In deze bijsluiter leest u hoe u dit geneesmiddel het best kunt gebruiken. Ook als u Benzac al eerder heeft gebruikt, is het zinvol de bijsluiter te lezen: er kan nieuwe informatie in staan. Gooi de bijsluiter niet weg voordat de behandeling voltooid is.

Benaming

BENZAC® W 50mg/ml, hydrogel BENZAC® W 100mg/ml, hydro gel

Samenstelling

Het werkzame bestanddeel in Benzac W 50mg/ml is benzoylperoxide 50mg/ml.
Benzac W 100 mg/ml bevat 100 mg/ml benzoylperoxide als werkzaam bestanddeel. De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: natriumdioctylsulfosuccinaat, natriumedetaat, poloxameer 182, carbopol 980, propyleenglycol, colloIdaal siliciumdioxide, glycerine, acrylaat-copolymeren, natriumhydroxide en water.

Farmaceutische vorm en inhoud
Hydrogel, verpakt in tubes van 40 gram.

Werking
Benzac W heeft een schilferende werking. De vorming van mee-eters en puistjes wordt hierdoor aanzienlijk verminderd en tijdens een tweeweekse behandeling met Benzac W zullen reeds bestaande mee-eters en puistjes in omvang en aantal afnemen.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen in Nederland
n.v. Galderma Belgilux s.a.
Rijksweg 14
B-2870 PUURS
BELGIE

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot
Galderma Nederland Ltd.
Avelingen-West 3
4202 MS-GORINCHEM

In het register ingeschreven onder

Benzac W 50mg/ml
RVG 09665

Benzac W 100mg/ml

RVG 09666

Te gebruiken bij de behandeling van acne (jeugdpuistjes).

Niet gebruiken bij

Gebruik Benzac W niet als u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van de gel.

Voorzorgen bij gebruik
* Vermijd contact van het middel met de ogen en de slijmvliezen. Indien dit onverhoopt toch gebeurt dan direct spoelen met veel water.
* Niet gebruiken op beschadigde huid of vlak voor, tijdens en kort na het zonnebaden.
* Als in de loop van de behandeling bijwerkingen optreden, moet op een lagere concentratie overgegaan worden of moet de behandeling gestaakt worden. Dit laatste is onder meer vereist als jeuk en zwelling, al dan niet met vochtafscheiding, optreden.
* Het middel verbleekt haren en gekleurd textiel.

Gebruik bij zwangerschap en borstvoeding

Bij gebruik volgens de voorschriften km Benzac W, voor zover bekend, zonder gevaar tijdens de zwangerschap en borstvoeding toegepast worden.

Vraag raad aan uw arts of apotheker voordat u het geneesmiddel gebruikt.

Invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken
Voor zover bekend heeft het gebruik van dit middel geen effect op het vermogen om een auto te besturen of een machine te bedienen.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt.

Benzoylperoxide en tretinoYne (vitamine A-zuur) mogen niet gelijktijdig op de huid worden aangebracht. Het is echter wel mogelijk om benzoylperoxide bijvoorbeeld `s morgens te gebruiken en tretinoine `s avonds.

Aanwijzingen voor het gebruik

Benzac W 50 mg/ml eenmaal per dag voorzichtig op de huid aanbrengen (niet inmasseren). Na een aantal dagen kan de behandeling worden voortgezet met tweemaal daags aanbrengen. Indien dit onvoldoende resultaat geeft en het preparaat goed verdragen wordt, kan overgegaan worden op een hogere concentratie, te weten Benzac W 100 mg/ml. De keus van de concentratie hangt of van het type van de huid. Voor een gevoelige huid zal Benzac W 50 mg/ml gekozen worden. Zonodig kan met het aanbrengen van een kleine hoeveelheid hydrogel op een klein huidgedeelte de reactie van de huid getest worden.
Niet Langer gebruiken dan 14 dagen zonder een arts te raadplegen.

Wat te doen als meer is gebruikt dan is voorgeschreven

Bij vermoeden van gebruik van te grote hoeveelheden of bij een abnormaal gebruik, neem dan onmiddellijk contact met uw arts of apotheker.

Wat te doen als een toepassing vergeten is

Als u Benzac W vergeten bent aan te brengen, hoeft u dit niet een extra keer aan te brengen, maar gaat u gewoon verder zoals u gewend bent.

Wat gebeurt er als er plotseling gestopt wordt met de toepassing van het geneesmiddel
U hoeft geen bijzondere maatregelen te nemen indien u plotseling de toepassing van Benzac W stopt.

Bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Benzac W bijwerkingen veroorzaken.
Volgende bijwerkingen kunnen optreden:
* Roodheid van de huid, branderig gevoel, droge huid, jeuk, schilfering, kloven en overgevoeligheid (zie ook rubriek: Voorzorgen bij gebruik).
* Zeer zeldzame gevallen van allergische reacties werden gemeld, waaronder contactdermatitis (huidontsteking tengevolge van contact met irriterende stoffen of stoffen waarvoor overgevoeligheid bestaat).

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet vermeld wordt in de bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig ervaart.

Aanwijzingen voor het bewaren en uiterste gebruiksdatum

In de oorspronkelijke verpakking bij 15-25°C buiten bereik van kinderen bewaren.
De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking na de vermelding "niet te gebruiken na". De eerste twee cijfers duiden de eerste dag van de maand aan, de volgende cijfers duiden het jaar aan. Deze datum mag niet overschreden worden.

Datum laatste herziening van de bijsluiter 12/2000