PATIËNTENBIJSLUITER Brufen

Lees de bijsluiter steeds vóór gebruik van het geneesmiddel goed door, ook als u al eerder Brufen gebruikt hebt. De informatie in deze bijsluiter kan door nieuwe bevindingen of veranderde inzichten zijn gewijzigd als u een volgende verpakking krijgt.
Uw arts is verantwoordelijk voor de keuze van dit geneesmiddel. Het is verstandig zijn/haar aanwijzingen nauwkeurig op te volgen. Mocht iets u niet geheel duidelijk zijn, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Laat uw geneesmiddel nooit door anderen gebruiken en gebruik zelf ook nooit het geneesmiddel van een ander.
Zorg dat, indien nodig, aan anderen bekend is welk(e) geneesmiddel(en) u gebruikt. Het kan, bijvoorbeeld bij ongevallen, van groot belang zijn dat u deze informatie bij u draagt.

Naam Brufen Bruis

Samenstelling en uiterlijk

Overtuig u ervan dat u het juiste geneesmiddel gebruikt.

Brufen Bruis is een bruisgranulaat met sinaasappelsmaak.
Het bruisgranulaat bevat 600 mg ibuprofen. Als hulpstoffen zijn gebruikt: microkristallijne cellulose, croscarmellose natrium, malinezuur, natriumsaccharine, sucrose, povidon, natriumbicarbonaat, natriumcarbonaat, sinaasappelessence en natriumlaurylsulfaat.

Verpakking

Brufen Bruis is verkrijgbaar in verpakkingen van 20 en 50 sachets.

Geneesmiddelengroep

Brufen is een pijnstiller die ook ontstekingsremmend en koortsverlagend werkt.

Inschrijving

Verantwoordelijk voor dit geneesmiddel is:
Abbott BV,
Siriusdreef 51,
2132 WT Hoofddorp.
Telefoonnummer: 023 55 44 400

Dit geneesmiddel is in het register ingeschreven onder: RVG 13331, Brufen Bruis.

Toepassing
Verschillende aandoeningen aan gewrichten en wervelkolom. Hieronder vallen gewrichtspijnen met ontstekingsverschijnselen, zoals reumatoïde arthritis; gewrichtsziekten als gevolg van slijtage (arthrosen) en de ziekte van Bechterew.
Verschillende aandoeningen aan spieren, spieraanhechtingen en gewrichtsbanden. Hieronder vallen bijvoorbeeld tenniselleboog en ontsteking van slijmbeurzen.
Situaties waarbij pijn, al dan niet vergezeld van een ontsteking, op de voorgrond staat. Hieronder vallen bijvoorbeeld tandheelkundige of andere mondingrepen, operaties en pijnlijke menstruatie.
Verder kan Brufen worden gebruikt bij koorts en pijn bij griep en verkoudheid of na vaccinatie, kiespijn, hoofdpijn, spierpijn en reumatische pijn.

Gevallen waarin het geneesmiddel niet moet worden gebruikt
- overgevoeligheid voor ibuprofen of andere bestanddelen uit het geneesmiddel;

- astma-aanvallen of overgevoeligheidsreacties na gebruik van soortgelijke middelen;
- maagzweer, zweer aan de twaalfvingerige darm of zweerachtige ontsteking aan de
dikke darm;
- maagdarmbloeding of andere bloedingen (zoals hersenbloedingen);
- zeer slecht functionerende nieren en/of lever;
- ernstig hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart).

Nodige voorzorgen bij gebruik

Bij zwangerschap en borstvoeding

Bij zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Wordt u tijdens de therapie met Brufen zwanger, overleg dan met uw arts over eventueel te nemen stappen.
Ibuprofen komt in kleine hoeveelheden terecht in de moedermelk. Het is niet waarschijnlijk dat deze hoeveelheden effect zullen hebben op de zuigeling. Overleg toch even met uw arts als u borstvoeding wilt geven tijdens het gebruik van Brufen.

Kinderen

Dit Brufen product is geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar.
Speciale patiëntengroepen
Bejaarde patiënten, patiënten met bloedstollingsstoornissen of lever- of nierfunctiestoornissen en patiënten die eerder een maagdarmzweer hebben gehad moeten voorzichtig zijn met het gebruik van Brufen. Patiënten met hypertensie of hartaandoeningen moeten voorzichtig zijn in verband met het mogelijk optreden van vochtophopingen (zie ook bijwerkingen).
Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken
Bij het optreden van een bijwerking als duizeligheid is een beïnvloeding van het reactievermogen niet geheel uitgesloten. In dat geval wordt deelname aan het verkeer of het bedienen van (gevaarlijke) machines afgeraden.
Wisselwerkingen met andere (genees)middelen
Een combinatie van verschillende geneesmiddelen kan schadelijke gevolgen hebben. Vertel daarom altijd aan uw arts welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt.
Brufen kan de werking van bloedverdunnende middelen versterken; meld het gebruik van Brufen daarom aan de trombosedienst. De bloeddrukverlagende werking van de zogeheten bèta-blokkers of van bepaalde diuretica ("plas-pillen"), kan worden verminderd zodat aanvullende medicatie of hogere doseringen nodig kunnen zijn.
In combinatie met bepaalde hormonen (corticosteroïden), die ook voor ontstekingen geslikt worden, kan het effect op de maag versterkt worden.
Zelden zijn wisselwerkingen met digoxine (voor het hart), fenytoïne (tegen epilepsie) en lithium (tegen manie) gemeld.
De negatieve effecten van methotrexaat (een middel bij ernstige reuma, tumoren of psoriasis) kunnen worden versterkt.
Bij gelijktijdig gebruik van ontkroesende haarmiddelen kan het haar afbreken (zie bijwerkingen).

Speciale waarschuwingen

Door de ontstekingsremmende werking van Brufen kunnen typische infectieverschijnselen zoals pijn, zwelling, koorts en roodheid worden onderdrukt, zodat een infectie minder snel opvalt. Wees hierop attent.
Door het hoge suikergehalte is Brufen Bruis niet geschikt voor diabetici. Brufen Bruis bevat bovendien natrium. Daarom is deze vorm niet geschikt als u een strikt natrium-arm dieet moet volgen.

Geneesmiddelen zoals Brufen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval ("hartinfarct") of beroerte. Neem niet meer in dan de voorgeschreven dosis en gebruik het geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven behandeling. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.
Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte gehad hebt, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterolspiegel heeft of wanneer u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Dosering

Niet alle (aanvangs)doseringen zijn uitvoerbaar met Brufen, hiervoor dienen andere producten gebruikt te worden.

Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar,

Reumatoïde arthritis, arthrose en ziekte van Bechterew:

De gebruikelijke dosering bedraagt 1200 tot 1600 mg per dag. In ernstige gevallen kan soms tijdelijk 2400 mg gegeven worden. Al naar gelang de sterkte van de toedieningsvorm kan de dagdosering verdeeld worden over 3 of 4 innames.

Aandoeningen aan spieren, spieraanhechtingen en gewrichtsbanden, tandheelkundige of andere mondingrepen, operaties en pijnlijke menstruatie:

De aanbevolen aanvangsdosering bedraagt 1200 mg per dag.

In ernstige gevallen kan de dosering worden verhoogd tot
1600 mg per dag. Bij tandheelkundige ingrepen verdient het aanbeveling om de eerste dosis vóór de ingreep te geven.

Koorts en pijn bij griep en verkoudheid of na vaccinatie, kiespijn, hoofdpijn, spierpijn en reumatische pijn:

De aanvangsdosering is 400 mg, zonodig gevolgd door 400 mg per keer, tot maximaal 1200 mg per dag.
Als de dosering niet hoger is dan nodig en Brufen niet langer wordt gebruikt dan nodig om de symptomen te bestrijden, is de kans op bijwerkingen het kleinst.

Wijze van gebruik
Reumapatiënten die last hebben van ochtendstijfheid kunnen de eerste dosis direct na het ontwaken innemen met wat thee of een andere drank. De werkzame stof wordt dan snel opgenomen, waardoor pijn en stijfheid snel worden verlicht.
De volgende doses moeten na de maaltijd te worden ingenomen.

Brufen sachet: van een Brufen Bruis sachet dient de inhoud eerst in een glas water te worden gestrooid. Er ontstaat een bruisende vloeistof met een lichte sinaasappelsmaak. Na roeren het mengsel geheel opdrinken.

Wat te doen als meer is gebruikt dan is voorgeschreven

Wanneer u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen.

Wat te doen als een dosis vergeten is

Wanneer u vergeten bent om Brufen in te nemen, dan kunt u dit alsnog in de loop van dezelfde dag doen, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis.

Wanneer plotseling met Brufen gestopt wordt, kunnen de klachten verergeren. Daarom zal uw arts -indien nodig- de dosering altijd gelijkmatig verminderen.


Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen zijn maagdarmklachten. Deze kunnen optreden in de vorm van misselijkheid, braken, gewichtsverlies, zuurbranden, pijn in de maagstreek of diarree. In ernstige gevallen kan een maagbloeding optreden.
Andere bijwerkingen zijn: hoofdpijn, oorsuizen, slapeloosheid, huiduitslag, wazig zien en duizeligheid.

Een enkele keer zijn reacties gemeld als depressie, gestoord gedrag, ontsteking van het mondslijmvlies of stoornis in de menstruatiecyclus. Haaruitval bij vrouwen van het negroïde ras kan optreden (zie wisselwerkingen met andere (genees)middelen). Bij langdurig gebruik van hoge doseringen kan de nierfunctie achteruit gaan. Een aanpassing van de dosis kan dan nodig zijn.

In de volgende gevallen moet u het gebruik van Brufen stoppen en uw arts waarschuwen: maagbloeding, overgevoeligheidsreacties (zoals ernstige huiduitslag, ernstige vochtophoping bij de keel, koorts, astma-aanval, een algeheel beroerd gevoel), leverfunctiestoornissen, bloedbeeldafwijkingen (te merken aan spontaan optredende blauwe plekken op huid en slijmvliezen of hardnekkige keelpijn).
Oedeemvorming (vochtophoping), hypertensie (verhoogde bloeddruk) en hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) zijn gerapporteerd in associatie met behandeling met een NSAID (de groep van geneesmiddelen waartoe Brufen behoort).

Geneesmiddelen zoals Brufen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval ("hartinfarct") of beroerte.

Waarschuw uw arts of apotheker als bij u een bijwerking optreedt die door u als ernstig wordt ervaren of als een bijwerking optreedt die niet vermeld wordt in deze bijsluiter.

Aanwijzingen voor het bewaren en uiterste gebruikstermijn

Houd geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen en huisdieren!

Brufen Bruis moet droog en niet boven 25°C bewaard worden, in de originele verpakking. Op deze manier bewaard kunt u Brufen blijven gebruiken tot en met de datum die aangegeven wordt op het doosje na "Niet te gebruiken na".
Eventuele restanten kunt u naar de apotheek terugbrengen ter vernietiging!

12 Maart 2008