BIJSLUITER

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Aurorix en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Aurorix inneemt
3. Hoe wordt Aurorix ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Aurorix?

Aurorix®100, 100 mg omhulde tabletten

* Het werkzame bestanddeel is moclobemide.

* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn lactose, maïszetmeel, polyvidon, natriumcarboxymethylzetmeel, magnesiumstearaat, hydroxypropylmethylcellulose, talk, titaandioxyde (E171) en geel en rood ijzeroxyde (E172).

Registratiehouder:

Roche Nederland B.V.
Postbus 44
3440 AA Woerden
Tel.: 0348 438050

Aurorix 100 is ingeschreven in het register van geneesmiddelen onder RVG 14903.

1. WAT IS AURORIX EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Aurorix 100 is verkrijgbaar als oranje tabletten a 100 mg moclobemide Aurorix 100 is verpakt in doordrukstrips. Elke omdoos bevat 30 of 100 tabletten.

Moclobemide behoort tot een groep geneesmiddelen die bekend staat onder de naam antidepressiva. Antidepressiva worden gebruikt om bepaalde depressies (ernstige neerslachtigheid) te behandelen. Verschijnselen die hierbij kunnen optreden zijn: geen zin in vrijen, een sombere en terneergedrukte stemming met een gevoel van onmacht om iets te ondernemen, doorslaapstoornissen (vroeg ontwaken), gewichtsverlies, interesseverlies, schuldgevoelens, vermoeidheid en zelfmoordgedachten
Aurorix wordt voorgeschreven aan mensen die lijden aan een depressie die "vanzelf' ontstaat en niet veroorzaakt wordt door iets van buitenaf, zoals overlijden van geliefden of andere tegenslag in het leven.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U AURORIX INNEEMT

Gebruik Aurorix niet

* wanneer u overgevoelig bent voor de werkzame stof of een van de hulpstoffen. Overgevoeligheid uit zich doorgaans in het optreden van huidreacties, zoals uitslag, galbulten en/of jeuk
* wanneer u last hebt van plotseling optredende verwardheid
* wanneer u selegiline (een middel dat gebruikt wordt bij de ziekte van Parkinson) gebruikt. Aurorix mag niet samen met selegiline gebruikt worden.
* wanneer u een of meer andere depressiva gebruikt. Aurorix mag niet samen met andere antidepressiva gebruikt worden.
* bij kinderen.
Wees extra voorzichtig met Aurorix
* wanneer u zelfmoordgedachten hebt. U moet dat met uw dokter bespreken.
* wanneer uw leverfunctie ernstig is gestoord. De dosering van Aurorix moet dan worden aangepast.
* wanneer u schildklier te snel werkt. Het kan dan voorkomen dat uw bloeddruk stijgt wanneer u Aurorix gebruikt.
* wanneer u lijdt aan feochromocytoom (gezwel van het bijniermerg). Het kan dan voorkomen dat uw bloeddruk stijgt wanneer u Aurorix gebruikt.
* wanneer u een van de triptanen (middelen bij de behandeling van migraine) gebruikt. (zie bij "Gebruik van Aurorix in combinatie met andere geneesmiddelen")
* wanneer u cimetidine (een middel bij maagklachten) gebruikt. (zie bij "Gebruik van Aurorix in combinatie met andere geneesmiddelen")
* Indien u hoest- of verkoudheidsmiddelen gebruikt die de stof dextromethorfan bevatten. (zie bij "Gebruik van Aurorix in combinatie met andere geneesmiddelen")
* wanneer u van een ander antidepressivum wordt overgezet op Aurorix. Het kan zijn dat, afhankelijk van het middel dat u eerst gebruikte, enige tijd gewacht moet worden voordat u met Aurorix kunt beginnen. Uw dokter of apotheker kan u meer hierover vertellen.
* wanneer u oude gerijpte kaas eet (meer dan 100 gram per maaltijd). In oude kaas komt veel tyramine voor. De combinatie van tyramine en Aurorix kan bloeddrukverhogend werken. Dit geldt ook voor ander voedsel dat veel tyramine bevat.
* Wanneer u aanleg hebt voor overgevoeligheid.
Raadpleeg uw dokter indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Vraag uw dokter of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
In dierproeven is Aurorix niet schadelijk gebleken voor de ongeboren vrucht. Bij de mens zijn er echter niet voldoende gegevens bekend over de mogelijke schadelijkheid is bij zwangerschap. Bespreek daarom met uw dokter de voor- en nadelen van gebruik van Aurorix tijdens de zwangerschap als u u zwanger bent of zwanger denkt te zijn of zwanger wilt worden.

Borstvoeding

Vraag uw dokter of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Een kleine hoeveelheid Aurorix gaat over in de moedermelk. U mag daarom Aurorix alleen na overleg met uw dokter in de periode van de borstvoeding gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij gezonde vrijwilligers werd in rijvaardigheidsonderzoek geen effect gezien van een dagdosis van 400 mg Aurorix. Het is echter niet uitgesloten dat bij het begin van de behandeling het reactievermogen wat vermindert.

Gebruik van Aurorix in combinatie met andere geneesmiddelen
Licht uw dokter of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft waarvoor geen recept noodzakelijk was.

* Het is van bijzonder belang uw dokter te informeren als u andere middelen tegen depressie gebruikt. Aurorix mag niet samen met andere middelen tegen depressie gebruikt worden.
* Het effect van bepaalde sterke pijnstillers (opiaten) door Aurorix worden versterkt. De combinatie van Aurorix en pethidine (een van de opiaten) wordt afgeraden.
* Cimetidine (een middel tegen maag- en darmaandoeningen) versterkt het effect van Aurorix. Daarom moet de dosis van Aurorix aangepast worden bij patiënten, die cimetidine gebruiken.

* De combinatie van Aurorix en een van de triptanen (middelen bij de behandeling van migraine) kan de kans op bijwerkingen verhogen.
* Ook bestaat de mogelijkheid dat Aurorix de effecten van sympathicomimetica (middelen met een stimulerende werking op een bepaald deel van het zenuwstelsel) versterkt en verlengt.
* Indien u hoest- of verkoudheidsmiddelen gebruikt die de stof dextromethorfan bevatten, wordt aangeraden een ander hoest- of verkoudheidsmiddel zonder dextromethorfan te gebruiken omdat de combinatie van Aurorix en dextromethorfan in enkele gevallen tot ernstige bijwerkingen heeft geleid. Raadpleeg eventueel uw dokter of apotheker.

3. HOE WORDT AURORIX INGENOMEN?

Uw dokter zal u vertellen hoeveel Aurorix u moet innemen, op welk tijdstip van de dag en hoe lang u Aurorix moet innemen. U moet zich strikt hieraan houden.
De aanvangsdosering van Aurorix bedraagt 300 mg per dag, verdeeld over 2 tot 3 giften per dag. Soms zal uw dokter een hogere dosering voor (maximaal 600 mg/dag) voorschrijven of een lagere dosering als u goed op Aurorix reageert.
De tabletten dient u met wat water of vruchtensap na een maaltijd in te nemen.
De behandeling moet vier tot zes weken duren om het effect te kunnen beoordelen.

Als u de indruk heeft dat de werking van Aurorix te sterk of te zwak is, raadpleeg dan uw dokter of uw apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Aurorix heeft ingenomen

Wanneer u of iemand anders teveel van alleen Aurorix heeft ingenomen kunnen er effecten op het centrale zenuwstelsel en maagdarmklachten optreden. Deze zijn meestal goedaardig en verdwijnen weer. Toch is het verstandig contact op te nemen met een dokter. Als het nodig is kan die een behandeling instellen.
Overdosering van Aurorix samen met een overdosering van andere geneesmiddelen (b.v. geneesmiddelen met een effect op het centrale zenuwstelsel) kan tot levensbedreigende situaties leiden. In deze gevallen moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Aurorix in te nemen?

Bent u vergeten uw tabletten in te nemen, neem deze dan zo snel mogelijk alsnog in. Neem nooit een dubbele dosis.Ga dan verder volgens het normale doseringsschema.

Wanneer en hoe dient de behandeling met Aurorix te worden beeindigd?

Uw dokter kan het beste beoordelen wanneer en hoe u moet stoppen met Aurorix. U moet uw dokter altijd inlichten als u met het gebruik van Aurorix wilt stoppen.
In het algemeen moet u de behandeling nog 4 tot 6 maanden voortzetten nadat de klachten verdwenen zijn. Daarna moet de behandeling langzaam afgebouwd worden. Dus niet ineens stoppen tenzij dat moet van uw dokter.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Aurorix bijwerkingen veroorzaken.

Sommige verschijnselen kunnen in verband staan met de aandoening, waarvoor u behandeld wordt.

Bijwerkingen die kunnen voorkomen:

Zenuwstelsel
Slaapstoornissen, agitatie, angstgevoelens, prikkelbaarheid, duizeligheid, hoofdpijn, waarnemingen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie). Enkele gevallen van verwardheid zijn gemeld; deze klacht verdween snel na het stoppen van de behandeling.

Zintuigen
Stoornissen bij het zien.

Maagdarmkanaal
Droge mond, maagdarmstoornissen, zoals diarree, braken en misselijkheid.

Huid
Huidreacties, zoals jeuk, uitslag, galbulten. Opvliegers.

Als bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, licht dan uw dokter of apotheker in.

5. HOE BEWAART U AURORIX?

De Aurorix verpakking moet bij 15 - 25°C worden bewaard in de originele verpakking.
Aurorix tabletten niet meer gebruiken na de datum die op de verpakking is vermeld onder "Niet te gebruiken na" of "EXP.". Na die datum is het niet zeker, dat Aurorix de verwachte werking heeft. Vervanging door een meer recent gefabriceerde verpakking is dan noodzakelijk.

Bewaar de verpakkingen van Aurorix, evenals andere geneesmiddelen, uit het zicht en buiten het bereik van kinderen.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in november 2000/