Lees voor het gebruik eerst de bijsluiter. Ook als u Biltricide al eerder heeft gebruikt, is het zinvol deze bijsluiter te lezen. Er kan nieuwe informatie in staan. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Biltricide

tabletten 600 mg

Samenstelling

Biltricide is een geneesmiddel in de vorm van een tablet. De werkzame stof is praziquantel.

Biltricide tabletten bevatten 600 mg praziquantel per tablet.
Verder bevatten de tabletten de volgende hulpstoffen: maïszetmeel, magnesiumstearaat, microkristallijne. cellulose, polyvidon 25, natriumlaurylsulfaat, macrogol 4000, hypromellose, titaandioxide (El 71).

Verpakkingen

Biltricide tabletten zijn verkrijgbaar in glazen flacons met 6 tabletten.

Naam en adres van de vergunninghouder
Bayer B.V.,
Energieweg 1,
3641 RT Mijdrecht,
tel. 0297-280666.

Biltricide is in het register ingeschreven onder RVG 10880.

Waarvoor wordt Biltricide gebruikt?

Werking

Het werkzame bestanddeel van Biltricide, praziquantel, is heel specifiek werkzaam tegen trematoden (platwormen) en cestoden (Iintwormen). Praziquantel veroorzaakt een snelle samentrekking van deze wormen en maakt de huid ervan kapot.

Toepassing

Bij u is een infectie geconstateerd veroorzaakt door platwormen (trematoden). Hiertoe behoren alle schistosoma-soorten (b.v. Schistosoma haematotobium, S. intercalatum, S. japonicum, S. mansoni en S. mekongi), leverbotten (b.v. Clonorchis sinensis, Opisthorchis viverrini) en longegels (b.v. Paragonimus westermani en andere soorten). Deze zijn gevoelig voor praziquantel.

Wat moet u weten voordat u Biltricide gebruikt?

Gebruik Biltricide niet:

* bij eerder vastgestelde overgevoeligheid voor de werkzame stof praziquantel of de andere bestanddelen van het product
* voor de behandeling van cysticercosis (blaasworminfectie) van het oog, omdat daarbij het oog onherstelbaar kan worden beschadigd.

Als u denkt dat een van bovengenoemde punten op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts.

Wees extra voorzichtig met Biltricide:

* als uw nierfunctie verminderd is; de uitscheiding van praziquantel is dan vertraagd
* als u een verminderde leverfunctie of een schistosoma-infectie van de lever hebt;
dan kan de uitscheiding van praziquantel uit het lichaam vertraagd zijn. Uw arts kan het noodzakelijk vinden u op te nemen in het ziekenhuis voor de duur van de behandeling.
* als u een hartaandoening hebt; in dat geval wordt u daarop gecontroleerd tijdens de behandeling
* als u in een gebied woont waar cysticercose (blaasworminfectie) bij de mens inheems is of wanneer u uit zo'n gebied komt; in dat geval wordt opname in het ziekenhuis voor de duur van de behandeling aangeraden
* als u ook rifampicine (middel tegen infecties) gebruikt.

Raadpleeg uw arts als een van bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is of in het verleden is geweest.

Als u ook andere geneesmiddelen gebruikt

Als u verschillende geneesmiddelen tegelijk gebruikt, kunnen deze middelen elkaar beïnvloeden. Vertel daarom uw arts of u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Laat uw arts vooral weten of u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

* fenytoine of carbamazepine (anti-epileptica)
* dexamethason (corticosteroid)
* cimetidine (bij maagdarmklachten)
* chioroquine (bij malaria)
* rifampicine (bij tuberculose en lepra).
In deze gevallen kan aanpassing van de behandeling of de dosis of extra controle nodig zijn. Volg de instructies van uw arts of apotheker nauwkeurig op.

Bij zwangerschap

Over het gebruik van Biltricide tijdens de zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Raadpleeg uw arts bij het gebruik van Biltricide als u zwanger bent of wilt worden.

Bij borstvoeding

Praziquantel gaat in hele kleine hoeveelheden over in de moedermelk. Het is aan te raden om na het innemen van de tablet(ten) enkele uren te wachten met het geven van borstvoeding.

Over mogelijke invloed op rijvaardigheid en het bedienen van machines

Omdat Biltricide mogelijk nadelige effecten heeft op het reactievermogen, kunt u beter niet aan het verkeer deelnemen en geen gevaarlijke machines bedienen op de behandelingsdag(en) (en gedurende 24 uur na de laatste tablet).

Hoe moet Biltricide worden gebruikt?

Dosering

Volwassenen en kinderen ouder dan 4 jaar
De arts zal de dosering vaststellen volgens onderstaande doseringsrichtlijnen.

Schistosoma haematobium
1 x 40 mg per kg lichaamsgewicht per dag als eendaagse behandeling

Schistosoma mansoni; Schistosoma intercalatum
1 x 40 mg of 2 x 20 mg per kg lichaamsgewicht per dag als eendaagse behandeling

Schistosoma japonicum; Schistosoma mekongi
1 x 60 mg of 2 x 30 mg per kg lichaamsgewicht per dag als eendaagse behandeling

Clonorchis sinensis; Opistorchis viverrini
3 x 25 mg per kg lichaamsgewicht per dag gedurende een tot drie dagen

Paragonimus westermani en andere species
3 x 25 mg per kg lichaamsgewicht per dag gedurende twee tot drie dagen

Gebruik kinderen
De veiligheid bij kinderen jonger dan 4 jaar is niet vastgesteld.

Gebruiksaanwijzing

De Biltricide tablet is aan een kant voorzien van drie breukgleuven. Met behulp van de vier breukstukken van elk 150 mg werkzame stof kunt u precies het aantal tabletten nemen dat past bij uw lichaamsgewicht. Wanneer u '/4 tablet moet innemen, kunt u het beste aan een van de buitenste breukgleuven beginnen met het afbreken van de tablet. Het afbreken gaat het beste door de duimnagel in de breukgleuf te plaatsen.
Neem de tabletten in zonder stukbijten met wat drinken tijdens of na het eten.
Wanneer u eenmaal per dag tabletten moet innemen, kunt u dit het beste 's avonds doen. Wanneer u meermalen per dag tabletten moet innemen, mag tussen twee innames niet minder dan 4 uur en niet meer dan 6 uur liggen.

Wat moet u doen wanneer u te weinig Biltricide hebt ingenomen of bent vergeten een dosis in te nemen?

Wanneer u te weinig hebt ingenomen of bent vergeten een dosis in te nemen, moet u de volgende dosis direct innemen en de behandeling voortzetten zoals voorgeschreven.

Wat moet u doen wanneer u teveel Biltricide hebt ingenomen?

Een tablet extra: mocht u bij een meerdaagse behandeling per ongeluk op een dag een tablet extra ingenomen hebben, ga dan de volgende dag met de behandeling door zoals voorgeschreven.

Meerdere tabletten extra: als u per ongeluk meerdere tabletten in een keen extra hebt ingenomen (overdosering), neem dan direct contact op met uw arts of apotheker.
Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Biltricide wordt gestopt

Raadpleeg altijd uw arts wanneer u de behandeling met Biltricide voortijdig wilt beëindigen.

Welke bijwerkingen kunnen optreden bij gebruik van Biltricide?

Zoals alle geneesmiddelen kan Biltricide bijwerkingen veroorzaken.

* Heel vaak (meer dan 10% van de patiënten): buikpijn, misselijkheid, overgeven, hoofdpijn, duizeligheid.

* Vaak (tussen 1% en 10%): gebrek aan eetlust, slaperigheid (sufheid), draaierigheid, zwakte, koorts, spierpijn, jeuk (urticaria), huiduitslag en overgevoeligheidsreacties.

* Heel zelden (minder dan 0,01%): gegeneraliseerde overgevoeligheidsreacties waarbij naast huidreacties ook de volgende klachten kunnen optreden: pijn bij ademhaling, duizeligheid tengevolge van bloeddrukdaling, ontsteking van de slijmvliezen bv. conjunctivitis ('rood oog'); verder bloederige diarree, hartritmestoornissen, stuiptrekkingen.

Vaak is niet duidelijk of de klachten veroorzaakt worden door Biltricide zelf, door het doodgaan van de wormen, of door de besmetting. Het kan moeilijk zijn om onderscheid te maken tussen deze mogelijkheden.

Als u vermoedt dat er een bijwerking optreedt die hierboven niet is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe moet u Biltricide bewaren?

* Houd geneesmiddelen altijd buiten het bereik en zicht van kinderen!

* Bewaar Biltricide in de originele verpakking.

* Geen speciale bewaartemperatuur.
* Gebruik geen tabletten waarvan de uiterste gebruiksdatum verstreken is. De uiterste gebruiksdatum is op de verpakking en op het flesje vermeld .achter 'Niet te gebruiken na:'. Breng geneesmiddelen waarvan de vervaldatum verstreken is naar de apotheek. Deze zullen dan op de juiste wijze vernietigd worden.

Deze bijsluitertekst is voor het laatst aangepast op: Juli 2004

N.B.:
Dit medicijn is aan u voorgeschreven. Geef het in geen geval aan iemand anders, zelfs niet als iemand dezelfde ziekte heeft als u.