Beclometason 100 A CFK-VRIJE inhalator, aërosol (oplossing) 100 ?g/dosis

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
•Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
•Heeft u nog vragen, raadpleeg uw arts of apotheker
•Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.


Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is BECLOMETASON 100 A CFK-VRIJE INHALATOR en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u BECLOMETASON 100 A CFK-VRIJE INHALATOR gebruikt?
3. Hoe wordt BECLOMETASON 100 A CFK-VRIJE INHALATOR gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u BECLOMETASON 100 A CFK-VRIJE INHALATOR?

Beclometason 100 A CFK-VRIJE inhalator, aërosol (oplossing) 100 pg/dosis
•Het werkzame bestanddeel is beclometasondipropionaat 100 µg per dosis.
•Andere bestanddelen zijn CFK-vrije drijfgas HFA-134a, glycerol en watervrij ethanol.
Elk spuitbusje bevat 200 verstuivingen.


Registratiehouder
Apothecon B.V.
Nijverheidsweg 3
3771 ME Barneveld


In het register ingeschreven onder RVG 101709


1. WAT IS BECLOMETASON 100 A CFK-VRIJE INHALATOR EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
Farmaceutische vorm en inhoud
Aërosol, oplossing. BECLOMETASON 100 A CFK-VRIJE INHALATOR bevat 200 verstuivingen van 100 microgram beclometasondipropionaat per dosis. BECLOMETASON 100 A CFK-VRIJE INHALATOR wordt geleverd in een aluminium spuitbus en verpakt in een kartonnen doos.
Geneesmiddelengroep Middel tegen astma.Te gebruiken bij
BECLOMETASON 100 A CFK-VRIJE INHALATOR wordt gebruikt voor de behandeling van bronchiale astma (aanvalsgewijs optredende benauwdheid door kramp van de spieren en zwelling van het slijmvlies van de luchtwegen vaak gepaard gaande met hoesten en het opgeven van slijm).


2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U BECLOMETASON 100 A CFK-VRIJE INHALATOR GEBRUIKT

Gebruik BECLOMETASON 100 A CFK-VRIJE INHALATOR niet:
•wanneer u overgevoelig bent voor het werkzame bestanddeel of voor één van de hulpstoffen;
•bij een langdurige aanval van asthma bronchiale, waarbij bronchus-verwijdende middelen onwerkzaam zijn (status asthmaticus);
•wanneer u huiduitslag heeft bestaande uit kleine met een helder vocht gevulde blaasjes heeft (herpes simplex);
•als u aan longtuberculose lijdt.

Wees extra voorzichtig met ...
•het is belangrijk de inhalator op de juiste wijze te gebruiken om er zeker van te zijn dat het geneesmiddel de juiste plaats in de longen bereikt;
•het is belangrijk om BECLOMETASON 100 A CFK-VRIJE INHALATOR regelmatig te gebruiken ook als u geen symptomen van astma heeft;
•BECLOMETASON 100 A CFK-VRIJE INHALATOR geeft geen snelle verlichting bij plotseling optredende aanvallen van astma. Snelle verlichting kan worden verkregen door een snelwerkende luchtwegverwijder te gebruiken. Als deze medicatie minder efficiënt begint te werken of als u meer moet inhaleren dan gewoonlijk, dient u uw arts te raadplegen, omdat dit kan wijzen op een verslechtering van de controle over de astma;
•de behandeling met BECLOMETASON 100 A CFK-VRIJE INHALATOR mag niet plotseling gestopt worden;
•wanneer u gedurende een lange tijd een hoge dosis inhalatiecorticosteroïd gebruikt, kunnen er zich algehele (systemische) effecten voordoen. Dit zal minder vaak het geval zijn dan wanneer u corticosteroïden via de mond inneemt. De mogelijke systemische effecten zijn: onderdrukking van de werking van de bijnieren, groeivertraging bij kinderen en adolescenten, afname van de minerale dichtheid van de botten (zgn. “broze botten) en verhoogde oogboldruk (glaucoom);
•in perioden van stress of bij een chirurgische ingreep kan uw arts besluiten om een aanvullende dosis corticosteroïd te geven;
•de overschakeling op BECLOMETASON 100 A CFK-VRIJE INHALATOR van patiënten die lange tijd of met hoge doseringen behandeld zijn met tabletten corticosteroïden vereist bijzondere aandacht, aangezien het herstel van de onderdrukking van de bijnier functie aanzienlijke tijd kan vergen;
•indien u bezig bent met ontwenning van steroïden die toegediend worden langs de mond en u een verzwakte bijnierfunctie heeft, dient u een waarschuwingskaart bij zich te dragen waarop is aangegeven dat u extra toediening van steroïden (oraal) nodig kunt hebben in crisissituaties, b.v. ernstige astma-aanvallen, infecties in de borstkas, bijkomende belangrijke ziekten, chirurgische ingrepen, trauma etc.;
•vervanging van corticosteroïden die toegediend worden via de mond (systemische corticosteroïden) met inhalatie corticosteroïden kan soms allergieën, zoals allergische neusontsteking of eczeem, aan het licht brengen die vroeger door het systemische geneesmiddel werden onderdrukt;
•een behandeling met corticosteroïden kan sommige symptomen van longtuberculose en andere door bacteriën, schimmels en virus teweeggebrachte luchtweginfecties minder herkenbaar maken;
•longtuberculose kan weer actief worden bij (her)gebruik van inhalatiecorticosteroïden;
•ter vermindering van de kans op een mogelijke Candida-infectie verdient het aanbeveling na gebruik van de dosis-aërosol de mond goed met water te spoelen en vervolgens het spoelwater uit te spugen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.


Zwangerschap
Over het gebruik tijdens de zwangerschap zijn tot heden geen nadelige gevolgen bekend. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding
Het werkzame bestanddeel van dit geneesmiddel gaat over in de moedermelk, maar het is onbekend in welke hoeveelheden. Daarom is het aangeraden voorzichtig te zijn indien u borstvoeding geeft.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en gebruik van machines
Mogelijke effecten op de rijvaardigheid en gebruik van machines worden niet verwacht.


Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van BECLOMETASON 100 A CFK-VRIJE INHALATOR
Dit product bevat een kleine hoeveelheid ethanol (ongeveer 9 mg per verstuiving) (zie ook “Gebruik van BECLOMETASON 100 A CFK-VRIJE INHALATOR in combinatie met andere geneesmiddelen”).

Gebruik van BECLOMETASON 100 A CFK-VRIJE INHALATOR in combinatie met andere geneesmiddelen
BECLOMETASON 100 A CFK-VRIJE INHALATOR bevat een kleine hoeveelheid alcohol. Er bestaat een hele kleine kans dat een wisselwerking optreedt bij gevoelige patiënten die gelijktijdig BECLOMETASON 100 A CFK-VRIJE INHALATOR gebruiken en disulfiram (middel gebruikt voor de ontwenning van alcohol) of metronidazol (kiemdodend middel) innemen.


3. HOE WORDT BECLOMETASON 100 A CFK-VRIJE INHALATOR GEBRUIKT? Volwassenen
Gebruikelijke dosering: 300-400 microgram (3-4 verstuivingen) per dag (=24 uur). Uw arts kan u een hogere dosis voorschrijven, als hij/zij dat nodig acht.
De maximale dosering is 1000 microgram (10 verstuivingen) per dag (=24 uur). De totale dagelijkse dosis moet in twee, drie of vier keer worden ingenomen. Kinderen
Gebruikelijke dosering: 100-400 microgram (1-4 verstuivingen) per dag (=24 uur). De maximale dosering is 500 microgram (5 verstuivingen) per dag (=24 uur). Houdt u zich strikt aan het voorschrift van uw arts.

Het is erg belangrijk dat u het geneesmiddel regelmatig gebruikt. Staak de behandeling niet, ook niet als u zich beter voelt, maar overleg met uw arts of apotheker.

In geval u bemerkt dat BECLOMETASON 100 A CFK-VRIJE INHALATOR te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


Wat u moet doen wanneer u te veel van BECLOMETASON 100 A CFK-VRIJE INHALATOR heeft gebruikt
Als u te veel BECLOMETASON 100 A CFK-VRIJE INHALATOR heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.


Wat u moet doen wanneer u bent vergeten BECLOMETASON 100 A CFK-VRIJE INHALATOR te gebruiken
Als u vergeten bent BECLOMETASON 100 A CFK-VRIJE INHALATOR te gebruiken, neem dan de volgende dosis gewoon wanneer die gepland is.
Neem nooit een dubbele dosis van BECLOMETASON 100 A CFK-VRIJE INHALATOR om zo de vergeten dosis in te halen.


Hoe uw inhalator gebruiken?
Als u inhalator nieuw is of 3 dagen of langer niet is gebruikt, schud hem dan goed en verstuif een keer in de lucht om er zeker van te zijn dat hij werkt.
Als de inhalator erg koud wordt, haal het metalen busje dan uit de plastic omhulling en warm hem enkele minuten voor het gebruik IN UW HANDEN OP. Gebruik NOOIT iets anders om het op te warmen.

1.Verwijder het kapje van het mondstuk van de inhalator en houd hem tussen duim en
wijsvinger vast, zoals op de afbeelding.
2.Schud de inhalator zonder hem in te drukken.
3.Adem zo goed mogelijk uit en ...
4.plaats het mondstuk in uw mond tussen uw tanden, en doe de lippen stevig op elkaar.
5.Terwijl u langzaam inademt door uw mond, drukt u op de bovenkant van de inhalator om de
verstuiving te laten afgeven ... houd uw adem zo lang mogelijk in en haal de inhalator vervolgens uit uw mond.
Als u nog een verstuiving inneemt, houd de inhalator dan rechtop en wacht ongeveer een halve minuut, voordat u de stappen 2 tot en met 5 herhaalt.
Doe het kapje na het gebruik altijd terug op het mondstuk, om stof en vuil buiten te houden.

Ter vermindering van de kans op schimmeluitslag in de mond verdient het aanbeveling na gebruik van de dosis-aërosol de mond te spoelen met water en vervolgens het spoelwater uit te spugen.

BELANGRIJK Voer de stappen 3, 4 en 5 rustig uit.
Als u “mist” uit de bovenkant van de inhalator of aan de zijkanten van uw mond ziet komen, moet u opnieuw beginnen vanaf stap 2.
Mensen met zwakke handen of kinderen kunnen de inhalator waarschijnlijk gemakkelijker met twee handen vasthouden. Zet beide wijsvingers op de bovenkant van de inhalator en beide duimen op de onderkant, onder het mondstuk.
Stel uw arts, verpleegkundige of apotheker op de hoogte als u moeilijkheden ondervindt bij het gebruik.

Hoe uw inhalator reinigen?
Het is belangrijk dat u uw inhalator minstens eenmaal per week schoonmaakt, om verstopping te voorkomen.
•haal de metalen bus uit de plastic houder van de inhalator en verwijder het kapje van het mondstuk;
•spoel de plastic houder en het kapje van het mondstuk om in warm water. Zet het metalen busje niet in het water;
•laten drogen op een warme plaats. Vermijd te sterke hitte;
•plaats het busje en het kapje van het mondstuk terug.


4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan BECLOMETASON 100 A CFK-VRIJE INHALATOR bijwerkingen veroorzaken.
•langdurige behandeling met hoge doseringen BECLOMETASON 100 A CFK-VRIJE INHALATOR kan de bijnierfunctie remmen, de groei remmen bij kinderen en adolescenten, een afname van de minerale dichtheid van botten en bepaalde oogaandoeningen (staar, verhoogde oogdruk) veroorzaken;
•zoals bij andere therapie door inademing kan direct na inhalatie een piepende ademhaling optreden (paradoxale bronchospasmen). U dient in dit geval onmiddellijk een snelwerkend product te gebruiken dat de luchtwegen verwijdt en het gebruik van BECLOMETASON 100 A CFK-VRIJE INHALATOR te staken. Stel onmiddellijk uw arts op de hoogte;
•BECLOMETASON 100 A CFK-VRIJE INHALATOR kan overgevoeligheidsreacties veroorzaken zoals uitslag, jeuk, roodheid van de huid of opzwelling van het gezicht, ogen, lippen en keel;
•bij sommige patiënten ontstaat schimmeluitslag in hun mond en keel van dit geneesmiddel. De kans op deze schimmelaandoening neemt toe wanneer meer dan 400 microgram beclometasondipropionaat per dag wordt gebruikt. In dergelijke gevallen kan het helpen onmiddellijk na elke toediening de mond grondig te spoelen met water (niet doorslikken);
•bij sommige patiënten treedt heesheid of irritatie van de keel op die verdwijnt na het stopzetten van de behandeling en bij het rusten van de stem. Er wordt aangeraden uw mond onmiddellijk na toediening met water te spoelen.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.


5. HOE BEWAART U BECLOMETASON 100 A CFK-VRIJE INHALATOR?
•BECLOMETASON 100 A CFK-VRIJE INHALATOR buiten bereik en zicht van kinderen houden.
•Niet bewaren boven 30°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Beschermen tegen vorst, direct zonlicht en hitte.
•WAARSCHUWING. De metalen spuitbus staat onder druk. Niet breken, doorboren of verbranden, ook niet als de spray leeg is.
•Uiterste gebruiksdatum: Gebruik BECLOMETASON 100 A CFK-VRIJE INHALATOR vóór de datum achter “niet te gebruiken na” of “exp” op de doos en op het etiket.


Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in juli 2007.