AUGMENTIN, TABLETTEN 500 mg + 125 mg

Informatie voor de gebruiker

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel
* Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nogmaals door to lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.


INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER

1. Wat is Augmentin 500/125 mg tablet en waarvoor wordt het gebruik?
2. Wat u moet weten voordat u Augmentin 500/125 mg tablet inneemt
3. Hoe wordt Augmentin 500/125 mg tablet ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Augmentin 500/125 mg tablet?

AUGMENTIN TABLEUEN 500 MG + 125 MG

De werkzame bestanddelen zijn amoxicillinetrihydraat en kaliumclavulanaat, overeenkomend met 500 mg amoxicilline en 125 mg clavulaanzuur per tablet.
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn natriumzetmeelglycolaat, magnesiumstearaat, microkristallijne cellulose, colloïdaal silicumdioxide, hypromellose 5cps, hypromellose 15cps, macrogol 4000, macrogol 6000 en titaandioxide (E171).

Registratiehouder:
GlaxoSmithKline B.V.,
Huis ter Heideweg 62,
3705 LZ Zeist,
tel. 030-6938100.

In het Register ingeschreven onder RVG 09840.

1. WAT IS AUGMENTIN 500/125 MG TABLET EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Witte ovale tabletten met op een zijde de code 'A/C' en een breukgleuf op de andere zijde. Verpakking (kartonnen omdoos) met 20 tabletten in aluminium doordrukstrips.
E.A.G.-verpakking (kartonnen omdoos) met 40 tabletten in aluminium doordrukstrips. Een E.A.G.-verpakking is bestemd voor o.a. ziekenhuizen.

Augmentin 500/125 mg tablet behoort tot de groep van de antibiotica.
Amoxicilline is een bacteriedodend geneesmiddel van het penicillinetype. Clavulaanzuur is een stof die bepaalde bacteriën gevoelig maakt voor amoxicilline.

Augmentin 500/125 mg tablet wordt door uw arts voorgeschreven voor de behandeling van bepaalde infecties, die veroorzaakt worden door bacteriën die voor dit geneesmiddel gevoelig zijn. Bijvoorbeeld bij infecties van:
* De luchtwegen
* Het mond - en kaakgebied
* Het maagdarmkanaal
* De nieren en urinewegen
* De huid en weke delen

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U AUGMENTIN 500/125 MG TABLET INNEEMT

Gebruik Augmentin 500/125 mg tablet niet

* Bij overgevoeligheid (allergie) voor antibiotica van het penicillinetype (zoals amoxicilline), cefalosporinen en clavulaanzuur.
* Bij overgevoeligheid voor een van de andere bestanddelen van Augmentin 500/125 mg tablet.
* Wanneer u eerder geelzucht of een andere leveraandoening heeft gekregen als gevolg van het gebruik van Augmentin.
Wees extra voorzichtig met Augmentin 500/125 mg tablet
* Als blijkt dat u overgevoelig (allergisch) bent voor dit geneesmiddel. U merkt dat bijvoorbeeld aan rode vlekjes op de huid, koorts of een pijnlijke tong. U moet dan onmiddellijk uw arts waarschuwen.
* Als bij u een ernstige diarree optreedt. Ook in dit geval moet u onmiddellijk uw arts waarschuwen.
* Als u een probleem met uw lever heeft of heeft gehad.
* Als uw nieren niet goed meer werken.
* Als u antistollingsmiddelen (anticoagulantia) gebruikt.
* Als u lijdt aan de ziekte van Pfeiffer (klierkoorts) of lymfatische leukemie (vermeerdering van witte bloedlichaampjes met klierzwellingen). U heeft dan een grotere kans op huiduitslag.
* Als uw afweer gestoord is. Evenals bij andere breedspectrum antibiotica kunnen infecties door micro-organismen optreden die niet gevoelig zijn voor dit geneesmiddel. Schimmelinfecties van de huid en slijmvliezen (bijvoorbeeld in de mond) zijn zeer zelden waargenomen.
Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.
Gebruik van Augmentin 500/125 mg tablet in combinatie met voedsel en drank
U kunt Augmentin 500/125 mg tablet in combinatie met voedsel en drank innemen. De werking van dit geneesmiddel wordt hierdoor niet beïnvloed.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Tijdens de zwangerschap mag u dit geneesmiddel niet gebruiken tenzij de arts dit noodzakelijk vindt.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Augmentin 500/125 mg tablet kunt u gebruiken tijdens de periode dat u borstvoeding geeft. Het risico voor de zuigeling is verwaarloosbaar met uitzondering van het ontstaan van overgevoeligheid.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen aanwijzingen dat Augmentin 500/125 mg tablet invloed heeft op de rijvaardigheid en het gebruik/bedienen van machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Augmentin 500/125 mg tablet

Augmentin 500/125 mg tablet bevat onder andere titaandioxide (E171). Dit is een kleurstof.
Gebruik van Augmentin 500/125 mg tablet in combinatie met andere geneesmiddelen Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van andere geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.
De werking van Augmentin 500/125 mg tablet kan worden beïnvloed door gelijktijdig gebruik met fenylbutazon, oxyfenbutazon, probenecide, indometacine, sulfinpyrazon en acetylsalicylzuur (dit zijn geneesmiddelen tegen o.a. reuma en jicht).
U mag Augmentin 500/125 mg tablet niet gelijktijdig gebruiken met tetracyclines, macroliden en chlooramfenicol (dit zijn geneesmiddelen die bacteriën remmen), met name als er sprake is van een acute infectie.
Als u orale anticonceptiva (`de pil') gebruikt, kan de betrouwbaarheid hiervan verminderen. Daarom moet u tijdens een kuur met Augmentin 500/125 mg tablet en 7 tot 14 dagen na beëindiging ervan (overleg met uw arts of apotheker), extra voorzorgen nemen bij de geslachtsgemeenschap, bijvoorbeeld door een condoom te gebruiken.

3. HOE WORDT AUGMENTIN 500/125 TABLET INGENOMEN?

Denk eraan uw geneesmiddel in te nemen.
Inname van Augmentin 500/125 mg tablet elke dag op hetzelfde tijdstip geeft het beste effect. Het helpt u bovendien te onthouden wanneer dit geneesmiddel moet worden ingenomen. Volg onderstaande instructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Uw arts zal u vertellen hoelang u dit geneesmiddel moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig omdat dan de kans bestaat dat nog niet alle schadelijke bacteriën gedood zijn. In dat geval kunnen deze bacteriën zich weer snel gaan vermenigvuldigen, waardoor u opnieuw ziek kunt worden.
In het geval u bemerkt dat Augmentin 500/125 mg tablet te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Dosering

Uw arts heeft u verteld hoeveel en hoelang u dit geneesmiddel moet gebruiken.
Dit geldt in het bijzonder voor kinderen van 12 jaar en jonger voor wie andere doseringen dan voor volwassenen gelden.
* Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 3 x daags 1 tablet (om de 8 uur).
In sommige gevallen (bij ernstige en/of hardnekkige infecties) kan uw arts besluiten van de bovenstaande dosering of te wijken.
* Dosering als uw nieren niet goed werken:
Als uw nieren minder goed werken (nierinsufficiëntie) worden de werkzame bestanddelen van dit geneesmiddel minder snel uit uw lichaam verwijderd. Uw arts past dan de dosering van dit geneesmiddel aan.

• Dosering bij gonorroe

Een ongecompliceerde gonorroe kan worden behandeld met een dosis van 2 tabletten Augmentin 500/125 mg en 2 gram amoxicilline, eventueel met 1 gram probenecide.
Duur van de behandeling
U moet de voorgeschreven kuur altijd afmaken!
Uw arts bepaalt hoelang u dit geneesmiddel moet innemen.
Afhankelijk van de aard en de ernst van de infectie zal de duur van de behandeling in veel gevallen 7-10 dagen zijn.
Indien uw arts u dit geneesmiddel voorschrijft voor een periode langer dan 14 dagen, zal de arts u na 14 dagen voor controle terug laten komen.

Gebruiksaanwijzing

Augmentin 500/125 mg tablet tijdens de maaltijd innemen. U neemt Augmentin
500/125 tablet 3 maal per dag in (om de 8 uur).
Neem de tablet met voldoende vloeistof in (bijvoorbeeld een glas water).
Als u de tablet te groot vindt, bijt deze dan niet kapot maar breek de tablet op de breuklijn en slik tweemaal een halve tablet met voldoende vloeistof.
Wat u moet doen wanneer u te veel Augmentin 500/125 mg tablet heeft ingenomen: Wanneer u te veel van Augmentin 500/125 mg tablet heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
Drink veel water.
Laat uw arts of apotheker ook de verpakking van dit geneesmiddel zien.

Als u meer Augmentin 500/125 heeft ingenomen dan is voorgeschreven, kunt u last krijgen van maag- en/of darmklachten, zoals bijvoorbeeld misselijkheid, braken en diarree.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Augmentin 500/125 mg tablet in te nemen:

Neem de tablet in zodra u eraan denkt en neem dan de volgende tablet in op de gebruikelijke tijd. Neem echter nooit een dubbele dosis van Augmentin 500/125 mg tablet om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Augmentin 500/125 mg tablet wordt gestopt:

Stop niet op eigen initiatief met de behandeling. Raadpleeg van tevoren altijd uw arts.
Als u namelijk eerder stopt, is het mogelijk dat nog niet alle schadelijke bacteriën zijn gedood. In dat geval kunnen deze bacteriën zich weer snel gaan vermenigvuldigen, waardoor u opnieuw ziek kunt worden.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Augmentin 500/125 mg tablet bijwerkingen veroorzaken. Voor de vertaling van de frequenties zijn de volgende termen vastgesteld.
Zeer vaak: meer dan 10%
Vaak: 10%, of minder, maar meer dan 1% Soms: 1% of minder, maar meer dan 0.1% Zelden: 0.1 % of minder, maar meer dan 0.01%
Zeer zelden, inclusief incidentele meldingen: 0.01% en minder

Infecties en parasitaire aandoeningen
* Vaak: schimmelinfectie van huid en slijmvliezen (Candidiasis).

Bloed- en lymfestelselaandoeningen
* Zelden tot zeer zelden: Bloedafwijkingen, bloedingen en blauwe plekken. Deze kunnen makkelijker dan normaal optreden.

immuunsysteem aandoeningen
* Zeer zelden: Plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijvoorbeeld keel en tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem), overgevoeligheidsreactie ten gevolge van bepaalde ingrediënten (anafylaxie), ontsteking van een bloedvat (vasculitis), overgevoeligheid en allergische reacties, met spierpijn en huiduitslag gepaard gaande ziekte (serumziekte).
Indien ernstige overgevoeligheidsreacties bij u optreden, waarschuw dan onmiddellijk uw arts of ga naar de eerste hulpafdeling van een nabijgelegen ziekenhuis.

Zenuwstelselaandoeningen
* Hoofdpijn en duizeligheid kunnen soms optreden. Zeer zelden kunnen ook omkeerbare hyperactiviteit en toevallen/stuipen (convulsies) voorkomen. Convulsies komen met name voor als uw nieren niet goed werken of als u wordt behandeld met hoge dosis van dit geneesmiddel.

Maagdarmstelselaandoeningen
* Tijdens de kuur kan diarree zeer vaak optreden. Maag- en/of darmklachten zoals misselijkheid, braken en buikpijn kunnen vaak optreden. Een gestoorde spijsvertering met als verschijnselen een vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden kunnen zelden optreden (dyspepsie). Deze klachten zijn te verminderen door dit geneesmiddel tijdens het eten in te nemen.
Zeer zelden kan een ernstige diarree optreden. Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw arts. Een oppervlakkige verkleuring van de tanden komt zeer zelden voor. Deze verkleuring kan worden verwijderd door de tanden te poetsen.
Lever- en galaandoeningen
* Zeer zelden leverontsteking gepaard gaand met geelzucht.
Dit merkt u aan het geler worden van uw oogwit of de huid of als uw urine donkerder is dan normaal. Stop dan met het gebruik van dit geneesmiddel en neem zo snel mogelijk contact op met uw arts.
Deze verschijnselen kunnen ook optreden nadat u de voorgeschreven kuur al enige tijd heeft beëindigd. Ook dan moet u zo snel mogelijk contact opnemen met uw arts.

Huid- en onderhuidaandoeningen
* Jeuk (pruritus), huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), vluchtige uitslag van de huid (rash) kunnen soms voorkomen. Zelden komt huiduitslag met rode (vochtige), onregelmatige vlekken voor (erythema multiforme). Zeer zelden komt een ernstige overgevoeligheidsreactie voor, dit merkt u bijvoorbeeld aan het optreden van (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom). Ook kan zeer zelden voorkomen een ernstige, plotselinge (overgevoeligheids-) reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid en vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse). Wanneer ernstige overgevoeligheidsreacties aan de huid optreden, dient de behandeling gestaakt te worden.

Nier- en urinewegaandoeningen
* Zeer zelden: Ontsteking van het bindweefsel van de nieren (interstitiele nephritis) gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken, onvoldoende werking van de nieren (nierinsufficiëntie), aanwezigheid van kristallen in de urine.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U AUGMENTIN 500/125 MG TABLET?

Augmentin 500/125 mg tablet buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Niet bewaren boven 25 °C. Bewaren in de originele verpakking.

Gebruik Augmentin 500/125 mg tablet niet meer zodra u waarneemt dat de tablet lichtgeel tot geelbruin verkleurd is.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Augmentin 500/125 mg tablet niet meer na de datum die vermeld staat op de verpakking achter de aanduiding Niet te gebruiken na:' of Exp.:'. Exp. betekent vervaldatum.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in augustus 2004.