Patiëntenbijsluiter

Advies
Het verdient aanbeveling de bijsluiter door te lezen wanneer u een nieuwe verpakking van Tuclase dragees krijgt. De tekst in de bijsluiter kan namelijk zijn aangepast aan nieuwe bevindingen.

Algemene kenmerken

Een Tuclase dragee bevat als werkzaam bestanddeel 25 mg pentoxyverinediwaterstofcitraat. Daarnaast bevat de dragee de volgende hulpstoffen: colloidaal silicium dioxide, maïszetmeel, lactose, povidone K30, calciumsteraat, cellulose acetoftalaat, titaandioxide (E171), zwaar calciumcarbonaat, witte was, carnauba was, kalium diwaterstoffosfaat, vloeibare glucose, arabische gom, schellak, polyethyleenglycol 6000, saccharose, talk.

Tuclase dragees zijn verkrijgbaar in een doosje met 2 AL/PVC-doordrukstrips, elk met 25 dragees.
Tuclase dragees behoren tot de groep van de hoestmiddelen en het werkzame bestanddeel heeft een hoestonderdrukkende werking.
Tuclase dragees wordt in Nederland in de handel gebracht door UCB Pharma B.V. (Postbus 6851, 4802 HW Breda; telefoon: 076-5879222) en is in het register ingeschreven onder RVG 01246.

Toepassing van het geneesmiddel

Tuclase dragees worden gebruikt ter verlichting van hoestklachten.
Voordat het geneesmiddel wordt gebruikt
Wanneer niet gebruiken
Het verdient aanbeveling de Tuclase dragees niet te gebruiken, wanneer men overgevoelig is voor een van de bestanddelen van het produkt of wanneer sprake is van ademhalingsstoornissen.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
De Tuclase dragees zijn vanwege de vorm niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Wegens het ontbreken van voldoende gegevens is voorzichtigheid geboden bij patiënten met leverziekten en nierziekten.

Wisselwerking met andere (genees)middelen
Bij het gebruik van Tuclase dragees zijn wisselwerkingen met andere (genees)middelen niet onderzocht Het is altijd raadzaam uw arts te informeren, wanneer andere (genees)middelen worden gebruikt.

Gebruik in de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding Aangeraden wordt de Tuclase dragees niet te gebruiken tijdens de zwangerschap en tijdens de periode dat borstvoeding wordt gegeven.

Invloed op de rijvaardigheid
Bij het besturen van voertuigen en het bedienen van machines dient rekening te worden gehouden met het mogelijke optreden van duizeligheid en een vertraagd reactievermogen. Hoge doseringen kunnen aanleiding geven tot slaperigheid of sufheid.

Aanwijzingen voor het gebruik

Dosering en wijze van gebruik
Voor kinderen van 12 tot 16 jaar bedraagt de dosering 3 a 4 maal daags 1 dragee. Voor volwassenen bedraagt de dosering 3 a 4 maal daags I a 2 dragees, met een maximum van 6 dragees per 24 uur. De aangegeven dosering mag uitsluitend op voorschrift van uw arts worden overschreden. Voor kinderen jonger dan 12 jaar wordt geadviseerd gebruik te maken van de Tuclase stroop.

Als teveel Tuclase dragees zijn ingenomen kunnen de volgende verschijnselen optreden: sufheid, slaperigheid, misselijkheid, ophouden van urine, droge mond, glaucoom (staar) en een verminderde ademhaling. In dergelijke gevallen wordt geadviseerd contact op te nemen met uw arts. Wanneer men vergeten is een dosis in te nemen, kan de vergeten dosis binnen 3 uur alsnog worden ingenomen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Tot op heden is geen melding gemaakt van het optreden van lichamelijke verschijnselen, wanneer gestopt wordt met het innemen van Tuclase dragees.
Zoals in het algemeen geldt voor zelfzorggeneesmiddelen, dienen Tuclase dragees niet langer dan 14 dagen achtereen te worden gebruikt, tenzij uw arts anders voorschrijft.

Bijwerkingen

Bij het gebruik van Tuclase dragees kunnen incidenteel de volgende bijwerkingen optreden: huiduitslag, droge keel of mond en vermoeidheid. Minder voorkomende bijwerkingen kunnen zijn: hoofdpijn, duizeligheid, vertraagd reactievermogen, misselijkheid en braken, pijn in de bovenbuik en diarree. Als een van deze bijwerkingen optreedt en u er veel hinder van ondervindt, kunt u contact opnemen met uw arts. Wanneer een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter wordt vermeld, wordt geadviseerd contact op te nemen met uw apotheker of arts.

Wijze van bewaren en uiterste gebruiksdatum

Tuclase dragees dienen buiten het bereik van kinderen en niet boven 25°C te worden bewaard. De dragees mogen niet worden gebruikt als de houdbaarheidsdatum is overschreden. De houdbaarheidsdatum is op de verpakking vermeld na de aanduiding 'niet te gebruiken na' en op de doordrukstrip na de aanduiding 'Exp'.
Bij klachten dient u het op de verpakking vermelde chargenummer op te geven.

Datum waarop deze bijsluiter voor het laatst werd herzien 1 mart 1999.