BEROMUN BIJSLUITER

Lees de gehele bijsluiter zorgvuldig voordat u dit geneesmiddel krijgt toegediend.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
- Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft.

In deze bijsluiter:

1. Wat is BEROMUN en waarvoor wordt het gebruikt
2. Informatie vóór gebruik
3. Hoe wordt BEROMUN toegediend
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe wordt BEROMUN bewaard
6. Aanvullende informatie

BEROMUN 1 mg/5ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor intraveneuze infusie.
Tasonermin
- De werkzame stof is tasonermin (Tumornecrosefactor-alfa-1a; TNF(-1a), welke door recombinant DNA technologie in E. coli geproduceerd wordt.
- De andere bestanddelen zijn natriumdihydrofosfaatdihydraat,
dinatriumhydrofosfaatdodecahydraat, natriumchloride, humaan serumalbumine en 0,9% natriumchloride oplossing.

BEROMUN wordt op de markt gebracht door:
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Straße 173
55216 Ingelheim am Rhein
Duitsland

BEROMUN wordt geproduceerd door:
Boehringer Ingelheim Austria GmbH
Dr. Boehringer Gasse 5-11
1121 Wenen
Oostenrijk

1. WAT IS BEROMUN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Tasonermin behoort tot een categorie stoffen die bekend staan als middelen die de biologische reacties beïnvloeden. Het werkt tegen tumoren. Tasonermin is een tumornecrosefactor-alfa-1a; TNF-1a,welke door recombinant DNA technologie in E. coli geproduceerd wordt. BEROMUN wordt geleverd als een poeder en oplosmiddel voor oplossing voor intraveneuze infusie, in verpakkingen van vier glazen flacons die ieder 1 mg (3,0-6,0 x 107 IU) van het actieve bestanddeel tasonermin bevatten samen met vier glazen ampullen die steriele natriumchloride oplossing (fysiologische zoutoplossing) bevatten om de inhoud van de glazen flacons op te lossen. Beromun is uitsluitend voor eenmalig gebruik.
Uw arts heeft u BEROMUN voorgeschreven en hij dient dit geneesmiddel samen met het antitumormiddel melfalan toe om weke-delensarcomen in uw arm of been te behandelen. De behandeling met BEROMUN en melfalan is gericht op het kleiner maken van de tumor als uw arts heeft vastgesteld dat hij niet operatief verwijderd kan worden of dat een operatie tot ernstige invaliditeit zou leiden. Wanneer de tumor kleiner is, kan hij gemakkelijker chirurgisch worden verwijderd, zodat ernstige beschadiging van het omringende gezonde weefsel, zenuwen en bloedvaten wordt voorkomen en zodat het pas later, of misschien zelfs helemaal niet meer noodzakelijk is om de arm of het been te amputeren.

2. INFORMATIE VÓÓR GEBRUIK

Wanneer mag BEROMUN niet worden gebruikt?
BEROMUN wordt niet door uw arts voorgeschreven en toegediend- als u overgevoelig (allergisch) bent voor tasonermin of voor één van de andere bestanddelen
van BEROMUN.
- als u lijdt aan hartklachten, ernstige angina, hartritmestoornissen of als u in de drie maanden voor de behandeling met BEROMUN een hartaanval heeft gehad. Ook als u andere stoornissen van de bloedsomloop heeft, is het mogelijk dat uw arts BEROMUN niet voorschrijft - als u aan een ernstige longziekte lijdt - als u een maagzweer heeft of die onlangs heeft gehad - als u een tekort heeft aan verschillende soorten bloedcellen of andere bloedbestanddelen - als u een ernstige lever- of nierziekte heeft - als u geen bloeddrukverhogende middelen kunt verdragen
- als u geen bloedverdunners kunt verdragen (geneesmiddelen die worden gebruikt om stolling van het bloed te voorkomen)
- als u geen radioactieve tracers kunt verdragen (radioactief gelabelde middelen die worden gebruikt om lekkage te analyseren; zie Belangrijke informatie over BEROMUN, hieronder)
- als u tegelijkertijd wordt behandeld met geneesmiddelen die schadelijk zijn voor het hart (bv. anthracyclines)
- als u een verhoogd calciumgehalte in uw bloed heeft
- als u bepaalde infecties heeft die niet reageren op een antibiotica-behandeling
- als er een grote zwelling bestaat in uw aangedane arm of been doordat er ter plaatse veel vocht wordt vastgehouden, of als er veel vocht in uw buik zit
- als u verspreide of ernstige wonden, zweren of wondjes op uw aangedane arm of been heeft
- als u zwanger bent of van plan bent om zwanger te raken. U mag gedurende ten minste zeven dagen na de BEROMUN -behandeling geen borstvoeding geven.

Belangrijke informatie over BEROMUN:

BEROMUN wordt u toegediend met behulp van geïsoleerde ledemaatperfusie (ILP). Op die manier blijft BEROMUN binnen uw aangedane arm of been en komt het middel niet in de rest van uw lichaam. Als BEROMUN wel in andere delen van uw lichaam terechtkomt, spreken we van 'systemische lekkage'. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat dit gevaarlijk kan zijn, omdat BEROMUN ongewenste bijwerkingen kan hebben op de belangrijkste organen van het lichaam.
Daarom wordt de BEROMUN -behandeling uitgevoerd door een arts die goed op de hoogte is van de ILP-techniek en ervaring heeft met het uitvoeren ervan. De arts zorgt ervoor dat de juiste voorzieningen en apparatuur beschikbaar zijn om ervoor te zorgen dat de toegediende BEROMUN in uw aangedane arm of been blijft en niet in de rest van uw lichaam terechtkomt. Uw arts heeft ook de juiste voorzieningen en apparatuur tot zijn beschikking om u te behandelen als BEROMUN toch in andere delen van uw lichaam mocht komen.
Tijdens de ILP-procedure en korte tijd daarna worden uw bloeddruk en bloedsomloop zorgvuldig bewaakt. Omdat voor de toediening van BEROMUN een chirurgische ingreep (ILP) nodig is die onder algehele verdoving wordt uitgevoerd, en ook omdat er bijwerkingen kunnen optreden (zie hieronder
MOGELIJKE BIJWERKINGEN), kan het nodig zijn dat u direct na de ILP korte tijd op een intensive care-afdeling moet verblijven.
Bovendien moet u vanwege de aard van de ILP-techniek sowieso ongeveer zeven tot tien dagen na de ingreep in het ziekenhuis blijven. Tijdens deze periode wordt u goed in de gaten gehouden om na te gaan of er bijwerkingen van BEROMUN optreden. Er zal speciale aandacht worden geschonken aan het optreden van spierbeschadiging met inbegrip van pijn, zwelling als ook neurologische symptomen van de geperfuseerde ledemaat, ook bekend als het ‘compartiment syndroom’. Deze aandoening, die in afzonderlijke gevallen is waargenomen na toediening van BEROMUN, kan zich ontwikkelen in de eerste drie dagen na de ILP. Als het compartiment syndroom wordt gediagnosticeerd zal uw arts zorgen voor een geschikte behandeling.

Zwangerschap
Informeer uw dokter wanneer u zwanger bent. Uw dokter zal dan geen BEROMUN voor u voorschrijven.

Borstvoeding

Wanneer u borstvoeding geeft, mag u uw kind tenminste 7 dagen na uw behandeling met BEROMUN geen borstvoeding geven.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van BEROMUN:
Informeer uw dokter wanneer u ooit een allergische reactie heeft gehad op humaan serumalbumine.
Uw dokter zal dan geen BEROMUN voorschrijven.

Gebruik van BEROMUN samen met andere geneesmiddelen:
Licht uw arts in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft waarvoor geen recept noodzakelijk was.
BEROMUN wordt toegediend met behulp van geïsoleerde ledemaatperfusie (ILP). Hierbij zal uw arts u ook enkele andere medicijnen voorschrijven, zoals het antitumormiddel melfalan, medicijnen voor de algehele verdoving tijdens de behandeling, pijnstillers, koortsverlagende middelen, medicijnen om uw bloeddruk en bloedsomloop te regelen en geneesmiddelen zoals antistollingsmiddelen, die nodig zijn om de ILP-techniek goed te laten werken. Uw arts weet welke medicijnen nodig zijn en is direct verantwoordelijk voor de toediening ervan.

3. HOE WORDT BEROMUN TOEGEDIEND

Voordat de arts het middel toedient, lost hij BEROMUN op in de meegeleverde zoutoplossing. De aldus ontstane oplossing wordt samen met het antitumormiddel melfalan in een slagader in uw aangedane arm of been ingebracht. Dit gebeurt via een techniek die geïsoleerde ledemaatperfusie (ILP) heet. Deze behandeling vindt plaats terwijl u onder algehele verdoving en dus buiten bewustzijn bent.
Uw arts dient u BEROMUN toe via de techniek van geïsoleerde ledemaatperfusie (ILP). Eerst wordt 30 minuten lang via de ILP-techniek een dosis van 3 mg (wanneer het een arm betreft) of 4 mg (als het om een been gaat) BEROMUN toegediend. Daarna wordt een dosis van ten hoogste 150 mg melfalan aan het ILP-circuit toegevoegd, waarna er nog eens 60 minuten wordt gespoeld. Zo wordt uw
aangedane arm of been gedurende in totaal 90 minuten aan BEROMUN blootgesteld.
Daarbij wordt BEROMUN samen met melfalan via een katheter in de hoofdslagader in uw aangedane arm of been gebracht, terwijl het bloed via een andere katheter uit de hoofdader wordt afgevoerd. Het bloed krijgt zuurstof in een hart-longmachine en wordt weer in de slagader in uw aangedane arm of been teruggepompt. Op die manier kunnen alle tumorcellen in uw arm of been gedurende anderhalf uur aan een zeer hoge dosis van het medicijn worden blootgesteld, zodat de antitumorwerking het grootst is. Om te voorkomen dat het bloed met de hoge dosis BEROMUN en melfalan naar de rest van uw lichaam stroomt, wordt de bloedstroom van en naar uw aangedane arm of been voor de duur van de operatie met behulp van een tourniquet onderbroken.
Aan het eind van de ILP-behandeling wordt uw arm of been met een geschikte vloeistof uitgespoeld om alle BEROMUN en melfalan eruit te verwijderen. Zo wordt er nog eens extra voor gezorgd dat er heel weinig tot helemaal niets van de stoffen in uw bloedsomloop terechtkomen.

Meestal zult u geen tweede ILP-behandeling met BEROMUN hoeven te ondergaan. Als dat wel het geval is, vindt de tweede behandeling op zijn vroegst zes weken na de eerste ILP plaats.

Wat gebeurt er wanneer u een overdosis heeft gekregen of wanneer bij u systemische lekkage is opgetreden?

Omdat BEROMUN altijd wordt toegediend door een ervaren en vakkundige specialist is het uiterst onwaarschijnlijk dat er per ongeluk een overdosis wordt toegediend. Mocht dit echter toch gebeuren, dan zal uw arts uw aangedane arm of been onmiddellijk uitspoelen met een geschikte oplossing om BEROMUN te verwijderen en wordt de behandeling afgebroken.
Tijdens de ILP-procedure houdt uw arts nauwlettend in de gaten hoeveel BEROMUN er in de rest van uw lichaam terechtkomt. Als meer dan 10% van de toegediende BEROMUN uw lichaam bereikt (dit staat bekend als systemische lekkage), zal uw arts dezelfde maatregelen treffen als hierboven beschreven voor de behandeling van overdoses.
In het onwaarschijnlijke geval dat uw arts denkt dat u gevaarlijke bijwerkingen heeft of kunt krijgen vanwege een overdosis of systemische lekkage, wordt u onmiddellijk naar de intensive care-afdeling van het ziekenhuis gebracht. Daar kan uw arts u beter bewaken en een geschikte behandeling voorschrijven om de gevaarlijke bijwerkingen die zich eventueel voordoen, te behandelen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

U moet weten dat er bij de toediening van BEROMUN samen met melfalan via geïsoleerde ledemaatperfusie (ILP) bijwerkingen zullen optreden. Sommige daarvan zijn het gevolg van BEROMUN, andere van melfalan en weer andere van de ILP-techniek. Soms kunnen de bijwerkingen ook het gevolg zijn van de combinatie van deze drie dingen. In zeldzame gevallen kunnen de bijwerkingen ernstig zijn, vooral als BEROMUN in de rest van uw lichaam terechtkomt (systemische
lekkage; zie hieronder). Uw arts zal al deze mogelijkheden met u bespreken en u uitleggen welke voordelen en risico's de behandeling met BEROMUN heeft.
De bijwerkingen zijn op frequentie onderverdeeld in groepen, onafhankelijk van de mate van ernst. De volgende classificatie is gebruikt:
- zeer vaak 10%+ (meer dan 1 op 10);
- vaak >1% en <10% (minder dan 1 op 10 maar meer dan 1 op 100);
- soms 0,1% tot 1% (minder dan 1 op 100 maar meer dan 1 op 1000)
.
Direct na de behandeling met BEROMUN en melfalan, wanneer u bijgekomen bent van de ILPprocedure, kunt u de volgende effecten in uw aangedane arm of been merken:
De volgende bijwerkingen zijn zeer vaak gerapporteerd:
- pijn, infecties in of zwelling van uw aangedane arm of been
- beschadiging van zenuwen in uw aangedane arm of been
- blaarvorming op de huid, die soms leidt tot een plaatselijke wondinfectie
- vocht vasthouden in uw aangedane arm of been
De volgende bijwerkingen zijn vaak waargenomen:
- vorming van bloedstolsels in de slagader of ader in uw aangedane arm of been
- tijdelijk loslaten van vinger- of teennagels van uw aangedane arm of been
- compartiment syndroom*, gekarakteriseerd door pijn, zwelling en neurologische symptomen evenals spierbeschadiging in uw aangedane arm of been
- overgevoeligheidsreacties*
In ongeveer 2% van de gevallen kan het weefsel van uw aangedane arm of been door BEROMUN zo ernstig beschadigd raken dat dit lichaamsdeel moet worden geamputeerd.
Direct na de behandeling met BEROMUN en melfalan, wanneer u bent bijgekomen van de ILPprocedure,kunt u de volgende algemene effecten merken (deze worden veroorzaakt door lekkage van een kleine hoeveelheid BEROMUN naar de rest van uw lichaam, de zogenaamde systemische lekkage):

De volgende bijwerkingen zijn zeer vaak gerapporteerd:
- koorts
- stoornissen van uw hartslag
- misselijkheid, gebrek aan eetlust en mogelijk braken
- koude rillingen
- vermoeidheid
- leververgiftiging met als gevolg tijdelijke functieveranderingen
- toegenomen kans op bacteriële infecties
De volgende bijwerkingen zijn vaak waargenomen:
- stoornissen van uw hartfunctie en lage bloeddruk (shock)
- hoofdpijn en andere griepachtige symptomen (bijvoorbeeld spierpijn, nachtelijk transpireren)
- eiwit in uw urine
- vermoeidheid
- bloedvergiftiging*
- problemen met ademhalen
- verstopping of mogelijk diarree
- afname van het gehalte in het bloed van bepaalde bloedbestanddelen
- beschadigde zenuwen
- overgevoeligheidsreacties*

De volgende bijwerking is soms waargenomen:
- niervergiftiging met als gevolg tijdelijke functieveranderingen
*Vanwege het kleine aantal patiënten dat BEROMUN heeft gebruikt is de frequentie voor deze bijwerkingen moeilijk te berekenen. Er wordt echter verondersteld dat ze vaak optreden.
Daarnaast is het van belang dat u zich realiseert dat de hierboven genoemde algemene bijwerkingen van de behandeling met BEROMUN en melfalan heviger en ernstiger kunnen worden. Dit is waarschijnlijker naarmate er een grotere hoeveelheid (meer dan 10% van de toegediende dosis)BEROMUN en melfalan naar de rest van uw lichaam is weggelekt.
Als uw arts merkt dat u één van deze ernstige bijwerkingen heeft dan wel zou kunnen ontwikkelen,wordt u onmiddellijk naar de intensive care-afdeling van het ziekenhuis gebracht. Uw arts kan u daar beter in de gaten houden en een geschikte behandeling voorschrijven om de gevaarlijke bijwerkingen te behandelen.
Als u het gevoel heeft dat één van de hierboven beschreven bijwerkingen ernstige vormen aanneemt en denkt dat uw arts dit niet in de gaten heeft, moet u dit onmiddellijk aan uw arts laten weten.
Als u bijwerkingen constateert die niet in deze bijsluiter worden vermeld, licht dan uw arts of apotheker in.

5. HOE WORDT BEROMUN BEWAARD

BEROMUN moet in de koelkast (2°C - 8°C) worden bewaard in een ongeopende verpakking en in niet-opgeloste toestand.
Uw arts wordt aangeraden om BEROMUN zo snel mogelijk te gebruiken nadat het middel gemengd is met de meegeleverde zoutoplossing.
Uw arts kan op de verpakking lezen tot welke datum het middel houdbaar is. Hierna mag BEROMUN niet meer gebruikt worden. BEROMUN is voor éénmalig gebruik en resterende oplossing die niet is gebruikt zal zorgvuldig worden weggegooid door uw arts.