Burinex®

Lees vóór het gebruik van Burinex® eerst deze bijsluiter

Algemene kenmerken

Benaming
Burinex 0,5 mg/ml.

Samenstelling

Bumetanide 0,5 mg per ml.

Overige bestanddelen: xylitol
dinatriumwaterstoffosfaat
natriumdiwaterstoffosfaat
water voor injecties

Farmaceutische vorm en inhoud

Ampullen met injectievloeistof voor i.m. of i.v. toediening.
- verpakking van 5 ampullen à 4 ml (= 2 mg bumetanide per ampul)

Geneesmiddelengroep

Burinex is een vochtafdrijvend geneesmiddel.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
LEO Pharma B.V.
Hoge Mosten 16-20
4822 NH Breda
Tel.: 076 548 27 27

In het register ingeschreven onder RVG

Burinex 0,5 mg/ml RVG 12412

Toepassing van het geneesmiddel

U krijgt Burinex voorgeschreven wanneer u vocht vasthoudt tengevolge van bepaalde ziekten van het hart, de nieren of de lever.
Burinex kan ook gebruikt worden bij geneesmiddelenvergiftiging met salicylaten (pijnstillers) of barbituraten (slaapmiddelen).

Voordat het geneesmiddel wordt gebruikt

Wanneer niet gebruiken

In de volgende situaties mag u Burinex niet gebruiken. Uw arts zal daar uiteraard rekening mee houden:

*Leveraandoeningen die zo ernstig zijn dat de patiënt bijna bewusteloos is.
*Ernstig tekort aan zouten in het bloed, met name kaliumgebrek.
*Acuut tekortschieten van de nierfunctie en acute nierontsteking waardoor de nieren geen urine meer produceren.

Zwangerschap

Bij zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Borstvoeding

Het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de periode van borstvoeding wordt afgeraden.

Kinderen

Er is nog onvoldoende ervaring met het gebruik van Burinex bij kinderen. Dit geneesmiddel mag daarom niet aan kinderen worden toegediend.

Patiënten met suikerziekte

Burinex kan, net als andere middelen die vocht afdrijven, de suikerstofwisseling veranderen.
Bij patiënten met suikerziekte zal de arts dan ook regelmatig het suikergehalte in bloed en urine controleren.

Invloed op de rijvaardigheid en het gebruik van machines

Vooral bij het begin van de behandeling kan het soms voorkomen dat de patiënt teveel vocht uitplast. Dit kan leiden tot onder andere duizeligheid en verminderd gezichtsvermogen. De rijvaardigheid en het gebruik van machines kan hierdoor tijdelijk slechter worden.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen

Het is belangrijk dat u uw arts en apotheker altijd volledig op de hoogte stelt welke geneesmidde-len u slikt. Denk hierbij ook aan "huismiddeltjes" zoals pijnstillers en laxeermiddelen.
Bij gelijktijdig gebruik van bloeddrukverlagende middelen, kan het effect van deze laatste versterkt worden. Uw arts kan daarom besluiten tot de vermindering van de dosering van de bloeddrukverlagende middelen.
Bij gelijktijdige behandeling met corticosteroïden (een geneesmiddel dat onder andere ontstekingsremmend werkt) of bij misbruik van laxeermiddelen, kan een tekort aan kalium ontstaan. Een tekort aan kalium geeft onder andere spierzwakte, maag-darmklachten en duizeligheid (zie verder bij Bijwerkingen). Bij gelijktijdige behandeling met digitalis (een geneesmiddel bij de behandeling van hartzwakte of hartritmestoornissen) zal uw arts het kaliumgehalte in het bloed extra goed controleren. Bij gelijktijdige behandeling met lithium (een geneesmiddel dat wordt voorgeschreven bij bepaalde psychische aandoeningen) zal uw arts het lithiumgehalte in het bloed regelmatig controleren.
Bij gelijktijdige behandeling met acetylsalicylzuur (bestanddeel van veel pijnstillers) of indometacine (ontstekingsremmend geneesmiddel) kan de bloeddrukverlagende werking van Burinex worden verminderd.
Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig behandeling met antibiotica van het aminoglycoside-type, met cefaloridine (een antibioticum van het cefalosporine-type) en met cisplatine (een geneesmiddel dat gebruikt wordt bij de behandeling van tumoren) omwille van het mogelijk optreden van gehoorstoornissen of nierbeschadiging.

Aanwijzingen voor het gebruik

Burinex 0.5mg/ml zal in de spieren of aders worden toegediend indien het gebruik van Burinex tabletten niet mogelijk is of een snelle werking noodzakelijk is.

Dosering

De dosering wordt bepaald op grond van uw klachten en het effect van de behandeling.

Vochtopstapeling in de longen: 0,5 à 2 mg intraveneus, zo nodig 2 tot 3 maal
herhalen met tussenpozen van 20 min.
Nierzieken: 2 à 5 mg elke 6 tot 8 uur of in 500 ml infusievloeistof toe te dienen in 30 tot 60 min. elke 6 à 8 uur.
Geneesmiddelenvergiftiging: 2 mg intraveneus als startdosis; daarna 1 mg elke 4 uur tot een totaal van 7 mg per 24 uur. Wanneer een infuus noodzakelijk is, kan Burinex toegevoegd worden aan de meeste infuusvloeistoffen met een maximum van 10 mg Burinex in 100 ml infusievloeistof.
Wijze van innemen
Burinex 0,5mg/ml zal intramusculair (in de spieren) of intraveneus (in de aders) geïnjecteerd worden.

Hoe vaak in te nemen?

Burinex kan één of meerdere keren per dag worden toegediend. Uw arts zal, afhankelijk van uw klachten, het tijdstip van inname en het aantal keren per dag bepalen.

Duur van de behandeling

De behandelingsduur is afhankelijk van uw aandoening en zal door uw arts worden bepaald.
Burinex kan langdurig worden gebruikt.

Wat te doen indien u teveel krijgt toegediend?

Neem contact op met uw arts.

Bijwerkingen

Het komt soms voor dat een patiënt tijdens het gebruik van Burinex teveel water en zout uitplast. Er kunnen dan klachten ontstaan van onder andere duizeligheid en spierzwakte, slaperigheid, hoofdpijn, verminderd gezichtsvermogen, droge mond en gebrek aan eetlust. Een enkele keer is er melding gemaakt van spierkrampen, huiduitslag of maag- en darmproblemen. In bovengenoemde gevallen dient u contact op te nemen met uw arts of apotheker.

Waarschuw uw arts of apotheker ook indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter.

Aanwijzingen voor het bewaren en uiterste gebruiksdatum

Bewaar Burinex in een goed gesloten verpakking op een droge plaats bij kamertemperatuur (15-25 °C), uiteraard buiten bereik van kinderen. Burinex is dan houdbaar tot de op de verpakking vermelde datum. Deze datum vindt u na de woorden Exp. betekent "niet te gebruiken na". Laat eventueel overgebleven medicijnen door uw apotheker vernietigen. Neem bij onduidelijkheid contact op met uw arts of apotheker.

Datum van herziening
Deze patiëntenbijsluiter is voor het laatst herzien in juli 1998.