Bof-, Mazelen, Rubella- (BMR) vaccin

Lees deze bijsluiter aandachtig door voordat u dit vaccin krijgt toegediend.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is BMR vaccin en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u BMR vaccin krijgt toegediend?
3. Hoe wordt BMR vaccin toegediend?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u BMR vaccin?
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS BMR VACCIN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

BMR vaccin is een levend verzwakt vaccin dat wordt gebruikt om bescherming op te wekken tegen de zeer besmettelijke infectieziekten bof, mazelen, en rode hond.
BMR vaccinatie wordt in het Rijksvaccinatieprogramma gegeven vanaf de leeftijd van 14 maanden, gevolgd door een tweede dosis rond de leeftijd van 9 jaar. Na deze tweede vaccinatie wordt vrijwel altijd langdurige bescherming bereikt.
Onder bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld hoog besmettingsgevaar) kan het wenselijk zijn de BMR vaccinatie vóór de leeftijd van 14 maanden te geven. Kinderen die het BMR vaccin kregen vóór de leeftijd van 12 maanden, moeten opnieuw worden gevaccineerd vanaf de leeftijd van 14 maanden. Vaccinatie vóór de leeftijd van 6 maanden wordt afgeraden.
Ook volwassenen kunnen met BMR vaccin worden geïmmuniseerd indien deze onvoldoende beschermd blijken te zijn. Bij hen volstaat een éénmalige vaccinatie.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U BMR VACCIN KRIJGT TOEGEDIEND?
BMR vaccin mag niet gebruikt worden:

• Als u zwanger bent.

• Als u eerder een ernstige overgevoeligheidsreactie heeft gekregen die uitmondde in een shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekhuid, onrust, zwakke snelle pols, verminderd bewustzijn) na het ontvangen van BMR vaccin of na toediening van één van de volgende antibiotica: neomycine, polymyxine-B en streptomycine, of één van de hulpstoffen zoals genoemd onder 6.

• Als u een sterk verzwakt afweersysteem heeft.
De virusdeeltjes in het BMR vaccin zijn weliswaar verzwakt maar toch nog levend.
Het BMR vaccin mag daarom niet worden toegediend als uw afweersysteem sterk verzwakt is door bijvoorbeeld behandeling met bepaalde geneesmiddelen zoals ontstekingsremmers, chemotherapie, bestraling, en bij stoornissen van het afweersysteem door ziekten (b.v. aangeboren afweerstoornis).

• Laat het uw arts of apotheker weten als u HIV seropositief bent of Aids heeft.

• Als u op het moment van vaccinatie een acute infectie heeft die gepaard gaat met koorts. De vaccinatie dient uitgesteld te worden totdat u hersteld bent.

Wees extra voorzichtig met BMR vaccin

• Als er eerder bij u overgevoeligheid is vastgesteld voor één van de volgende antibiotica: neomycine, polymyxine-B en streptomycine of voor één van de hulpstoffen zoals genoemd onder 6. Laat het uw arts of apotheker weten als bij u overgevoeligheid voor één van de genoemde bestanddelen is vastgesteld.

• Als u of uw oudere kind wordt gevaccineerd. Oudere kinderen en volwassenen kunnen flauwvallen na vaccinatie. Dit treedt meestal op korte tijd na vaccinatie en kan gepaard gaan met misselijkheid en braken. Als flauwvallen bij eerdere vaccinaties is opgetreden of als er vóór of tijdens de toediening van het vaccin symptomen zich voordoen die duiden op flauwvallen dan moet u zittend of liggend worden gevaccineerd.

• Als u binnenkort bloed wilt geven voor een bloeddonatie. Bloeddonoren dienen minimaal 4 weken te wachten na de BMR vaccinatie alvorens weer bloed te mogen geven.

• Laat het uw arts of apotheker weten indien u na een vorige toediening van een vaccin gezondheidsproblemen heeft gehad.
Gebruik van BMR vaccin in combinatie met andere geneesmiddelen

• Indien u een transfusie met bloedproducten heeft gehad of een andere behandeling die de werking van het afweersysteem sterk kan verstoren, zoals ontstekingsremmers, chemotherapie en/of bestraling, dan moet u drie tot elf maanden na het einde van deze behandeling wachten totdat BMR vaccin toegediend mag worden. De duur is afhankelijk van de ontvangen behandeling.
Vraag uw arts of apotheker om advies als u minder dan 11 maanden geleden een dergelijke behandeling hebt gekregen.

• Ondanks dat er geen gegevens beschikbaar zijn van gelijktijdige toediening van BMR vaccin met andere vaccins, wordt algemeen aangenomen dat dit vaccin gelijktijdig met andere vaccins kan worden toegediend op verschillende injectieplaatsen. Als een ander inspuitbaar levend verzwakt vaccin niet op hetzelfde moment kan worden toegediend, dan dient dit met een interval van tenminste vier weken na toediening van het BMR vaccin te worden gegeven. Vraag uw arts of apotheker om advies als u minder dan vier weken geleden een ander vaccin toegediend heeft gekregen.

• Een fout-negatieve reactie op een Mantoux-test (ten behoeve van het vaststellen van een tuberculose-infectie) kan optreden als deze is uitgevoerd binnen zes weken na toediening van BMR vaccin.

Zwangerschap

Als u zwanger bent mag u het BMR vaccin niet gebruiken.
U dient maatregelen te treffen om in de periode van drie maanden na vaccinatie met het BMR vaccin niet zwanger te worden.

Borstvoeding

Het BMR vaccin dient met voorzichtigheid te worden gebruikt bij vrouwen die borstvoeding geven. Vraag uw arts of apotheker om advies als u momenteel borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van vaccinatie met BMR vaccin op het rijvermogen of het vermogen om machines te bedienen.


Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van BMR vaccin

Laat uw arts of apotheker weten als bij u overgevoeligheid is vastgesteld tegen één van de bestanddelen van het vaccin.
BMR vaccin kan sporen bevatten van de volgende antibiotica: neomycine, polymyxine-B en streptomycine, het is mogelijk dat u hier overgevoelig op reageert.
Ook kunt u een overgevoeligheidsreactie krijgen tegen één van de hulpstoffen zoals genoemd onder 6.

3. HOE WORDT BMR VACCIN TOEGEDIEND?

Vaccinatie dient altijd te worden uitgevoerd door een bevoegd persoon.
Deze voegt het bijgeleverde steriele oplosmiddel toe aan het poeder waarna een heldere, oranje-gele vloeistof ontstaat. Eén dosis bestaat uit 0,5 ml van deze oplossing die langzaam onderhuids wordt ingespoten, bij voorkeur in de bovenarm.
BMR vaccin mag nooit in een bloedvat worden gespoten.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan BMR vaccin bijwerkingen veroorzaken. De bijwerkingen die gemeld zijn na vaccinatie met BMR vaccin vonden meestal plaats gedurende de 5 tot 12 dagen na vaccinatie en waren van tijdelijke aard. De bijwerkingen zijn gerangschikt naar frequentie en ingedeeld naar orgaansystemen.

Bloed- en lvmfestelselaandoeningen
Zeer zelden (< 1/10.000):
-Aandoening van de lymfeklieren (lymfadenopathie)
-Een te kort aan bloedplaatjes, vaak te herkennen aan puntbloedinkjes in de huid (idiopathische thrombocytopenische purpura (ITP))

Zenuwstelselaandoeningen
Zeer zelden (< 1/10.000):
-Koortsstuipen (febriele convulsies); Voor personen die bekend zijn met het krijgen van koortsstuipen kan het preventief gebruik van paracetamol worden overwogen -Stuipen zonder epileptische oorsprong
-Spierslapte
-Verlaagde of verhoogde prikkelbaarheid
-Hersenontsteking (encephalitits); Een oorzakelijk verband met vaccinatie kon daarbij niet worden uitgesloten, echter een verhoging van het aantal gevallen in vergelijking van niet-gevaccineerden is niet waargenomen.

Oogaandoeningen
Zeer zelden (< 1/10.000):
-Bindvliesontsteking van de oog (conjunctivitis)

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Zeer zelden (< 1/10.000):
-Ontsteking van de neusslijmvlies gekenmerkt door een
verstopte neus (rhinitis)

Huid- en onderhuidaandoeningen
Zelden (>1/10.000, <1/1.000)
-Rode uitslag mogelijk gepaard gaand met jeuk (rash)
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen
Zeer zelden (< 1/10.000):
-Gewrichtspijn en/of gewrichtsontsteking (artralgie en/of
artritis) met name bij vrouwelijke volwassenen)

Infecties en parasitaire aandoeningen
Zeer zelden (< 1/10.000)
-Eén- of tweezijdige zwelling van de speekselklier (parotitis)

Algemene aandoeningen en toedieningsstoornissen:
Lokale reacties:
Vaak (51/100, <1/10)
-Gedurende korte tijd branderig, stekend gevoel op plaats
van injectie al dan niet gepaard gaand met en/of roodheid zwelling

Systemische reacties:
Soms (51/10.000, <1/1.000)
-Koorts (k 38.0°C).

Immuunsysteemaandoeningen
Zeer zelden (<1/10.000):
-Snel opkomende heftig jeukende kleine of grote bultjes en verhevenheden die overal op de huid kunnen voorkomen ten gevolge van een allergische reactie (urticaria)
-Zwelling van bepaalde gezichtsdelen, nek, arm of andere lichaamsdelen ten gevolge van een allergische reactie.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in het geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U BMR VACCIN?

BMR vaccin buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren in de koelkast (2-8 °C), in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.Gereconstitueerd vaccin bij voorkeur direct gebruiken. Zonodig kan het, mits teruggeplaatst in het donker en bij 2-8 °C, tot maximaal 4 uur na menging worden gebruikt.
Gebruik BMR vaccin niet meer na de datum op de verpakking achter “exp”

6. AANVULLENDE INFORMATIE
Waaruit bestaat het BMR vaccin?

BMR vaccin bevat naast bof-, mazelen- en rode hond virusdeeltjes, ook de volgende hulpstoffen: Water voor injectie, sorbitol, gelatine, natriumwaterstofcarbonaat, natriumdiwaterstoffosfaat monohydraat, dinatriumwaterstoffosfaat, fenolrood, l-cysteïne hydrochloride monohydraat, glutathion, L-ascorbinezuur, tween-80, alcohol 96%, vitamine-A acetaat, adenosine-5-trifosfaat, humaan albumine, sucrose, mononatriumglutamaat monohydraat, kaliumdiwaterstoffosfaat, dikaliumwaterstoffosfaat, medium 199*.
Medium 199*: samengesteld uit diverse aminozuren, minerale zouten, vitaminen en andere ingrediënten.

Hoe ziet BMR vaccin er uit en de inhoud van de verpakking?

BMR vaccin is een wit poeder en het oplosmiddel is een kleurloze vloeistof.
Het volledig gemengde vaccin (poeder + oplosmiddel) is helder en oranje-geel van kleur. BMR vaccin wordt geleverd in flesjes voor éénmalige toediening (0,6 ml) en in flesjes voor meervoudig gebruik (6 ml).
In de verpakking zit één flesje BMR vaccin en één flesje oplosmiddel.


Registratiehouder en fabrikant
Nederlands Vaccin Instituut (NVI)
Antonie van Leeuwenhoeklaan 11
3720 AL Bilthoven

Voor inlichtingen:
Afdeling Verkoop, postbus 457, 3720 AL Bilthoven, tel.: 030 27480 10

In het register ingeschreven onder RVG 17654.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd op 12 december 2007.