BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Calmurid HC
hydrocortison en ureum

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Calmurid HC en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Calmurid HC gebruikt
3. Hoe wordt Calmurid HC gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Calmurid HC
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS CALMURID HC EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Calmurid HC is een crème met als werkzame bestanddelen hydrocortison en ureum. Het hydrocortison in Calmurid HC behoort tot de groep van de corticosteroïden.

Geneesmiddelen met corticosteroïden worden gebruikt om ontstekingen te remmen. De ureum in Calmurid HC breekt een te grote hoeveelheid verhoornde cellen af en verhoogt de wateropnamecapaciteit van de huid.

Calmurid HC wordt door uw arts voorgeschreven om oppervlakkige, vaak droge of verhoornde, huidaandoeningen te behandelen die niet door micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels e.d.) veroorzaakt worden en die gevoelig zijn voor corticosteroïden (zoals hydrocortison), zoals:

- allerlei vormen van eczeem

- sterke plaatselijke jeuk (pruritis), bijvoorbeeld bij de anus

- een chronische huidaandoening met vaak hevig jeukende pukkeltjes, vooral op de armen en benen (prurigo).

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CALMURID HC GEBRUIKT
Gebruik Calmurid HC niet

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor hydrocortison, ureum of voor één van de andere bestanddelen van Calmurid HC (zie rubriek 6: “Wat bevat Calmurid HC”).
- als de huidaandoening wordt veroorzaakt door:
- bacteriën, bijvoorbeeld een etterige huidontsteking (pyodermie), huidtuberculose, syfilis
- virussen, bijvoorbeeld waterpokken, herpesinfectie, gordelroos, wratten, week wratachtig
- huidgezwel (varicellae, herpes simplex, herpes zoster, verrucae vulgares, verrucae
- planae, condylomata, mollusca contagiosa)
- schimmels en gisten
- parasieten, bijvoorbeeld schurft (scabiës)
- als u last heeft van bijwerkingen ten gevolge van eerder gebruik van corticosteroïden zoals bijvoorbeeld het ontsteken van de huid rond uw mond (periorale dermatitis) of het ontstaan van streepvormige littekens (striae atrophicae).
- als u lijdt aan een van de volgende aandoeningen van de huid:
- wonden en zweren
- visschubbenziekte (ichthyosis)
- verschillende vormen van (jeugd)puistjes (acne vulgaris) en roodheid met uitslag en puistjes in het gezicht (acne rosacea)
- schilferingen aan voeten en handpalmen (juveniele dermatosis plantaris)
- dunne perkamentachtige huid (huidatrofie)
- broze huidvaten

Wees extra voorzichtig met Calmurid HC

- wanneer u Calmurid HC bij kinderen gebruikt, zeker als Calmurid HC onder de luier wordt aangebracht. De dunne huid en het relatief grote huidoppervlak maken kinderen extra gevoelig voor bijwerkingen in andere delen van het lichaam. De bijnierschorsfunctie kan verminderen en de groei kan vertragen. Wanneer uw arts langdurig gebruik van Calmurid HC heeft voorgeschreven is wekelijkse controle van lengte, gewicht en bloed noodzakelijk.

- wanneer u Calmurid HC gebruikt in de buurt van de ogen. Calmurid HC kan, als u het op de oogleden aanbrengt, een verhoogde druk in het oog, (glaucoma simplex), staar (subcapsulair cataract) of hoornvliesontsteking (keratitis herpetica) veroorzaken.

- wanneer u Calmurid HC op uw gezicht, behaarde huid, en/of geslachtsorganen gebruikt. De huid op deze delen van het lichaam is extra gevoelig voor corticosteroïden.

- wanneer u Calmurid HC gebruikt op grote lichaamsoppervlakten, onder een afgesloten (plastic) verband gebruikt of in huidplooien aanbrengt. In deze gevallen wordt meer van de hydrocortison uit de crème in het bloed opgenomen en kan de kans op een verminderde werking van de bijnierschors toenemen.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Bij gelijktijdig gebruik van meerdere (genees)middelen kan een wisselwerking optreden, dat wil zeggen een beïnvloeding van elkaars werking en/of bijwerking. Bij Calmurid HC zijn echter geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Gebruik Calmurid HC als u zwanger bent uitsluitend na overleg met uw arts en alleen kortdurend op kleine huidoppervlakten.
Borstvoeding
Calmurid HC kan tijdens de periode van borstvoeding alleen worden gebruikt als het kortdurend en op kleine huidoppervlakken wordt toegepast. In geval van langdurig gebruik, of bij toepassing op grote of beschadigde huidoppervlakken, wordt het geven van borstvoeding afgeraden.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend heeft het gebruik van dit geneesmiddel geen effect op het vermogen om een auto te besturen of een machine te bedienen.

3. HOE WORDT CALMURID HC GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van Calmurid HC nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is als volgt:
Gewoonlijk moet tweemaal per dag een goed dekkende laag crème op het aangedane huidgedeelte worden aangebracht. Het is beter de crème niet ín de huid te wrijven. Na enkele dagen kunt u het gebruik doorgaans verminderen tot éénmaal per dag. Na verbetering is twee- tot driemaal per week meestal voldoende. De crème wordt bij het wassen van de behandelde huid of tijdens het baden verwijderd en moet dan opnieuw worden aangebracht.

Wat u moet doen als u meer van Calmurid HC heeft gebruikt dan u zou mogen

Calmurid HC crème is uitsluitend bestemd voor uitwendige toepassing op de huid. Bij te sterke pijn of branderig gevoel na overmatig gebruik op de huid, de crème afspoelen met veel water.
Wanneer u te veel van Calmurid HC heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Calmurid HC te gebruiken

Als u Calmurid HC vergeten bent aan te brengen, hoeft u dit niet een extra keer aan te brengen, maar gaat u gewoon verder zoals u gewend bent. Neem dan geen dubbele hoeveelheid om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Calmurid HC

U hoeft geen bijzondere maatregelen te nemen indien u plotseling met het gebruik van Calmurid HC stopt.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Calmurid HC bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De kans op bijwerkingen op de plaats waar u de crème aanbrengt neemt toe als Calmurid HC langdurig wordt gebruikt, in huidplooien wordt aangebracht en/of onder een afgesloten verband of onder een luier wordt aangebracht. Vooral het gezicht, behaarde huid en de huid van de geslachtsorganen zijn bijzonder gevoelig voor bijwerkingen als u de crème hierop aanbrengt.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Bijwerkingen op de plaats waar de crème wordt aangebracht:

- bij het aanbrengen van de crème kan in het begin een lichte prikkeling ontstaan. Meestal verdwijnt dit effect echter binnen enkele minuten.

- de huid kan door gebruik van Calmurid HC dunner worden en/of verkleuren (depigmentatie).

- er kunnen streepvormige littekens (striae) ontstaan.

- de bloedvaatjes in de huid kunnen wijder worden, beter zichtbaar zijn en wat sneller gaan bloeden (teleangiectasieën).

- als u Calmurid HC op uw gezicht gebruikt kan de huid rondom de mond ontsteken (periorale dermatitis).

- door het gebruik van Calmurid HC kan bij psoriasis pusvorming ontstaan (psoriasis pustularis).

- op de plaats waar u Calmurid HC gebruikt kan overmatige haargroei ontstaan (hypertrichosis).

- door verstopping van de huid bij oudere patiënten kan oranje-gele huiduitslag (colloidmilia) ontstaan.

- paarsrode luieruitslag kan ontstaan (granuloma gluteale).

- een zeldzaam type puntvormige huiduitslag kan ontstaan (erythrosis interfollicularis colli).

- infecties, veroorzaakt door parasieten, bacteriën en schimmels kunnen onopgemerkt blijven.

- overgevoeligheid, meestal veroorzaakt door een van de hulpstoffen, kan voorkomen. Dit merkt u aan het roder en actiever worden van de behandelde plek na gebruik van de crème.

Neem in een dergelijk geval altijd direct contact op met uw arts.

Bijwerkingen in andere delen van het lichaam

- in zeldzame gevallen kan de druk in de oogbol toenemen.

- bij langdurig gebruik kan de bijnierschors minder goed gaan werken.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U CALMURID HC

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. Bewaren in de
oorspronkelijke verpakking.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Calmurid HC niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en de tube na “Exp”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Calmurid HC

- De werkzame bestanddelen zijn hydrocortison en ureum. Elke gram crème bevat 10 mg hydrocortison en 100 mg ureum.

- De andere bestanddelen zijn: melkzuur (E270), glycerolmonostearaat (E47 1), betaïnemonohydraat, diethanolamine-cetylfosfaat, hard vet, cholesterol, natriumchloride en gezuiverd water.

Hoe ziet Calmurid HC er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Calmurid HC is een witte, gladde crème, en wordt geleverd in polypropyleen tubes met een inhoud van 50 gram.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
n.v. Galderma Belgilux s.a.
Rijksweg 14
2870 Puurs
België

Fabrikant
Laboratoires GALDERMA Zone Industrielle Montdésir F- 74540 Alby Sur Cheran Frankrijk

Voor informatie in Nederland Galderma Nederland
Avelingen-West 3
4202 MS Gorinchem
telefoon: 0183 - 691919

RVG nummer
Calmurid HC is in het Register ingeschreven onder RVG 06996.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2008