PATIËNTENBIJSLUITER Brufen Retard

Lees de bijsluiter steeds vóór gebruik van het geneesmiddel goed door, ook als u al eerder Brufen Retard gebruikt hebt. De informatie in deze bijsluiter kan door nieuwe bevindingen of veranderde inzichten zijn gewijzigd als u een volgende verpakking krijgt. Uw arts is verantwoordelijk voor de keuze van dit geneesmiddel. Het is verstandig zijn/haar aanwijzingen nauwkeurig op te volgen. Mocht u iets niet geheel duidelijk zijn, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Laat uw geneesmiddel nooit door anderen gebruiken en gebruik zelf ook nooit het geneesmiddel van een ander.
Zorg dat, indien nodig, aan anderen bekend is welk(e) geneesmiddel(en) u gebruikt. Het kan, bijvoorbeeld bij ongevallen, van groot belang zijn dat u deze informatie bij u draagt.

Naam
Brufen Retard

Samenstelling en uiterlijk

Overtuig u ervan dat u het juiste geneesmiddel gebruikt. Brufen Retard is een tablet met gereguleerde afgifte. De tabletten zijn wit en hebben de opdruk Brufen Retard. De tablet bevat 800 mg ibuprofen.

Als hulpstoffen zijn gebruikt: xanthan gum, povidon, stearinezuur, colloïdaal siliciumdioxide, talk, hydroxypropylmethylcellulose, titaandioxide (E 171), ijzeroxide (E 172), schellak, sojalecithine en dimethylpolysiloxaan.

Verpakking

Brufen Retard is verkrijgbaar in doordrukstripverpakking van 30 en 60 stuks.

Geneesmiddelengroep

Brufen Retard is een pijnstiller die ook ontstekingsremmend en koortsverlagend werkt.

Inschrijving
Verantwoordelijk voor dit geneesmiddel is:
Abbott BV,
Siriusdreef 51,
2132 WT Hoofddorp
Telefoonnummer: 023 55 44 400

Het geneesmiddel is in het register ingeschreven onder: RVG 13478, Brufen Retard.

Toepassing

Verschillende aandoeningen aan gewrichten en wervelkolom. Hieronder vallen gewrichtspijnen met ontstekingsverschijnselen, zoals reumatoïde arthritis, gewrichtsziekten als gevolg van slijtage (arthrosen) en de ziekte van Bechterew. Verschillende aandoeningen aan spieren, spieraanhechtingen en gewrichtsbanden. Hieronder vallen bijvoorbeeld tenniselleboog en ontsteking van slijmbeurzen.

Gevallen waarin het geneesmiddel niet moet worden gebruikt
- overgevoeligheid voor ibuprofen of andere bestanddelen uit het geneesmiddel,
- astma-aanvallen of overgevoeligheidsreacties na gebruik van soortgelijke
middelen;
- maagzweer, zweer aan de twaalfvingerige darm of zweerachtige ontsteking aan
de dikke darm;
- maagdarmbloeding of andere bloedingen (zoals hersenbloedingen);
- zeer slecht functionerende nieren en/of lever;
- ernstig hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart).

Nodige voorzorgen bij gebruik Bij zwangerschap en borstvoeding

Bij zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Wordt u tijdens de therapie met Brufen Retard zwanger, overleg dan met uw arts over eventueel te nemen stappen.

Ibuprofen komt in kleine hoeveelheden terecht in de moedermelk. Het is niet waarschijnlijk dat deze hoeveelheden effect zullen hebben op de zuigeling. Overleg toch even met uw arts als u borstvoeding wilt geven tijdens het gebruik van Brufen Retard.

Kinderen

Brufen Retard is geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar.

Speciale patiëntengroepen

Bejaarde patiënten, patiënten met bloedstollingstoornissen of lever- of nierfunctiestoornissen en patiënten die eerder een maagdarmzweer hebben gehad moeten voorzichtig zijn met het gebruik van Brufen. Patiënten met hypertensie of hartaandoeningen moeten voorzichtig zijn in verband met het mogelijk optreden van vochtophopingen (zie ook bijwerkingen).

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken
Bij het optreden van een bijwerking als duizeligheid is een beïnvloeding van het reactievermogen niet geheel uitgesloten. In dat geval wordt deelname aan het verkeer of het bedienen van (gevaarlijke) machines afgeraden.

Wisselwerkingen met andere (genees)middelen

Een combinatie van verschillende geneesmiddelen kan schadelijke gevolgen hebben. Vertel daarom altijd aan uw arts welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt.
Brufen Retard kan de werking van bloedverdunnende middelen versterken; meld het gebruik van Brufen Retard daarom aan de trombosedienst. De bloeddrukverlagende werking van de zogeheten bèta-blokkers of van bepaalde diuretica ("plas-pillen") kan worden verminderd, zodat aanvullende medicatie of hogere doseringen nodig kunnen zijn.
In combinatie met bepaalde hormonen (corticosteroïden), die ook voor ontstekingen geslikt worden, kan het effect op de maag versterkt worden.
Zelden zijn wisselwerkingen met digoxine (voor het hart), fenytoïne (tegen epilepsie) en lithium (tegen manie) gemeld.

De negatieve effecten van methotrexaat (een middel bij ernstige reuma, tumoren of psoriasis) kunnen worden versterkt.
Bij gelijktijdig gebruik van ontkroesende haarmiddelen kan het haar afbreken (zie bijwerkingen).

Speciale waarschuwingen
Door de ontstekingsremmende werking van ibuprofen kunnen typische infectieverschijnselen zoals pijn, zwelling, koorts en roodheid worden onderdrukt, zodat een infectie minder snel opvalt. Wees hierop attent.

Geneesmiddelen zoals Brufen Retard kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval ("hartinfarct") of beroerte. Neem niet meer in dan de voorgeschreven dosis en gebruik het geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven behandeling. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.
Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte gehad hebt, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterolspiegel heeft of wanneer u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Dosering

Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
De gebruikelijke dosering bedraagt 2 tabletten, die direct na elkaar moeten worden ingenomen, bij voorkeur in de vroege avond.
Bij plotselinge verslechteringen of in ernstige situaties kunnen 3 tabletten per dag worden voorgeschreven: 's ochtends 1 tablet en 's avonds 2.
Deze dosering moet teruggebracht te worden tot 2 tabletten zodra de situatie weer onder controle is gebracht.

Als de dosering niet hoger is dan nodig en Brufen Retard niet langer wordt gebruikt dan nodig om de symptomen te bestrijden, is de kans op bijwerkingen het kleinst.

Wijze van gebruik
Brufen Retard tabletten moeten in hun geheel worden doorgeslikt, met een royale hoeveelheid vloeistof.

Het wordt aanbevolen de tabletten in staande positie of in ieder geval rechtop zittend in te nemen.

Wat te doen als meer is ingenomen dan is voorgeschreven

Wanneer u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen.

Wat te doen als een dosis vergeten is

Wanneer u vergeten bent om een tablet in te nemen, dan kunt u dit alsnog in de loop van dezelfde dag doen, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis.

Wanneer plotseling met Brufen Retard gestopt wordt, kunnen de klachten verergeren. Daarom zal uw arts -indien nodig- de dosering altijd gelijkmatig verminderen.

Bijwerkingen
De meest voorkomende bijwerkingen zijn maagdarmklachten. Deze kunnen optreden in de vorm van misselijkheid, braken, gewichtsverlies, zuurbranden, pijn in de maagstreek of diarree. In ernstige gevallen kan een maagbloeding optreden.

Andere bijwerkingen zijn: hoofdpijn, oorsuizen, slapeloosheid, huiduitslag, wazig zien en duizeligheid.

Een enkele keer zijn reacties gemeld als depressie, gestoord gedrag, ontsteking van het mondslijmvlies of stoornis in de menstruatiecyclus. Haaruitval bij vrouwen van het negroïde ras kan optreden (zie wisselwerkingen met andere (genees)middelen). Bij langdurig gebruik van hoge doseringen kan de nierfunctie achteruit gaan. Een aanpassing van de dosis kan dan nodig zijn.

In de volgende gevallen moet u het gebruik van Brufen stoppen en uw arts waarschuwen: maagbloeding, overgevoeligheidsreacties (zoals ernstige huiduitslag, ernstige vochtophoping bij de keel, koorts, astma-aanval, een algeheel beroerd gevoel), leverfunctiestoornissen, bloedbeeldafwijkingen (te merken aan spontaan optredende blauwe plekken op huid en slijmvliezen of hardnekkige keelpijn).
Oedeemvorming (vochtophoping), hypertensie (verhoogde bloeddruk) en hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) zijn gerapporteerd in associatie met behandeling met een NSAID(de groep van geneesmiddelen waartoe Brufen Retard behoort).

Geneesmiddelen zoals Brufen Retard kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval ("hartinfarct") of beroerte.

Waarschuw uw arts of apotheker als bij u een bijwerking optreedt die door u als ernstig wordt ervaren of als een bijwerking optreedt die niet vermeld wordt in deze bijsluiter.

Aanwijzingen voor het bewaren en uiterste gebruikstermijn

Houd geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen en huisdieren!

Bewaar geneesmiddelen zoveel mogelijk in de originele verpakking op een droge plaats bij kamertemperatuur (15-25°C). Op deze manier bewaard kunt u de tabletten blijven gebruiken tot en met de datum die aangegeven wordt op het doosje na "Niet te gebruiken na". Op de strips staat deze aanduiding na "Exp" (=niet te gebruiken na) gevolgd door enkele getallen. Deze geven de maand en het jaar aan.
Eventuele restanten kunt u naar de apotheek terugbrengen ter vernietiging!

02/2007