worden genoemd. Deze middelen vergemakkelijken het ademhalen door de spierkrampen in de luchtwegen te verminderen. Regelmatig gebruik van Atimos 12 microgram, tegelijk met inhalatiecorticosteroïden (door een inhalator of via de mond), helpt om ademhalingsproblemen op de lange termijn te voorkomen.
Atimos 12 microgram kan ook worden gebruikt om de symptomen zoals hoesten, bemoeilijkte ademhaling met piepend geluid en tekort aan lucht bij patiënten met chronische luchtwegaandoeningen (COPD) die langdurig regelmatige behandeling met bronchodilatatoren nodig hebben, te verlichten.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch (overgevoelig) voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
- Om een plotselinge aanval van kortademigheid te behandelen. Het zal niet helpen.
Gebruik hiervoor een snelwerkende inhalator voor synptoomverlichting en draag deze altijd bij u.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Het is belangrijk dat u uw arts informeert als één van het volgende op u van toepassing is:
* Als u lijdt aan een ernstige hartziekte, in het bijzonder als u recente een hartaanval heeft gehad, een ziekte van de kransslagaders van het hart of een ernstige zwakte van de hartspier (congestief hartfalen).
* Wanneer u lijdt aan afwijkingen van het hartritme zoals een versnelde hartslag, defect aan de hartklep, bepaalde afwijkingen in het hartfilmpje (ECG) of elke andere hartziekte.
* Als u een vernauwing van uw bloedvaten heeft, in het bijzonder aderverkalking of een abnormale verwijding van een bloedvat.
* Als u lijdt aan hoge bloeddruk.
* Als u aan suikerziekte (diabetes mellitus) lijdt.
* Als u te weinig kalium in het bloed heeft, in ernstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid.
* Als u een verhoogde werking van uw schildklier heeft.
* Als er bij u een gezwel van het bijniermerg geconstateerd is, wat gepaard kan gaan met plotselinge sterke bloeddrukverhoging, heftige hoofdpijn, zweten en versnelde hartslag.
* Als u een operatie moet ondergaan of dampvormige narcosemiddelen krijgt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Atimos 12 microgram ook nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel het dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van Atimos 12 microgram verstoren, deze omvatten geneesmiddelen:
* voor de behandeling van abnormale hartritmes (bijvoorbeeld kinidine, disopyramide, procaïnamide.
* voor de behandeling van hartziekte (bijvoorbeeld digitalis).
* voor de behandeling van verstopping van de neus (bijvoorbeeld efedrine).
* die bètablokkers worden genoemd. Deze middelen worden gebruikt bij de behandeling van hartklachten of glaucoom (verhoogde oogboldruk). Het betreft zowel tabletten als oogdruppels.
* voor de behandeling van symptomen van depressie: monoamineoxidaseremmers (bijvoorbeeld fenelzine en isocarboxazide) of tricyclische antidepressiva (bijvoorbeeld amitriptyline en imipramine).
* voor de behandeling van ernstige geestelijke afwijkingen (bijvoorbeeld chloorpromazine en trifluoperazine).
* die gebruikt worden om allergische reacties te behandelen (zoals antihistaminica).
* die gebruikt worden om bronchiale astma te behandelen (bijvoorbeeld theofylline, aminofylline of inhalatiecorticosteroïden).
* die gebruikt worden om de urineproductie te vergroten (zoals diuretica).
* voor de behandeling van de ziekte van Parkinson (bijvoorbeeld levodopa).
* die oxytocine bevatten, wat samentrekkingen van de baarmoeder veroorzaakt.
* die gebruikt worden om een onvoldoende actieve schildklier te behandelen (bijvoorbeeld thyroxine).

Andere bijzondere waarschuwingen

* Uw arts heeft u mogelijk ook nog andere geneesmiddelen gegeven voor uw ademhalingsproblemen, bijvoorbeeld inhalatiecorticosteroïden. Het is erg belangrijk dat u deze regelmatig blijft gebruiken. Stop niet met het gebruik van deze middelen en pas de dosering niet aan als u start met het gebruik van Atimos 12 microgram.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is onwaarschijnlijk dat dit middel enig effect heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Dit geneesmiddel bevat kleine hoeveelheid ethanol (alcohol), minder dan 100 mg per afgegeven dosis (ca. 9 mg/dosis).

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Astma
De dosering die u moet inhaleren hangt af van het type astma dat u heeft en hoe ernstig het is. Uw dosering zal bepaald worden door uw arts en het is belangrijk dat u alleen maar de voorgeschreven dosis regelmatig gebruikt.
De gebruikelijke dosering voor volwassenen waaronder ouderen en adolescenten van 12 jaar en ouder is 1 dosering in de ochtend en 1 dosering in de avond. Dit betekent dat u in totaal 2 doseringen (24 microgram) Atimos per dag moet gebruiken.
Als u aan een ernstiger vorm van astma lijdt, kan uw arts u 4 doseringen per dag ( 48 microgram) voorschrijven, 2 doseringen in de ochtend en 2 doseringen in de avond.
De maximale dagelijkse dosering bedraagt 4 doseringen (48 microgram) en het is belangrijk dat u niet meer inneemt dan de totale dagelijkse dosering. Dit is de dosering die uw arts u heeft voorgeschreven.
Atimos 12 microgram mag niet gebruikt worden door astmatische kinderen jonger dan 12 jaar

Chronische luchtwegaandoeningen (COPD)

De gebruikelijke dosering voor volwassenen (18 jaar en ouder) waaronder ouderen is 1 dosering in de ochtend en 1 dosering in de avond. Dit betekent dat u in totaal 2 doseringen (24 microgram) Atimos 12 microgram per dag moet gebruiken.
Als u aan een meer ernstige vorm van COPD lijdt, kan uw arts u 4 doseringen per dag (48 microgram) voorschrijven, 2 doseringen in de ochtend en 2 doseringen in de avond. De maximale dagelijkse dosering bedraagt 4 doseringen (48 microgram) en het is belangrijk dat u niet meer neemt dan de totale dagelijkse dosering. Dit is de dosering die uw arts u verteld heeft om te gebruiken.
Neem niet meer dan 2 doseringen per keer.
Atimos 12 microgram mag niet gebruikt worden door COPD patiënten jonger dan 18 jaar.

Gebruik Atimos 12 microgram niet om een plotselinge aanval van kortademigheid te behandelen. Hiervoor moet u een snelwerkende inhalator voor symptoomverlichting gebruiken zoals is voorgeschreven door uw arts. Neem dit geneesmiddel altijd met u mee.

Heeft u teveel van dit middel gebruikt?

U kunt dan merken dat uw hart sneller klopt dan normaal en dat u zich niet lekker voelt. U kunt ook last hebben van hoofdpijn, beven, ziek voelen of ziek zijn (misselijkheid of overgeven) of slapeloosheid. Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker voor advies.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Atimos 12 microgram te gebruiken

Als u een dosering vergeet, inhaleer deze dan meteen als u eraan denkt. Als het echter al bijna tijd wordt voor de volgende dosis, moet u de vergeten dosis niet meer inhaleren. U inhaleert dan de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Gebruik geen dubbele dosis.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen. Als u vergeten bent uw Atimos 12 microgram te gebruiken, sla dan de vergeten dosis over en neem dan de volgende dosis gewoon wanneer die gepland is.

Verminder niet de dosering en stop ook niet met enig ander geneesmiddel ter behandeling van uw ademhaling, alleen omdat u zich beter voelt, zonder eerst te overleggen met uw arts. Het is erg belangrijk dat u deze geneesmiddelen regelmatig gebruikt.

Verhoog niet uw dosis zonder eerst te overleggen met uw arts.
Als u kortademig wordt of een piepende ademhaling krijgt tijdens het gebruik van Atimos 12 microgram, moet u doorgaan met het gebruik van Atimos 12 microgram. Ga direct naar uw arts, misschien heeft u aanvullende geneesmiddelen nodig. Als uw astma eenmaal onder controle is kan uw arts het beter vinden om de dosering van Atimos 12 microgram geleidelijk te verlagen.

Gebruiksaanwijzing

Het is belangrijk dat u weet hoe u uw inhalator op de juiste manier moet gebruiken. Uw arts, verpleegkundige of apotheker zal u voordoen, hoe u uw inhalator op een correcte manier gebruikt..
U moet hun instructies zorgvuldig opvolgen zodat u weet hoe, wanneer en hoeveel doseringen u moet inhaleren. De gebruiksaanwijzingen staan in deze bijsluiter.
Als u twijfel heeft over wat u moet doen of als u problemen heeft met het inhaleren, raadpleeg dan uw arts, verpleegkundige of apotheker voor advies.
Test uw inhalator. Als u een nieuwe inhalator gaat gebruiken, of als u de inhalator drie dagen of meer niet heeft gebruikt, spuit dan één keer in de lucht voordat u deze gebruikt om er zeker van te zijn dat de inhalator goed werkt.
U moet rechtop gaan staan of zitten als u de inhalator gebruikt.

1. Verwijder het beschermkapje van het mondstuk en hou het vast tussen duim en wijsvinger zoals aangegeven.
2. Adem zo diep mogelijk uit.
3. Houd de inhalator verticaal zoals aangegeven met uw duim aan de onderkant onder het mondstuk; plaats het mondstuk in uw mond tussen uw tanden en sluit uw lippen eromheen.
4. Adem diep in door uw mond en druk tegelijkertijd op de bovenkant van de inhalator om een dosis af te geven.
5. Houd de adem in zo lang als aangenaam is en neem dan de inhalator uit uw mond.
6. Als u nog een dosis inneemt, houdt de inhalator dan verticaal en wacht ongeveer een halve minuut voordat u de stappen 2 tot en met 5 herhaalt.
7. Doe het kapje na gebruik altijd weer terug op het mondstuk om stof en vuil buiten te houden. Plaats het krachtig en met een klik op zijn plaats.

Het is BELANGRIJK om stap 2, 3, 4 en 5 niet te snel uit te voeren.
Het is belangrijk om zo rustig mogelijk adem te halen, vlak voordat u de inhalator gaat gebruiken.

Als u mist uit de bovenkant van de inhalator of aan de zijkanten van uw mond ziet komen, komt Atimos 12 microgram niet in uw longen zoals het zou moeten.


Neem een nieuwe dosis waarbij u zorgvuldig de aanwijzingen vanaf stap 2 opvolgt.
Als u zwakke handen heeft, kan het gemakkelijker zijn om de inhalator met twee handen vast te houden. Zet beide wijsvingers op de bovenkant van de inhalator en beide duimen op de onderkant, onder het mondstuk.

Informeer uw arts, verpleegkundige of apotheker als u problemen heeft.

Schoonmaken
Het is belangrijk dat u uw inhalator tenminste eenmaal of tweemaal per week schoonmaakt, om een correcte werking te waarborgen.
* Haal het metalen spuitbusje uit de plastic houder en verwijder het kapje van het mondstuk.
* Spoel de plastic houder en het kapje van het mondstuk om in warm water.
* Plaats het metalen spuitbusje niet in het water.
* Laat de houder en mondstuk drogen op een warme plaats. Vermijd te sterke hitte.
* Plaats het metalen spuitbusje en het kapje van het mondstuk terug.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit middel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan Atimos 12 microgram bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daar mee te maken.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Als u bemerkt dat uw ademhaling of het gepiep verslechtert na het gebruik van uw inhalator, informeer dan onmiddellijk uw arts. Dit wordt veroorzaakt door een vernauwing van de luchtwegen in uw longen, maar dit gebeurt maar zelden.
Vaak voorkomende bijwerkingen (komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers):
Ongebruikelijke snelle hartslag en hartkloppingen (palpitaties); hoesten; beven (tremor); hoofdpijn.

Soms voorkomende bijwerkingen (komt voor bij 1 tot 10 op de 1.000gebruikers):
Spierkrampen; spierpijn; misselijkheid; rusteloosheid; duizeligheid; afwijkende of verminderde smaakgewaarwording; keelirritatie; abnormaal versnelde hartslag; onregelmatige, te snelle hartsamentrekking; te weinig kalium in het bloed, in ernstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid; verhoogd suikergehalte in het bloed; verhoogde hoeveelheid insuline, vrije vetzuren, glycerol en ketonen in het bloed; jeuk; vluchtige huiduitslag (rash); overmatig zweten.

Zelden voorkomende bijwerkingen (komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers): Overgeslagen hartslagen door voortijdige samentrekking van de hartkamers (ventrikels); pijn op de borst door zuurstoftekort van de hartspier; verhoogde bloeddruk; verlaagde bloeddruk; piepende ademhaling onmiddellijk na het gebruik van de inhalator; ernstige daling van de bloeddruk; plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong) die een paar dagen aanhoudt ; huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes; ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers): Verslechtering van astma, kortademigheid; vochtophoping in handen en/of voeten; zeer snelle, onregelmatige hartslag; bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging; zenuwstelsel stimulerende effecten, die zich uiten als zeer geprikkeld of opgewonden zijn (voornamelijk bij kinderen tot de leeftijd van 12 jaar); ongewoon gedrag; slaapstoornissen; dingen waarnemen die er niet zijn (hallucinaties).

Sommige van deze bijwerkingen zoals beven, misselijkheid, stoornis in de smaakgewaarwording, keelirritatie, overmatig zweten, rusteloosheid, hoofdpijn, duizeligheid en spierkrampen zullen verminderen na verloop van één of twee weken van voortgezet gebruik van uw astmamedicatie.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter wordt vermeld, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL

* Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

* Drie maanden nadat u de inhalator van uw apotheker heeft gekregen mag u deze niet meer gebruiken. Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het etiket {EXP .}. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum
* De inhalator niet boven 30°C bewaren.
* Als de inhalator erg koud wordt, haal het metalen busje dan uit de plastic houder en warm hem enkele minuten voor het gebruik in uw handen op. Gebruik nooit iets anders om het op te warmen.
* Waarschuwing. Het spuitbusje bevat een vloeistof die onder druk staat. Stel het niet bloot aan temperaturen boven 50°C. Doorboor het metalen spuitbusje niet.
* Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel
- De werkzame stof in dit middel is formoterolfumaraat dihydraat. Elke afgepaste dosis uit de inhalator bevat 12 microgram formoterolfumaraat dihydraat. Dit komt overeen met een vrijgegeven dosis van 10,1 microgram.

- De andere stoffen in dit middel zijn: zoutzuur, ethanol en norfluraan (HFA 134a).

Hoe ziet Atimos 12 microgram eruit en wat zit er in de verpakking

Atimos 12 microgram is een inhalatieoplossing die onder druk staat (aërosol) in een aluminium spuitbusje in een plastic houder met een plastic vernevelaar en beschermkapje.
Iedere verpakking bevat een inhalator die 50, 100 of 120 inhalaties levert.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder:
Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo 26/A, 43100 PARMA – Italië

Fabrikant:
Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo 26/A, 43100 PARMA – Italië
Voor inlichtingen en correspondentie in Nederland: Chiesi Pharmaceuticals B.V. te Rijswijk
Tel: 070-4132080; email: info@chiesi.nl

In het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder: Atimos 12 microgram, aërosol, oplossing RVG 31994

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Oostenrijk FORAIR/FORADIL Slovenië ATIMOS
Frankrijk FORMOAIR/ATIMOS Polen ATIMOS
Griekenland FORAIR/FORADIL Estland ATIMOS
Duitsland FORAIR
CHIESI/ATIFOR
CHIESI
Spanje FORADIL
NEO/BRONCORAL NEO
België FORMOAIR/ATIMOS
Nederland FORADIL/ATIMOS
Engeland FORAIR
MODULITE/ATIMOS
MODULITE
Tsjechië FORAIR/ATIMOS
Slowakije FORAIR/ATIMOS
Hongarije FORAIR/ATIMOS
Portugal FORAIR/ATIMOS
Letland ATIMOS
Litouwen ATIMOS


Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in mei 2011.