Informatie voor de patiënt

Sandoz®-calcium forte Sandoz®-calcium fortissimum

Lees de bijsluiter regelmatig voor gebruik, ook als u Sandoz Calcium forte of fortissimum al enige tijd gebruikt. De informatie kan namelijk sinds de vorige verpakking gewijzigd zijn.

Algemene kenmerken

Naam van het geneesmiddel

Sandoz-calcium forte
Sandoz-calcium fortissimum

Samenstelling

Het werkzame bestanddeel van Sandoz calcium forte en fortissimum is calcium (kalk).

1 bruistablet Sandoz calcium forte bevat 2,94 gram calciumlactogluconaat en 0,30 gram calciumcarbonaat. Dit komt overeen met 500 mg calcium.

De overige bestanddelen zijn:

aroma "Orangen", secharine natrium, polyethyleenglycol 4000, saccharose (sucrose), natriumbicarbonaat, citroenzuur.

1 bruistablet Sandoz calcium fortissimum bevat 5,23 gram calciumlactogluconaat en 0,80 gram calciumcarbonaat. Dit komt overeen met 1000 mg calcium.

De overige bestanddelen zijn:

aroma "Mandarin", aroma "Orangen", saccharine natrium, polyethyleenglycol 4000, natriumbicarbonaat, citroenzuur.

1 poeder Sandoz calcium forte bevat 3,40 gram calciumlactogluconaat en 0,15 gram calciumcarbonaat. Dit komt overeen met 500 mg calcium.

De overige bestanddelen zijn:

aspartaam (E 951) (overeenkomend met 11 mg fenylalanine), citroenzuur.

Toedieningsvorm en inhoud van de verpakking

Bruistabletten: Sandoz calcium forte en Sandoz calcium fortissimum. Elke verpakking bevat een buisje met 20 verpakte tabletten.
Poeders: Sandoz calcium forte.
Elke verpakking bevat 30 afzonderlijk in sachets verpakte poeders.

Geneesmiddelengroep

Sandoz calcium forte en fortissimum horen tot de geneesmiddelen die bedoeld zijn om een tekort aan mineralen te behandelen (mineralensuppletie).
Door de hoeveelheid calcium in de bruistabletten (500 mg of 1000 mg)en de poeders (500 mg), zijn deze producten bij uitstek geschikt als er veel calcium moet worden gebruikt.

Naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen
Novartis Consumer Health B.V.
Postbus 2014
4800 CA BREDA

RVG-nummer
In het register ingeschreven onder:
Sandoz calcium forte, bruistabletten RVG 05002
Sandoz calcium forte, poeders voor oraal gebruik RVG 13134
Sandoz calcium fortissimum, bruistabletten RVG 10017

Waarvoor worden Sandoz calcium forte en fortissimum gebruikt

Sandoz calcium forte en fortissimum kunnen worden gebruikt voor:

kalkgebrek, vooral bij botontkalking (osteoporose), en spierkrampen
* verhoogde kalkbehoefte, bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap, het zogen, de groei, op hoge leeftij d en bij " Engelse ziekte" .
* te hoog gehalte fosfaat in het bloed (hyperfosfatemie) door een chronisch verminderde nierwerking
Wat u moet weten voordat u Sandoz calcium forte of fortissimum gebruikt

Wanneer mag u Sandoz calcium forte of fortissimum niet gebruiken

Gebruik Sandoz calcium forte of fortissimum niet als gebleken is dat u overgevoelig bent voor calcium of een van de overige bestanddelen van Sandoz calcium forte of fortissimum. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld rode vlekjes en bultjes op de huid, jeuk of koorts.

Sandoz calcium forte of fortissimum ook niet gebruiken:

* als het kalkgehalte van uw bloed te hoog is
* als het kalkgehalte van uw urine zeer hoog is
bij ernstige nierfunctiestoornissen.
Of deze situaties zich voordoen kan in het algemeen alleen uw arts goed beoordelen.

Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Sandoz calcium forte en fortissimum mogen tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Voor zover bekend bestaat er geen gevaar voor de vrucht.

Borstvoeding

Als u Sandoz calcium forte of fortissimum gebruikt, mag u borstvoeding geven.

Gebruik bij ouderen

Sandoz calcium forte en fortissimum mogen door ouderen worden gebruikt.

Gebruik bij kinderen

Sandoz calcium forte en fortissimum mogen door kinderen worden gebruikt.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen Beïnvloeding is niet waarschijnlijk.

Andere geneesmiddelen en stoffen die de werking van Sandoz calcium forte of fortissimum kunnen beïnvloeden

Als u verschillende geneesmiddelen gebruikt, kunnen deze middelen elkaar beïnvloeden. Dit kan schadelijke gevolgen hebben. De geneesmiddelen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken en er kunnen eerder bijwerkingen optreden.
Dit geldt bij gebruik van Sandoz calcium forte en fortissimum in het bijzonder als u door uw arts de volgende geneesmiddelen voorgeschreven hebt gekregen:
* hoge doses vitamine D
* bepaalde hartpreparaten (zoals digoxine)
* bepaalde preparaten tegen te hoge bloeddruk (zoals verapamil)
- bepaalde middelen die de urineproductie bevorderen (zogenaamde "plaspillen" of diuretica; de thiazidediuretica).

Met het volgende moet rekening worden gehouden:

Calciumverbindingen kunnen de opname van de hieronder genoemde middelen verminderen. Tussen het gebruik van deze geneesmiddelen en van Sandoz calcium forte of fortissimum moet dan ook een periode van minimaal 3 uur liggen:
* tetracyclines voor toediening via de mond (dit zijn bepaalde antibiotica)
* fluorideverbindingen
* etidronaat en soortgelijke geneesmiddelen (bifosfonaten)
* bepaalde middelen die bij kwaadaardige aandoeningen worden gebruikt (zoals estramustine)
* fenytoine, een middel o.a. gebruikt bij epilepsie (vallende ziekte).
De opname van calcium uit het maagdarmkanaal kan worden verlaagd door gelijktijdig gebruik van sommige voedingsproducten, zoals spinazie, rabarber, zemelen en graanproducten.

Waarschuwingen die te maken hebben met de overige bestanddelen van Sandoz calcium forte en fortissimum

Suikerziekte of hoge bloeddruk
Sandoz calcium forte bevat ca. 0,87 g suiker en 276 mg natrium per tablet. Sandoz calcium fortissimum bevat ca. 400 mg natrium per tablet. Patiënten met suikerziekte of met verhoogde bloeddruk doen er goed aan hierover contact op te nemen met hun arts.

Voor degenen die een zoutarm dieet volgen, zijn de Sandoz calcium forte poeders geschikter omdat daarin geen natrium zit.

Fenylketonurie
Calcium Sandoz forte poeders bevatten als zoetstof 20 mg aspartaam per sachet. Na inname ontstaat hieruit o.a. fenylalanine. Patiënten met fenylketonurie moeten hiermee rekening houden en over de toelaatbare hoeveelheid hun arts om raad vragen. Kinderen en zwangere vrouwen met fenylketonurie moeten bij doseringen van meer dan 1000 mg per dag de bruistabletten in plaats van de poeders gebruiken.

Saccharose (sucrose)
Sandoz calcium forte bruistabletten bevatten 0,868 g saccharose. Bij gebruik van de aanbevolen dagdosering, levert elke dosis 0,868 - 1,736 g saccharose. Saccharose kan maagdarmklachten en diarree veroorzaken.
Door de toevoeging van saccharose zijn Sandoz calcium forte bruistabletten niet geschikt bij de volgende aandoeningen:
* glucose-galactose malabsorptie syndroom
* erfelijke fructose intolerantie
* sucrase-isomaltase deficientie.
Deze aandoeningen zijn meestal bij de gebruiker bekend doordat bepaalde etenswaren niet goed worden verdragen. Als u twijfelt of u Sandoz calcium forte bruistabletten kan gebruiken, neem dan contact op met uw arts.

Speciale waarschuwingen

Kalkuitscheiding in de urine, steenvorming, nierfunctie
Reeds bij een lichte verhoging van het kalkgehalte van de urine, bij licht of matig tekortschieten van de nierfunctie of als u last hebt gehad van steenvorming in de urinewegen (nier- of blaasstenen), is het raadzaam dat de kalkuitscheiding in de urine door uw arts wordt gecontroleerd. Deze kan dan beslissen of u minder Sandoz calcium forte of fortissimum moet gebruiken of er mee moet stoppen. Als u de neiging hebt nierstenen te krijgen, wordt aangeraden extra veel te drinken, met name bij opstaan en slapen gaan en bij de hoofdmaaltijden.

Vitamine D
Tijdens een behandeling met calciumprcparaten mogen geen hoge doseringen vitamine D worden gebruikt, tenzij dit om speciale redenen aan u is voorgeschreven.

Hoe moet u Sandoz calcium forte of fortissimum gebruiken?

Gebruikelijke dosering

De gebruikelijke dosering bij kalkgebrek en verhoogde kalkbehoefte loopt uiteen van 500-1000 mg per dag (1 tot 2 maal per dag 1 tablet). Deze dosering geldt zowel voor volwassenen als voor kinderen.

Als fosfaatbindend middel moet de dosering van Sandoz Calcium individueel vastgesteld worden. De arts zal hiertoe uw bloed onderzoeken op calcium- en fosfaatgehaltes. De dagelijkse dosis varieert van 2 - 8 gram, te verdelen over 2 - 4 innamen. De tabletten samen met de maaltijd innemen, om het fosfaat in het voedsel te binden
Raadpleeg uw arts als u meent dat een hogere dosering dan de gebruikelijke dosering nodig is. Houdt u zich in dat geval aan de aanwijzingen van uw arts.

Wijze van gebruik

U moet de bruistabletten en de poeders voor inname eerst volledig in een glas water oplossen.

De oplossing van Sandoz calcium forte poeders in water smaakt neutraal. De bruistabletten geven water een vruchtensmaak.

Wat moet u doen als u teveel Sandoz calcium forte of fortissimum heeft gebruikt
Bij gebruik van meer dan de onder "Gebruikelijke dosering" genoemde hoeveelheid kan overdosering plaatsvinden.

Als een of meer bijwerkingen in ernstige mate optreden, kan dit wijzen op overdosering. Met name darmklachten (verstopping) zullen ontstaan. Als een kind een overdosering inneemt moet men het kind veel laten drinken (maar geen melk). Als u denkt dat sprake is van overdosering moet onmiddellijk een arts gewaarschuwd worden (probeer na te gaan hoeveel tabletten of poeders werden ingenomen). Volg de aanwijzingen van die arts nauwkeurig op.

Wat moet u doen als u vergeten bent Sandoz calcium forte of fortissimum in te nemen

Als u een of meer keer vergeten bent Sandoz calcium forte of fortissimum in te nemen, heeft dit geen ernstige gevolgen.

Neem Sandoz calcium forte of fortissimum gewoon weer in op hetzelfde tijdstip als u gewend bent. Neem de vergeten dosis niet extra in.
Gebruikt u Sandoz calcium forte of fortissimum volgens voorschrift van uw arts, neem dan contact op met uw arts als u meerdere keren vergeten bent Sandoz calcium forte of fortissimum in te nemen.

Welke bijwerkingen kunnen eventueel optreden

Zoals alle geneesmiddelen, kunnen Sandoz calcium forte en fortissimum naast de gewenste werking ook ongewenste effecten (bijwerkingen) veroorzaken.

Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden.

Zelden treden lichte maagdarmstoornissen (opgeblazen gevoel, verstopping, diarree) op. Als u veel last heeft van een van de genoemde bijwerkingen, doet u er goed aan uw arts te raadplegen.

Als u vermoedt dat bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter staat vermeld, waarschuw dan uw arts of apotheker.

Aanwijzingen voor het bewaren en de uiterste gebruiksdatum
Bewaren in de originele verpakking, niet bewaren boven 30°C. Onder deze omstandigheden zijn de bruistabletten houdbaar tot de vervaldatum die op het doosje en de buisjes staat vermeld achter EXP. Deze datum bestaat uit 6 cijfers waarvan de eerste 2 de maand en de laatste 4 het jaar aangeven. Sandoz calcium forte is houdbaar tot het einde van de aangegeven maand.

Datum waarop de bijsluiter voor het laatst is aangepast
22 december 2004