Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Heeft u nog vragen, raadpleeg dm uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is CALCI-CHEW D3 500 mg/400 I.E. en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u CALCI-CHEW D3 500 mg/400 I.E. inneemt.
3. Hoe wordt CALCI-CHEW D3 500 mg/400 I.E. ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u CALCI-CHEW D3 500 mg/400 I.E. ?

CALCI-CHEW D3 500 mg/400 I.E., kauwtabletten

* De werkzame bestanddelen zijn calcium en vitamine D3. Calcium is aanwezig in de vorm van calciumcarbonaat, overeenkomend met 500 mg calcium. Vitamine D3 is aanwezig als geconcentreerd cholecalciferolpoeder, overeenkomend met 10 microgram cholecalciferol of 400 I.E. vitamin D3.

* Andere bestanddelen zijn sorbitol, povidone, isomalt, smaakstof (citroen), magnesiumstearaat, aspartaam (E951), mono- en diglyceriden van vetzuren, tocoferol, plantaardig vet, sucrose, gelatine en maïszetmeel.

Registratiehouder
Nycomed Nederland B.V.
Nikkelstraat 5
4823 AE Breda
NEDERLAND

In het register ingeschreven onder RVG 25692

1. WAT IS CALCI-CHEW D3 500 mg/400 I.E. EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Farmaceutische vorm en inhoud

Kauwtabletten.

Ronde, witte, niet omhulde en convexe tabletten. Kunnen kleine vlekken vertonen. Tablettencontainer van HDPE (hoge densiteit polyethyleen) met 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 en 180 tabletten.

Blisterverpakking (PVC/PE/PVDC/AL) met 50 x 1 tabletten (eenheidsdosis).
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Geneesmiddelengroep

Calcium en vitamine D3 supplement.

Te gebruiken bij

Preventie en behandeling van vitamine D- en calciumtekort bij bejaarden.
Vitamine D- en calciumsupplement in combinatie met een specifieke behandeling van botontkalking (osteoporose) bij patiënten die een risico lopen op een vitamine D- en calciumtekort.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CALCI-CHEW D3 500 mg/400 I.E. INNEEMT

Gebruik CALCI-CHEW D3 500 mg/400 I.E. niet:

* wanneer u aandoeningen heeft die leiden tot te grote hoeveelheden calcium in het bloed of in de urine.
* wanneer u lijdt aan een vitamine D-vergiftiging.
* wanneer u overgevoelig bent voor een van de actieve bestanddelen of voor een van de hulpstoffen.
* wanneer u een niersteenziekte heeft.

Wees extra voorzichtig met CALCI-CHEW D3 500 mg/400 I.E.

* wanneer u fenylketonurie (= bepaalde stofwisselingsziekte) heeft, omdat CALCI-CHEW D3 aspartaam bevat.
* wanneer u lang behandeld wordt met CALCI-CHEW D3, zullen de calciumspiegels en de nierfunctie gevolgd worden, vooral bij bejaarden die gelijktijdig behandeld w orden met hartglycosiden (producten voor het hart) of diuretica (plasmiddelen) en bij patienten met een neiging tot niersteenvorming. In geval van verminderde nierfunctie, evenals in geval van te grote hoeveelheden calcium in het bloed, zal de dosis verminderd worden of zal de behandeling stopgezet worden.
* wanneer u lijdt aan sarcoidose (langdurige systeemziekte), omwille van het hogere risico op te grote hoeveelheden vitamine D. Daarom zullen uw calciumspiegels in het bloed en in de urine gecontroleerd worden.
* wanneer u langdurig een gebrek aan beweging heeft (immobilisatie) en u lijdt aan botontkalking (osteoporose) vanwege een verhoogd risico op te grote hoeveelheden calcium in het bloed.
* wanneer u andere geneesmiddelen op basis van vitamine D inneemt, omdat CALCI-CHEW D3 vitamine D bevat. De inname van bijkomende hoeveelheden calcium of vitamine D mag uitsluitend onder medisch toezicht gebeuren. In dit geval zullen de hoeveelheden calcium in het bloed en in de urine regelmatig gecontroleerd worden.

CALCI-CHEW D3 is niet bestemd voor gebruik bij kinderen.

Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van CALCI-CHEW D3 500 mg/400 I.E. in combinatie met voedsel en drank
De opname van calcium kan verminderen als u voedsel inneemt dat oxaalzuur (komt voor in rabarber en spinazie) en fytinezuur (komt voor in volkoren granen) bevat.

Er wordt aangeraden om de producten die calcium bevatten twee uur na het eten van deze voedingsmiddelen in te nemen.

Zwangerschap

Tijdens de zwangerschap mag de dagelijkse inname niet hoger zijn dm 1.500 mg calcium en 600 I.E. vitamine D. Bij zwangere vrouwen moeten te grote hoeveelheden calcium en vitamine D vermeden worden omdat hoge hoeveelheden calcium in het bloed in verband gebracht werd met negatieve effecten op de ontwikkelende vrucht.

CALCI-CHEW D3 mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap, in geval van calcium- en vitamine D-tekort.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

CALCI-CHEW D3 mag gebruikt worden tijdens de borstvoeding. Calcium en vitamine D3 gaan over in de moedermelk. Dit moet in acht genomen worden als bijkomend vitamine D wordt toegediend aan het kind.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens over het effect van CALCI-CHEW D3 op het vermogen om voertuigen te besturen. Een effect is echter onwaarschijnlijk.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van CALCI-CHEW D3 500 mg/400 I.E.

CALCI-CHEW D3 bevat :

- aspartaam. Aspartaam wordt o.a. in fenylalanine omgezet.

Gebruik van CALCI-CHEW D3 500 mg/400 I.E. in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op : de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

* Gelijktijdig gebruik met een thiazide (plasmiddel) vermindert de uitscheiding van calcium in de urine en verhoogt het risico op een te hoge calciumspiegel in het bloed.
* Corticosteroïden (cortisone-preparaten), ionenuitwisselaars zoals cholestyramine of laxeermiddelen kunnen het effect van CALCI-CHEW D3 verminderen (verminderde opname van calcium en vitamine D3).
* Tetracyclines (antibiotica) moeten ten minste 2 uur voor de inname of 4 tot 6 uur na de inname van CALCI-CHEW D3 worden ingenomen.
Als dit geneesmiddel samen met een behandeling met hartglycosiden (geneesmiddelen voor het hart) moet worden gebruikt, is strikt toezicht door een arts noodzakelijk.
Er moet een interval van ten minste 3 uur gerespecteerd worden tussen de inname van bifosfonaten of natriumfluoride (geneesmiddelen gebruikt bij botontkalking) en de inname van CALCI-CHEW D3

3. HOE WORDT CALCI-CHEW D3 500 mg/400 I.E. INGENOMEN?

Volwassenen en bejaarden :

Een kauwtablet tweemaal per dag. De tablet mag gekauwd of opgezogen worden.

Dosering bij leverstoornissen
Er is geen dosisaanpassing vereist.

Dosering bij nierstoornissen
CALCI-CHEW D3 mag niet gebruikt worden bij patiënten met ernstige nierstoornissen.

Uw arts zal u vertellen hoe Lang u CALCI-CHEW D3- moet gebruiken.

In geval u bemerkt dat CALCI-CHEW D3 te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

C
Wat u moet doen wanneer u te veel van CALCI-CHEW D3 500 mg/400 I.E. heeft ingenomen :
Wanneer u te veel van CALCI-CHEW D3 heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Als u te veel hebt ingenomen, kan dit leiden tot te hoge hoeveelheden vitamine D en calcium in het bloed.
De symptomen van te hoge hoeveelheden calcium in het bloed zijn : anorexie, dorst, misselijkheid, braken, verstopping, buikpijn, spierzwakte, vermoeidheid, psychische stoornissen, verhoogd gevoel van dorst, verhoogde hoeveelheid urine, botpijn, nierstenen en in ernstige gevallen, hartritmestoornissen. Constant hoge calciumspiegels kunnen leiden tot onherstelbare nierschade en verharding van de weke weefsels.
Te nemen maatregelen bij te hoge hoeveelheden calcium in het bloed :
De behandeling met calcium en vitamine D stopzetten. De behandeling met thiazide diuretica (plasmiddelen), lithium (geneesmiddel gebruikt bij depressie), vitamine A, vitamine D en hartglycosiden (geneesmiddelen voor het hart) moet ook stopgezet worden.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan CALCI-CHEW D3 bijwerkingen veroorzaken.
De bijwerkingen zijn hieronder vermeld, per orgaansysteem en frequentie. De frequenties worden uitgedrukt als : soms (meer dan 1 op 1.000 of minder dan 1 per 100) of zelden (meer dan 1 op 10.000 of minder dan 1 per 1.000).

Metabolisme en voedingsstoornissen
Soms : te hoge hoeveelheden calcium in het bloed en in de urine

Maagdarmstelselaandoeningen
Zelden : verstopping, winderigheid, misselijkheid, buikpijn en diarree.

Huid- en onderhuidaandoeningen Zelden : jeuk, huiduitslag en netelroos.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U CALCI-CHEW D3 500 mg/400 I.E.?

CALCI-CHEW D3 buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Tablettencontainer van HPDE (hoge densiteit polyethyleen) : niet bewaren boven 30°C. Sluit de tablettencontainer goed zodat CALCI-CHEW D3 wordt beschermd tegen vocht.

Blisterverpakking : niet bewaren boven 25°C. Bewaren in de originele verpakking.
Uiterste gebruiksdatum : Gebruik CALCI-CHEW D3 niet meer na de datum op de verpakking achter "E".

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd op 9 Oktober 2004