Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter:

1.Wat is BUSCOPAN omhulde tabletten en waarvoor wordt het gebruikt?
2.Wat u moet weten voordat u BUSCOPAN omhulde tabletten gebruikt
3.Hoe wordt BUSCOPAN omhulde tabletten gebruikt?
4.Mogelijke bijwerkingen
5.Hoe bewaart u BUSCOPAN omhulde tabletten?

BUSCOPAN", omhulde tabletten 10 mg

* Het werkzame bestanddeel is 10 mg butylscopolaminebromide.
* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: calciummonowaterstoffosfaat, maïszetmeel, zetmeel (oplosbaar), colloïdaal kiezelzuur, wijnsteenzuur, stearinezuur, polyvinylpyrrolidon, saccharose, talk, Arabische gom, titaandioxide (E171), polyethyleenglycol 6000, carnauba was en witte was.

Registratiehouder:

Boehringer Ingelheim bv
Comeniusstraat 6
1817 MS ALKMAAR
072 - 566 24 24

In het register ingeschreven onder RVG 03834

1. WAT IS BUSCOPAN OMHULDE TABLETTEN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

BUSCOPAN omhulde tabletten zijn witte, ronde omhulde tabletten.
BUSCOPAN omhulde tabletten worden geleverd in doordrukstrips en zijn verkrijgbaar in verpakkingen van 30 of 100 omhulde tabletten.
BUSCOPAN omhulde tabletten is een middel dat een verkramping opheft (spasmolyticum).

BUSCOPAN omhulde tabletten worden gebruikt voor de behandeling van spasmen (krampen) van het maagdarmkanaal.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U BUSCOPAN OMHULDE TABLETTEN GEBRUIKT

Gebruik BUSCOPAN omhulde tabletten niet
* Wanneer u overgevoelig (allergisch) bent voor butylscopolaminebromide, of voor een van de andere bestanddelen van het product.
* Wanneer u last heeft van een bepaalde afwijking aan de dikke dam (megacolon).
* Wanneer u last heeft van een darmafsluiting.
* Wanneer u een bepaalde spierzieke heeft (myasthenia gravis).
Wees extra voorzichtig met BUSCOPAN omhulde tabletten
* Bij aanvallen van krampende pijnen die het gevolg zijn van gal- of nierstenen. Bij deze aanvallen is BUSCOPAN omhulde tabletten niet werkzaam. Spasmen (of pijn die daar het gevolg van is) kunnen een symptoom zijn van een ernstige onderliggende aandoening.
* Wanneer u aanleg heeft voor staar (nauwe-kamerhoek glaucoom).
* Wanneer u een verhoogde kans heeft op verstoppingen (obstructies) van de darmen en/of urinewegen.
* Wanneer u hartritmestoornissen heeft.
* BUSCOPAN omhulde tabletten bevatten de kleurstof titaandioxide (E 171). Overgevoeligheid voor titaandioxide kan voorkomen.
* De coating van de omhulde tabletten bevat een geringe hoeveelheid saccharose. Een verstoring van de glucosehuishouding valt niet te verwachten, maar is op theoretische gronden niet geheel uit te sluiten.
Raadpleeg voordat u BUSCOPAN omhulde tabletten gebruikt uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Over het gebruik van BUSCOPAN omhulde tabletten tijdens de zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Gebruik van BUSCOPAN omhulde tabletten tijdens de zwangerschap wordt dan ook afgeraden. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Ook over het gebruik tijdens het geven van borstvoeding zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om de mogelijke schadelijkheid te kunnen beoordelen. Daarom wordt ook tijdens het geven van borstvoeding het gebruik van BUSCOPAN omhulde tabletten afgeraden. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Direct na inname van BUSCOPAN omhulde tabletten kunt u last krijgen van wazig zien (accommodatiestoornissen). Wees voorzichtig totdat u weet hoe u op BUSCOPAN omhulde tabletten reageert.

Gebruik van BUSCOPAN omhulde tabletten in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
Wanneer u BUSCOPAN omhulde tabletten samen met een van de volgende geneesmiddelen gebruikt, kan het zijn dat het effect van een van beide geneesmiddelen wordt beïnvloed:
* bepaalde geneesmiddelen tegen depressies (tricyclische antidepressiva);
* bepaalde geneesmiddelen tegen allergie (antihistaminica);
* kinidine en disopyramide (bepaalde geneesmiddelen bij hartritmestoornissen);
* amantadine (bepaald geneesmiddel bij de ziekte van Parkinson of bij virusinfecties;
* bij geneesmiddelen die de werking van dopamine tegengaan (o.a. metoclopramide) kan het effect van beide geneesmiddelen verminderen;
* de werking van geneesmiddelen die de hartslag verhogen kan versterkt worden.
* de effecten van stoffen met een zelfde werking als BUSCOPAN omhulde tabletten kunnen worden beïnvloed.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3 HOE WORDT BUSCOPAN OMHULDE TABLETTEN GEBRUIKT?

De aanbevolen dosering voor volwassenen is drie- tot vijfmaal daags een tot twee omhulde tabletten.
De omhulde tabletten moeten in zijn geheel worden doorgeslikt met wat water of melk (niet kauwen).

Wat u moet doen wanneer u te veel van BUSCOPAN omhulde tabletten heeft gebruikt

Wanneer u te veel van BUSCOPAN omhulde tabletten heeft gebruikt kunt u last krijgen van een verhoogde hartslag, een droge mond, wazig zien, het vasthouden van urine, roodheid van de huid en een verminderde werking van maag en darmen. Deze bijwerkingen zijn meestal mild en van korte duur. Mocht u deze verschijnselen ervaren dan dient u te stoppen met het gebruik van BUSCOPAN omhulde tabletten en uw arts te raadplegen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten BUSCOPAN omhulde tabletten te gebruiken

Gebruik nooit een dubbele dosis van BUSCOPAN omhulde tabletten om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met BUSCOPAN omhulde tabletten wordt gestopt

Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van BUSCOPAN omhulde tabletten kunnen de klachten die u had voor het gebruik terugkeren.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan BUSCOPAN omhulde tabletten bijwerkingen veroorzaken.
Uitleg van de frequentieaanduidingen:
Vaak 10%, of minder, maar meer dan 1%,
Zelden 0,1 % of minder, maar meer dan 0,01%,
Zeer zelden, inclusief incidentele meldingen 0,01% en minder.
Vaak kunnen na gebruik van BUSCOPAN omhulde tabletten bijwerkingen zoals een droge mond (xerostomie), een Licht versnelde hartslag (tachycardie) en het vasthouden van urine (urineretentie) voorkomen. Deze bijwerkingen zijn over het algemeen mild en van korte duur.
Zelden worden stoornissen in de zweetvorming (dihydrosis) gemeld. Deze bijwerking is over het algemeen mild en van korte duur.
Zelden komen overgevoeligheidsreacties, inclusief huidreacties en benauwdheid (dyspnoe) voor. Daarnaast kunnen zelden reacties ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen optreden, zoals sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn en eventueel zelfs bewusteloosheid (anafylactische shock).
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U BUSCOPAN OMHULDE TABLETTEN?

BUSCOPAN omhulde tabletten buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet boven 25°C bewaren.

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik BUSCOPAN omhulde tabletten niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na" of "exp.".

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd op 5 mei 2004