Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Calcevita en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Calcevita gebruikt
3. Hoe wordt Calcevita gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart Calcevita?

CALCEVITA, bruistabletten

Werkzame bestanddelen: Per bruistablet:

1000 mg ascorbinezuur (vitamine C) 250 mg calcium in de vorm van 625 mg calciumcarbonaat 300 I.E. cholecalciferol (vitamin D3)
15 mg pyridoxinehydrochloride (vitamine B6)

Andere bestanddelen (hulpstoffen): citroenzuur, sucrose, natriumwaterstofcarbonaat, natriumchloride, sinaasappel- en mandarijnaroma, aspartaam (E951) (40 mg, overeenkomend met 22,5 mg fenylalanine), kleurstoffen beta-caroteen en bietenrood (E162), povidon en sucrose-esters van vetzuren.

Registratiehouder:
Bayer B.V.,
Energieweg 1,
3641 RT Mijdrecht.

Voor inlichtingen:
Bayer Consumer Care,
Postbus 80,
3640 AB Mijdrecht.

In het register ingeschreven onder RVG 04952

1. Wat is Calcevita en waarvoor wordt het gebruikt?

Calcevita is verkrijgbaar in een plastic buisje met 10 bruistabletten. Dit geneesmiddel behoort tot de groep van multivitaminepreparaten.

Calcevita is een bruistablet die wordt gebruikt ter aanvulling van tekorten van calcium en vitamine D als gevolg van een verhoogde behoefte of door onvoldoende voeding. Die tekorten treden vooral op tijdens de groei en bij ouderen.

2. Wat u moet weten voordat u Calcevita gebruikt

Gebruik Calcevita niet wanneer

* bij u een te hoog gehalte aan calcium in het bloed of de urine is vastgesteld (soms als gevolg van langdurige bedlegerigheid).
* u aan nierstenen of nierfalen lijdt.
* u een zeer verhoogd vitamine D gehalte hebt.
* u levodopa gebruikt (ziekte van Parkinson) zonder decarboxylaseremmer.
* u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen.

Wees extra voorzichtig met Calcevita

U mag Calcevita niet langdurig gebruiken in hogere doseringen dan aanbevolen. Indien u Calcevita gedurende een langere periode wenst te gebruiken met name wanner u ouder bent, aanleg heeft tot niersteenvorming, of wordt behandeld met hartglycosiden of plastabletten, dient u contact op te nemen met uw arts. Hij zal uw bloed en urine controleren.
U mag slechts op advies van uw arts naast Calcevita nog extra calcium of vitamin D gebruiken.

In de volgende situaties dient u Calcevita slechts in overleg met uw arts te gebruiken:

* Indien u lijdt aan een verminderde nierfunctie.
* Wanneer u lijdt aan sarcoidose (= ziekte door een overmatige afweerreactie die in het hele lichaam kan voorkomen en gepaard gaat met vorming van granulomen (= ophoping van ontstekingscellen)).
* Wanneer u een gebrek aan beweging heeft en lijdt aan botontkalking.
Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden geweest is.

Zwangerschap

Calcevita kan, voor zover bekend, zonder bezwaar overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap wanner u lijdt aan een tekort aan vitamines en calcium. Overdosering van Vitamine D dient te worden voorkomen tijdens de zwangerschap.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.

Borstvoeding

De vitamines D, C en B6 worden uitgescheiden in de moedermelk. Houd hiermee rekening wanneer uw zuigeling extra vitamine D krijgt.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Een effect van Calcevita op de rijvaardigheid en het gebruik van machines is niet te verwachten.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Calcevita

Dit geneesmiddel bevat 227 mg natrium per bruistablet. Voorzichtigheid is geboden bij personen met een gecontroleerd natriumdieet.
Bevat een bron van fenylalanine. Kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.

Bevat geen lactose of gluten.

Gebruik van Calcevita in combinatie met andere geneesmiddelen
Fenytome (een middel bij epilepsie en ritmestoornissen), barbituraten (snelwerkende verdovingsmiddelen) of glucocorticoiden (middelen met ontstekingsremmende en anti-allergische werking) kunnen het effect van vitamine D3 verminderen. Colestyramine (middel bij te hoog cholesterol) of laxeermiddelen zoals paraffin-olie verminderen de opname van vitamine D3 in het maagdarmstelsel. Bifosfaten of natriumfluoride moeten twee uur voor of na Calcevita worden ingenomen.
Calcium kan de opname verlagen van tetracyclinen (bepaalde antibiotica) die via de mond worden toegediend; deze dienen drie uur voor of na Calcevita te worden ingenomen.
Thiazidediuretica (bepaalde plastabletten) kunnen resulteren in verhoogde calciumgehaltes in het bloed.
Calcium en vitamine D3 kunnen de toxiciteit van hartglycosiden doen toenemen. U mag geen spinazie, rabarber of granen eten binnen twee uur na het gebruik van Calcevita.
Vitamine B6 vermindert de werking van levodopa (middel bij de ziekte van Parkinson), indien geen decarboxylaseremmer wordt gebruikt.

Informeer uw arts of apotheker wanner u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Calcevita gebruikt?

1 Bruistablet per dag (of volgens voorschrift van de arts).
De bruistablet oplossen in een glas water en daarna meteen opdrinken.

Gebruik Calcevita niet langer dan 14 dagen achtereen zonder een arts te raadplegen.

Als u bemerkt dat Calcevita te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Calcevita heeft gebruikt

Wanneer u te veel van Calcevita heeft gebruikt, neem dan bij twijfel contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Calcevita in te nemen

U kunt in dat geval de normale dosering op het volgende tijdstip innemen. Neem nooit een dubbele dosis van Calcevita om zo de vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Calcevita bijwerkingen veroorzaken.
De bijwerkingen zijn hieronder vermeld, per orgaansysteem. Zeer zelden betekent dat de kans op een bijwerking < 1/10.000 is.

Maagdarmstelselaandoeningen:

Zeer zelden: misselijkheid, braken en buikpijn.
Huid- en onderhuidaandoeningen: Zeer zelden: huiduitslag en jeuk.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dm uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Calcevita?

Calcevita buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Niet boven 25 °C bewaren, in een goed gesloten verpakking.

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Calcevita niet meer na de datum die op de verpakking is vermeld achter 'Niet te gebruiken na:

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien en goedgekeurd in april 2005.