Betadine oplossing

Patiëntenbijsluiter Betadine oplossing


Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want het bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het
belangrijk om Betadine oplossing zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
-Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
-Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
-Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.


Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Betadineopiossing en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Betadine oplossing gebruikt'?`
3. Hoe wordt Betadine oplossing gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Betadine oplossing?

Betadine® oplossing
lotion 100 mg/m1
•Het werkzame bestanddeel is: povidonjood. Elke ml Betadine° oplossing bevat 100 mg povidonjood.
•Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: dinatriumfosfaat (E399), glycerol (E422), natriumhydroxide (E524), citroenzuur (E330), nonoxynol 9, kaliumjodaat en gezuiverd water.

Registratiehouder:
Meda Pharma B.V.
Postbus 167
1180 AD Amstelveen

1. Wat is Betadinji oplossing en waarvoor wordt het gebruikt?
presentatie en verpakking
Betadine oplossing is verpakt in flacons van 10, 30, 120, 125, 500 en 5.000 ml.
geneesmiddelengroep
Betadine oplossing is een desinfectans (ziektekiemdodend middel), waarvan het werkzame bestanddeel, povidonjood, een snelle en lang aanhoudende micro-organismedodende (doden van uitsluitend microscopisch waarneembare organismen zoals bacteriën, schimmels en virussen) werking heeft.
Waarvoor wordt Betadine® oplossing gebruikt?
Betadine oplossing wordt gebruikt voor:
• desinfectie van snij-, schaaf- en brandwonden en
• van de huid voór injecties en bloedtransfusies en
• pre- en postoperatieve desinfectie van het operatiegebied.


2.Wat u moet weten voordat u Betadine® oplossing gebruikt

Gebruik Betadineoplossing niet
• bij toepassing op grote huidoppervlakken wanneer u last heeft van een overmatige schildklierwerking.

Wees extra voorzichtig met Betadine®oplossing
• bij jodiumovergevoeligheid en schildklierafwijkingen.
• Niet te gebruiken ter voorkoming van tetanus.


Zwangerschap
Langdurige toepassing op grote oppervlakken slechts na overleg met de arts. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt


Borstvoeding
Povidonjood kan worden uitgescheiden in de moedermelk. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
invloed op de rijvaardigheid valt in het algemeen niet te verwachten.

Gebruik van Betadine oplossing in combinatie met andere geneesmiddelen
Er zijn geen specifieke gevallen van wisselwerking van Betadine oplossing met andere (genees)middelen bekend.
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.


3. Hoe wordt Betadine®oplossing gebruikt?
U kunt Betadine oplossing direct vanuit de flacon of door middel van een watje, tampon of nat kompres opbrengen. Het afdekken met verband kan zonder bezwaar plaatsvinden.
De werking van Betadine oplossing berust op geleidelijk uit deze verbinding vrijkomend jodium dat geen pijn veroorzaakt bij contact met de huid. Door de bruine kleur, die duidt op de aanwezigheid van jodium, is de plaats zichtbaar waar gedesinfecteerd is. De desinfecterende werking van Betadine duurt voort zolang de bruine kleur zichtbaar is.
In geval u bemerkt dat Betadine oplossing te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker


Wat moet u doen wanneer u Betadine oplossing heeft ingenomen?
Mocht een persoon onverhoopt grote hoeveelheden Betadine oplossing via de mond hebben binnengekregen, dan moet die persoon veel water of melk drinken en eventueel een middel gebruiken dat de stoelgang bevordert (laxans).
Wanneer u te Betadine oplossing heeft ingenomen. neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.


4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Betadine oplossing bijwerkingen veroorzaken. De volgende bijwerkingen kunnen bij gebruik van Betadine4oplossing voorkomen.
• In enkele gevallen komt huidirritatie voor.
• Zelden (meer dan 1 op de 10.000 maar minder dan 1 op de 1000 personen) veroorzaakt povidonjood bij patiënten met een bekende jodiumovergevoeligheid huidirritaties.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of een bijwerking die u als ernstig ervaart breng dan uw arts of apotheker hiervan op de hoogte


5. Hoe bewaart u Betadine oplossing?
Betadine oplossing buiten bereik en zicht van kinderen houden. Niet bewaren boven 25 ° C.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Betadine oplossing niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na" of "exp".


Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in september 2005