BIJSLUITER VOOR DE PATIËNT

Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije Inhalator
Beclometasondipropionaat

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel!
Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije Inhalator
en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis
CFK-vrije Inhalator gebruikt.
3. Hoe wordt Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije
Inhalator gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije
Inhalator?

BECLOMETASONDIPROPIONAAT PCH 50 MICROGRAM/DOSIS CFK-VRIJE INHALATOR

• Het werkzame bestanddeel is beclometason dipropionaat. Elke dosis (= één inhalatie) bevat 50 microgram beclometason dipropionaat.

• Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: tetrafluorethaan (HFA-134a) en ethanol. Tetrafluorethaan (HFA-134a) is een nieuw drijfgas dat drijfgassen met chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) vervangt. Uw inhalator bevat geen CFK's. Dit betekent dat de inhalator niet van CFK's gebruik maakt om de werkzame stof te vernevelen. Tetrafluorethaan (HFA-134a) is, in tegenstelling tot CFK, niet schadelijk voor de ozonlaag. Omdat de inhalator tetrafluorethaan (HFA-134a) in plaats van CFK's als drijfgas gebruikt, zult u misschien merken dat het geneesmiddel anders smaakt dan u gewend bent. Deze smaakverandering is volledig toe te schrijven aan het andere drijfgas, en heeft geen enkele consequentie voor de werking van het geneesmiddel.

Registratiehouder:
Pharmachemie B.V.
Swensweg 5
Postbus 552
2003 RN Haarlem

In het register ingeschreven onder RVG 30099.

1. WAT IS BECLOMETASONDIPROPIONAAT PCH 50 MICROGRAM/DOSIS CFK-VRIJE INHALATOR EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Farmaceutische vorm en inhoud
Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije Inhalator bestaat uit een spuitbusje, een plastic houder en een plastic afsluitkapje (tesamen genoemd een aërosol). Het geheel is verpakt in een kartonnen omdoos. Elke omdoos bevat 1 aërosol. Elk spuitbusje bevat tenminste 200 doses beclometason dipropionaat.

Geneesmiddelengroep
Beclometason dipropionaat behoort tot de groep geneesmiddelen die bekend staan onder de naam corticosteroïden, en die helpen om astma onder controle te houden.
Beclometason dipropionaat oefent na inhalatie via de mond een ontstekingsremmende werking uit in de longen. Het heeft een preventieve werking.

Toepassing van het geneesmiddel

Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije Inhalator wordt gebruikt bij het voorkomen van astmatische klachten bij patiënten met een milde, matige of ernstige vorm van astma.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U BECLOMETASONDIPROPIONAAT PCH 50 MICROGRAM/DOSIS CFK-VRIJE INHALATOR GEBRUIKT

Gebruik Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije Inhalator niet:
• Wanneer u overgevoelig bent voor beclometason dipropionaat of voor één van de
hulpstoffen.

Wees extra voorzichtig met Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije Inhalator :

• Wanneer u lijdt, of hebt geleden, aan tuberculose (TBC).

• Wanneer u lijdt aan een niet goed functionerend afweersysteem.

• Wanneer u lijdt aan een infectie van het oog, de mond of de luchtwegen, veroorzaakt door een virus, bacterie of schimmel. Indien nodig zal uw arts een antibiotocum (geneesmiddel bij infecties) voorschrijven.

• Bij kinderen: bij langdurig gebruik zal de arts regelmatig de lengte controleren; indien er een vertraging van de groei optreedt zal uw arts de behandeling herzien; zonodig zal de arts de dosis verlagen of het kind verwijzen naar een specialist. Overigens is Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije Inhalator NIET geschikt voor toepassing bij kinderen.

• Indien u langs algemene weg met corticosteroïden (bijvoorbeeld corticosteroïden in tabletvorm) wordt behandeld en moet worden overgezet naar Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije Inhalator.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Wanneer corticosteroïden die langs algemene weg worden toegediend door Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije Inhalator worden vervangen, is het zeer belangrijk de aanbevelingen van de arts nauwgezet te volgen. Uw arts zal u tijdens deze overschakeling naar Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije Inhalator nauwgezet controleren. Deze overschakeling zal door uw arts geleidelijk en met de nodige voorzichtigheid worden uitgevoerd.

U moet er rekening mee houden dat u zich tijdens de overschakeling op Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije Inhalator niet goed voelt. U moet dan echter toch trachten het gebruik van Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije Inhalator voort te zetten en het gebruik van corticosteroïden -die langs algemene weg worden toegediend- te verminderen, tenzij uw arts u andere aanwijzingen heeft gegeven.

Patiënten die recent van een behandeling met corticosteroïden -die langs algemene weg worden toegediend- naar een behandeling met Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije Inhalator zijn overgegaan, moeten erop bedacht zijn dat zij tijdens een periode van ernstige stress (zoals chirurgische ingrepen of infecties) een bijkomende behoefte aan corticosteroïden -die langs algemene weg worden toegediend- kunnen hebben. Na het verdwijnen van de stress, wordt de dosis van Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije Inhalator tot de onderhoudsdosis teruggebracht. U moet in deze gevallen een reserve aan corticosteroïden die langs algemene weg worden toegediend ter beschikking hebben en een kaartje bij u dragen met de vermelding dat tijdens een periode van ernstige stress een bijkomende behoefte kan bestaan aan corticosteroïden die langs algemene weg worden toegediend.

In sommige gevallen kunnen bij overschakeling van een corticosteroïd -die langs algemene weg wordt toegediend- naar Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije Inhalator overgevoeligheidsreacties aan het licht gebracht worden, zoals een ontsteking van het neusslijmvlies (allergische rhinitis) en eczeem, die daarvoor door het systemisch werkzame corticosteroïd werden onderdrukt. Raadpleeg in deze gevallen uw arts. Uw arts zal deze klachten in de meeste gevallen behandelen met daarvoor geschikte geneesmiddelen (uitwendige producten en/of zogenaamde antihistaminica).

• De beschreven inhalatietechniek moet nauwgezet worden gevolgd (zie hoofdstuk
3: Hoe wordt Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije Inhalator gebruikt?).

• Gebruik Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije Inhalator niet bij een acute astma-aanval. Het geneesmiddel is uitsluitend geschikt om astma-aanvallen te voorkomen. Om deze reden is het belangrijk dat u Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije Inhalator volgens het voorschrift van uw arts, zelfs wanneer u geen klachten heeft.

• Indien u tijdens behandeling Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije Inhalator in toenemende mate een luchtwegverwijder nodig heeft (dit zijn geneesmiddelen die verlichting geven tijdens een acute astma-aanval), dan is dit een aanwijzing dat de conditie van uw luchtwegen is verslechterd. Raadpleeg in dit geval uw arts.
Drijfgas HFA-134a is een nieuw drijfgas dat drijfgassen met CFK's vervangt. Uw inhalator bevat geen CFK's. Dit betekent dat de inhalator niet van CFK's gebruik maakt om de werkzame stof te vernevelen. HFA-134a is, in tegenstelling tot CFK, niet schadelijk voor de ozonlaag. Omdat de inhalator HFA-134a in plaats van CFK's als drijfgas gebruikt, zult u misschien merken dat het geneesmiddel anders smaakt dan u gewend bent. Deze smaakverandering is volledig toe te schrijven aan het andere drijfgas, en heeft geen enkele consequentie voor de werking van het geneesmiddel.

Gebruik van Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije Inhalator in combinatie met voedsel en drank

Er zijn geen wisselwerkingen bekend van het product met voedsel of drank.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Voor zover bekend kan Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije Inhalator zonder gevaar voor de vrucht volgens het voorschrift van de arts worden gebruikt.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Bij het geven van borstvoeding Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije Inhalator uitsluitend gebruiken na overleg met uw arts.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines Hierover zijn geen gegevens bekend.

Gebruik van Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije Inhalator in combinatie met andere geneesmiddelen
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Overigens zijn voor Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije Inhalator geen bekende wisselwerkingen bekend.

3. HOE WORDT BECLOMETASONDIPROPIONAAT PCH 50 MICROGRAM/DOSIS CFK-VRIJE INHALATOR INHALATOR GEBRUIKT?

Dosering

Volg de onderstaande doseringsinstructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Het is van belang dat u Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije Inhalator regelmatig gebruikt volgens de aanwijzingen van uw arts. Uw arts heeft u meegedeeld hoeveel u moet inhaleren en hoe vaak u dit moet doen. De begindosis is afhankelijk van de ernst van uw astma.

De gebruikelijke dosis bij volwassenen met een milde vorm van astma bedraagt 100 microgram per dag. Deze dosering kan door uw arts worden verhoogd naar 800 microgram per dag indien nodig.

De gebruikelijke dosis bij volwassenen met een matige tot ernstige vorm van astma bedraagt in het begin 800 tot 1600 microgram per dag. In ernstige gevallen kan deze begindosering worden verhoogd naar 2000 microgram per dag. De gebruikelijke onderhoudsdosering bedraagt 200 tot 400 microgram per dag, verdeeld in 2 tot 4 doseringen. Indien nodig, zal uw arts hogere doseringen (tot 2000 microgram per dag) voorschrijven.

De gebruikelijke dosering bij kinderen is 1tot 2 inhalaties, twee- tot viermaal per dag (100 tot 400 microgram per dag). Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije Inhalator mag bij kinderen vanaf de leeftijd van 7 jaar worden gebruikt, het gebruik bij kinderen jonger dan 7 jaar wordt afgeraden.
Het kan enkele dagen duren voordat het geneesmiddel begint te werken. Het beste resultaat wordt na 2 tot 3 weken regelmatig gebruik bereikt.
Wijze van gebruik:
Hieronder staat nauwkeurig beschreven hoe u de inhalator moet gebruiken. Lees deze instructies van tevoren aandachtig door.

Wanneer u twijfelt over hoe of wanneer u de inhalator moet gebruiken, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Indien u problemen heeft de inhalator met één hand te bedienen, zoals in de plaatjes wordt getoond, gebruik dan twee handen.

Kinderen hebben mogelijk hulp nodig bij het gebruik van de inhalator. Ouders kunnen helpen door het spuitbusje in te drukken op het moment dat het kind begint met inademen.

Gebruiksaanwijzing van de inhalator:
1. Neem het afsluitkapje van de inhalator. C ontroleer of het mondstuk schoon is
en of er geen stof of vuil in zit.
2. Houd de inhalator rechtop, met uw duim aan de onderkant en
uw wijsvinger bovenop het spuitbusje. Schud de inhalator krachtig op en neer.
3. Adem rustig uit zo ver u kunt, maar zonder te forceren. Neem
vervolgens het mondstuk stevig tussen uw lippen.
4. Adem langzaam en diep in. Druk bij het begin van de
inademing het spuitbusje van de aërosol in met wijsvin ger zodat het geneesmiddel vrijkomt, en vervolg rustig de inademing.
5. Neem de inhalator uit uw mond en houd gedurende 10
seconden uw adem in, of zo lang u kunt zonder te force ren.
6. Indien u meer dan één inhalatie nodig heeft, wacht dan
ongeveer één minuut en begin dan opnieuw bij stap 2.

Plaats na gebruik het afsluitkapje terug op de inhalator.
Voer de stappen 3 en 4 niet te snel uit. Het is belangrijk dat u langzaam begint in te ademen alvorens de aërosol te gebruiken. Oefen de eerste paar keren voor de spiegel. Als u "nevel" bovenuit de inhalator of uit uw mondhoeken ziet komen, dient u opnieuw te beginnen bij stap 2.

Het schoonmaken van de inhalator:
Maak de inhalator tenminste eenmaal per week schoon. Neem het metalen spuitbusje uit de plastic houder en spoel de houder en het a fsluitkapje in warm, maar niet al te heet, water af.
Droog de houder en het afsluitdopje grondig, maar zonder gebruik te maken van een directe hittebron.
Schuif dan het spuitbusje terug in de houder en doe het afsluitkapje er weer op. Houd het metalen spuitbusje buiten het water.

Bij een nieuw spuitbusje of bij een spuitbusje dat langer dan 5 dagen n iet
is gebruikt, wordt aangeraden om met het spuitbusje eenmaal in de lucht te spuiten voordat wordt geïnhaleerd.

Wat u moet doen wanneer u teveel Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK- vrije Inhalator heeft gebruikt

Het is geen probleem indien u een keer meer inhalaties heeft toegediend dan aan u was voorgeschreven. Indien u echter regelmatig meer neemt dan de aanbevolen dosis, dient u dit aan uw arts te melden. Er is geen noodzaak voor speciale eerste hulp.

Wat u moet doen wanneer u vergeten bent Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije Inhalator te gebruiken

Dien nooit een dubbele dosis van Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije Inhalator toe om zo de vergeten dosis in te halen.Indien u vergeten bent om te inhaleren, doe dit dan alsnog tenzij het bijna tijd is voor de volgende inhalatie. In het laatste geval moet u de vergeten inhalatie niet meer toedienen, doch overgaan op het door uw arts voorgeschreven doseringsschema. Raad pleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije Inhalator wordt gestopt

Indien het gebruik van Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije Inhalator wordt gestopt, kunnen de oorspronkelijke klachten weer terugkomen.

Stop niet abrupt met het gebruik van Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije Inhalator , doch overleg altijd eerst met uw arts.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije Inhalator bijwerkingen veroorzaken. Soms kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

— Een schimmelinfectie in uw mond of keel. Dit gaat gepaard met het verschijnen van kleine, witte vlekjes. Deze bijwerking kunt u voorkomen door meteen na het gebruik van de inhalator uw mond met wat water te spoelen. Licht uw arts in, indien u last krijgt van deze verschijnselen. Stop echter niet met het gebruik van de inhalator, tenzij uw arts u dit adviseert. Eventueel zat uw arts een gepaste behandeling voorschrijven ter bestrijding van de schimmelinfectie.

— Heesheid of irritatie van de keel.

— Piepende of moeilijke ademhaling als gevolg van een vernauwing van de luchtwegen (verergering van de astma meteen na een inhalatie). Stop in dit geval onmiddellijk met het gebruik van de inhalator en waarschuw uw arts.

— Overgevoeligheidsreactie, zoals huiduitslag, netelroos, jeuk en opzwelling van de ogen, het gezicht, de lippen en de keel.

— In zeldzame gevallen kan bij langdurig gebruik van Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije Inhalator grijze staar (ooglenstroebeling, met als gevolg vermindering van het gezichtsvermogen) optreden.

— Tijdens langdurig gebruik en/of bij gebruik van zeer hoge doseringen kunnen bijwerkingen optreden als gevolg van opname van de werkzame stof in het bloed (zogenaamde systemische bijwerkingen): onderdrukking van de werking van de bijnierschors (dit resulteert in een verlaagde cortisolspiegel, waardoor problemen kunnen ontstaan in situaties van stress), groeivertraging bij kinderen, poreuze botten en oogklachten. Uw arts zal om deze reden de behandeling instellen op de laagste dosis waarmee nog controle van uw klachten mogelijk is.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U BECLOMETASONDIPROPIONAAT PCH 50 MICROGRAM/DOSIS CFK- VRIJE INHALATOR?

Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije Inhalator niet bewaren boven 30 °C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Beschermen tegen vorst, direct zonlicht en hitte.
Wanneer het spuitbusje koud is, zal de werking minder goed zijn. Warm in dit geval het spuitbusje eerst op met behulp van uw handen (gebruik geen andere manier van opwarmen!).
Het spuitbusje mag niet worden doorgestoken, gebroken of in het vuur worden geworpen, zelfs niet wanneer het spuitbusje leeg schijnt. Het spuitbusje staat namelijk onder druk. Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije

Inhalator buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Uiterste gebruiksdatum:
Gebruik Beclometasondipropionaat PCH 50 microgram/dosis CFK-vrije Inhalator niet meer na de datum op de verpakking achter "Niet te gebruiken na".

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in april 2008.