BIJSLUITER

Leest u deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter
I. Wat is Axid en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Axid gebruikt
3. Hoe wordt Axid gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Axid?

Naam
Axid 150, capsules 150 mg Axid 300, capsules 300 mg

Samenstelling
Het werkzame bestanddeel in Axid capsules is nizatidine. Axid 300 capsules bevatten 300 mg nizatidine per capsule. Axid 150 capsules bevatten 150 mg nizatidine per capsule.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) voor de Axid 300 capsules zijn: zetmeel, povidon, carboxymethylcellulosenatrium, dimeticon (E900), talk, rood en geel ijzeroxide (E 172), titaandioxide (E 171) en gelatine.
Andere bestanddelen (hulpstoffen) voor de Axid 150 capsules zijn: zetmeel, dimeticon (E900), magnesiumstearaat (E470B) , geel ijzeroxide (E172), titaandioxide (E171) en gelatine.

Registratiehouder

Norgine B.V.
Hogehilweg 7
1101 CA Amsterdam

Axid 150 mg capsules zijn in het register ingeschreven onder RVG 12364
Axid 300 mg capsules zijn in het register ingeschreven onder RVG 12365

1. Wat is Axid en waarvoor wordt het gebruikt?

Axid capsules 150 en 300 mg bestaan uit een verpakking met 2 maal 15 capsules. De capsules zijn verpakt in een PVC/aluminium doordrukstrip. Axid capsules 300 mg kunnen tevens bestaan uit een verpakking met 1 maal 15 capsules.
Axid 300 capsules zijn lichtgeel/bruin van kleur.

Axid 150 capsules zijn lichtgeeldonkergeel van kleur.

Axid behoort binnen de groep van de "zuurremmers" tot de "histamine-2 receptor blokkers". Axid vermindert de aanmaak van maagzuur in de maag.
Axid capsules worden voorgeschreven bij zweren in de maag of in de twaalfvingerige darm en bij slokdarmontstekingen.
Axid capsules kunnen ook worden voorgeschreven om een maag- of twaalfvingerige darmzweer te voorkomen.
Axid capsules kunnen ook worden voorgeschreven bij een maag- of twaalfvingerige darmzweren, die het gevolg zijn van het gebruik van bepaalde soort pijnstillers (behorend tot de prostaglandinesynthetaseremmers, de NSAID's, geneesmiddelen die o.a. worden gebruikt ter bestrijding van pijn en bij reumatische aandoeningen).

2. Wat u moet weten voordat u Axid gebruikt

Gebruik Axid niet

Wanneer blijkt dat U overgevoelig bent voor nizatidine of voor andere geneesmiddelen die tot dezelfde groep (H2-antagonisten) behoren.
Wees extra voorzichtig met Axid in de volgende gevallen
* Wanner u voor bepaalde geneesmiddelen overgevoelig bent (geweest) (Een overgevoeligheidsreactie kan zijn geweest: jeuk, huiduitslag, benauwdheid, zwelling na/tijdens geneesmiddelgebruik.)
* Wanneer u in verwachting bent, of kunt zijn
* Wanneer u borstvoeding geeft
* Wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt
* Wanner u lijdt u aan andere ziekten.

Indien bij u eerder een gestoorde nierfunctie of leverfunctie is vastgesteld dient u dit aan uw behandelend arts mede te delen voordat u begint met het innemen van de capsules.

Behandeling met een H2-antagonist kan de uitingen van een maagcarcinoom maskeren en hierdoor het stellen van een diagnose vertragen. Wanneer bij gelijktijdig gebruik van NSAID's (geneesmiddelen die o.a. worden gebruikt ter bestrijding van pijn en bij reumatische aandoeningen) op strikt medische indicatie (alleen in overleg met uw arts) na 12 weken behandeling met Axid er geen genezing is opgetreden, moet het gebruik van het NSAID worden gestaakt. Regelmatige controle is noodzakelijk.

Raadpleeg uw arts indien een van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

U dient Axid niet te gebruiken tijdens de zwangerschap tenzij na overleg met uw arts. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding

Het werkzame bestanddeel van Axid wordt gedeeltelijk in de moedermelk uitgescheiden. Indien u borstvoeding geeft, dient u Axid niet te gebruiken.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit produkt op de rijvaardigheid en de vaardigheid om machines te bedienen. Een dergelijk effect is niet waarschijnlijk. U dient rekening te houden met de mogelijkheid van het optreden van duizeligheid en hoofdpijn, welke bijwerkingen zich soms kunnen voordoen.

Gebruik van Axid in combinatie met andere geneesmiddelen

Axid wordt soms in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt. Het kan voorkomen dat deze geneesmiddelen elkaars werking beïnvloeden.
Axid en andere geneesmiddelen van dezelfde groep (H2_antagonisten) kunnen de opname van ketoconazol en itraconazol reduceren.
Het is daarom van belang dat u uw arts meldt, welke geneesmiddelen u gebruikt.

Kinderen en ouderen

Het gebruik bij kinderen is niet onderzocht, en daarom wordt toepassing bij hen ontraden. Over de werkzaamheid en veiligheid bij oudere patiënten best nog onvoldoende gegevens.

3. Hoe wordt Axid gebruikt ?

Dosering

Houdt u bij gebruik van Axid capsules aan het doseringsvoorschrift van uw arts.
Afhankelijk van de reden waarom u Axid gebruikt, is de dosering 1 capsule Axid 300 's avonds voor het slapen gaan, of tweemaal daags 1 capsule Axid 150 of tweemaal daags 1 capsule Axid 300
.
De behandelingsduur is ook afhankelijk van de ziekte waaraan u lijdt en bedraagt in het algemeen:
* bij maag- of twaalfvingerige darmzweer: 4-8 weken
* maag- of twaalfvingerige darmzweer als gevolg van het gebruik van de eerder genoemde pijnstillers : tot 8 weken. Het gebruik van de NSAID kan gedurende de behandeling met Axid gewoon worden voortgezet.
* slokdarmontsteking: 6-12 weken
Voor het voorkomen van een maag- of twaalfvingerige darmzweer is 1 capsule Axid 150 's avonds voor het slapen gaan meestal voldoende. Deze behandeling kan zo nodig tot 1 jaar worden voortgezet.
Dosering bij patiënten met een verminderde nierfunctie
Als u nieren minder goed functioneren (wat vooral voorkomt bij ouderen) kan het zijn dat de dosering moet worden aangepast.
Afhankelijk van uw nierfunctie zal de voorschrijvend arts uw juiste dosering bepalen.

Wijze van gebruik

Axid capsules dienen in hun geheel met wat vloeistof te worden ingenomen. Axid dient voor de maaltijd te worden ingenomen.

Wat u moet doen wanneer u teveel van Axid heeft gebruikt

Weer u te veel van Axid heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts of apotheker.
De verschijnselen die kunnen optreden zijn: droge mond, pupilverwijding, duizeligheid, hoofdpijn, verwarring en lichte depressie van het centraal zenuwstelsel.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Axid in te nemen

Als er een dosis vergeten is, kunt u deze vergeten dosis weer innemen zodra u het bemerkt. U kunt dan weer gewoon de volgende dosis innemen op het voorgeschreven tijdstip. Neem nooit een dubbele dosis van Axid om zo de vergeten dosis in te halen. Raadpleeg in geval van twijfel uw arts en/of apotheker.

Wat u moet doen wanneer de behandeling met Axid plotseling gestopt wordt Voor het welslagen van de behandeling is het belangrijk dat u niet stopt zonder dat u uw behandelend arts hierover heeft geraadpleegd.

In geval u bemerkt dat Axid te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen km Axid bijwerkingen veroorzaken.

Aandoeningen van het bloed:
Zelden is een verlaagd aantal bloedplaatjes gezien, bloedarmoede is soms gemeld. Een voorbijgaande verhoging van urinezuur in het bloed werd zelden gemeld.

Aandoeningen van het afweersysteem:
Zelden werd een ernstige overgevoeligheidsreactie (anaphylactische reactie) gezien.

Psychische stoornissen:
Slaapstoornissen komen zeer zelden voor.

Aandoeningen van het zenuwstelsel:
Hoofdpijn en duizeligheid zijn soms en verwardheid is zelden gemeld.

Aandoeningen van het ademhalingsstelsel:
Neusverkoudheid, keelontsteking en hoesten komen soms voor.

Aandoeningen van de lever of gal:
Geelzucht, hepatitis (leverontsteking) en galbeschadiging komen zeer zelden voor.

Aandoeningen van de huid of onderhuid:
Transpireren, jeuk en huidontstekingen komen soms voor, overgevoeligheidsreacties (huiduitslag en netelroos) zijn zelden gezien.

Aandoeningen van het skeletspierstelsel, bindweefsel en botten:
Spierpijn en pijn in de rug zijn soms gemeld.

Aandoeningen van de borsten:
Zeer zelden is een abnormale ontwikkeling van de mannelijke borsten gezien.

Algemene aandoeningen:
Spierzwakte en pijn op de borst komen soms voor.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in de deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Axid ?

Axid buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Axid capsules dient u te bewaren beneden 25 °C in de originele stripverpakking.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Axid niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na" of op de strip achter "exp".

Algemene informatie

Wat is een maag- of darmzweer en een slokdarmontsteking?
Bijna iedereen heeft wel eens een zweertje in de mond, een pijnlijk plekje dat maar niet lijkt te verdwijnen. Maag of darmzweren en slokdarmontstekingen lijken hier wel op; door het maagzuur kunnen ze veel pijn opleveren.
Hoe werkt U zelf mee aan de genezing van uw maag- of darmzweer of uw
slokdarmontsteking?
* Vermijd gekruid voedsel, gekruid voedsel irriteert maag- en darmzweren en
slokdarmontstekingen.
* Vermijd het gebruik van alcohol.
* Probeer te stoppen met roken, roken is slecht voor maag- en darmzweren en slokdarmontstekingen.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd op: Mei 2005