BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Betalane 8 mg, tabletten Betalane 16 mg, tabletten
Betahistinedihydrochloride

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Betalane en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Betalane inneemt
3. Hoe wordt Betalane ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Betalane
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS BETALANE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Betalane is een geneesmiddel dat wordt toegepast om symptomen van Ménière’s syndroom, zoals duizeligheid, oorsuizen, gehoorverlies en misselijkheid, te behandelen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U BETALANE INNEEMT
Gebruik Betalane niet

•als u allergisch (overgevoelig) bent voor betahistine of voor één van de andere bestanddelen van de tablet (zie ook rubriek 6 “Aanvullende informatie”)
• als u een feochromocytoom heeft, een zeldzaam voorkomende tumor in de bijnier
• als u jonger dan 18 jaar bent
• als u borstvoeding geeft (zie ook rubriek “Zwangerschap en borstvoeding”) Wees extra voorzichtig met Betalane
• als u een maagzweer (ulcus pepticum) heeft of heeft gehad
• als u astma heeft
• als u netelroos, huiduitslag of een neusverkoudheid heeft, veroorzaakt door een allergie, omdat deze klachten kunnen verergeren • als u een lage bloeddruk heeft

Als u een van bovenstaande aandoeningen heeft, overleg dan met uw arts of u Betalane mag gebruiken.

Deze groepen patiënten behoren, gedurende de behandeling, onder controle van een arts te staan.

Inname in combinatie met andere geneesmiddelen

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking(en) en/of bijwerking(en) kunnen beïnvloeden.
Tot dusver is er geen wisselwerking van Betalane met andere geneesmiddelen waargenomen.

Het is mogelijk dat Betalane de werking van antihistaminica beïnvloedt. Antihistaminica zijn geneesmiddelen die vooral worden gebruikt bij de behandeling van allergie, zoals hooikoorts, en bij wagenziekte. Raadpleeg uw arts of apotheker als u gelijktijdig antihistaminica (middelen tegen allergie) gebruikt.

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Het is niet bekend of het veilig is om tijdens de zwangerschap Betalane te gebruiken. Betahistine gaat over in de moedermelk, derhalve dient het gebruik van Betalane te worden vermeden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u dit of een ander geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Betalane kan slaperigheid veroorzaken. Als u last heeft van deze bijwerking, moeten activiteiten die oplettendheid vereisen, zoals autorijden en het bedienen van machines worden vermeden. Indien u twijfelt of Betalane uw rijvaardigheid nadelig beïnvloedt, overleg dit dan met uw arts.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Betalane tabletten

Indien uw arts u verteld heeft dat u een intolerantie heeft voor een aantal suikers, neemt u dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

3. HOE WORDT BETALANE INGENOMEN

Volg bij inname van Betalane nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen
De gebruikelijke dosering is één tot twee 8 mg tabletten of een halve tot een hele 16 mg tablet driemaal daags. De onderhoudsdosering is gewoonlijk tussen 24 - 48 mg per dag. Het kan enkele weken duren voordat u een verbetering bemerkt.

Wijze van gebruik
De tabletten kunnen het best met voedsel ingenomen worden.

Wat u moet doen als u meer van Betalane heeft ingenomen dan u zou mogen

Indien u meer dan de voorgeschreven dosis heeft ingenomen raadpleeg dan uw arts.
De symptomen van een betahistine overdosering zijn misselijkheid, overgeven, gestoorde spijsvertering, coördinatiestoornissen en toevallen bij hogere doseringen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Betalane in te nemen

Wacht tot u de volgende dosis zou innemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Betalane bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

Huid
Zeer zelden (minder dan 0,01%): huiduitslag, jeuk

Maag en darmen
Zelden (meer dan 0,01% en minder dan 0,1%): lichte maag-darmbezwaren, misselijkheid, verstoorde spijsvertering

Zenuwstelsel
Hoofdpijn, slaperigheid (het is niet bekend hoe vaak deze bijwerkingen optreden)

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U BETALANE

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Gebruik Betalane niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na “Niet te gebruiken na” of “Exp.”.
Bewaar Betalane beneden 25°C op een droge plaats in de originele verpakking. Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk
afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Betalane
Het werkzame bestanddeel is betahistinedihydrochloride. 8 mg: Eén tablet bevat 8 mg betahistinedihydrochloride. 16 mg: Eén tablet bevat 16 mg betahistinedihydrochloride.

De andere bestanddelen zijn povidon, microkristallijne cellulose, lactose monohydraat, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, crospovidon en stearinezuur.

Hoe ziet Betalane er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Betalane 8 mg, tabletten: ronde, witte tablet met aan een zijde de inscriptie B8. Tabletten in een blisterverpakking: 30, 50, 100 of 120 tabletten in een kartonnen doosje.
Betalane 16 mg, tabletten: ronde, witte tablet met aan de ene zijde de inscriptie B16 en aan de andere zijde een breukstreep. De tablet kan worden verdeeld in gelijke helften.
Tabletten in een blisterverpakking: 20, 30, 42, 50, 60 of 84 tabletten in een kartonnen doosje.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Disphar International B.V.,
Winkelskamp 6,
7255 PZ Hengelo (Gld), NL


Fabrikant
Losan Pharma GmbH
Otto Hahnstrasse 13,
D-79395 Neuenburg, Germany

Catalent Germany Schorndorf GmbH
Steinbeisstrasse 2,
D-73614 Schorndorf,
Germany

Betalane 8 mg, tabletten is in het register ingeschreven onder RVG 100146 Betalane 16 mg, tabletten is in het register ingeschreven onder RVG 100147

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd op