BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Benzac W 50 mg/ml gel Benzac W 100 mg/ml gel
benzoylperoxide

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Benzac W zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Benzac W en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Benzac W gebruikt
3. Hoe wordt Benzac W gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Benzac W
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS BENZAC W EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Benzac W behoort tot de groep van anti-acne geneesmiddelen, en wordt gebruikt bij de behandeling van acne (jeugdpuistjes).

Benzac W is een gel die benzoylperoxide bevat. Benzoylperoxide heeft een schilferende werking op de huid. De vorming van mee-eters en puistjes wordt hierdoor aanzienlijk verminderd en tijdens een tweeweekse behandeling met Benzac W zullen reeds bestaande mee-eters en puistjes in omvang en aantal afnemen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U BENZAC W GEBRUIKT
Gebruik Benzac W niet

als u allergisch (overgevoelig) bent voor benzoylperoxide of voor één van de andere bestanddelen van Benzac W (zie rubriek 6: “Wat bevat Benzac W”).

Wees extra voorzichtig met Benzac W

- als u Benzac W in de buurt van de ogen of slijmvliezen aanbrengt. Vermijd elk contact van het middel met de ogen en de slijmvliezen. Indien dit onverhoopt toch gebeurt dan direct spoelen met veel water. Was altijd de handen na het aanbrengen van Benzac W.

- als u een beschadigde huid heeft. Gebruik Benzac W niet op beschadigde delen van de huid.

- vlak vóór, tijdens en kort na het zonnebaden. Gebruik Benzac W dan niet omdat het de huid dan kan irriteren.

Benzac W verbleekt haren en gekleurd textiel.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Benzoylperoxide en tretinoïne (vitamine A-zuur) mogen niet gelijktijdig op de huid worden aangebracht. Het is echter wel mogelijk om benzoylperoxide bijvoorbeeld ‘s morgens te gebruiken en tretinoïne ‘s avonds.

Zwangerschap en borstvoeding

Bij gebruik volgens het advies in deze bijsluiter kan Benzac W, voor zover bekend, zonder gevaar tijdens de zwangerschap en borstvoeding worden gebruikt.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend heeft het gebruik van dit middel geen effect op het vermogen om een auto te besturen of een machine te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Benzac W

Benzac W bevat propyleenglycol (E1 520). Deze stof kan huidirritatie veroorzaken.

3. HOE WORDT BENZAC W GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van Benzac W nauwgezet het advies in deze bijsluiter. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is als volgt:
Breng Benzac W 50 mg/ml éénmaal per dag voorzichtig aan op de huid (niet inmasseren). Na een aantal dagen kan de behandeling worden voortgezet met tweemaal daags aanbrengen. Indien dit onvoldoende resultaat geeft en het geneesmiddel goed verdragen wordt, kan overgegaan worden op een hogere concentratie, te weten Benzac W 100 mg/ml. De keus van de concentratie hangt af van het type van de huid.

Voor een gevoelige huid zal Benzac W 50 mg/ml gekozen worden. Zo nodig kan met het aanbrengen van een kleine hoeveelheid gel op een klein huidgedeelte de reactie van de huid getest worden.
Als in de loop van de behandeling bijwerkingen optreden, moet op een lagere concentratie overgegaan worden of moet de behandeling gestaakt worden. Dit laatste is onder meer van toepassing als jeuk en zwelling, al dan niet met vochtafscheiding, optreden.

Gebruik Benzac W niet langer dan 14 dagen zonder een arts te raadplegen.

Wat u moet doen als u meer van Benzac W heeft gebruikt dan u zou mogen

Neem onmiddellijk contact met uw arts of apotheker bij (vermoeden van) gebruik van te grote hoeveelheden of bij een abnormaal gebruik.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Benzac W te gebruiken

Als u Benzac W vergeten bent aan te brengen, hoeft u dit niet een extra keer aan te brengen, maar gaat u gewoon verder zoals u gewend bent. Neem dan geen dubbele hoeveelheid om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Benzac W

U hoeft geen bijzondere maatregelen te nemen indien u plotseling met het gebruik van Benzac W stopt.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Benzac W bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:
- roodheid van de huid, branderig gevoel, droge huid, jeuk, schilfering, kloven en overgevoeligheid (zie ook rubriek 3: “Hoe wordt Benzac W gebruikt”).

- zeer zeldzame gevallen van allergische reacties zijn gemeld, waaronder contactdermatitis (huidontsteking tengevolge van contact met irriterende stoffen of stoffen waarvoor overgevoeligheid bestaat).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U BENZAC W

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Benzac W niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en de tube na “Exp”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat BENZAC W

- Het werkzame bestanddeel is benzoylperoxide. Eén ml gel bevat 50 resp. 100 mg benzoylperoxide.

- De andere bestanddelen zijn: natriumdioctylsulfosuccinaat, natriumedetaat, poloxameer 182, carbomeer 980, propyleenglycol (E1 520), colloïdaal siliciumdioxide (E55 1), glycerol (E422), acrylaatcopolymeren, natriumhydroxide (E524), gezuiverd water.

Hoe ziet Benzac W er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Benzac W is een visceuze, witte ondoorschijnende gel, en wordt geleverd in LDPE-tubes met een inhoud van 40 of 60 gram gel.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
n.v. Galderma Belgilux s.a.
Rijksweg 14
B- 2870 Puurs
België

Fabrikant
Laboratoires GALDERMA
Zone Industrielle Montdésir F- 74540
Alby Sur Cheran Frankrijk
Voor informatie in Nederland Galderma Nederland.
Avelingen-West 3
4202 MS Gorinchem
telefoon: 0183 - 691919

RVG nummer
Benzac W 50 mg/ml is in het Register ingeschreven onder RVG 09665.
Benzac W 100 mg/ml is in het Register ingeschreven onder RVG 09666.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2008