BACTROBAN

Neuszalf 2%

INFORMATIE VOOR DE PATIENT

1. ALGEMENE INFORMATIE

1.1. Lees eerst deze bijsluiter

Voordat u met de therapie begint, raden wij u aan deze bijsluiter goed te lezen. Dit advies geldt ook als u iemand anders helpt met het toedienen van de zalf. Het kan zijn dat u tijdens de therapie met Bactroban Neuszalf de bijsluiter nogmaals wilt lezen. Daarom adviseren wij u de bijsluiter gedurende de therapie te bewaren. Bij vragen of onduidelijkheden over de inhoud van deze bijsluiter kunt u zich altijd tot uw arts of apotheker wenden.

Houd dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Geef het ook nooit aan anderen dan degene(n) aan wie de arts het voorgeschreven heeft. Overgebleven zalf die u niet meer gebruikt, kunt u naar de apotheek terugbrengen.

1.2. Naam van het geneesmiddel Bactroban Neuszalf 2%.

1.3. Wat is de samenstelling van Bactroban Neuszalf?

Bactroban Neuszalf bevat het calciumzout van mupirocine overeenkomend met 20 mg mupirocine per gram. De zalf bevat de volgende hulpstoffen: witte vaseline en softisan 649.

1.4. Hoe ziet Bactroban Neuszalf eruit en wat is de inhoud van de verpakking? Bactroban Neuszalf wordt geleverd in de vorm van een zalf.
Bactroban Neuszalf is verkrijgbaar in tubes van 3 gram.

1.5 Tot welke geneesmiddelengroep behoort Bactroban Neuszalf? Bactroban Neuszalf behoort tot de groep van geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van bepaalde neusinfecties.

1.6. Wie is verantwoordelijk voor het in de handel brengen van Bactroban Neuszalf in Nederland?

GlaxoSmithKline BV
Huis ter Heideweg 62
3705 LZ Zeist

1.7. Onder welk nummer is Bactroban Neuszalf in het Register ingeschreven?

Bactroban Neuszalf 2%, neuszalf 20 mg/g is in het Register ingeschreven onder RVG 13761.

2. WAARVOOR WORDT BACTROBAN NEUSZALF GEBRUIKT?

Bactroban Neuszalf wordt toegepast voor de bestrijding van bepaalde in de neus voorkomende bacteriën, waaronder stafylokokken, die resistent zijn tegen andere antibiotica.

3. WAAR MOET U OP LETTEN VOORDAT U BACTROBAN NEUSZALF GHAT GEBRUIKEN?

3.1. Wanneer mag u Bactroban Neuszalf niet gebruiken?
Bactroban Neuszalf mag niet worden gebruikt indien u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van de zalf. Licht uw arts daarom in voor welke andere zalven of crèmes u overgevoelig bent (zie ook rubriek: "Wat is de samenstelling van Bactroban Neuszalf?"). Uw arts of apotheker kan u hierover nader informeren.

3.2. Welke bijzondere voorzorgen gelden er bij het gebruik van Bactroban Neuszalf?
* Voorkom contact met de ogen. Indien de zalf per ongeluk in uw ogen komt, was dan uw ogen met water.

* Bij zwangerschap en het geven van borstvoeding slechts gebruiken na overleg met uw arts.

3.3. Kunt u Bactroban Neuszalf samen met andere geneesmiddelen gebruiken?
Als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, raden wij u aan uw arts hierover te informeren voordat u met de therapie begint. Verschillende geneesmiddelen kunnen namelijk elkaars werking beïnvloeden.
* Bactroban Neuszalf mag niet worden gemengd met andere preparaten
omdat anders de werking kan verminderen.

3.4. Waar dient u verder op te letten tijdens gebruik van Bactroban Neuszalf?
* Indien een overgevoeligheidsreactie of een ernstige irritatie in de neus
optreedt, stop dan met het gebruik en verwijder de restanten van de zalf uit
de neus. Neem vervolgens contact op met uw arts.

4. AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN BACTROBAN NEUSZALF

Volg de instructies van uw arts op en houd u aan de voorgeschreven hoeveelheid en regelmaat van gebruik. Stop de kuur niet, indien de verschijnselen lijken te verminderen, zonder overleg met uw arts. Indien het voorschrift niet voldoende wordt opgevolgd is de kans op voortbestaan van de neusinfectie aanwezig.

4.1. Wat is de dosering van Bactroban Neuszalf?
Zowel volwassenen als kinderen dienen 2 tot 3 maal per dag gedurende 5-7 dagen een kleine hoeveelheid zalf in beide neusgaten aan te brengen.

4.2. Gebruiksaanwijzing
De tube is te openen door de afsluitfolie door te prikken met de achterkant van de schroefdop. De zalf met de pink in beide neusgaten aanbrengen. Door vervolgens de neusvleugels dicht te knijpen en deze te masseren wordt de zalf verder verspreid.
Bij kinderen of ernstig zieke patiënten kan een neuswat gebruikt worden. Ter voorkoming van eventuele vlekken op kleding en/of meubilair wordt aanbevolen na gebruik de handen te wassen.

4.3. Hoe vaak moet u Bactroban Neuszalf toedienen? 2-3 maal per dag.

4.4. Wat is de duur van de behandeling met Bactroban Neuszalf?
De duur van de behandeling is afhankelijk van het verloop van uw klachten. Verwijdering van bepaalde in de neus voorkomende bacteriën vindt gewoonlijk plaats na 5 tot 7 dagen behandeling.

4.5. Wat moet u doen als u meer Bactroban Neuszalf heeft toegediend dan is voorgeschreven?
Het is niet erg waarschijnlijk dat zich dan problemen voordoen. Indien dit toch het geval is, bijvoorbeeld een ernstige irritatie in de neus, dient u de restanten van de zalf uit de neus te verwijderen.
Waarschuw in dit geval uw arts. Laat uw arts ook de verpakking van Bactroban Neuszalf zien.

4.6. Wat moet u doen als u vergeten bent uw dosis Bactroban Neuszalf aan te brengen?
Als u vergeten bent de zalf in de neus aan te brengen, doe dit dan alsnog zodra u daaraan denkt, en ga vervolgens op de voorgeschreven wijze door.

5. MOGELIJKE BIJWERKINGEN VAN BACTROBAN NEUSZALF

Zoals met alle geneesmiddelen, kunt u last krijgen van bijwerkingen.
Voor de frequentie van bijwerkingen worden de volgende termen gebruikt:
Zeer vaak (>_1/10), vaak (1/100en < 1/10), soms (>_1/1000 en < 1/100), zelden (>_ 1/10000 en < 1/1000) en zeer zelden (< 1/10000)

Immuunsysteemaandoeningen
Zeer zelden komen plaatselijke, dan wel algemene overgevoeligheidsreacties van de huid voor. Overgevoeligheidsreacties kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, lokale pijn, gezwollen huid of benauwdheid. Stop dan direct met het gebruik van de zalf, verwijder de zalfresten van de huid met water en neem vervolgens zo spoedig mogelijk contact op met uw arts.
Ademhalingsstelsel-, borstkasaandoeningen Soms komen neusslijmvlies reacties voor.
In de meeste gevallen zijn deze bijwerkingen van voorbijgaande aard. Als de bijwerkingen echter blijven bestaan of te hinderlijk zijn, dient u contact op te nemen met uw arts.

Waarschuw tevens uw arts of apotheker indien een bijwerking bij u optreedt die niet in deze bijsluiter wordt vermeld.

6. HOE MOET U BACTROBAN NEUSZALF BEWAREN EN WAT IS DE UITERSTE GEBRUIKSTERMIJN?

Niet bewaren boven 25 °C, niet in de koelkast en niet in de vriezer. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Op zowel de verpakking als de tube staat de uiterste gebruikstermijn van Bactroban Neuszalf aangegeven. Op de verpakking wordt deze datum voorafgegaan door de woorden "Niet te gebruiken na:" of "Exp.:" "Exp" betekent vervaldatum. Na deze datum mag het geneesmiddel niet meer worden gebruikt.

7. WANNEER IS DEZE BIJSLUITER VOOR HET LAATST GEWIJZIGD? Juli 2004.

ALGEMENE ADVIEZEN
* Volg altijd de aanwijzingen op van uw arts.
* Lees de bijsluiter die u bij elk geneesmiddel hoort te krijgen.
* Ga met vragen over geneesmiddelen en het gebruik daarvan altijd naar uw arts of apotheker. * Bewaar geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
* Zorg dat uw omgeving weet welke geneesmiddelen u gebruikt.
* Laat anderen nooit uw geneesmiddelen gebruiken en gebruik zelf ook nooit geneesmiddelen van iemand anders.
* Gooi oude geneesmiddelen niet weg, maar lever ze in bij de apotheek.