U leest de bijsluitertekst van Butazolidin.
Leest u deze bijsluiter alstublieft voordat u Butazolidin gebruikt, aangezien er belangrijke informatie in staat. onder andere vermeld hoe u dit geneesmiddel moet gebruiken. Verder wordt wanner u het niet mag gebruiken en welke bijwerkingen kunnen optreden. Deze bijwerkingen hoeven echter niet bij iedereen op te treden.

ALGEMENE KENMERKEN

Naam van het geneesmiddel

Butazolidin.

Samenstelling

Butazolidin bevat 200 mg fenylbutazon als werkzaam bestanddeel per dragee.

Verder bevatten Butazolidin als hulpstoffen colloidaal siliciumdioxide; gelatine; magnesiumstearaat; maiszetmeel; stearinezuur; microkristallijne cellulose; polyethyleenglycol; polyvidon; saccharose; talk en titaandioxide (E 171).

Farmaceutische vorm en inhoud

Een verpakking Butazolidin bevat 50 omhulde tabletten.

Farmacotherapeutische groep

Butazolidin behoort tot een groep geneesmiddelen, die NSAID's genoemd worden.
Butazolidin werkt ontstekingsremmend, pijnstillend en koortsverlagend.

Naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen

CIBA-GEIGY B.V.
Postbus 241
6800 LZ Arnhem
Telefoon: 026 - 37 82 111

RVG-nummers

In het register ingeschreven onder: RVG 03871

Butazolidin, dragees 200 mg

WAARVOOR WORDT BUTAZOLIDIN GEBRUIKT?

Butazolidin wordt uitsluitend gebruikt bij ernstige reuma-achtige ziekten, zoals de ziekte van Bechterew en de ziekte van Reiter, wanner andere antirheumatica niet werken. Dit produkt mag uitsluitend worden voorgeschreven door ervaren specialisten (reumatologen en internisten) onder regelmatige en zorgvuldige controle van het bloedbeeld en van andere mogelijke bijwerkingen.

VOORDAT HET GENEESMIDDEL WORDT GEBRUIKT

U mag Butazolidin alleen gebruiken na een medisch onderzoek. Butazolidin is niet voor iedereen geschikt.

Wanner mag u Butazolidin niet gebruiken?

Butazolidin mag niet gebruikt worden:
* bij een doorgemaakte of thans aanwezige maag- of darmzweer of maag- of
darmbloeding;
als u overgevoelig bent voor pyrazolonderivaten;
* door (astmatische) patiënten, bij wie na het gebruik van acetylsalicylzuur (acetosal)
of soortgelijke geneesmiddelen een astma-aanval, netelroos of plotselinge ontsteking van het neusslijmvlies zijn opgetreden;
* door kinderen onder 14 jaar;
* door patiënten ouder dan 60 jaar, die Butazolidin voor het eerst krijgen. Patiënten die al worden behandeld met Butazolidin, kunnen echter doorgaan met Butazolidin te gebruiken;
* bij een bepaalde inwendige breuk (hiatus hernia) en bij een ontsteking van het
onderste slokdarmgedeelte door terugvloeiing van maagsap;
bij bloedziekten (o.a. hemorrhagische diathese);
* bij patienten die lijden of hebben geleden aan inflammatoire darmaandoeningen met of zonder zweren;
* bij bloedingen in de hersenen;
* als de hartwerking onvoldoende wordt of recent onvoldoende geweest is;
* bij een sterk verhoogde bloeddruk, ook als deze goed met geneesmiddelen wordt
behandeld;
* bij ernstige lever- en nierfunctiestoornissen;
* als u ook nog wordt behandeld met bepaalde geneesmiddelen (orale geneesmiddelen
die de stolling van bloed tegengaan, orale bloedsuikerverlagende middelen of
fenytolne);
* bij ziekten van de schildklier;
* bij een bepaalde ziekte (syndroom van Sjogren).

Neem in deze gevallen contact op met uw arts.

Waarschuwingen en voorzorgen

Gebruik tijdens zwangerschap

Indien u tijdens de behandeling met Butazolidin zwanger wordt of wil worden, moet u uw arts raadplegen over verdere therapie. Tijdens de zwangerschap mag Butazolidin alleen met toestemming van uw arts worden gebruikt.

Gebruik tijdens borstvoeding

Bij borstvoeding wordt het gebruik van Butazolidin afgeraden.

Gebruik bij ouderen

Oudere patiënten kunnen gevoeliger zijn voor de effecten van Butazolidin dan andere volwassenen. Zij dienen de laagst mogelijke dosis te gebruiken die nog effectief is bij hun aandoening. Speciaal voor oudere patiënten is het van belang om bijwerkingen onmiddellijk aan hun arts te melden.

Gebruik bij kinderen

Butazolidin mag niet aan kinderen jonger dan 14 jaar worden gegeven. Zie ook onder "Gebruikelijke dosering".

Vraag uw arts of u Butazolidin mag gebruiken in de volgende gevallen:.
* als u aan astma lijdt;
* wanneer u vroeger een hart-, lever- of nierziekte heeft gehad;
* indien u last heeft van zweren of witte plekken in de mond;
* als u lijdt aan vochtretentie (het zwellen van de voeten of de onderbenen).

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken
Butazolidin kan duizeligheid, slaperigheid of verminderd gezichtsvermogen veroorzaken. In dat geval mag u niet autorijden, machines bedienen of andere dingen doen die zorgvuldige aandacht vereisen. Neem in dat geval contact op met uw arts.

Wisselwerkingen met andere (genees)middelen

Met andere geneesmiddelen: Voordat u een ander geneesmiddel (inclusief oog- of
neusdruppels) gaat gebruiken naast Butazolidin moet u met uw arts of apotheker overleggen, aangezien Butazolidin de werking van vele andere geneesmiddelen kan beïnvloeden en omgekeerd. Het kan zijn dat de dosis aangepast moet worden, of dat u soms het gebruik van een geneesmiddel moet staken. Dit geldt zowel voor geneesmiddelen die op recept verkrijgbaar zijn, als voor geneesmiddelen zonder recept, in het bijzonder voor:
* lithium, digitoxine en methotrexaat;
* middelen tegen suikerziekte (behalve insuline)(zie ook onder "Wanner mag u
Butazolidin niet gebruiken?");
* bepaalde geneesmiddelen om de bloedstolling tegen te gaan (zie ook onder
"Wanneer mag u Butazolidin niet gebruiken?");
* corticosteroiden (bepaalde geneesmiddelen die onder meer worden gebruikt als de bijnierschors niet goed werkt);
* fenytoine (middel tegen epilepsie);
* antibiotica (penicillinen en cefalosporinen);
* sulfonamides;
* antihistaminica (middelen bij allergische aandoeningen);
* barbituraten (een bepaald soort slaapmiddelen);
* griseofulvine (middel bij bepaalde schimmelinfecties);
* orale contraceptiva (de "pH");
* misoprostol (middel tegen maag- of darmzweren);
* andere NSAID's, zoals acetylsalicylzuur of ibuprofen;
* bloeddrukverlagende middelen.

Met voedings- en genotmiddelen: Als u vaak alcohol gebruikt, vertel dit dan aan uw arts of apotheker. Alcohol kan het effect en de bijwerkingen van Butazolidin versterken.

Gedurende de behandeling met Butazolidin mag u niet regelmatig alcohol drinken, tenzij door de arts anders wordt voorgeschreven.

Verdere voorzorgsmaatregelen

In verband met het risico op ernstige bijwerkingen, in het bijzonder bij oudere patiënten, dient Butazolidin zo kort mogelijk te worden gebruikt.
Bij de minste symptomen van koorts, keelpijn, zweren in de mond, maagklachten, zwarte ontlasting (deze kan duiden op bloedverlies in maag of darm) of andere bloedingen, zwelling van de schildklier, huidafwijkingen of bij het vasthouden van vocht (oedeem) moet u direct uw arts waarschuwen.
Het bloedbeeld moet regelmatig worden gecontroleerd.

HOE MOET U BUTAZOLIDIN GEBRUIKEN?

U moet ervoor zorgen dat u dit geneesmiddel regelmatig en precies volgens het voorschrift van de arts gebruikt. Hierdoor worden de beste resultaten behaald en wordt het risico op bijwerkingen verminderd. Butazolidin mag alleen gebruikt worden op voorschrift van een ervaren specialist (reumatoloog of internist). De dosering wordt door deze specialist individueel vastgesteld. U moet u precies aan de voorgeschreven dosering houden. Gebruik niet meer Butazolidin dan uw arts u heeft voorgeschreven en gebruik het ook niet vaker.

Gebruikelijke dosering
Er wordt meestal begonnen met 400 mg per dag. Voor de verdere therapie kan meestal met een lagere dosering (200 mg om de dag) worden volstaan.

Wijze van gebruik

Butazolidin moet tijdens of na de maaltijd met vloeistof worden ingenomen. U mag de dagelijkse dosis in een keer innemen. U moet de dragees heel doorslikken, zonder ze te kauwen.

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling wordt door de arts bepaald.

Overdosering

Indien u veel meer Butazolidin heeft genomen dan de arts heeft voorgeschreven moet de arts onmiddellijk worden gewaarschuwd.
Als u last krijgt van misselijkheid en/of braken, buikpijn, diarree; bloedingen, blauwe kleur van de vingernagels, lippen of huid; moeilijkheden met ademhalen; een snelle en onregelmatige hartslag; rusteloosheid; desoriëntatie of flauwvallen; verwijding of vernauwing van de pupillen, kan de dosis te hoog zijn. Stop met het gebruiken van dit geneesmiddel en informeer onmiddellijk uw arts.

Dosis vergeten?

Wordt per ongeluk een dosis vergeten, neem deze dan alsnog zo gauw mogelijk in.
Als het echter al spoedig tijd wordt voor de volgende dosis, moet u de vergeten dosis niet meer innemen en terugkeren tot het voor u gebruikelijke doseringsschema. De dosis mag niet verdubbeld worden. Als u hierover vragen heeft, raadpleeg dan uw arts.

Plotseling stoppen

U mag het gebruik niet plotseling staken zonder aanleiding. Plotseling stoppen kan uw aandoening verergeren.

WELKE BIJWERKINGEN KAN BUTAZOLIDIN HEBBEN?

Zoals alle geneesmiddelen kan Butazolidin naast de gewenste effecten ook bijwerkingen hebben.
De volgende bijwerkingen van Butazolidin komen regelmatig voor: pijn in de maagstreek of andere maagdarmstoornissen zoals zuurbranden, "bedorven maag" en misselijkheid; duizeligheid; slaperigheid en hoofdpijn.
Minder vaak of zelden komen voor: opgeblazen gevoel; neiging tot het laten van winden; verstopping; verminderde eetlust; droge of pijnlijke mond; verhoogde gevoeligheid van de huid voor zonlicht.

Indien u een van de volgende symptomen bemerkt, stop dan met het gebruiken van Butazolidin en informeer meteen uw arts:

Regelmatig komen voor: zwellen van gezicht, voeten of onderbenen en snelle gewichtstoename.
Minder vaak of zelden komen voor: ernstige buik- of maagpijn; braken van bloed, bloederige of zwarte, teerachtige ontlasting; pijn op de borst en flauwvallen; (grote) galbultachtige zwellingen op gezicht, oogleden, mond, lippen of tong; moeilijkheden met ademhalen, benauwd gevoel op de borst, snel of onregelmatig ademhalen; aanhoudende keelpijn, koorts en verkoudheid; plotselinge afname van de hoeveelheid urine; ongewone bloedingen of blauwe plekken.
Indien een van de volgende bijwerkingen optreedt, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw arts.
Regelmatig komt huiduitslag voor.
Minder vaak of zelden komen voor: zweren of witte plekken op de lippen of in de mond; gezwollen en/of pijnlijke klieren (in het bijzonder in het gebied van de nek of keel); jeuk, roodheid, brandende huid, dikker worden of afschilferen van de huid; zwellen en/of gevoeligheid in het bovenbuik- of maaggebied; gele ogen of huid; bloederige of troebele urine of een probleem bij het urineren; verhoogde bloeddruk, onregelmatige hartslag; onverklaarbare neusbloedingen; ongewone vermoeidheid of zwakheid; troebel zien of een verandering in gezichtsvermogen; oogpijn; rode of gezwollen ogen; verminderd gehoor of oorsuizen; verwarring of andere psychische- of stemmingsveranderingen; stijve, tintelende, pijnlijke of zwakke handen en voeten.

Sommige bijwerkingen kunnen vele dagen of weken optreden nadat u gestopt bent met het gebruiken van Butazolidin. Als u in deze periode een van de volgende effecten bemerkt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts: keelpijn en koorts, zweren of witte plekken in de mond, ongewone bloedingen of blauwe plekken en ongewone vermoeidheid of zwakte.
Bij sommige patiënten kunnen ook andere bijwerkingen optreden. Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter.

OVERIGE INFORMATIE

Bewaarcondities
Butazolidin moet droog en bij 15-25 °C worden bewaard.

Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Butazolidin niet na de op de verpakking vermelde uiterste gebruiksdatum. De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking achter "niet te gebruiken na" en op de doordrukstrip na de afkorting "exp".

U moet eraan denken om eventueel niet gebruikte geneesmiddelen bij uw apotheek in te leveren.

Algemene wenken
1. Bewaar Butazolidin in de verpakking waarin de apotheker het u heeft afgeleverd.
2. Overtuig u voor het gebruik of u het juiste geneesmiddel neemt. Neem nooit een geneesmiddel in het donker uit de verpakking.
3. Zorg dat, indien nodig, aan anderen bekend is, welk(e) geneesmiddel(en) u gebruikt. Het kan bijvoorbeeld bij een ongeluk van belang zijn, dat u deze gegevens bij u draagt.
4. Laat uw geneesmiddelen nooit door anderen gebruiken.
5. Gebruik dit geneesmiddel nooit voor een andere aandoening dan waarvoor de arts het u heeft voorgeschreven.
6. De arts die u Butazolidin heeft voorgeschreven en uw apotheker worden steeds over dit produkt op de hoogte gehouden. Als iets niet duidelijk is, kunt u zich derhalve tot hen wenden.
7. Bewaar medicijnen niet in een vochtige ruimte, zoals badkamer of keuken.
Nederlandse Bond van Reumapatiëntenverenigingen
In Nederland worden de belangen van de reumapatiënten behartigd door de Nederlandse Bond van Reumapatiëntenverenigingen.
Voor informatie kunt u zich wenden tot het Bondsbureau:
Postbus 1370, 3800 BJ Amersfoort, telefoon: 033 - 461 63 64