23 FEB. 2005
C-WILL Capsules met verlengde afgifte

Bijsluiter

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling v milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk capsules met verlengde afgifte zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
* Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen veertien dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is C-Will capsules met verlengde afgifte en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u C-Will capsules met verlengde afgifte inneemt?
3. Hoe worden C-Will capsules met verlengde afgifte ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u C-Will capsules met verlengde afgifte?

C- SILL capsules met verlengde afgifte - 500 mg (Ascorbinezuur)

* Het werkzame bestanddeel is ascorbinezuur. Eén capsule bevat 500 mg vitamine C (= ascorbinezuur).

* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:
Schellak (E904) - Sucrose (43 mg) - Maïszetmeel - Cellulose-acetoftalaat - Talk - Wijnsteenzuur (E334) - Capsule: gelatine.

Registratiehouder:

WILL-PHARMA,
Wilgenlaan 5,
1161 JK Zwanenburg

In het register ingeschreven onder RVG 05141

1.Wat is C-Will capsules met verlengde afgifte en waarvoor wordt het gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud: Capsules met verlengde afgifte
De capsules zijn verpakt in aluminiumpolyethyleen strips (10 capsules per strip).
Dozen van 20 capsules van 500 mg Dozen van 50 capsules van 500 mg Geneesmiddelengroep: vitamine C

Therapeutische indicaties:
Behandeling van ziekten die worden veroorzaakt door een gebrek aan vitamine C.

2.Wat u moet weten voordat u C-Will capsules met verlengde afgifte inneemt?

Gebruik C-Will capsules met verlengde afgifte niet ...

* Als U overgevoelig bent voor ascorbinezuur of voor één van de bestanddelen van C-Will.
* In geval van bepaalde ziekten, die door het gebruik van grote hoeveelheden vitamine C kunnen verergerd worden:
* Hyperoxalurie: personen met te veel oxaalzuur in de urine (gevaar voor de vorming van nierstenen)
* Ziekten als gevolg van een overbelasting met ijzer (hemochromatose en hemosiderose)
- In geval van erfelijke fructose-intolerantie of sucrose-isomaltasedeficiëntie. - In geval van ernstige en terminale nierinsufficïentie.

Wees extra voorzichtig met C-Will capsules met verlengde afgifte.
Als u aan een onvoldoende werking van de nieren, jicht of cystinurie (te veel cystine geëlimineerd met de urine) lijdt dient u uw arts of uw apotheker te raadplegen alvorens hoge dosissen vitamine C te gebruiken.
- Als u laboratoriumtests dient te ondergaan, mag u in de 24 uur vóór de bloedafname of de afname van urine of stoelgang geen supplementen met
Vitamine C gebruiken aangezien dit bepaalde tests zou kunnen verstoren.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
De aanbevolen dosering moet tijdens zwangerschap niet worden overschreden.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt
De aanbevolen dosering moet tijdens het geven van borstvoeding niet worden overschreden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat C-Will een effect op deze bekwaamheden heeft.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van C-Will capsules met verlengde afgifte C-Will bevat 43 mg saccharose. Indien uw arts heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruik van C-Will capsules met verlengde afgifte in combinatie met andere geneesmiddelen

Ascorbinezuur verhoogt de resorptie van ijzer. Hiermee moet rekening worden gehouden als ijzersupplementen worden genomen.

3. Hoe wordt C-Will capsules met verlengde afgifte ingenomen?

Dosering:

Neem eenmaal, indien nodig 2 maal per dag, 1 capsule van 500 mg, tenzij de arts anders voorschrijft.
De behandeling moet worden voortgezet tot de symptomen verdwenen zijn.

Gebruiksaanwijzing:
- De capsules in zijn geheel inslikken met veel vloeistof
- Als twee capsules per dag nodig zijn dient de ene capsule `s morgens en de andere `s avonds te worden ingenomen.

- Voor kinderen en patiënten met ernstige nierinsufficiëntie moeten producten met een lagere dosis ascorbinezuur worden gebruikt.

In geval u bemerkt dat C-Will capsules met verlengde afgifte te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van C-Will capsules met verlengde afgifte heeft ingenomen:

Er is geen specifieke gekende overdosering met vitamine C. Aangezien af en toe evenwel diverse ongewenste bijwerkingen werden waargenomen bij patiënten die gedurende lange
perioden hoge dosissen vitamine C hadden genomen, wordt aanbevolen een dagelijkse dosis van 1 g niet te overschrijden.

Wanneer u te veel van C-Will capsules met verlengde afgifte heeft ingenomen, neen dan onmiddellijk contact op /net uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten C-Will capsules met verlengde afgifte in te nemen:

Als u een dosis van C-Will vergeten bent, dient u de volgende dosis normaal in te nemen. Neem nooit een dubbele dosis van C-Will capsules met verlengde afgifte om zo de vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan C-Will capsules met verlengde afgifte bijwerkingen veroorzaken.

- Vitamine C wordt doorgaans goed verdragen. Vraag evenwel het advies van uw arts alvorens hoge dosissen te nemen.
- Hoge dosissen kunnen oorzaak zijn van diarree en een toegenomen vorming van urine. De urine kan zuurder worden, wat problemen kan verergeren bij personen die te veel oxaalzuur in de urine uitscheiden. Bij personen met aanleg voor vorming van nierstenen, kunnen hoge dosissen een crisis uitlokken.
- Bij hoge dosissen (5 g ascorbinezuur of meer) kunnen bij bepaalde gevoelige personen (vooral bij patiënten met een tekort aan
glucose-6-fosfaatdehydrogenase) de rode bloedcellen vernietigd worden.
- In zeer zelden gevallen kunnen overgevoeligheidsreacties van de luchtwegen en de huid optreden.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u C-Will capsules met verlengde afgifte?

C-Will capsules huizen bereik en zicht van kinderen houden Bewaren bij een temperatuur niet hoger dan 25°C.

Opmerking: Het kan voorkomen dat na verloop van tijd bepaalde kleine korreltjes bruin worden. Deze bruine kleur zit echter alleen aan de oppervlakte van de korreltjes en beperkt zich uitsluitend tot de kleefstof die de vitamine C korreltjes omhult. Dit behoeft u niet te verontrusten, want het geneesmiddel, dat in die korreltjes zit, ondergaat door die verkleuring geen verandering.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik C-Will capsules met verlengde afgifte niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na": (maand) (jaar).

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien: Februari 2005.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd op : [Datum goedkeuring]