BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Cabergoline Sandoz® 0,5 mg, tabletten cabergoline

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter
1. Wat is Cabergoline Sandoz 0,5 mg en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Cabergoline Sandoz 0,5 mg gebruikt.
3. Hoe wordt Cabergoline Sandoz 0,5 mg gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Cabergoline Sandoz 0,5 mg?
6. Aanvullende informatie.

1. WAT IS CABERGOLINE SANDOZ 0,5 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Cabergoline Sandoz 0,5 mg behoort tot de geneesmiddelengroep bekend als prolactineremmers. Cabergoline voorkomt lactatie (melkproductie) door de ongewone hoeveelheid van het hormoon prolactine te verminderen.

Cabergoline kan ook gebruikt worden om de ongewone hoeveelheid van het hormoon prolactine in het bloed te verminderen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CABERGOLINE SANDOZ 0,5 MG GEBRUIKT.
Gebruik Cabergoline Sandoz 0,5 mg niet

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor cabergoline of andere
ergot-alkaloïden (bijv.bromocriptine) of voor één van de andere bestanddelen van Cabergoline Sandoz 0,5 mg;

- als u een ernstige geestesziekte heeft (of heeft gehad) waarbij de controle over het eigen
gedrag en handelen gestoord is (psychose) of als u na de bevalling een risico op een psychose heeft;

- als u een ernstig verminderde werking van de lever heeft;

- als u tijdens de zwangerschap last heeft van het opzwellen van handen en voeten en een hoge bloeddruk (preëclampsie, eclampsie);

- als u een hoge bloeddruk die niet onder controle is heeft of een hoge bloeddruk na de bevalling heeft;

- als u eerder bijwerkingen op de longen heeft gehad, zoals het toenemen van bindweefsel (fibrose) in relatie met het gebruik van dopamine-agonisten (bijv. bromocriptine, pergolide).

Wees extra voorzichtig met Cabergoline Sandoz 0,5 mg

Als u een van onderstaande gezondheidsproblemen heeft, moet u uw arts informeren voordat u Cabergoline Sandoz 0,5 mg gaat gebruiken, omdat dit geneesmiddel dan mogelijk niet geschikt is voor u.


- hart- of vaataandoeningen;
- een maagzweer of bloeding in het maagdarmkanaal. (Deze toestand kan zwarte ontlasting of het opgeven van bloed veroorzaken);
- verminderde werking van de nieren;
- ziekte van Raynaud. (Als het koud is, worden de vingers en tenen blauwig wit, niet doorbloed, koud en ongevoelig);
- lage bloeddruk;
- ernstige borstklachten (bijv. pijn op de borst bij ademen, vocht in de longen, ontsteking of infectie van de longen);
- als bij u in het verleden de aandoening fibrose is vastgesteld, waarbij de longen, onderrug, nieren of het hart zijn aangetast.
Het gebruik van cabergoline is in verband gebracht met ziekelijk gokken, meer zin in sex (een verhoogd libido) en sterk verhoogde geslachtsdrift (hyperseksualiteit).

Het effect van alcohol op de verdraagzaamheid van cabergoline is onbekend.
Onvruchtbaarheid kan ongedaan gemaakt wordenbij vrouwen die Cabergoline Sandoz 0,5 mg gebruiken en zwangerschap kan optreden voordat de menstruatiecyclus weer normaal is. Daarom moeten, indien nodig, geschikte middelen om zwangerschap tegen te gaan gebruikt worden tijdens de behandeling.
De veiligheid en werkzaamheid van cabergoline zijn nog niet vastgesteld bij personen jonger dan 16 jaar.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Bepaalde geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen en bepaalde geneesmiddelen om psychische aandoeningen (schizofrenie, psychoses) te behandelen (bijv. fenothiazine, butyrofenon, thioxanthenen) kunnen de werking van cabergoline beïnvloeden als ze gelijktijdig met Cabergoline Sandoz 0,5 mg gebruikt worden. De behandelende arts moet daarom op de hoogte zijn van gelijktijdig gebruik van zulke geneesmiddelen.
Er zijn andere geneesmiddelen zoals andere ergot-alkaloïden (bijvoorbeeld ergometrine, ergotamine), geneesmiddelen tegen overgeven (metoclopramide), geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen en bepaalde antibiotica (macrolide antibiotica zoals erytromycine) die de werking en verdraagzaamheid van Cabergoline Sandoz 0,5 mg kunnen beïnvloeden.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen en natuurlijke (genees)middelen.

Gebruik van Cabergoline Sandoz 0,5 mg met voedsel en drank
Cabergoline Sandoz 0,5 mg moet via de mond en bij voorkeur tijdens de maaltijd worden ingenomen.

Zwangerschap

Er is beperkte ervaring over het gebruik van cabergoline tijdens de zwangerschap. Neem daarom contact op met uw arts als u zwanger bent of wilt worden voor het starten van de behandeling. Als u behandeld wordt met Cabergoline Sandoz 0,5 mg en u zwanger wordt, moet u de behandeling stoppen en zo snel mogelijk uw arts raadplegen. Na het stoppen met cabergoline moet u nog minstens 4 weken doorgaan met het gebruik van anticonceptiemethoden.Borstvoeding
Het is niet bekend of cabergoline overgaat in de moedermelk. Cabergoline Sandoz 0,5 mg moet niet gebruikt worden door moeders die borstvoeding willen geven, omdat het de melkproductie stopt.
Moeders die borstvoeding geven moeten weten dat de melkhoeveelheid kan verminderen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Cabergoline Sandoz 0,5 mg kan bij sommige mensen het reactievermogen negatief beïnvloeden. Hiermee moet rekening gehouden worden als u extra alert moet zijn, bijvoorbeeld bij het autorijden en bij nauwkeurig werk.
Cabergoline Sandoz 0,5 mg kan slaapdronkenheid (extreme sufheid) en episodes van plotseling in slaap vallen veroorzaken. Personen die hier last van hebben, mogen daarom niet autorijden of activiteiten verrichten waarbij verminderde waakzaamheid (bijv. het bedienen van machines) een serieus risico vormt, totdat zulke terugkerende episodes en slaapdronkenheid zijn verdwenen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Cabergoline Sandoz 0,5 mg Cabergoline Sandoz 0,5 mg bevat lactose. Als uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE WORDT CABERGOLINE SANDOZ 0,5 MG GEBRUIKT?

Volg bij het gebruik van Cabergoline Sandoz 0,5 mg nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Uw arts zal bepalen wat de dosering voor u moet zijn.
De tabletten moeten tijdens de maaltijd worden ingenomen om bepaalde bijwerkingen, zoals misselijkheid, overgeven en buikpijn te verminderen

• Om de productie van borstmelk te stoppen
De gebruikelijke dosis is 1 mg (in 1 gift) binnen 24 uur na de bevalling.

• Om de concentratie prolactine in uw lichaam te verminderen
De behandeling wordt meestal gestart met 0,5 mg per week, maar hogere doses kunnen nodig zijn. Uw arts zal aangeven hoe lang u de tabletten moet innemen.
Cabergoline Sandoz 0,5 mg tabletten hebben een breukstreep en kunnen in 2 gelijke helften verdeeld worden.

Wat u moet doen als u meer van Cabergoline Sandoz 0,5 mg heeft ingenomen dan u zou mogen

Het is belangrijk om niet teveel tabletten in te nemen. Neem contact op met de eerste- hulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis of vraag uw arts om advies, als u teveel tabletten heeft ingenomen of als u denkt dat een kind er een heeft doorgeslikt. Verschijnselen van een overdosering kunnen onder andere zijn: misselijkheid, overgeven, verlaagde bloeddruk, buikpijn, gedragsveranderingen, verwarring of waarnemen van dingen die er niet zijn (hallucinaties). Neem deze bijsluiter en de tabletten die u nog heeft mee om aan de arts te laten zien.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Cabergoline Sandoz 0,5 mg in te nemen
Als u vergeten bent een dosis op het gebruikelijke tijdstip in te nemen, moet u de dosis alsnog innemen zodra u er aan denkt. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de vergeten dosering over en ga verder met uw normale doseringsschema.
Als u stopt met het gebruik van Cabergoline Sandoz 0,5 mg

Als u stopt met het gebruik van cabergoline kunnen de verschijnselen van uw aandoening ernstiger worden. U moet daarom met uw arts overleggen voordat de behandeling gestopt wordt. Het kan een aantal dagen duren voordat cabergoline uit uw bloedstroom verwijderd is en de verschijnselen kunnen verergeren over een periode van 2 weken resulterend in verhoogde melkproductie.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.

Zoals alle geneesmiddelen kan Cabergoline Sandoz 0,5 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bij gebruik om de productie van borstmelk te stoppen hebben ongeveer 14 op de 100 mensen last van bijwerkingen. Een lage bloeddruk, duizeligheid en hoofdpijn komen het meest voor. Bij de behandeling van een verhoogd prolactinegehalte komen de bijwerkingen vaker voor omdat de tabletten voor een langere periode gebruikt worden. Ongeveer 70 op de 100 mensen hebben dan last van bijwerkingen, maar deze verdwijnen of verminderen meestal na 2 weken.

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 100 maar bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)
Duizeligheid, hoofdpijn, vermoeidheid, lage bloeddruk (kan resulteren in duizeligheid), hartkloppingen (palpitaties), ernstige neerslachtigheid (depressie), misselijkheid, overgeven, maagpijn, ontsteking van de maagwand (gastritis), verstopping (constipatie), roodheid van het gezicht, pijn op de borst (angina), kriebelende/prikkelende gevoelens in het lichaam, waarnemen van dingen die er niet zijn (hallucinaties).

Soms voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 1.000 maar bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)
Veranderingen in zicht, neusbloedingen, slaapdronkenheid (extreme duizeligheid), periodes van plotseling in slaapvallen.

Zelden voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 10.000 maar bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers)
Flauwvallen, kramp in de vingers en kuiten.
Het toenemen van bindweefsel (fibrose) bijv. in het hart, de longen en nieren is gemeld. Dit merkt u aan ademhalingsmoeilijkheden, pijn op de borst, rugpijn en opzwellen van de benen.
Cabergoline is in verband gebracht met slaapdronkenheid en plotselinge slaapaanvallen.
Ziekelijk gokken, een verhoogd libido en sterk verhoogde geslachtsdrift (hyperseksualiteit) zijn ook gemeld.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U CABERGOLINE SANDOZ 0,5 MG?

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik de tabletten niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na Exp.:. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
De capsule of het zakje met droogmiddel (silicagel) mag niet uit de tablettencontainer verwijderd worden.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE.

Wat bevat Cabergoline Sandoz 0,5 mg

• Het werkzame bestanddeel is: cabergoline. Elke tablet bevat 0,5 mg cabergoline.

• De andere bestanddelen zijn: lactose anhydraat, L-leucine en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Cabergoline Sandoz 0,5 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking Witte, ovaalvormige, platte tabletten met afgeschuinde randen die 0,5 mg cabergoline bevatten. Elke tablet heeft een breukstreep aan 1 kant en de inscriptie “CBG” aan 1 kant en “0,5” aan de andere kant van de breukstreep.
Cabergoline Sandoz 0,5 mg is beschikbaar in verpakkingen van 2, 4, 8, 14, 15, 16, 20, 28, 30, 32, 40, 48, 50, 60, 90, 96 en 100 tabletten.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgroottes in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Registratiehouder
Sandoz B.V.

Voor inlichtingen en correspondentie
Sandoz B.V. Postbus 10332 1301 AH Almere

Fabrikant
IVAX Pharmaceutical s.r.o Ostravska 29,747 70
Opava 9
Tjechië

IVAX Pharmaceuticals UK
Aston Lane North, Whitehouse Vale Industrial Estate, Preston Brook, Runcorn Cheshire, WA7 3FA
Verenigd Koninkrijk

Norton Healthcare Ltd T/A IVAX Pharmaceuticals UK Limited Albert Basin, Royal Docks
London, E16 2QJ
Verenigd Koninkrijk

Norton Waterford Ltd T/A IVAX Pharmaceutical Ireland IDA Industrial Park, Cork Road
Waterford
Ierland

Salutas Pharma GmbH Dieselstrasse 5
70839 Gerlingen
Duitsland
Salutas Pharma GmbH Otto-von Guericke Allee 1 39179 Barleben
Duitsland

Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovskova 57
1526 Ljubljana
Slovenië

LEK S.A.
ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warschau
Polen

Cabergoline Sandoz 0,5 mg is in het register ingeschreven onder: RVG 34180, tabletten
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Zweden: Cabergonicht o,5 mg Tablet
Oostenrijk: Cabergolin Sandoz 0,5 mg - Tabletten
Tsjechië: Cabergolin Sandoz 0,5 mg
Duitsland: Cabergolin Sandoz 0,5 mg, Tabletten
Denemarken: Cabergolin Sandoz 0,5 mg Tabletter
Italië: CABERGOLINA SANDOZ 0,5 mg Compresse
Nederland: Cabergoline Sandoz 0,5 mg, tabletten
Polen: CabergoLEK 0.5

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 01/2008

Sandoz en het beeldelement zijn geregistreerde handelsmerken van Novartis.