Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is CALCI-CHEW en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u CALCI-CHEW inneemt.
3. Hoe wordt CALCI-CHEW ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u CALCI-CHEW?

CALCI-CHEW 500 mg, kauwtabletten CALCI-CHEW 1000 mg, kauwtabletten
* Het werkzame bestanddeel is calcium. Calcium is aanwezig in de vorm van
calciumcarbonaat, overeenkomend met respectievelijk 500 mg en 1000 mg calcium.

* Andere bestanddelen zijn sorbitol, povidone, isomalt, smaakstof (sinaasappel),
magnesiumstearaat, aspartaam (E951) en mono- en diglyceriden van vetzuren.

Registratiehouder
Nycomed Nederland B.V.
Nikkelstraat 5
4823 AE Breda
NEDERLAND

In het register ingeschreven onder
RVG 14032 (Calci-Chew 500 mg) RVG 23468 (Calci-Chew 1000 mg)


1. WAT IS CALCI-CHEW EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Farmaceutische vorm en inhoud
Kauwtabletten.

Ronde, witte, niet omhulde en convexe tabletten. Kunnen kleine vlekken vertonen.
De kauwtabletten zijn verpakt in :
Tablettencontainer van HDPE (hoge densiteit polyethyleen) met 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 en 180 tabletten.(Calci-Chew 500 mg)
Tablettencontainer van HDPE (hoge densiteit polyethyleen) met 60 tabletten.(Calci-Chew 1000 mg)

Blisterverpakking (PVC/PE/PVdC/Al) :
Verpakkingsgrootte : 50 x 1 tabletten (eenheidsdosis).
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Geneesmiddelengroep Calcium.

Te gebruiken bij
* Preventie en behandeling van calciumtekort.
* Calciumsupplement in combinatie met medicatie voor de preventie en behandeling
van botontkalking (osteoporose).
* Als fosfaatbindend middel bij te grote hoeveelheden fosfaat in het bloed.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CALCI-CHEW INNEEMT
Gebruik CALCI-CHEW niet:

* wanneer u aandoeningen heeft die leiden tot te grote hoeveelheden calcium in het bloed of in de urine.
* wanneer u overgevoelig bent voor het actief bestanddeel of voor een van de hulpstoffen.
* wanneer u een niersteenziekte heeft.

Wees extra voorzichtig met CALCI-CHEW

* wanneer u fenylketonurie (= bepaalde stofwisselingsziekte) heeft, omdat CALCI-CHEW aspartaam bevat.
* wanneer u nierfunctiestoornissen heeft, omdat de tabletten enkel in gecontroleerde omstandigheden gegeven mogen worden bij te grote hoeveelheden fosfaat in het bloed.
* wanneer u nierstenen heeft of heeft gehad.
* wanneer u hoge hoeveelheden calcium inneemt en vooral als u gelijktijdig vitamine D inneemt, omdat er dan een risico bestaat op te grote hoeveelheden calcium in het bloed die tot nierfunctiestoornissen leiden. De arts zal regelmatig uw calciumspiegel in het bloed en uw nierfunctie controleren.

Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van CALCI-CHEW in combinatie met voedsel en drank

De opname van calcium kan verminderen als u voedsel inneemt dat oxaalzuur (komt voor in rabarber en spinazie) en fytinezuur (komt voor in volkoren graven) bevat.
Er wordt aangeraden om de producten die calcium bevatten twee uur na het eten van deze voedingsmiddelen in te nemen.

Zwangerschap

De aanbevolen dagelijkse dosis (inclusief voedsel en de inname van supplementen) bij normaal zwangere vrouwen bedraagt 1000-1300 mg calcium. Tijdens de zwangerschap mag de dagelijkse inname calcium van 1500 mg niet overschreden worden. CALCI-CHEW mag gebruikt worden gedurende de zwangerschap in geval van calciumtekort.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

De aanbevolen dagelijkse dosis (inclusief voedsel en de inname van supplementen) bij vrouwen die borstvoeding geven, bedraagt 1000-1300 mg calcium. Calcium wordt uitgescheiden in de moedermelk.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens over het effect van CALCI-CHEW op het vermogen om voertuigen te besturen. Een effect is echter onwaarschijnlijk.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van CALCI-CHEW
CALCI-CHEW bevat :
- aspartaam. Appartaam wordt o.a. in fenylalanine omgezet.

Gebruik van CALCI-CHEW in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op : de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.


* Gelijktijdig gebruik met een thiazide (plasmiddel) vermindert de uitscheiding van calcium
in de urine en verhoogt het risico op een te hoge calciumspiegel in het bloed.
* Corticosteroiden (cortisone-preparaten), ionenuitwisselaars zoals cholestyramine of laxeermiddelen kunnen het effect van CALCI-CHEW verminderen (verminderde opname van calcium).
* Tetracyclines (antibiotica) moeten ten minste 2 uur voor de inname of 4 tot 6 uur na de inname van CALCI-CHEW worden ingenomen.
Als dit geneesmiddel samen met een behandeling met hartglycosiden (geneesmiddelen voor het hart) moet worden gebruikt, is strikt toezicht door een arts noodzakelijk.
Er moet een interval van ten minste 3 uur gerespecteerd worden tussen de inname van bifosfonaten of natriumfluoride (geneesmiddelen gebruikt bij botontkalking) en de inname van CALCI-CHEW.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. HOE WORDT CALCI-CHEW INGENOMEN?

Preventie en behandeling van calciumtekort :
Volwassenen : 500 - 1500 mg per dag.
Kinderen : 500 - 1000 mg per dag

In combinatietherapie met medicatie voor botontkalking (osteoporose)
Volwassenen : 500 - 1500 mg per dag

Te grote hoeveelheden fosfaat in het bloed
Individuele dosering. Dagelijkse dosis van 2-8 g calcium per dag, te verdelen over 2-4 innamen.

De tabletten samen met de maaltijd innemen om het fosfaat in het voedsel te binden.

De tablet dient gekauwd of opgezogen te worden.

Uw arts zal u vertellen hoe lang u CALCI-CHEW moet gebruiken.

In geval u bemerkt dat Calci-Chew te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van CALCI-CHEW heeft ingenomen :
Wanneer u te veel van Calci-Chew heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
Als u te veel hebt ingenomen, kan dit leiden tot te hoge hoeveelheden vitamine en calcium in het bloed.
De symptomen van te hoge hoeveelheden calcium in het bloed zijn : anorexie, dorst, misselijkheid, braken, verstopping, buikpijn, spierzwakte, vermoeidheid, psychische stoornissen, verhoogd gevoel van dorst, verhoogde hoeveelheid urine, botpijn, nierstenen en in ernstige gevallen, hartritmestoornissen. Constant hoge calciumspiegels kunnen leiden tot onherstelbare nierschade en verharding van de weke weefsels.
Te nemen maatregelen bij te hoge hoeveelheden calcium in het bloed :
De behandeling met calcium stopzetten. De behandeling met thiazide diuretica (plasmiddelen), lithium (geneesmiddel gebruikt bij depressie), vitamin A, vitamine D en hartglycosiden (geneesmiddelen voor het hart) moet ook stopgezet worden.

Wanneer u te veel van CALCI-CHEW heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals alle geneesmiddelen kan CALCI-CHEW bijwerkingen veroorzaken.

De bijwerkingen zijn hieronder vermeld, per orgaansysteem en frequentie. De frequenties worden uitgedrukt als : soms (meer dan 1 op 1000 of minder dan 1 per 100) of zelden (meer dan 1 op 10.000 of minder dan 1 per 1.000).

Metabolisme en voedingsstoornissen
Soms : te hoge hoeveelheden calcium in het bloed en in de urine

Maagdarmstelselaandoeningen
Zelden : verstopping, winderigheid, misselijkheid, buikpijn en diarree.

Huid- en onderhuidaandoeningen Zelden : jeuk, huiduitslag en netelroos.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U CALCI-CHEW?

CALCI-CHEW buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Tablettencontainer van HPDE (hoge densiteit polyethyleen) : niet bewaren boven 30°C. Sluit de tablettencontainer goed zodat CALCI-CHEW wordt beschermd tegen vocht.
Blisterverpakking : niet bewaren boven 25°C. Bewaren in de originele verpakking.
Uiterste gebruiksdatum : Gebruik CALCI-CHEW niet meer na de datum op de verpakking achter "E".

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd op 29 okt 2004