Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie.
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch is het belangrijk om Calmurid OTC crème zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
* Raadpleeg een as indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Benaming
Calmurid OTC crème, crème 100mg/g.

Samenstelling

Calmurid OTC crème bevat per g crème 100 mg ureum als werkzame stof.

Hulpstoffen zijn: melkzuur, glycerylmonostearaat, betainemonohydraat, diethanolamine cetylfosfaat, hard vet, cholesterol, natriumchloride en water.

Verpakking

Calmurid OTC crème is een crème verpakt in tubes van 50 g en 100 g.

Geneesmiddelengroep

Calmurid OTC Crème behoort tot de zogenaamde keratolytica. De ureum in Calmurid OTC Crème breekt een te grote hoeveelheid verhoornde cellen of en verhoogt de wateropnamecapaciteit van de huid.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen in Nederland
n.v. Galderma Belgilux s.a.
Rijksweg 14
2870 PUURS
BELGIE

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Galderma Nederland
Avelingen-West 3
4202 MS-GORINCHEM

Ingeschreven in het register onder RVG 20297.

Te gebruiken bij,

Huidaandoeningen die gepaard gaan met een droge sterk verhoornde huid.

Niet te gebruiken bij

Calmurid OTC Crème niet gebruiken indien u overgevoelig bent voor een van de
bestanddelen van de crème.

Voorzorgen bij gebruik

Calmurid OTC Crème is uitsluitend bedoeld voor uitwendige toepassing op de huid,
daar waar de huid is aangedaan. Calmurid OTC Crème is niet bestemd voor aandoeningen in en nabij de ogen. Contact met de ogen en de oogomtrek vermijden. Indien dit toch gebeurt, overvloedig spoelen met water. Niet gebruiken op open wonden en acute ontsteking van de huid.

Gebruik bij zwangerschap en borstvoeding

Gebruik geneesmiddelen, als u zwanger bent of borstvoeding geeft, alleen na overleg met uw arts.

Voor zover bekend kan Calmurid OTC Crème zonder gevaar, volgens de
voorschriften gebruikt worden tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken

Voor zover bekend heeft het gebruik van dit geneesmiddel geen effect op het vermogen om een auto te besturen of een machine te bedienen.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Echter op de behandelde huid mag u niet gelijktijdig andere geneesmiddelen of cosmetica aanbrengen, omdat de stabiliteit en opname in de huid van deze laatstgenoemde producten kan veranderen.

Zorg ervoor dat uw arts op de hoogte is als u andere geneesmiddelen gebruikt.

Aanwijzingen voor het gebruik

Reinig de huid met water en breng daarna een dunne laag crème twee- tot driemaal
per dag op de huid aan. Wanneer de huid zacht en soepel is geworden, brengt u de crème met grotere tussenpozen aan. Bij het wassen van de behandelde huid wordt de crème verwijderd en dm moet u de crème opnieuw aanbrengen.

Overdosering

Calmurid OTC Crème is uitsluitend bestemd voor uitwendige toepassing op de huid. Bij te sterke pijn of branderig gevoel na overmatig gebruik op de huid, de crème afspoelen met veel water.

Accidentele inname heeft waarschijnlijk geen gevolgen.

Wat te doen als een toepassing vergeten is

Als u Calmurid OTC Crème vergeten bent aan te brengen, hoeft u dit niet een extra keer aan te brengen, maar gaat u gewoon verder zoals u gewend bent.

Wat gebeurt er als er plotseling gestopt wordt met de toepassing van het geneesmiddel U hoeft geen bijzondere maatregelen te nemen indien u plotseling de toepassing van Calmurid OTC Crème stopt.

Bijwerkingen

Een geneesmiddel heeft soms ongewenste effecten, zogenaamde bijwerkingen. Op die plaatsen waar de crème is aangebracht km irritatie, branderig gevoel en roodheid optreden. Deze bijwerkingen komen zeer zelden voor, dat wil zeggen bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig ervaart.

Wijze van bewaren en houdbaarheid

Bewaar Calmurid OTC Crème in 50 of 100g tubes beneden 25 °C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Bewaren buiten het bereik van kinderen.

Het product is in gesloten verpakking houdbaar tot de vervaldatum die aangegeven is na de vermelding "Niet gebruiken na". De eerste twee cijfers duiden de maand aan, de laatste cijfers het jaar. Deze datum mag niet overschreden worden.

Datum laatste herziening van de bijsluiter September 2004