BIJSLUITER

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Cardene SR 45 en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Cardene SR 45 inneemt
3. Hoe wordt Cardene SR 45 ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Cardene SR 45?

Cardene SR 45, capsules met gereguleerde afgifte 45 mg Nicardipine hydrochloride

* Het werkzame bestanddeel in Cardene SR 45, capsules met gereguleerde afgifte, is 45 mg nicardipine hydrochloride per capsule.

* Andere bestanddelen (hulpstoffen) in Cardene SR 45 zijn voorbehandeld zetmeel, magnesiumstearaat, microkristallijne cellulose, lactose, Eudragit L, gelatine, titaniumdioxide (E171), ijzeroxide (E172) en indigotine (E132).

Registratiehouder:
Astellas Pharma B.V.,
Postbus 108,
2350 AC Leiderdorp
Telefoon: 071-5455854, Telefax: 071-5455850

Fabrikant:
Astellas Pharma Europe B.V.,
Elisabethhof 19,
2353 EW Leiderdorp

Cardene SR 45, capsules met gereguleerde afgifte 45 mg is in het register ingeschreven onder RVG 14833

1. WAT IS CARDENE SR 45 EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Hoe ziet Cardene SR 45 eruit en hoe is het verpakt?

Cardene SR 45 capsules zijn lichtblauw. Het logo is op de ene helft en de sterkte in mg voorafgegaan door SR is op de andere helft van de capsules vermeld.

De capsules zijn verpakt in doordrukstrips van 10 stuks.
Cardene SR 45 zit in een blauwe doos (60 capsules) met een gele balk met opdruk Cardene SR 45.

Hoe werkt Cardene SR 45?

Nicardipine is een calciumantagonist. Calciumantagonisten hebben een bloedvatverwijdend effect
waardoor de bloeddruk daalt.
Waarvoor kan Cardene SR 45 gebruikt worden?

Cardene SR 45 kan gebruikt worden bij de behandeling van verhoogde bloeddruk (hypertensie).

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CARDENE SR 45 INNEEMT
Gebruik Cardene SR 45 niet

* Wanneer u overgevoelig bent voor nicardipine hydrochloride of voor één van de hulpstoffen.
* Wanneer u een vernauwing van de hartslagader (aorta), lage bloeddruk (hypotensie) of shock heeft.

Wees extra voorzichtig met Cardene SR 45
* Wanneer bij het begin van de behandeling met Cardene SR 45 of bij het verhogen van de dosis het aantal, de duur of de ernst van aanvallen van hartkramp toenemen. Raadpleeg onmiddellijk uw arts als dit bij u gebeurt.
* Wanneer u een lever- en/of nierafwijking heeft.
* Wanneer u een patiënt met hartfalen bent.
* Wanneer u beneden de 18 jaar bent. Cardene SR 45 wordt dan niet aanbevolen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Cardene SR 45 mag tijdens de zwangerschap alleen worden gebruikt na overleg met uw arts.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Cardene SR 45 mag niet worden gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen effecten van Cardene SR 45 op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken bekend. U dient er echter rekening mee te houden dat duizeligheid als bijwerking kan optreden.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Cardene SR 45
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruik van Cardene SR 45 in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.
Er is een wisselwerking van nicardipine met digoxine (hartstimulerend middel), cimetidine (maagzuurremmer) en ciclosporine (remmer van afweerreacties) aangetoond.

3. HOE WORDT CARDENE SR 45 INGENOMEN?

De capsules bij voorkeur vóór de maaltijd innemen door deze achter op de tong te plaatsen en vervolgens met water (bijvoorbeeld een half glas) in zijn geheel door te slikken. Niet op de capsules kauwen.

Bij tweemaal daags 1 capsule kan men 1 capsule vóór het ontbijt en 1 capsule vóór de avondmaaltijd innemen; bij driemaal daags 1 capsule ook 1 capsule vóór de lunch innemen.

Dosering

Gebruik Cardene SR 45 volgens het voorschrift van uw arts.
De dosering dient individueel te worden aangepast aan de hand van de bloeddruk. De dosering bedraagt gewoonlijk 2 maal daags 45 mg. De maximale dagdosering bedraagt 90 mg.

In het geval dat u bemerkt dat Cardene SR 45 te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Wat moet u doen als u te veel Cardene SR 45 heeft ingenomen?

Wanneer u te veel Cardene SR 45 heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
Als u te veel Cardene SR 45 heeft ingenomen kunnen lage bloeddruk, shock, een versnelde of vertraagde hartslag, roodheid in het gelaat, slaperigheid, verwardheid en een onduidelijke spraak optreden.
Neem een horizontale lichaamshouding aan om zuurstoftekort in de hersenen te voorkomen.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten Cardene SR 45 in te nemen?

Als u Cardene SR 45 niet op tijd hebt ingenomen, moet u de capsule alsnog innemen. Als u dit ontdekt op het moment dat u al aan de volgende capsule toe bent, dan moet u de vergeten dosis niet meer innemen, maar gewoon het schema volgen, alsof er niets gebeurd is.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Cardene SR 45 wordt gestopt:

Wanneer de behandeling met Cardene SR 45 wordt gestaakt, kunnen de oorspronkelijke klachten terugkeren. Overleg altijd met uw arts, indien u overweegt om te stoppen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Cardene SR 45 bijwerkingen veroorzaken.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn:
Duizeligheid, gezwollen enkels (oedeem), hoofdpijn, warmtegevoel, roodheid in het gezicht (blozen), hartkloppingen en misselijkheid.
Minder vaak of zelden werden gemeld: buikpijn, diarree, verstopping, braken, gebrek aan eetlust, zuurbranden, oorsuizen, slaperigheid, zwaar gevoel in het hoofd, slapeloosheid, lusteloosheid, neerslachtigheid, zenuwachtigheid, overmatig zweten, bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie), lage bloeddruk, hartritmestoornissen ademnood, jeuk, huiduitslag, roodheid van de huid (erytheem), speekselvloed, droge mond, opgezet tandvlees, rugpijn, spierpijn, gevoelsstoornissen, impotentie, vaak moeten plassen, verstoorde werking van de nier en lever, en plotseling bewustzijnsverlies (syncope).
Voor Cardene SR 45 zijn tevens verwijding van de bloedvaten (vasodilatatie) en zwakte (asthenie) gemeld.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U CARDENE SR 45?

Cardene SR 45 buiten het bereik en zicht van kinderen houden!
Bewaar Cardene SR 45 op een droge plaats bij kamertemperatuur (15-25°C) in de verpakking waarin de apotheker ze heeft afgeleverd.
Cardene SR 45 mag niet meer worden gebruikt na de uiterste gebruiksdatum die op de verpakking is aangegeven. Op de strip wordt de datum voorafgegaan door “EXP”.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien en goedgekeurd in maart 2010