Bijsluiter Baypress 10/20

Informatie voor de patiënt

Lees voor het gebruik eerst de bijsluiter. Ook als u Baypress gebruikt, is het zinvol deze bijsluiter te lezen. Er kan nieuwe informatie in staan. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, raadpleeg dan uw arts

Baypress®

tablet 10/20

Samenstelling

Baypress is een geneesmiddel in de vorm van een tablet. De werkzame stof is nitrendipine. Baypress 10 en 20 bevatten resp. 10 mg en 20 mg nitrendipine per tablet. Verder bevatten de tabletten de volgende hulpstoffen: maïszetmeel, microkristallijne cellulose, poly(I-vinyl-2-pyrrolidon)25, natriumdodecylsulfaat en magnesiumstearaat. Baypress 10 bevat bovendien nog lactose en rood ijzeroxide (E172).

De Baypress 10 tabletten zijn grauw-oranje en hebben aan de ene kant een Bayer-kruis en aan de andere kant de opdruk RB; deze letters zijn gescheiden door een breukgleuf. De Baypress 20 tabletten zijn geel en hebben aan de ene kant een Bayer-kruis en aan de andere kant de opdruk HH, ook gescheiden door een breukgleuf.

Verpakkingen

Baypress 10 en Baypress 20 zijn verkrijgbaar in verpakkingen met 30 tabletten (3 doordrukstrips a 10 tabletten).

Naam en adres van de vergunninghouder
Bayer B.V.,
Energieweg 1,
3641 RT Mijdrecht,
tel. 0297-280666.

Baypress 10 is in het register ingeschreven onder RVG 11391 en Baypress 20 onder RVG 11392.

Waarvoor wordt Baypress gebruikt?

Werking

Baypress tabletten bevatten de werkzame stof nitrendipine. Nitrendipine behoort tot een groep van stoffen bekend als calciumantagonisten. De belangrijkste eigenschap van calciumantagonisten is de verwijding van de bloedvaten. Hierdoor wordt de doorbloeding van het hart en de ledematen verbeterd en neemt de bloeddruk af.

Toepassing

De arts heeft bij u een verhoogde bloeddruk vastgesteld en heeft Baypress voorgeschreven om de bloeddruk te verlagen. Omdat van hoge bloeddruk vaak weinig of niets te merken is, kan alleen uw huisarts door meting het resultaat van de behandeling vaststellen.

Wat moet u weten voordat u Baypress gebruikt?

Gebruik Baypress niet:
* bij eerder vastgestelde overgevoeligheid voor de werkzame stof nitrendipine of de andere bestanddelen van het product
* als u zwanger bent
* tijdens de periode van borstvoeding
* bij zeer lage bloeddruk (hypotensie)
* in shocktoestand
Als u denkt dat een van de bovengenoemde punten op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts.

Wees extra voorzichtig met Baypress:

* als u een hevig beklemmend, pijnlijk gevoel op de borst krijgt ongeveer 15-30 minuten na het innemen van Baypress. Wanneer dit gebeurt, waarschuw dan onmiddellijk uw arts.

* als de pompfunctie van uw hart verminderd is (decompensatio cordis). Baypress kan een wat verminderde pompfunctie van het hart verder verslechteren. Als u sneller moe wordt (bijvoorbeeld bij traplopen) kan dit een teken zijn van een verminderde pompfunctie.

* als u een ernstige leverziekte heeft, omdat de werking van Baypress dan versterkt of verlengd kan worden.

* bij het begin van de behandeling. Het is mogelijk dat u dan meer moet plassen. Dit is een tijdelijk effect en verdwijnt weer na enige tijd.

Raadpleeg uw arts als een van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is of in het verleden is geweest. Het kan zijn dat uw arts u vaker laat terugkomen voor controle.
Als u ook andere geneesmiddelen gebruikt
Als u verschillende geneesmiddelen tegelijk gebruikt, kunnen deze middelen elkaar beïnvloeden. Vertel daarom uw arts of u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Laat uw arts vooral weten of u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

* andere bloeddrukverlagende middelen; deze middelen kunnen de werking van Baypress versterken zodat de bloeddruk extra wordt verlaagd;

* beta-blokkers (bepaalde middelen toegepast bij hoge bloeddruk, bepaalde hartklachten of verhoogde oogdruk);

* alfa-blokkers, o.a. prazosine (bepaalde middelen toegepast bij hoge bloeddruk, prostaatvergroting, hartfalen, fenomeen van Raynaud); bij gelijktijdig gebruik met Baypress kunt u duizeligheid ervaren als u gaat staan

* diuretica (plasmiddelen); wanneer u start met Baypress terwijl u al diuretics gebruikt kan er tijdelijk een tekort aan kalium in het bloed ontstaan, in ernstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid (hypokaliemie);

* digoxine (een hartversterkend middel); gelijktijdig gebruik met Baypress kan de werking van digoxine versterken;

* rifampicine (een middel tegen bepaalde infectieziekten); dit middel kan de werking van Baypress verminderen zodat de bloeddruk minder wordt verlaagd;

* spierverslappers; duur en intensiteit van de werking van spierverslappers zoals pancuronium kunnen zijn toegenomen tijdens de therapie met nitrendipine;

• cimetidine en ranitidine (middelen bij maag- of darmzweer, of ter voorkoming daarvan); deze middelen kunnen de werking van Baypress versterken zodat de bloeddruk extra wordt verlaagd.
In deze gevallen kan aanpassing van de dosis of extra Bij gebruik met voedsel en drank controle nodig zijn. Volg de instructies van uw arts of apotheker nauwkeurig op.

Grapefruitsap kan de werking van Baypress tabletten versterken. Neem daarom geen grapefruitsap wanneer u Baypress gebruikt.

Bij zwangerschap

Baypress mag niet worden gebruikt als u zwanger bent. In geval van zwangerschap of vermoeden daarvan moet u het gebruik van Baypress stoppen en direct contact opnemen met uw arts.

Bij borstvoeding

Baypress mag niet worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.

Over mogelijke invloed op rijvaardigheid en het bedienen van machines Bijwerkingen als duizeligheid, hoofdpijn, moeheid of misselijkheid kunnen uw reactievermogen nadelig beïnvloeden. Dit geldt in versterkte mate bij het begin van de behandeling, bij verandering van medicatie en bij combinatie met alcohol.

Hoe moet Baypress worden gebruikt?

Dosering
In het algemeen zal de arts een- tot tweemaal per dag 1 tablet van 20 mg voorschrijven. De arts zal bepalen wat de beste dosering voor u is.
Als u aan een leverziekte lijdt, kan de arts u voorschrijven de behandeling te beginnen met eenmaal per dag 1 tablet van 10 mg.
Ook bij ouderen kan de dosering in het begin lager zijn, nl. eenmaal per dag 1 tablet van 10 mg.
Neem niet meer tabletten in dan voorgeschreven.

Duur van de behandeling
Baypress is bedoeld voor Iangdurig gebruik.

Gebruiksaanwijzing
Neem de tabletten zonder stukbijten in met een half glas water.
Wanneer u eenmaal per dag Baypress is voorgeschreven, neem deze dan bij voorkeur 's morgens in na het ontbijt; bij tweemaal per dag Baypress 's morgens na het ontbijt en 's avonds na het avondeten.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten Baypress in te nemen?

Wanneer u een dosis hebt overgeslagen, neem dan geen extra tablet(ten) in, maar ga gewoon door met de voorgeschreven dosering.

Wat moet u doen wanneer u teveel Baypress hebt ingenomen?

Een tablet extra: mocht u per ongeluk een tablet extra ingenomen hebben, ga dan door met de behandeling zoals voorgeschreven.
Meerdere tabletten extra: als u per ongeluk meer tabletten heeft ingenomen dan voorgeschreven (overdosering), kunt u last krijgen van roodheid in het gezicht, hoofdpijn, misselijkheid en braken, lage bloeddruk (waardoor kans op shock) en stoornissen in het hartritme. Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Baypress wordt gestopt
Wanneer u de behandeling met Baypress afbreekt, kan uw bloeddruk stijgen. Raadpleeg a.u.b. uw arts wanneer u voortijdig de behandeling wilt beëindigen.
Welke bijwerkingen kunnen optreden bij gebruik van Baypress?
Zoals alle geneesmiddelen kan Baypress bijwerkingen veroorzaken.

* Bijwerkingen die heel vaak optreden (bij meer dan 10% van de patiënten) zijn: hoofdpijn, warmtegevoel en roodheid in het gezicht.

* Bijwerkingen die vaak optreden (tussen 1% en 10% van de patiënten) zijn: futloosheid, hartkloppingen, versnelde pols, misselijkheid, duizeligheid en vochtophoping, met name rond de enkels.

• Soms (tussen de 0,1% en 1%) komen voor: beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris, zie verder bij 'Wees extra voorzichtig met Baypress' onder 'Wat moet u weten voordat u Baypress gebruikt'), lage bloeddruk, maagdarmklachten (buikpijn, verstopping, diarree, verstoorde spijsvertering, braken), spierpijn, nervositeit, tintelingen in armen en benen, bevingen, duizeligheid, kortademigheid, jeuk, huiduitslag, mogelijk gepaard gaande met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten), afwijking van het gezichtsvermogen, wazig zien, veel en/of vaak urineren.

• Zeer zelden (minder dan 0,01%) treden op: tandvleesverdikking, borstontwikkeling bij de man, bloedafwijkingen (tekort aan of afwezigheid van witte bloedlichaampjes: leukopenie, agranulocytose) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties, eventueel gepaard gaande met hoge koorts en algeheel onwel bevinden.

Als u vermoedt dat er een bijwerking optreedt die hierboven niet is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe moet u Baypress bewaren?

* Houd geneesmiddelen altijd buiten het bereik en zicht van kinderen!
* Bewaar Baypress tabletten in de originele verpakking.

* Haal de tabletten pas vlak voor inname uit de verpakking om deze tegen licht te beschermen.
* Niet boven 25°C bewaren.
* Gebruik geen tabletten waarvan de uiterste gebruiksdatum verstreken is. De uiterste gebruiksdatum is op de verpakking vermeld en op de strip achter de letters EXP; EXP staat voor expiry date, Engels voor vervaldatum. Breng tabletten waarvan de vervaldatum verstreken is naar de apotheek. De tabletten zullen dan op de juiste wijze vernietigd worden.

Deze bijsluitertekst is voor het laatst aangepast in: Juli 2001

N.B.:
Dit medicijn is aan u voorgeschreven. Geef het in geen geval aan iemand anders, zelfs niet als iemand dezelfde ziekte heeft als u.