Atimos 12 microgram, aërosol, oplossing

Informatie voor de gebruik(st)er

Atimos 12 microgram
formoterolfumaraat dihydraat

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Atimos 12 microgram en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Atimos 12 microgram gebruikt
3. Hoe wordt Atimos 12 microgram gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
S. Hoe bewaart u Atimos 12 microgram
6. Aanvullende informatie

1. Wat is Atimos 12 microgram en waarvoor wordt het gebruikt

Atimos 12 microgram is een geneesmiddel dat door inhalatie het de werkzaam bestanddeel stof direct in uw longen brengt, waar het nodig is. Het wordt gebruikt om de symptomen als een bemoeilijkte ademhaling met piepend geluid en kortademigheid bij patiënten met matig tot ernstig astma te behandelen. Het werkzaam bestanddeel, formoterolfumaraat, behoort tot de groep van medicijnen die bronchodilatatoren worden genoemd. Deze middelen vergemakkelijken het ademhalen door de spierkrampen in de luchtwegen te verminderen. Regelmatig gebruik van Atimos 12 microgram, tegelijk met inhalatiecorticosteroïden (door een inhalator of via de mond), helpt om ademhalingsproblemen op de lange termijn te voorkomen.
Atimos 12 microgram kan ook worden gebruikt om de symptomen zoals hoesten, bemoeilijkte ademhaling met piepend geluid en tekort aan lucht bij patiënten met chronische luchtwegaandoeningen (COPD) die langdurig regelmatige behandeling met bronchodilatatoren nodig hebben, te verlichten.

2. Wat u moet weten voordat u Atimos 12 microgram gebruikt
Gebruik Atimos 12 microgram niet

• Als u overgevoelig (allergisch) bent voor formoterol of voor één van de andere bestanddelen van Atimos 12 microgram.
• Om een plotselinge aanval van kortademigheid te behandelen. Het zal niet helpen. Gebruik een snelwerkende verlichtende inhalator voor dit doel en draag deze altijd bij u.

Wees extra voorzichtig met Atimos 12 microgram
• Wanneer u lijdt aan een ernstige hartziekte, in het bijzonder een recente hartaanval, een ziekte van de kransslagaders van het hart of een ernstige zwakte van de hartspier (congestief hartfalen).
• Wanneer u lijdt aan afwijkingen van het hartritme zoals een versnelde hartslag, defect aan de hartklep, bepaalde afwijkingen in het elektrocardiogram (ECG) of een andere hartziekte.
• Als u een vernauwing van uw bloedvaten heeft, in het bijzonder aderverkalking of een abnormale verwijding van een bloedvat of het hart.
• Wanneer u lijdt aan hoge bloeddruk.
• Als u aan suikerziekte (diabetes mellitus) lijdt.
• Wanneer u te weinig kalium in het bloed heeft, in ernstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid.
• Wanneer u een verhoogde werking van de schildklier heeft.
• Als er bij u een gezwel van het bijniermerg geconstateerd is, wat gepaard kan gaan met plotselinge sterke bloeddrukverhoging, heftige hoofdpijn, zweten en versnelde hartslag.
• Als u een operatie moet ondergaan of dampvormige narcosemiddelen krijgt.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van Atimos 12 microgram verstoren, deze omvatten geneesmiddelen:
• voor de behandeling van abnormale hartritmes (bijvoorbeeld kinidine, disopyramide, procaïnamide.
• voor de behandeling van hartziekte (bijvoorbeeld vingerhoedskruid, ook wel digitalis genoemd).
• voor de behandeling van verstopping van de neus (bijvoorbeeld efedrine).
• die bètablokkers worden genoemd. Deze middelen worden gebruikt bij de behandeling van hartklachten of glaucoom (verhoogde oogboldruk). Het betreft zowel tabletten als oogdruppels.
• voor de behandeling van symptomen van depressie: monoamineoxidaseremmers (bijvoorbeeld fenelzine en isocarboxazide) of tricyclische antidepressiva (bijvoorbeeld amitriptyline en imipramine).
• voor de behandeling van ernstige geestelijke afwijkingen (bijvoorbeeld chloorpromazine en trifluoperazine).
• die gebruikt worden om allergische reacties te behandelen (zoals antihistaminica).
• die gebruikt worden om bronchiale astma te behandelen (bijvoorbeeld theofylline, aminofylline of inhalatiecorticosteroïden).
• die gebruikt worden om de urineproductie te vergroten (zoals diuretica).
• voor de behandeling van de ziekte van Parkinson (bijvoorbeeld levodopa).
• die oxytocine bevatten, wat samentrekkingen van de baarmoeder veroorzaakt.
• die gebruikt worden om een onvoldoende actieve schildklier te behandelen (bijvoorbeeld thyroxine).

Andere bijzondere waarschuwingen
• Uw arts heeft u mogelijk ook nog andere geneesmiddelen gegeven voor uw ademhalingsproblemen, bijvoorbeeld inhalatiecorticosteroïden. Het is erg belangrijk dat u deze regelmatig blijft gebruiken.

Stop niet met het gebruik van deze middelen en pas de dosering niet aan als u start met het gebruik van Atimos 12 microgram.

Zwangerschap en borstvoeding
Spreek met uw arts voordat u Atimos 12 microgram gebruikt als u zwanger bent, borstvoeding geeft of zwanger kunt worden.
Het gebruik van Atimos 12 microgram tijdens de zwangerschap, in het bijzonder gedurende de eerste drie maanden, is alleen toegestaan als het absoluut noodzakelijk is.
Borstvoeding is niet aanbevolen tijdens het gebruik van Atimos 12 microgram.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is onwaarschijnlijk dat Atimos 12 microgram enig effect heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Atimos 12 microgram Dit geneesmiddel bevat kleine hoeveelheden alcohol: elke inhalatie bevat ongeveer 9 mg ethanol.

3. Hoe wordt Atimos 12 microgram gebruikt

Dosering

Astma
De dosering formoterol die u moet inhaleren hangt af van het type astma dat u heeft en hoe ernstig het is. Uw dosering zal bepaald worden door uw arts en het is belangrijk dat u alleen maar de voorgeschreven dosis regelmatig gebruikt.
De gebruikelijke dosering voor volwassenen waaronder ouderen en adolescenten van 12 jaar en ouder is 1 puf in de ochtend en 1 puf in de avond. Dit betekent dat u in totaal 2 puffen (24 microgram) Atimos 12 microgram per dag moet gebruiken.
Als u aan meer ernstige vorm van astma lijdt, kan uw arts u 4 puffen per dag ( 48 microgram) voorschrijven, 2 puffen in de ochtend en 2 puffen in de avond. De maximale dagelijkse dosering bedraagt 4 puffen (48 microgram) en het is belangrijk dat u niet meer inneemt dan de totale dagelijkse dosering. Dit is de dosering die uw arts u verteld heeft om te gebruiken.
Atimos Dosis-aërosol mag niet gebruikt worden door astmatische kinderen jonger dan 12 jaar

Chronische luchtwegaandoeningen (COPD)
De gebruikelijke dosering voor volwassenen (18 jaar en ouder) waaronder ouderen is 1 puf in de ochtend en 1 puf in de avond. Dit betekent dat u in totaal 2 puffen (24 microgram) Atimos 12 microgram per dag moet gebruiken.
Als u aan een meer ernstige vorm van COPD lijdt, kan uw arts u 4 puffen per dag (48 microgram) voorschrijven, 2 puffen in de ochtend en 2 puffen in de avond. De maximale dagelijkse dosering bedraagt 4 puffen (48 microgram) en het is belangrijk dat u niet meer neemt dan de totale dagelijkse dosering. Dit is de dosering die uw arts u verteld heeft om te gebruiken.
Neem niet meer dan 2 puffen per keer.
Atimos 12 microgram mag niet gebruikt worden door COPD patiënten jonger dan 18 jaar.

Gebruik Atimos 12 microgram niet om een plotselinge aanval van kortademigheid te behandelen. Hiervoor moet u een snelwerkende verlichtende inhalator gebruiken zoals is voorgeschreven door uw arts. Neem dit geneesmiddel altijd met u mee.

• Als u meer Atimos 12 microgram heeft gebruikt dan u zou mogen, dan kunt u merken dat uw hart sneller klopt als normaal en dat u zich gammel voelt. U kunt ook last hebben van hoofdpijn, beven, ziek voelen of ziek zijn (misselijkheid of overgeven) of slapeloosheid. Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker voor advies.

• Stop niet met het gebruik van Atimos 12 microgram en verminder ook niet de dosering en stop ook niet met enig ander geneesmiddel ter behandeling van uw ademhaling, alleen omdat u zich beter voelt, zonder eerst te overleggen met uw arts. Het is belangrijk dat u deze geneesmiddelen regelmatig gebruikt.

• Als u een dosering vergeet, inhaleer deze dan meteen als u eraan denkt. Als het echter al bijna tijd wordt voor de volgende dosis, moet u de vergeten dosis niet meer inhaleren. U inhaleert dan de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Gebruik geen dubbele dosis.

• Verhoog niet uw dosis zonder eerst te overleggen met uw arts.

• Als het erop lijkt dat uw astma steeds erger wordt, misschien omdat uw ademhaling meer piepend wordt of u meer last heeft van kortademigheid, of omdat u niet beter lijkt te worden, vertel dit onmiddellijk aan uw arts. Uw arts kan beslissen om de dosering van uw geneesmiddelen aan te passen of kan uw behandeling willen wijzigen door u andere geneesmiddelen voor te schrijven.

Wijze van gebruik

Het is belangrijk dat u weet hoe u de inhalator op de juiste manier gebruikt. Uw arts, verpleegster of apotheker zullen u laten zien, hoe de dosis-aërosol correct gebruikt wordt.
U moet hun uitleg zorgvuldig volgen zodat u weet HOE, WANNEER en HOEVEEL puffen u moet inhaleren. De juiste wijze van gebruik staat beschreven in deze bijsluiter. Als u niet zeker bent wat u moet doen of als u problemen heeft bij het inhaleren, raadpleeg dan uw arts, verpleegster of apotheker voor advies.
Test uw inhalator. Als u een nieuwe dosis-aërosol inhalator gaat gebruiken, of als u de dosis-aërosol inhalator drie dagen of meer niet heeft gebruikt, spuit dan één keer in de lucht voordat u deze gebruikt om er zeker van te zijn dat de inhalator goed werkt. U moet rechtop gaan staan of zitten als u de inhalator gebruikt.
1. Verwijder het beschermkapje van het mondstuk en hou het vast tussen de duim en de wijsvinger zoals aangegeven.
2. Adem zo diep mogelijk uit.
3. Houd de inhalator verticaal zoals aangegeven met uw duim op het voetstuk onder het mondstuk;
breng het mondstuk in de mond tussen uw tanden en sluit uw lippen er stevig omheen.
4. Adem diep in door de mond en druk tegelijkertijd met de wijsvinger op het bovenste gedeelte van de inhalator om een puf vrij te laten komen.
5. Houd de adem in zo lang als het nog aangenaam is en verwijder daarna het mondstuk uit uw mond.
6. Als er nog een puf geïnhaleerd moet worden, moet de inhalator gedurende een halve minuut in verticale positie gehouden worden, voordat stap 2 tot en met 5 herhaald kunnen worden.
7. Sluit na gebruik altijd af met het beschermkapje ter bescherming tegen stof en pluisjes. Druk het stevig aan en totdat u een klik hoort.
Het is BELANGRIJK om stap 2, 3, 4 en 5 niet te snel uit te voeren.
Het is belangrijk om zo rustig mogelijk adem te halen, voordat u gaat werken met de inhalator.

Als u ziet dat een deel van het gas ontsnapt (“mist”) uit het bovenste deel van de inhalator of vanuit de zijkanten van de mond, dan zal Foradil CFK-vrije Dosis-aërosol niet in uw longen terecht komen zoals het zou moeten. Inhaleer zorgvuldig een andere puf volgens de instructies vanaf stap 2.
Als u een zwakke handgreep heeft, kan het gemakkelijker zijn om de inhalator met beide handen vast te houden. In dit geval zal het bovenste deel van de inhalator met twee wijsvingers en het onderste deel van het mondstuk met beide duimen worden vastgehouden.

Informeer uw arts, verpleegster of apotheker als u problemen heeft.

Schoonmaken
Het is belangrijk om de houder met het mondstuk regelmatig schoon te maken, tenminste 1 tot 2 keer per week om een correcte werking te garanderen.
• Haal het metalen spuitbusje uit de plastic houder en verwijder het mondstuk.
• Spoel de houder en het mondstuk met warm water.
• Plaats het metalen spuitbusje niet in het water.
Laat de houder en mondstuk drogen op een warme plaats. Vermijd overmatige hitte.
• Breng het metalen spuitbusje en het beschermkapje weer aan.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Atimos 12 microgram bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. De mogelijke bijwerkingen zijn hieronder gerangschikt naar frequentie.

Als u niet zeker bent wat de bijwerkingen hieronder zijn, vraag dan uw arts om ze aan u uit te leggen.

Als u bemerkt dat uw ademhaling of het gepiep verslechtert na het gebruik van uw inhalator, informeer dan onmiddellijk uw arts. Dit wordt veroorzaakt door een vernauwing van de luchtwegen in uw longen, maar dit gebeurt maar zelden.
Vaak voorkomende bijwerkingen die tot 1 op de 10 patiënten kunnen treffen:
Ongebruikelijke snelle hartslag en hartkloppingen (palpitaties); hoesten; beven (tremor); hoofdpijn.

Soms voorkomende bijwerkingen die minder dan 1 op de 100 patiënten kunnen treffen:
Spierkrampen; spierpijn; misselijkheid; rusteloosheid; duizeligheid; afwijkende of verminderde smaakgewaarwording; keelirritatie; abnormaal versnelde hartslag; onregelmatige, te snelle hartsamentrekking; te weinig kalium in het bloed, in ernstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid; verhoogd suikergehalte in het bloed; verhoogde hoeveelheid insuline, vrije vetzuren, glycerol en ketonen in het bloed; jeuk; vluchtige huiduitslag (rash); overmatig zweten.

Zelden voorkomende bijwerkingen die minder dan 1 op de 1.000 patiënten kunnen treffen: Overgeslagen hartslagen door voortijdige samentrekking van de ventrikels van het hart; pijn op de borst door zuurstoftekort van de hartspier; verhoogde bloeddruk; verlaagde bloeddruk; piepende ademhaling onmiddellijk na het gebruik van de inhalator; ernstige afname van de bloeddruk; plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong),
ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie; huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes; ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen die minder dan 1 op de 10.000 patiënten kunnen treffen: Verslechtering van astma, kortademigheid; vochtophoping in handen en/of voeten; zeer snelle, onregelmatige hartslag; bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging; zenuwstelsel stimulerende effecten, die zich uiten als zeer geprikkeld of opgewonden zijn (voornamelijk bij kinderen tot de leeftijd van 12 jaar); ongewoon gedrag; slaapstoornissen; dingen waarnemen die er niet zijn (hallucinaties).

Sommige van deze bijwerkingen zoals beven, misselijkheid, stoornis in de smaakgewaarwording, keelirritatie, overmatig zweten, rusteloosheid, hoofdpijn, duizeligheid en spierkrampen zullen verminderen na verloop van één of twee weken van voortgezet gebruik van uw astmamedicatie.

Wanneer één van de bijwerkingen bij u optreedt en dit u ongerust maakt, of de bijwerking ernstig is of een aantal dagen aanhoudt. Of als u zich ziek voelt, iets ongebruikelijks opmerkt, of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Atimos 12 microgram

• Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

• Drie maanden nadat u de inhalator van uw apotheker heeft gekregen mag u deze niet meer gebruiken. Gebruik de inhalator niet meer na de vervaldatum, die staat vermeld op het etiket of op de buitenverpakking na “niet te gebruiken na” of “exp”. Deze datum bestaat uit 6 cijfers waarvan de eerste 2 de maand en de laatste 4 het jaar aangeven. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
• Bewaren beneden 30 °C.
• Als de inhalator erg koud geworden is, neem dan het metalen spuitbusje uit de houder en verwarm het in uw handen enkele minuten voor gebruik. Gebruik nooit iets anders om het op te warmen.
• Waarschuwing. De aërosol staat onder druk. Stel het niet bloot aan temperaturen boven de 50°C. Doorboor het metalen spuitbusje niet.
• Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. Aanvullende informatie

Wat bevat Atimos 12 microgram

Het werkzaam bestanddeel is formoterolfumaraat dihydraat. Atimos 12 microgram bevat 12 microgram formoterolfumaraat dihydraat per inhalatie, dit komt overeen met een vrijgegeven dosis van 10,1 microgram.
De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: norfluraan (HFA 134a), ethanol (watervrij), zoutzuur (E507)

Hoe ziet Atimos 12 microgram er uit en wat is de inhoud van de verpakking Atimos 12 microgram is een inhalatieoplossing onder druk in een aluminium spuitbusje met een plastic houder en beschermkapje.
Iedere verpakking bevat een inhalator die 100 inhalaties levert.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Chiesi Farmaceutici S.p.A. via Palermo 26/A
43100 PARMA - Italië
Telefoon: 0039 0521- 2791 E-mail: info@chiesigroup.com

In het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder: Atimos 12 microgram, Aërosol, oplossing RVG 31994

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende handelsnamen: Oostenrijk FORADIL
Frankrijk ATIMOS Griekenland FORADIL Duitsland ATIFOR CHIESI
Denemarken ATIMOS
Spanje BRONCORAL NEO
België ATIMOS
Nederland ATIMOS
Engeland ATIMOS MODULITE
Tsjechië ATIMOS
Slowakije ATIMOS Hongarije ATIMOS Portugal ATIMOS

De arts die u dit geneesmiddel heeft voorgeschreven en uw apotheker worden steeds over dit geneesmiddel op de hoogte gehouden. Heeft u vragen dan verwijzen wij u in eerste instantie naar uw arts of apotheker.
Astma Fonds
Voor verdere informatie over astma kunt u op werkdagen tussen 10.00 en 14.00 uur bellen met de Astma Fonds Advieslijn: 0900 2272596 (€ 0,10 per minuut).

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in december 2007