Inhoud van deze bijsluiter.

1. Wat is Balsoclase pentoxyverine compositum bij kriebelhoest en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Balsoclase pentoxyverine compositum bij kriebelhoest gebruikt.
3. Hoe wordt Balsoclase pentoxyverine compositum bij kriebelhoest gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Balsoclase pentoxyverine compositum bij kriebelhoest?
Balsoclase pentoxyverine compositum bij kriebelhoest, drank

* Het werkzame bestanddeel is: pentoxyverinediwaterstofcitraat. De drank bevat per ml 2,13 mg pentoxyverinediwaterstofcitraat.
* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: eucalyptol, terpinehydraat, tijmextract, natriumcitraat, citroenzuur, menthol, ethanol, propyleenglycol, suiker, kersensmaakstof, caramel (E150) en gedestilleerd water.

Registratehouder:
UCB Pharma B.V.,
Postbus 6851,
4802 HW Breda
tel.: 076-5879222).

Fabrikant:
UCB Pharma s.a.
(Pharma Sector),
Chemin du Foriest,
B-1420 Braine-L'Alleud,
Belgie.

In het register ingeschreven onder RVG 01219.

1. WAT IS BALSOCLASE PENTOXYVERINE COMPOSITUM BIJ KRIEBELHOEST EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Balsoclase pentoxyverine compositum bij kriebelhoest behoort tot de groep van de hoestmiddelen en het werkzame bestanddeel bezit een hoestonderdrukkende werking.
Balsoclase pentoxyverine compositum bij kriebelhoest is verkrijgbaar in flacons van 150 ml en 300 ml. De flacons zijn voorzien van een zogenaamde kinderveilige dop met bijgesloten maatbekertje.
Balsoclase pentoxyverine compositum bij kriebelhoest wordt gebruikt
* ter verlichting van hoestklachten

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U BALSOCLASE PENTOXYVERINE COMPOSITUM BIJ KRIEBELHOEST GEBRUIKT

Gebruik Balsoclase pentoxyverine compositum bij kriebelhoest niet
* wanneer u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van het product
* wanneer bij u sprake is van ademhalingsstoornissen

Wees extra voorzichtig met Balsoclase pentoxyverine compositum bij kriebelhoest
* bij jonge kinderen met aanleg voor stuipjes; gebruik dient onder medische controle plaats te vinden

* bij kinderen jonger dan 1 jaar (vooral wanneer sprake is geweest van vroeggeboorte); toepassing wordt afgeraden, omdat bij gebruik een verminderde ademhaling zou kunnen optreden bij patiënten met lever- en nierziekten; wegens het ontbreken van gegevens is voorzichtigheid geboden

Zwangerschap
Aangeraden wordt Balsoclase pentoxyverine compositum bij kriebelhoest niet te gebruiken tijdens de zwangerschap. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Aangeraden wordt Balsoclase pentoxyverine compositum bij kriebelhoest niet te gebruiken tijdens de periode dat borstvoeding wordt gegeven. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij het besturen van voertuigen en het bedienen van machines dient rekening te worden Gehouden met het mogelijke optreden van duizeligheid en een vertraagd reactievermogen. Hoge doseringen kunnen aanleiding geven tot slaperigheid en sufheid.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Balsoclase pentoxyverine compositum bij kriebelhoest

De drank bevat 400 mg suiker per ml; patiënten met suikerziekte dienen hiermee rekening te houden. Bij gebruik van de maximale dosering levert dit:
* voor kinderen van 1 tot 3 jaar: 3,6 g suiker
* voor kinderen van 3 tot 12 jaar: 7,2 g suiker
* voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen: 18 g suiker.
De drank is niet geschikt, indien
* u fructose niet verdraagt (fructose intolerantie)
* bij een ziektebeeld waarbij sprake is van een gebrekkige opname door het
darmslijmvlies van glucose-galactose (glucose-galactose malabsorptiesyndroom)
* bij een tekort am sucrase-isomaltase (sucrase-isomaltase insufficientie); kan
maagdarmklachten veroorzaken
De drank bevat 0,25 vol % ethanol. Bij gebruik van de maximale dagdosering levert dit:
* voor kinderen van 1 tot 3 jaar: 18 mg alcohol
* voor kinderen van 3 tot 12 jaar: 36 mg alcohol
* voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen: 90 mg alcohol
Alcohol kan schadelijk zijn bij leverziekten, alcoholisme, epilepsie, hersenbeschadiging of hersenziekte, zwangerschap, voor kinderen en kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden of versterken.

Gebruik van Balsoclase pentoxyverine compositum bij kriebelhoest in combinatie metandere geneesmiddelen

Bij het gebruik van Balsoclase pentoxyerine compositum bij kriebelhoest zijn wisselwerkingen met andere geneesmiddelen niet onderzocht. Het is altijd raadzaam uw arts te informeren, wanneer andere geneesmiddelen worden gebruikt.

3 HOE WORDT BALSOCLASE PENTOXYVERINE COMPOSITUM BIJ KRIEBELHOEST GEBRUIKT

Voor kinderen van 1 jaar tot 3 jaar bedraagt de dosering 3 maal daags 3 ml.
Voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar bedraagt de dosering 3 maal daags 6 ml.
Voor kinderen ouder dan 12 jaar en voor volwassenen bedraagt de dosering 3 maal daags 10 ml en 's avonds voor het slapen gaan 15 ml. De aangegeven dosering mag uitsluitend op voorschrift van de arts worden overschreden.
Om de flacon te openen: dop indrukken en gelijktijdig tegen de wijzers van de klok in opendraaien. Bij het innemen van de drank dient gebruik te worden gemaakt van het bijgesloten maatbekertje. Geadviseerd wordt het maatbekertje na gebruik met water schoon te maken.
In geval u bemerkt dat Balsoclase pentoxyverine compositum bij kriebelhoest te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u teveel van Balsoclase pentoxyverine compositum bij kriebelhoest heeft gebruikt/ingenomen:
Als te veel drank is gebruikt kunnen de volgende verschijnselen optreden: sufheid, slaperigheid, misselijkheid, ophouden van de urine, droge mond, staar (glaucoom) en een verminderde ademhaling. Wanner u te veel van Balsoclase pentoxyverine compositum bij kriebelhoest hebt gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Balsoclase pentoxyverine compositum bij kriebelhoest in te nemen:
Wanneer u vergeten bent een dosis in te nemen, kan de vergeten dosis binnen 3 uur alsnog Worden ingenomen. Neem nooit een dubbele dosis van Balsoclase pentoxyverine compositum bij kriebelhoest om zo de vergeten dosis in te halen.
Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Balsoclase pentoxyverine compositum bij kriebelhoest wordt gestopt:
Tot op heden is geen melding gemaakt van het optreden van lichamelijke verschijnselen, wanneer gestopt wordt met het innemen van Balsoclase pentoxyverine compositum bij kriebelhoest.

4 MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Balsoclase pentoxyverine compositum bij kriebelhoest bijwerkingen veroorzaken.
Bij het gebruik kunnen incidenteel de volgende bijwerkingen optreden:
* huiduitslag
* droge mond of keel
* vermoeidheid

Minder voorkomende bijwerkingen kunnen zijn:
* hoofdpijn
* duizeligheid
* vertraagd reactievermogen
* misselijkheid en braken
* pijn in de bovenbuik
* diarree

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5 HOE BEWAART U BALSOCLASE PENTOXYVERINE COMPOSITUM BIJ KRIEBELHOEST

Balsoclase pentoxyverine compositum bij kriebelhoest buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C; niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Uiterste gebruiksdatum. Gebruik Balsoclase pentoxyverine compositum bij kriebelhoest niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na" of "exp". Na opening van de flacon is de drank 6 maanden houdbaar.
Bij klachten dient u het op de verpakking vermelde chargenummer op te geven.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd op 1 maart 2004.