BIJSLUITER

Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
- Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft.
- Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het dus niet door aan iemand anders.
Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u.

In deze bijsluiter:

1. Wat is Azomyr en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Azomyr inneemt
3. Hoe wordt Azomyr ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Azomyr
6. Aanvullende informatie

Azomyr 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine

- De werkzame stof is desloratadine 5 mg.

- De andere bestanddelen van de tabletten zijn calciumwaterstoffosfaat dihydraat, microkristallijne cellulose, maïszetmeel, talk. Tabletomhulling: filmomhulling (bevat lactose monohydraat, hypromellose, titaniumdioxide, macrogol 400, indigotine (E132)), heldere omhulling (bevat hypromellose, macrogol 400), carnauba was, witte was.

Registratiehouder:
SP Europe, Stallestraat 73,
B-1180 Brussel,
België.

Fabrikant:
SP Labo N.V.,
Industriepark 30,
B-2220 Heist-op-den-Berg,
België.

1. WAT IS AZOMYR EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Azomyr 5 mg filmomhulde tabletten worden verpakt in een blisterverpakking met enkelvoudige dosis
van 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50 of 100 tabletten.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Azomyr is een geneesmiddel tegen allergie waarvan u niet slaperig wordt. Het helpt uw allergische reactie en de symptomen onder controle te houden.

Azomyr verlicht de symptomen die gepaard gaan met allergische rhinitis (bijvoorbeeld hooikoorts,allergie voor huisstofmijten) zoals niezen, loopneus of jeukende neus, jeuk aan het gehemelte en jeukende, rode of tranende ogen.
Azomyr wordt ook gebruikt voor de verlichting van de verschijnselen veroorzaakt door netelroos,zoals jeuk en rode huiduitslag.
De verlichting van de symptomen houdt de hele dag aan waardoor u uw normale dagelijkse bezigheden weer kunt opnemen en goed kunt slapen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U AZOMYR INNEEMT

Neem Azomyr niet in:

- als u overgevoelig (allergisch) bent voor desloratadine, voor één van de andere bestanddelen van Azomyr of voor loratadine.
Azomyr is aangewezen voor volwassenen en adolescenten (12 jaar en ouder).

Inname van Azomyr met voedsel en drank:

Azomyr kan wel of niet bij de maaltijd ingenomen worden.

Zwangerschap

Het gebruik van Azomyr wordt niet aanbevolen als u zwanger bent.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Als u borstvoeding geeft, wordt het u afgeraden Azomyr in te nemen.
Rijvaardigheid en bediening van machines:
Bij de aanbevolen dosis Azomyr wordt niet verwacht dat u slaperig of minder waakzaam bent. In zeer zeldzame gevallen kunnen sommige patiënten echter duizeligheid ondervinden, hetgeen hun rijvaardigheid of bekwaamheid om machines te besturen kan beïnvloeden.

Gebruik van Azomyr samen met andere geneesmiddelen:

Er zijn geen interacties tussen Azomyr en andere geneesmiddelen bekend.

3. HOE WORDT AZOMYR INGENOMEN
Volwassenen en adolescenten (12 jaar en ouder): neem één keer per dag één tablet in.
Slik de gehele tablet met water in, wel of niet bij de maaltijd.
Neem de tabletten in zo lang als uw arts u dit voorschrijft.

Wat u moet doen als u meer van Azomyr heeft ingenomen dan u zou mogen:
Neem Azomyr alleen in zoals het aan u voorgeschreven is. Er worden geen ernstige problemen verwacht met een toevallige overdosis. Als u echter meer Azomyr inneemt dan u voorgeschreven werd,neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u Azomyr vergeet te gebruiken:

Als u vergeet uw dosis op tijd in te nemen, neem die dan zo vlug mogelijk in en vervolg uw gewone doseringsschema. Neem geen dubbele dosis in om overgeslagen individuele dosissen in te halen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Azomyr bijwerkingen hebben. Bij volwassenen waren de bijwerkingen ongeveer hetzelfde als met een suikerpil. Vermoeidheid, droge mond en hoofdpijn werden echter vaker gemeld dan met een suikerpil.
Sinds Azomyr in de handel is gebracht, werden zeer zelden gevallen van ernstige allergische reacties (ademhalingsmoeilijkheden, piepende ademhaling, jeuk, netelroos en zwelling) en huiduitslag gemeld.
Gevallen van palpitaties, snelle hartslag, maagpijn, nausea (zich misselijk voelen), braken, last van de maag, diarree, duizeligheid, slaperigheid, niet kunnen slapen, spierpijn, leverontsteking en abnormale leverfunctietesten werden eveneens zeer zelden gemeld.

Als u bijwerkingen constateert die niet in deze bijsluiter worden vermeld, licht dan uw arts of apotheker in.

5. HOE BEWAART U AZOMYR

Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Bewaren beneden 30 °C. Bewaar in de oorspronkelijke verpakking.
Niet gebruiken na de uiterste op doos en blisterverpakking vermelde gebruiksdatum.

Licht uw apotheker in als u een verandering opmerkt aan het uitzicht van de tabletten.

6. AANVULLENDE INFORMATIE
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.