BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Azatrim ORO 15 mg orodispergeerbare tabletten
(Mirtazapine)

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Azatrim ORO en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Azatrim ORO inneemt
3. Hoe wordt Azatrim ORO ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Azatrim ORO
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS AZATRIM ORO EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Azatrim ORO behoort tot de groep geneesmiddelen die bekend staat als antidepressiva. Azatrim ORO wordt gebruikt voor de behandeling van (ernstige) neerslachtigheid (depressie).

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U AZATRIM ORO INNEEMT
Neem Azatrim ORO niet in

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor mirtazapine of voor één van de andere bestanddelen van Azatrim ORO. Als dit op u van toepassing is, moet u zo snel mogelijk uw arts raadplegen voordat u Azatrim ORO inneemt.

- als u monoaminoxidaseremmers (MAOIs) gebruikt, of recent (tijdens de laatste twee weken) gebruikt heeft.

Wees extra voorzichtig met Azatrim ORO

Gebruik bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar
Azatrim ORO dient niet te worden gebruikt bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Patiënten jonger dan 18 jaar hebben een verhoogd risico op zelfmoordpogingen, zelfmoordgedachten en vijandigheid (voornamelijk agressie, oppositioneel gedrag en woede) als zij behandeld worden met geneesmiddelen uit deze therapeutische klasse. Ondanks dit alles kan uw arts aan patiënten jonger dan 18 jaar Azatrim ORO voorschrijven omdat de arts van oordeel is dat dit in hun belang is. Als uw arts Azatrim ORO heeft voorgeschreven aan een patiënt die jonger is dan 18 en u wilt dit bespreken, dan wordt u verzocht contact op te nemen met uw arts. Indien bij patiënten jonger dan 18 jaar één van de hiervoor genoemde symptomen zich ontwikkelt of verslechtert bij inname van Azatrim ORO, dan wordt u verzocht uw arts hierover informeren. Lange-termijn veiligheidsgegevens van Azatrim ORO over groei, ontwikkeling en cognitieve en gedragsontwikkeling ontbreken in deze leeftijdsgroep.

Gedachten over zelfmoord en verergering van uw depressie
Als u depressief bent, kunt u soms gedachten hebben over zelfbeschadiging of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen als u voor het eerst middelen tegen depressie (antidepressiva) gaat innemen, aangezien deze geneesmiddelen allemaal de tijd nodig hebben, in het algemeen ongeveer 2 weken of soms langer, om te gaan werken.

U heeft een grotere kans dat u dit soort gedachten vertoont:
- als u al eerder gedachten heeft gehad over zelfmoord of zelfbeschadiging
- als u een jong volwassene bent. Informatie uit klinische onderzoeken heeft een toegenomen risico aangetoond op zelfmoordgedrag bij jonge volwassenen jonger dan 25 jaar oud met psychiatrische aandoeningen die behandeld werden met een antidepressivum.

—>Als u op enig moment gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord hebt, neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.
Het kan helpen als u een vriend of familielid vertelt dat u zich depressief voelt en hen vragen deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te vertellen of zij denken dat uw depressie erger wordt of dat zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Wees ook extra voorzichtig met Azatrim ORO
- als u één van de volgende aandoeningen heeft of ooit heeft gehad.

—> Breng uw arts op de hoogte van deze aandoeningen voordat u Azatrim ORO gaat gebruiken, als u dat nog niet eerder heeft gedaan
- vallende ziekte (epilepsie). Stop met het gebruik van Azatrim ORO en neem onmiddellijk contact op met uw arts indien u epileptische aanvallen krijgt of steeds vaker epileptische aanvallen heeft;
- leverziekten, inclusief geelzucht. Stop met het gebruik van Azatrim ORO en neem onmiddellijk contact op met uw arts indien geelzucht optreedt;
- nierziekten;
- hartaandoeningen of verlaagde bloeddruk;
- schizofrenie. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als psychotische verschijnselen, zoals paranoïde gedachten, steeds vaker voorkomen of verergeren; - manische depressiviteit (perioden van overdreven opgewektheid/overactiviteit afgewisseld met perioden van neerslachtigheid). Stop met het gebruik van Azatrim ORO en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u zich overdreven opgewekt begint te voelen of overmatig veel energie krijgt;
- suikerziekte (diabetes) (het kan nodig zijn uw dosis van insuline of van andere middelen tegen diabetes aan te passen);
- oogziekte, zoals verhoogde oogboldruk (glaucoom);
- moeilijkheden met plassen, die veroorzaakt kunnen worden door een vergrote prostaat.
- wanneer u verschijnselen ontwikkelt die wijzen op een infectie, zoals onverklaarbare hoge koorts, keelpijn en zweertjes in de mond.

—> Stop met het gebruik van Azatrim ORO en neem onmiddellijk contact op met uw arts voor bloedonderzoek. In zeldzame gevallen kunnen deze verschijnselen wijzen op afwijkingen in de aanmaak van bloedcellen in het beenmerg. Deze zeldzame verschijnselen treden ze meestal 4-6 weken na het begin van de behandeling op.
- wanneer u tot de groep ouderen behoort. U kunt gevoeliger zijn voor de bijwerkingen van antidepressiva.

Inname met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker wanneer u één van de geneesmiddelen in de nu volgende lijst gebruikt of van plan bent te gaan gebruiken.
Vertel uw arts of apotheker ook wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Neem Azatrim ORO niet in in combinatie met:
- monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers). Ook mag u geen Azatrim ORO gebruiken gedurende twee weken nadat het gebruik van MAO-remmers is stopgezet. Na stopzetting van het gebruik van Azatrim ORO mag u gedurende de daarop volgende twee weken ook geen MAO-remmers gebruiken. Voorbeelden van MAO-remmers zijn moclobemide, tranylcypromine (beide zijn antidepressiva) en selegiline (tegen de ziekte van Parkinson).

Wees voorzichtig wanneer u Azatrim ORO inneemt in combinatie met:
• antidepressiva zoals SSRI’s, venlafaxine en L-tryptofaan of triptanen (voor de behandeling van migraine), tramadol (een pijnstiller), linezolid (een antibioticum), lithium (voor de behandeling van psychische klachten) en preparaten met Sint Janskruid – Hypericum perforatum (een kruidenmiddel tegen depressie). In zeer zeldzame gevallen kan Azatrim ORO alleen of in combinatie met deze geneesmiddelen, leiden tot een zogenaamd serotoninesyndroom. Enkele van de verschijnselen van dit syndroom zijn: onverklaarbare koorts, zweten, verhoogde hartslag, diarree, (oncontroleerbare) spiersamentrekkingen, rillingen, overactieve reflexen, rusteloosheid, stemmingsveranderingen en bewusteloosheid. Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u last krijgt van een combinatie van deze verschijnselen.
• het antidepressivum nefazodon. Dit middel kan de hoeveelheid Azatrim ORO in het bloed verhogen. Raadpleeg uw arts als u dit middel gebruikt. Het kan nodig zijn de dosis van Azatrim ORO te verlagen of, wanneer u stopt met het gebruik van nefazodon, de dosis van Azatrim ORO juist te verhogen.
• geneesmiddelen tegen angst en slapeloosheid zoals benzodiazepinen;
• geneesmiddelen tegen schizofrenie zoals olanzapine;
• geneesmiddelen tegen allergie zoals cetirizine;
• geneesmiddelen tegen hevige pijn zoals morfine. In combinatie met deze geneesmiddelen kan Azatrim ORO de sufheid die door deze geneesmiddelen wordt veroorzaakt, verhogen.
• geneesmiddelen tegen infecties: geneesmiddelen tegen bacteriële infecties (zoals erytromycine), geneesmiddelen tegen schimmelinfecties (zoals ketoconazol) en geneesmiddelen tegen hiv/aids (zoals hiv-proteaseremmers).
In combinatie met Azatrim ORO kunnen deze middelen de hoeveelheid Azatrim ORO in het bloed verhogen. Raadpleeg uw arts als u deze middelen gebruikt. Het kan nodig zijn de dosis Azatrim ORO te verlagen of, wanneer u stopt met deze middelen, de dosis Azatrim ORO juist te verhogen.
• geneesmiddelen tegen epilepsie zoals carbamazepine en fenytoïne;
• geneesmiddelen tegen tuberculose zoals rifampicine.
In combinatie met Azatrim ORO kunnen deze geneesmiddelen de hoeveelheid Azatrim ORO in het bloed verlagen. Raadpleeg uw arts als u deze middelen gebruikt. Het kan nodig zijn de dosis Azatrim ORO te verhogen of, wanneer u stopt met deze middelen, de dosis Azatrim ORO juist te verlagen.
• geneesmiddelen ter voorkoming van bloedstolling zoals warfarine.
Azatrim ORO kan de effecten van warfarine op het bloed versterken. Informeer uw arts indien u dit middel gebruikt. Bij combinatie is het raadzaam dat een arts uw bloed nauwgezet controleert.

Inname van Azatrim ORO met voedsel en drank

U kunt slaperig worden als u alcohol drinkt terwijl u Azatrim ORO gebruikt. Geadviseerd wordt geen alcohol te drinken.
U kunt Azatrim ORO innemen met of zonder voedsel.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Beperkte ervaring met het gebruik van Azatrim ORO bij zwangere vrouwen laat geen verhoogd risico zien. Voorzichtigheid is echter geboden wanneer Azatrim ORO gebruikt wordt tijdens zwangerschap.
Indien u Azatrim ORO gebruikt en u wordt zwanger of u bent van plan zwanger te worden, vraag dan uw arts of u Azatrim ORO mag blijven gebruiken. Indien u Azatrim ORO gebruikt tot aan, of tot kort voor de geboorte moet uw baby gecontroleerd worden op mogelijke bijwerkingen.
Vraag uw arts of u borstvoeding mag geven terwijl u Azatrim ORO gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Azatrim ORO kan uw reactie- en concentratievermogen verminderen. Verzeker u ervan dat u hier geen last van heeft voordat u gaat autorijden of machines gaat bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Azatrim ORO
Azatrim ORO orodispergeerbare tabletten bevatten aspartaam, een bron van fenylalanine. Dit kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.

3. HOE WORDT AZATRIM ORO INGENOMEN

Volg bij het innemen van Azatrim ORO nauwgezet het advies van uw arts of apotheker. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Hoeveel moet u innemen
De begindosis is meestal 15 of 30 mg per dag. Zonodig kan uw arts u adviseren de dosis te verhogen na een paar dagen tot de dosis die de meeste baat geeft (15 tot 45 mg per dag). De dosis is meestal hetzelfde voor alle leeftijden. Als u echter tot de groep ouderen behoort of wanneer u lijdt aan een lever- of nierziekte, kan het zijn dat uw arts de dosis aanpast.

Wanneer moet u Azatrim ORO innemen

—> Neem Azatrim ORO elke dag steeds op dezelfde tijd in.
Bij voorkeur neemt u Azatrim ORO eenmaal daags in, bij het naar bed gaan. Het is echter mogelijk dat uw arts u adviseert de dosis Azatrim ORO te verdelen over de dag – eenmaal 's ochtends en eenmaal ’s avonds bij het naar bed gaan. De hogere dosis dient u in te nemen bij het naar bed gaan.

Neem de orodispergeerbare tablet als volgt in:
Neem de tablet via de mond in.
Druk de orodispergeerbare tablet niet kapot
Om te voorkomen dat de orodispergeerbare tablet kapot gaat, is het belangrijk dat u niet op het vakje van de tablet drukt.

Scheur één tabletvakje los
Elke blisterverpakking bevat zes tabletvakjes die van elkaar gescheiden zijn door perforaties. Scheur één tabletvakje los langs de perforatie.

Open de verpakking
Trek voorzichtig de folie uit elkaar, vanaf het hoekje dat is aangegeven met een pijl.
Haal de orodispergeerbare tablet eruit
Haal de orodispergeerare tablet met droge handen uit de verpakking en leg hem op de tong.
De tablet zal snel uiteen vallen, waarna hij zonder water kan worden doorgeslikt.


Wanneer kunt u verbetering van uw klachten verwachten
In het algemeen duurt het 1 tot 2 weken voordat Azatrim ORO gaat werken en na 2 tot 4 weken kunt u zich beter beginnen te voelen. Tijdens de eerste paar weken van de behandeling is het belangrijk dat u met uw arts praat over de effecten van Azatrim ORO:

—> bespreek na 2 tot 4 weken met uw arts welk effect dit middel bij u heeft.
Als u zich nog steeds niet beter voelt, kan uw arts een hogere dosis voorschrijven. Bespreek na nogmaals 2 tot 4 weken opnieuw het effect met uw arts.

Meestal dient u Azatrim ORO te gebruiken totdat uw depressieve klachten gedurende 4 tot 6 maanden verdwenen zijn.


Wat u moet doen als u meer van Azatrim ORO heeft ingenomen dan u zou mogen?

Bel onmiddellijk een arts als u of iemand anders te veel Azatrim ORO heeft ingenomen.
De meest voorkomende verschijnselen van een overdosis Azatrim ORO (zonder andere middelen of alcohol) zijn sufheid, desoriëntatie en verhoogde hartslag.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Azatrim ORO in te nemen

Wanneer u uw dosis eenmaal per dag moet innemen
• Neem geen dubbele dosis als u vergeten bent uw dosis Azatrim ORO in te nemen. Sla de vergeten dosis gewoon over. Neem uw volgende dosis in op het normale tijdstip. Wanneer u uw dosis tweemaal per dag moet innemen
• Als u de ochtenddosis bent vergeten, neem deze dan tegelijk met de avonddosis in.
• Als u de avonddosis bent vergeten, neem deze dan niet alsnog met de volgende ochtend in. Sla de vergeten dosis gewoon over en ga door met uw normale ochtend- en avonddoses.
• Als u beide doses bent vergeten, neem deze dan niet alsnog in. Sla beide vergeten doses gewoon over en ga de volgende dag door met uw normale ochtend- en avonddoses.

Als u stopt met het innemen van Azatrim ORO?

Stop alleen met het innemen van Azatrim ORO in overleg met uw arts.
Als u te vroeg stopt, kan uw depressie terugkomen. Raadpleeg uw arts wanneer u zich beter voelt. Uw arts zal bepalen wanneer de behandeling gestopt kan worden.
Stop niet plotseling met het innemen van Azatrim ORO, zelfs niet als u geen last meer heeft van uw depressie. Als u plotseling stopt met het innemen van Azatrim ORO, kunt u misselijk, duizelig, onrustig of angstig worden, en hoofdpijn krijgen. Deze symptomen kunnen worden voorkomen door geleidelijk te stoppen. Uw arts zal u vertellen hoe u de dosis langzaam kunt verminderen.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Azatrim ORO bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Sommige bijwerkingen komen vaker voor dan andere. De mogelijke bijwerkingen van Azatrim ORO staan hieronder weergegeven en kunnen als volgt worden onderverdeeld:
- Zeer vaak bij meer dan 1 op 10 gebruikers
- Vaak bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers
- Soms bij 1 tot 10 van de 1.000 gebruikers
- Zelden bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers
- Zeer zelden: bij minder dan 1 op 10.000 gebruikers
- Onbekend: kan niet worden ingeschat met behulp van de beschikbare gegevens.

Zeer vaak:
• toename van de eetlust en gewichtstoename
• sufheid of slaperigheid
• hoofdpijn
• droge mond

Vaak:
• lethargie (lusteloosheid)
• duizeligheid
• beven (tremor)
• misselijkheid
• diarree
• braken
• huiduitslag (exantheem)
• gewrichtspijn (artralgie) of spierpijn (myalgie)
• rugpijn
• bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding, gepaard gaande met duizeligheid of flauwvallen (orthostatische hypotensie)
• zwelling (vaak van enkels of voeten) tengevolge van vochtophoping (oedeem)
• vermoeidheid
• levendige dromen
• verwardheid
• angstgevoelens
• slaapproblemen

Soms:
• overdreven opgewektheid gepaard gaande met het hebben van veel energie (manie) Stop met het gebruik van Azatrim ORO en informeer onmiddellijk uw arts.
• abnormale gewaarwordingen in de huid, bijvoorbeeld branderigheid, steken, kriebelingen of tintelingen (paresthesie)
• rusteloze benen
• flauwvallen (syncope)
• verminderde gevoeligheid in de mond (orale hypo-esthesie)
• lage bloeddruk
• nachtmerries
• opwinding, onrust (agitatie)
• waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties)
• niet stil kunnen zitten

Zelden:
• gelige verkleuring van ogen of huid; dit kan wijzen op stoornissen van de leverfunctie (geelzucht)

—> Stop met het gebruik van Azatrim ORO en informeer onmiddellijk uw arts.
• plotselinge spiertrekkingen of aanspannen van de spieren (myoclonus)

Onbekend:
• verschijnselen die wijzen op een infectie, zoals plotseling, onverklaarbare hoge koorts, keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose)

—> Stop met het gebruik van Azatrim ORO en informeer onmiddellijk uw arts voor bloedonderzoek.
In zeldzame gevallen kan Azatrim ORO afwijkingen veroorzaken in de aanmaak van bloedcellen in het beenmerg (beenmergdepressie). Sommige mensen worden gevoeliger voor infecties doordat Azatrim ORO een tijdelijk tekort aan witte bloedcellen kan veroorzaken (granulocytopenie). In zeldzame gevallen kan Azatrim ORO ook een tekort aan zowel rode en witte bloedcellen als bloedplaatjes (aplastische anemie), een tekort aan bloedplaatjes (trombocytopenie) of een toename van het aantal witte bloedcellen (eosinofilie) veroorzaken.
• epileptische aanval (convulsies)

—> Stop met het gebruik van Azatrim ORO en informeer onmiddellijk uw arts.
• een combinatie van symptomen zoals onverklaarbare koorts, zweten, verhoogde hartslag, diarree, (oncontroleerbare) spiersamentrekkingen, rillingen, overactieve reflexen, rusteloosheid, stemmingsveranderingen en bewusteloosheid. In zeer zeldzame gevallen kan dit wijzen op het serotonine syndroom.

—> Stop met het gebruik van Azatrim ORO en informeer onmiddellijk uw arts.
• er zijn meldingen van mensen die gedachten hebben over of gedrag vertonen met zelfbeschadiging of zelfmoordneigingen tijdens gebruik van Azatrim ORO of vlak na behandeling met Azatrim ORO

—> Informeer onmiddellijk uw arts of ga direct naar een ziekenhuis.
• verminderde gevoeligheid in de mond (orale paresthesie)
• vochtophoping (oedeem) in de mond
• te weinig natrium in het bloed (hyponatriëmie)
• onvoldoende uitscheiding van het antidiuretisch hormoon.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U AZATRIM ORO

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Azatrim ORO niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en doordrukstrip na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Azatrim ORO

- Het werkzame bestanddeel is mirtazapine. Elke orodispergeerbare tablet bevat 15 mg mirtazapine.

- De andere bestanddelen zijn crospovidon (type B), mannitol (E42 1), cellulose, microkristallijn aspartaam (E95 1), watervrij colloïdaal silicium, magnesiumstearaat, aardbeiguaranasmaak (maltodextrine, propyleenglycol, kunstmatige smaakstoffen, azijnzuur) en pepermuntsmaak (kunstmatige smaakstoffen, maïszetmeel).

Hoe ziet Azatrim ORO er uit en wat is de inhoud van de verpakking Orodispergeerbare tablet.

Azatrim ORO 15 mg orodispergeerbare tabletten:
Witte, ronde orodispergeerbare tabletten waarin aan de ene kant '36' is gegraveerd en aan de andere kant een A omgeven door een cirkelvormige ribbel.
Azatrim ORO orodispergeerbare tabletten zijn verkrijgbaar in geperforeerde eenheidsafleveringsverpakking in blistervorm van polyamide/aluminium/ PVC/ papier/ polyester/ aluminium van 6, 18, 30, 48, 90 en 96 tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Tabuk Poland Sp.ZO.O
ul. Capri 2/77,
02-762 Warszawa
Poland

Fabrikant
Milpharm Limited,
Ares, Odyssey Business Park,
West End Road, South Ruislip HA4 6QD Verenigd Koninkrijk
Tel: ++ 44 20 8845 8811
Fax: ++ 44 20 8845 8795

Registratienummer:
RVG 103125: Azatrim ORO 15 mg orodispergeerbare tabletten

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in januari 2009.