BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Burinex 0,5 mg/ml, oplossing voor injectie
Bumetanide

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Burinex en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Burinex gebruikt
3. Hoe wordt Burinex gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Burinex
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS BURINEX EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Burinex is beschikbaar als een oplossing voor injectie die 0,5 mg bumetanide per ml bevat. Burinex is een vochtafdrijvend geneesmiddel ("plasmiddel").

U krijgt Burinex voorgeschreven wanneer u vocht vasthoudt ten gevolge van bepaalde ziekten van het hart, de nieren of de lever.

Burinex kan ook gebruikt worden bij geneesmiddelenvergiftiging met salicylaten (pijnstillers) of barbituraten (slaapmiddelen).

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U BURINEX GEBRUIKT
Gebruik Burinex niet

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor bumetanide of voor één van de andere bestanddelen van Burinex.
- bij leveraandoeningen die zo ernstig zijn dat de patiënt bijna bewusteloos is.
- bij een ernstig tekort aan zouten in het bloed, met name kaliumgebrek.
- bij acuut tekortschieten van de nierfunctie en acute nierontsteking waardoor de nieren geen urine meer produceren.

Wees extra voorzichtig met Burinex
- wanneer u lijdt aan levercirrose (ernstige leverziekte)
- wanneer u lijdt aan nierfunctiestoornissen of een urinewegobstructie
- wanneer u lijdt aan diabetes (suikerziekte)
- wanneer u reeds bloeddrukverlagende middelen gebruikt
- wanneer u corticosteroïden (bijnierschorshormonen met o.a. een ontstekingremmende werking) gebruikt
- wanneer u vaak laxeermiddelen gebruikt
- bij gelijktijdige behandeling met digitalis (een geneesmiddel bij de behandeling van hartzwakte of hartritmestoornissen)
- bij gelijktijdige behandeling met lithium (een geneesmiddel dat wordt voorgeschreven bij bepaalde psychische aandoeningen)
- bij gelijktijdige behandeling met acetylsalicylzuur (bestanddeel van veel pijnstillers) of indometacine (ontstekingsremmend geneesmiddel)
- bij gelijktijdige behandeling met antibiotica van het aminoglycoside-type, met cefaloridine (een antibioticum van het cefalosporine-type)
- wanneer u lijdt aan een ziekte die berust op een stoornis in de aanmaak van de rode bloedkleurstof (porfyrie)
- wanneer u aan topsport doet. Bumetanide in urine bij doping testen kan aanleiding geven tot diskwalificatie.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Het is belangrijk dat u uw arts en apotheker altijd volledig op de hoogte stelt welke geneesmiddelen u slikt. Denk hierbij ook aan "huismiddeltjes" zoals pijnstillers en laxeermiddelen.
Bij gelijktijdig gebruik van bloeddrukverlagende middelen, kan het effect van deze laatste versterkt worden. Uw arts kan daarom besluiten tot de vermindering van de dosering van de bloeddrukverlagende middelen.
Bij gelijktijdige behandeling met corticosteroïden (een geneesmiddel dat onder andere ontstekingsremmend werkt) of bij misbruik van laxeermiddelen, kan een tekort aan kalium ontstaan. Een tekort aan kalium geeft onder andere spierzwakte, maagdarmklachten en duizeligheid (zie verder bij Bijwerkingen). Bij gelijktijdige behandeling met digitalis (een geneesmiddel bij de behandeling van hartzwakte of hartritmestoornissen) zal uw arts het kaliumgehalte in het bloed extra goed controleren. Bij gelijktijdige behandeling met lithium (een geneesmiddel dat wordt voorgeschreven bij bepaalde psychische aandoeningen) zal uw arts het lithiumgehalte in het bloed regelmatig controleren.
Bij gelijktijdige behandeling met acetylsalicylzuur (bestanddeel van veel pijnstillers) of indometacine (ontstekingsremmend geneesmiddel) kan de bloeddrukverlagende werking van Burinex worden verminderd.

Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig behandeling met antibiotica van het aminoglycoside-type of met cefaloridine (een antibioticum van het cefalosporine-type) en met cisplatine (een geneesmiddel dat gebruikt wordt bij de behandeling van tumoren) omwille van het mogelijk optreden van gehoorstoornissen of nierbeschadiging.

Zwangerschap en borstvoeding

Bij zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de borstvoeding wordt afgeraden. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Vooral bij het begin van de behandeling kan het soms voorkomen dat de patiënt teveel vocht uitplast. Dit kan leiden tot onder andere duizeligheid en verminderd gezichtsvermogen. De rijvaardigheid en het gebruik van machines kan hierdoor tijdelijk slechter worden.

3. HOE WORDT BURINEX GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van Burinex nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
De dosering wordt bepaald op grond van uw klachten en het effect van de behandeling.

- Vochtopstapeling in de longen:
0,5 à 2 mg intraveneus, zo nodig 2 tot 3 maal herhalen met tussenpozen van 20 min.


- Nierziekten:
2 à 5 mg elke 6 tot 8 uur of in 500 ml infusievloeistof toe te dienen in 30 tot 60 min. elke 6 à 8 uur.

- Geneesmiddelenvergiftiging:
2 mg intraveneus als startdosis; daarna 1 mg elke 4 uur tot een totaal van 7 mg per 24 uur. Wanneer een infuus noodzakelijk is, kan Burinex toegevoegd worden aan de meeste infuusvloeistoffen met een maximum van 10 mg Burinex in 100 ml infusievloeistof.

Bij ouderen en bij patiënten met lever- of nierstoornissen kan een afname van het vochtafdrijvende effect optreden met een verhoogde kans op bijwerkingen.

Daarom zal de dosering aangepast worden op basis van het effect van de behandeling en van mogelijke ongewenste reacties.

Kinderen: Burinex dient niet aan kinderen te worden toegediend.
Burinex 0,5 mg/ml oplossing voor injectie zal intramusculair (in de spieren) of intraveneus (in de aders) geïnjecteerd worden.

Burinex kan één of meerdere keren per dag worden toegediend. Uw arts zal, afhankelijk van uw klachten, het tijdstip van toediening en het aantal keren per dag bepalen.

De behandelingsduur is afhankelijk van uw aandoening en zal door uw arts worden bepaald.

In geval u bemerkt dat Burinex te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Burinex heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u teveel van Burinex heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Burinex te gebruiken

U moet dan uw normale hoeveelheid Burinex gebruiken op het eerstvolgende gebruikelijke tijdstip.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met gebruik van Burinex

Overleg altijd met uw arts, indien u overweegt om te stoppen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Burinex bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. De frequentie van de afzonderlijke bijwerkingen is onbekend.
Mogelijke bijwerkingen, waarvan sommige dosisafhankelijk, zijn:

• Hartaandoeningen
Bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (atrioventriculaire blok) versnelde hartslag (tachycardie), vertraagde hartslag (bradycardie), verlaagde bloeddruk (hypotensie)

• Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Bloedarmoede die gekenmerkt wordt door een tekort aan alle soorten bloedcellen (aplastische anemie), abnormaal verlaagd aantal bloedcellen (pancytopenie), bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (thrombocytopenie), bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie), zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose)

• Zenuwstelselaandoeningen
Bewustzijnsverlies (syncope), duizeligheid, hoofdpijn, bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie)

• Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen
Beschadiging van het gehoor (ototoxiciteit), gehoorstoornissen

• Maagdarmstelselaandoeningen
Maag-darm zweer, diarree, braken, maagirritatie, misselijkheid, verstopping (constipatie), winderigheid

• Nier- en urinewegaandoeningen
Acuut nierfalen, nierstoornis

• Huid- en onderhuidaandoeningen
Huiduitslag (rash), overgevoeligheid voor licht of zonlicht (fotosensibiliteit), galbulten (urticaria), jeuk (pruritus)

• Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen
Spierkrampen, pijn in de benen, spierpijn (myalgie)

• Voedings- en stofwisselingsstoornissen
Uitdroging, abnormaal geringe hoeveelheid circulerend bloed (hypovolemie), te weinig kalium in het bloed, in ernstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid (hypokaliëmie), te veel kalium in het bloed soms zich uitend in spierkrampen, diarree, misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn (hyperkaliëmie), te weinig calcium in het bloed (hypocalciëmie),
te weinig natrium in het bloed (hyponatriëmie), suikerziekte (diabetes mellitus), te hoog suikergehalte in het bloed (hyperglycemie), jicht, te hoog urinezuurgehalte in het bloed (hyperuricemie), alkalischer worden van het bloed (metabole alkalose), te weinig chloor in het bloed (hypochloriëmie), te weinig magnesium in het bloed (hypomagnesiëmie)

Bloedvataandoeningen
Ontsteking van een bloedvat (vasculitis)
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Vermoeidheid, lichamelijke zwakte (asthenie), droge mond, dorst, verlies van gevoeligheid (dysaesthesie)

Immuunsysteemaandoeningen Allergische reacties

Lever- en galaandoeningen Geelzucht

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U BURINEX

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Niet bewaren boven 25°C.
Gebruik Burinex niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na "niet te gebruiken na". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Burinex

- Het werkzaam bestanddeel is bumetanide.

- De andere bestanddelen zijn xylitol, dinatriumwaterstoffosfaat, natriumdiwaterstoffosfaat, water voor injectie

Hoe ziet Burinex er uit en de inhoud van de verpakking Heldere, kleurloze oplossing in amber gekleurde glazen ampul.

- verpakking van 5 ampullen à 2 ml (= 1 mg bumetanide per ampul) - verpakking van 5 ampullen à 4 ml (= 2 mg bumetanide per ampul)

- verpakking van 5 ampullen à 10 ml (= 5 mg bumetanide per ampul).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Registratiehouder
LEO Pharma B.V.
Hoge Mosten 16-20
NL-4822 NH Breda
Tel: (076) 548 27 27
Fax: (076) 548 29 29
e-mail: leo-pharma.nl@leo-pharma.com

Fabrikant
LEO Pharmaceutical Products
Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Denemarken

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in November 2008