BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Bicalutamide 50 A, filmomhulde tabletten 50 mg
Bicalutamide

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als erbij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Bicalutamide 50 A en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Bicalutamide 50 A inneemt
3. Hoe wordt Bicalutamide 50 A ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Bicalutamide 50 A
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS BICALUTAMIDE 50 A EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Bicalutamide 50 A wordt gebruikt voor de behandeling van gevorderd prostaatkanker. Het wordt samen ingenomen met een LHRH-analoog (LHRH = luteïniserend hormoon releasing hormoon), eveneens een hormonale behandeling, of met een begeleidende chirurgische verwijdering van de teelballen.

Bicalutamide 50 A behoort tot een groep geneesmiddelen die niet-steroïdale antiandrogenen worden genoemd. Het werkzame bestanddeel bicalutamide blokkeert het ongewenste effect van de mannelijke geslachtshormonen (androgenen) en remt zo de celgroei in de prostaat.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U BICALUTAMIDE 50 A INNEEMT
Neem Bicalutamide 50 A niet in

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor bicalutamide of een van de andere bestanddelen van Bicalutamide 50 A;

- als u terfenadine (hooikoorts of allergie), astemizol (hooikoorts of allergie) of cisapride (voor maagproblemen) inneemt.
Bicalutamide 50 A mag niet worden gegeven aan vrouwen, kinderen en adolescenten.

Wees extra voorzichtig met Bicalutamide 50 A

- als uw leverfunctie matig of ernstig gestoord is. Het geneesmiddel mag dan enkel worden ingenomen als uw arts de mogelijke voordelen en risico’s zorgvuldig in beschouwing heeft
genomen. Als dat het geval is, zal uw arts regelmatig leverfunctietests (bilirubine, transaminasen, alkalische fosfastase) uitvoeren. Als er ernstige stoornissen van de leverfunctie ontstaan, dient de behandeling met Bicalutamide 50 A te worden stopgezet;

- als uw nierfunctie sterk verminderd is. Het geneesmiddel mag dan enkel worden ingenomen als uw arts de mogelijke voordelen en risico’s zorgvuldig in beschouwing heeft genomen;

- als u een hartziekte hebt. In dat geval moet uw arts regelmatig uw hartfunctie monitoren.

Inname/gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Bicalutamide 50 A mag niet samen worden gebruikt met een van de volgende geneesmiddelen:
- terfenadine of astemizol (voor hooikoorts of allergie);
- cisapride (voor maagstoomissen).

Als u Bicalutamide 50 A samen inneemt met een van de volgende geneesmiddelen, kan dat een invloed hebben op het effect van bicalutamide en dat van het andere geneesmiddel. Spreek met uw arts voordat u een van de volgende geneesmiddelen samen inneemt met Bicalutamide 50 A:
- warfarine of een soortgelijk geneesmiddel om bloedstolsels te voorkomen;
- ciclosporine (gebruikt om het immuunsysteem te onderdrukken om afstoting van een getransplanteerd orgaan of beenmerg te voorkomen en te behandelen);
- cimetidine (om een maagzweer te behandelen);
- ketoconazol (wordt gebruikt om schimmelinfecties van de huid en de nagels te behandelen);
- calciumantagonisten (om hoge bloeddruk te behandelen).

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Vrouwen mogen Bicalutamide 50 A niet innemen. Bicalutamide is niet geïndiceerd bij vrouwen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het zou kunnen dat u duizelig of slaperig wordt van deze tabletten. In dat geval mag u niet autorijden en geen machines bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Bicalutamide 50 A

Dit product bevat lactose. Als uw arts u gezegd heeft dat u bepaalde suikers niet kunt verdragen, moet u contact opnemen met uw arts vooraleer dit geneesmiddel in te nemen.

3. HOE WORDT BICALUTAMIDE 50 A INGENOMEN

Volg bij het gebruik van Bicalutamide 50 A nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker
De arts schrijft een geschikte dosering voor u persoonlijk voor. De gebruikelijke dosering is een tablet eenmaal per dag. Lees de instructies in de bijsluiter.

De tabletten dienen in hun geheel te worden ingeslikt met wat vloeistof. Probeer het geneesmiddel elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in te nemen.

Wat u moet doen als u meer van Bicalutamide 50 A heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u te veel tabletten hebt ingenomen, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met uw arts of het dichtst bij gelegen ziekenhuis. Neem de resterende tabletten of de verpakking mee zodat de arts kan zien wat u heeft ingenomen.Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Bicalutamide 50 A in te nemen

Als u vergeten bent uw dagelijkse dosis in te nemen, slaat u die over als u het zich herinnert, en wacht u tot het tijd is voor de volgende dosis. Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Bicalutamide 50 A

Zet het geneesmiddel niet stop, ook als u zich gezond voelt, tenzij uw arts dat aanraadt.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Bicalutamide 50 A bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Ernstige bijwerkingen:
U moet meteen contact opnemen met uw arts als u een van de volgende ernstige bijwerkingen opmerkt.
Weinig frequente ernstige bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 100 mensen):
• Ernstige allergische reactie met zwelling van het gelaat, de lippen, de tong en/of de keel, wat moeilijkheden kan veroorzaken bij het slikken of het ademen of hevige jeuk en bulten op de huid;
• Ernstige kortademigheid of plotselinge verergering van de kortademigheid, mogelijk met hoesten of koorts. Sommige patiënten die Bicalutamide 50 A innemen, krijgen een ontsteking van de longen, interstitieel longlijden genaamd.
Zeldzame ernstige bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 mensen):
• Geel worden van de huid of het wit van de ogen door leverproblemen (met inbegrip van leverfalen).

Andere bijwerkingen:
Vertel uw arts als u last hebt van een van de volgende bijwerkingen:
Zeer frequente bijwerkingen (komen voor bij meer dan 1 op de 10 mensen):
• gevoelig of gezwollen borstweefsel;
• verminderd seksueel verlangen, erectieproblemen, impotentie;
• opvliegers.

Frequente bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10 mensen):
• nausea (misselijkheid);
• diarree of obstipatie (verstopping);
• duizeligheid;
• slaapmoeilijkheden;
• huiduitslag, jeuk, zweten, overmatige haargroei op het lichaam;
• zwaktegevoel;
• gewichtstoename;
• diabetes mellitus (suikerziekte);
• oedeem (vochtophoping);
• algemene pijn, bekkenpijn;
• rillingen;
• bloedtests die veranderingen tonen van de werking van uw lever;
• daling van de rode bloedcellen, waardoor de huid bleek wordt en die zwakte of kortademigheid kan veroorzaken.

Weinig frequente bijwerkingen (komen voorbij minder dan 1 op de 100 mensen):
• verminderde eetlust, vermagering;
• depressie (neerslachtigheid);
• verhoogd bloedsuikergehalte;
• slaperigheid;
• kortademigheid;
• droge mond, indigestie (stoornis in de spijsvertering), flatulentie (winderigheid);
• haaruitval;
• ‘s nachts moeten plassen, bloed in de urine;
• buikpijn, pijn in de borstkas, hoofdpijn, rugpijn, nekpijn.

Zeldzame bijwerkingen (komen voorbij minder dan 1 op de 1.000 mensen):
• braken;
• droge huid.

Zeer zeldzame bijwerkingen (komen voorbij minder dan 1 op de 10.000 mensen):
• pijn in de borstkas en hartfalen (wat gepaard kan gaan met kortademigheid, vooral bij inspanning, een snelle hartslag, zwelling van de ledematen en vlekken op de huid), onregelmatige hartslag, abnormaal elektrocardiogram (ECG);
• daling van de bloedplaatjes waardoor het risico van bloeding of blauwe plekken toeneemt.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U BICALUTAMIDE 50 A

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Bicalutamide 50 A niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Dit geneesmiddel hoeft niet in speciale omstandigheden te worden bewaard.
Gebruik Bicalutamide 50 A niet als u zichtbare tekenen van verslechtering van het uitzicht van de tabletten merkt.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Bicalutamide 50 A

- Het werkzame bestanddeel is is bicalutamide.
Een tablet bevat 50 mg bicalutamide.

- De andere bestanddelen zijn lactosemonohydraat, povidon-K-29/32, crospovidon, natriumlaurylsulfaat en magnesiumstearaat. De coating bevat lactosemonohydraat, hypromellose, titaniumdioxide (kleurstof E1 71) en macrogol 4000.

Hoe ziet Bicalutamide 50 A eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Witte, ronde, biconvexe, filmomhulde tablet, aan een kant gemerkt met BCM 50.
5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 90, 98, 100, 140, 200 of 280 tabletten in blisterverpakkingen. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Apothecon BV.
Nijverheidsweg 3
3771 ME Barneveld

Bicalutamide 50 A is in het register ingeschreven onder: RVG 34713

Fabrikant
Synthon BV
Microweg 22
6545 CM Nijmegen Nederland
Synthon Hispania S.L.
Castelló 1
Polígono Las Salinas
08830 Sant Boi de Llobregat Spanje

Dit geneesmiddel is goedgekeurd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Oostenrijk Bicalutamid Actavis 50 mg - Filmtabletten
België DOC Bicalutamide 50 mg
Tjechië Bicalutamid Actavis 50 mg
Duitsland Bicalutamide Avansor 50 mg
Denemarken Bicalutamid Avansor 50 mg
Estland Bicalutamid Actavis 50 mg
Griekenland Bicalutamide Avansor 50 mg
Spanje Bicalutamida Avansor 50 mg
Finland Bicavan 50 mg
Hongarije Bicusan 50 mg
Ierland Bicalutamide Avansor 50 mg
IJsland Bicalutamid Actavis 50 mg
Italië Bicalutamide Avansor 50 mg
Litouwen Bicalutamid Actavis 50 mg dengta tableté
Luxemburg DOC Bicalutamide 50 mg
Letland Bicalutamid Actavis 50 nig
Noorwegen Bicalutamid Actavis 50 mg
Polen Calubloc 50 mg
Portugal Bicalutamide Actavis 50 mg
Sweden Bicalutamide Avansor 50 mg
Slovenië Bicusan 50 mg
Slowakije Bicalutamid Actavis 50 mg
Verenigd Koninkrijk Bicalutamide 50 mg

Deze bijsluiter werd goedgekeurd in April 2008