BUCCALSONE tabletten voor oromucosaal gebruik

ZWANENBURG RVG 05371

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter

I. Wat is BUCCALSONE 2,625 mg tabletten voor oromucosaal gebruik en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u BUCCALSONE 2,625 mg tabletten voor oromucosaal gebruik inneemt?
3. Hoe wordt BUCCALSONE Z625 mg tabletten voor oromucosaal gebruik ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5_ Hoe bewaart u BUCCALSONE 2,625 mg tabletten voor oromucosaal gebruik?

BUCCALSONE 2,625 mg tabletten voor oromucosaal gebruik (Hydrocortison natriutrtsuecinaat)
* Het werkzane bestanddeel is HYDRUCURTISONNATRIUMSUCCINAAT
1 tablet voor oromucosaal gebruik bevat:
I-IYDROCORTISONNA I'RIUMSUCCINAAT 2,625 mg (overeenkomend met 2 mg hydrocortison)
* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Natriumdiwaterstoffosfaat monohydraat (E339), Dinatriurnfosfaat dodecahydraat (E339), Lactose, Cellulose (E460), Aspartaam (4 mgitablet) (E951 ), Natriurncarboxymethylcellulose (E466), Magnesiumstearaat (E470b), Citroenaroma, Siliciuindioxide (E551).

Registratiehouder:

WILL-PHARMA,
Wilgenlaan 5,
1161 JK Zwanenburg

In het register ingeschreven onder RVG 05371

1.Wat is BUCCALSONE 2,625 mg tabletten voor oromucosaal gebruik en waarvoor wordt het gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud

Tablet voor oromucosaal gebruik.

Verpakking met 20 witte tabletten met een biconcave vorm.???nakijken

Geneesmiddelengroep

Cortison derivaat. Geneesmiddel voor lokaal gebruik tegen mondaandoeningen. Therapeutische indicaties
BUCCALSONE is bestemd voor gebruik in de mond tegen mondaandoeningen, zoals steeds terugkerende aften en wonden in de mond.
BUCCALSONE bevat hydrocortisonnatriumsuccinaat, dat tot de groep van corticosteroïden met zwakke activiteit behoort. De speciale vorm van de BUCCALSONE tabletten was met name ontworpen om het hoogst mogelijk contact met het mondslijmvlies te verkrijgen. Doordat de tablet langzaam oplost ( 15 min.) ontstaat langdurig een hoge concentratie werkzaam bestanddeel in contact met de zweer en wordt ter plaats een ontstekingsremmende werking uitgeoefend.

2.Wat u moet weten voordat u BUCCALSONE 2,625 mg tabletten voor oromucosaal gebruik inneemt?

Gebruik BUCCALSONE 2,625 mg tabletten voor oromucosaal gebruik niet ....
Als u bij eerder gebruik van BUCCALSONE of andere corticosteroidenbevattende preparaten overgevoeligheidsreacties hebt gehad.
Als u overgevoeligheidsreacties hebt gehad aan een van de andere bestanddelen van Buccalsone.
Als u lijdt aan een geïnfecteerde mondontsteking (infectieuze stomatitis).
In geval van herpes koortsblaasjes) en door een virus veroorzaakte mond- of keelinfectie moet U dit geneesmiddel niet gebruiken.

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 15 jaar.

Wees extra voorzichtig met BUCCALSONE 2,625 mg tabletten voor oromucosaal gebruik.

Dit geneesmiddel moet met voorzichtigheid gebruikt worden bij bepaalde ziekten: in geval van tuberculose, maag- of darmzweer. Vraag in dat geval advies aan uw arts.
In geval van infecties in de mond kan BUCCALSONE at verergeren en mag dus niet worden gebruikt.
Patiënten die aan fenylketonurie (een slechte stofwisseling van het aminozuur fenylalanine) lijden moeten rekening houden met het feit dat BUCCALSONE 4 mg aspartaam per tablet bevat. Vraag in dat geval raad aan uw arts.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Hydrocortison kan het verloop van de zwangerschap nadelig beïnvloeden. Indien de dosering en de frequentie vaste toediening nageleefd worden, heeft men geen effect op het hele lichaam te vrezen. Gezien de afwezigheid van concrete gegevens dient BUCCALSONE tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap niet gebruikt te worden.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt
Hydrocortison komt in de moeder melk terecht. BUCCALSONE dient om die reden tijdens de borstvoeding niet of slechts incidenteel te worden gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de effecten van dit product op de rijvaardigheid. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van BUCCALSONE 2.625 mg tabletten voor oromucosaal gebruik

BUCCALSONE bevat aspartaam, een bron van fenylalanine. Kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.
BUCCALSONE bevat lactose. Indien uw arts heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt. neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruik van BUCCALSONE 2,625 mg tabletten voor oromucosaal gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

Niet bekend.

Hoeveel?

Houdt u aan de dosis die door uw arts voorgeschreven is.
De gebruikelijke doses bij volwassenen en kinderen boven 15 jaar zijn de volgende: 1 tablet 3 tot 4 maal daags gedurende 3 tot 4 dagen.

Hoe gebruiken ?

Breng de tablet op het aangetaste gebied of in de nabijheid ervan. Laat de tablet langzaam oplossen en vermijd erop te zuigen.
Niet op de tablet kauwen en de tablet niet in zijn geheel doorslikken. De tablet met opzuigen, maar zo plaatsen dat bij gedurende tenminste 15 minuten in contact blijft met het aangetaste gebied.
De aangegeven dosering en gebruiksduur niet overschrijden.

Hoe vaak in te nemen?

3 tot 4 maal daags. Niet meer dan 4 tabletten per dag gebruiken.

Duur van de behandeling

Dit geneesmiddel niet langer dan 4 dagen gebruiken, zonder toestemming van uw arts.
In geval u bemerkt dat BUCCALSONE 2,625 mg tabletten te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van BUCCALSONE 2,625 mg tabletten voor oromucosaal gebruik heeft ingenomen:

Wanneer u te veel van BUCCALSONE 2,625 mg tabletten heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
De hoeveelheid actieve stof, die in de BUCCALSONE tabletten aanwezig is, is Bering. Zelfs als per ongeluk alle tabletten ineens ingeslikt warden, is het weinig waarschijnlijk dat er symptomen van overdosering zullen optreden. Er is geen specifieke behandeling in dat geval.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten BUCCALSONE 2,625 mg tabletten voor oromucosaal gebruik in te nemen:
Neen nooit een dubbele dosis van BUCCALSONE 2,625 mg tabletten om zo de vergeten dosis in te halen.
De behandeling op regelmatige wijze vervolgen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met BUCCALSONE 2,625 mg tabletten voor oromucosaal gebruik wordt gestopt:

Het gebruik van BUCCALSONE kan zonder schadelijke gevolgen plotseling worden gestaakt.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan BUCCALSONE 2,625 mg tabletten bijwerkingen veroorzaken. Als het geneesmiddel langdurig gebruikt wordt, kan het voorkomen dat het mondslijmvlies dunner en kwetsbaarder wordt (irritatie, prikkelingen, lichte bloedingen). In dat geval dient U de behandeling te staken en uw arts te raadplegen.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u BUCCALSONE 2,625 mg tabletten voor oromucosaal gebruik?

Niet bewaren boven 25°C. Bewaar in de oorspronkelijks verpakking ter bescherming tegen vocht."

Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik BUCCALSO E 2,625 mg tabletten niet na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na": (maand)-(jaar).

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op juli 2005.