ALGEMEEN:

Lees aandachtig deze bijsluiter alvorens de medicatie te starten. Als u hierover vragen hebt, kunt u terecht bij uw arts of apotheker.

BENAMING:
CEDAX® 400 mg, capsules CEDAX® 180 mg/5 ml, suspensie

SAMENSTELLING:
Cedax bevat ceftibuten, een antibioticum van de groep van de cefalosporines.
Cedax 400 mg, capsules bevat 400 mg ceftibuten per capsule in de vorm van ceftibutendihydraat. Cedax 180 mg/5 ml, suspensie bevat 180 mg ceftibuten per 5 ml bereide suspensie.

De hulpstoffen in de capsules zijn: microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat en magnesiumstearaat. De capsules bevatten natriumlaurylsulfaat, titaandioxide (kleurstof), gelatine en polysorbaat.
De suspensie bevat de hulpstoffen: xanthangom, saccharose, simethicon, siliciumdioxide, titaandioxide, polysorbaat en natriumbenzoaat (conserveermiddel).

FARMACEUTISCHE VORM EN VERPAKKINGEN:

Cedax 400 mg, capsules: verpakkingen van 5 capsules in doordrukstrip.
Cedax 180 mg/5 ml, suspensie: fles met 60 ml en 100 ml suspensie. De verpakking bevat een pipet voor een eenvoudige dosering.

HOE WERKT CEDAX?

Cedax is een antibioticum uit de klasse van cefalosporines.

HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN:
Schering-Plough Nederland B.V.
Walmolen 1
3994 DL Houten
Tel: 0800 999 000
Medicalinfo.nl@spcorp.comWAARVOOR WORDT CEDAX GEBRUIKT?

Cedax is bestemd voor de behandeling van bepaalde infecties van de urinewegen (bij vrouwen en kinderen) en de keel.

WANNEER MAG U CEDAX NIET GEBRUIKEN?

Het gebruik van Cedax moet vermeden worden bij personen die overgevoeligheid vertonen voor een van de overige bestanddelen van Cedax of voor cefalosporines.

WANNEER MOET MEN EXTRA VOORZICHTIG ZIJN MET CEDAX?

Indien u lijdt aan een ernstige nier- of maag-darmaandoening, dient u steeds uw arts op de hoogte te stellen.
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een bekende of vermoedelijke allergie voor penicilline. Neem bij een allergische reactie op Cedax contact op met uw arts. Het gebruik zal dan worden stopgezet en een passende behandeling kan worden ingesteld.

GEBRUIK SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN:

Voorzichtigheid is geboden bij het gelijktijdig gebruik van Cedax en andere geneesmiddelen. Stel altijd uw arts op de hoogte welke andere geneesmiddelen u gebruikt.

GEBRUIK TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN HET GEVEN VAN BORSTVOEDING:

Het veilig gebruik van Cedax gedurende de zwangerschap en borstvoeding werd niet bewezen.
Daarom dient alleen uw arts te beslissen over het gebruik van Cedax bij zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.

INVLOED OP DE RIJVAARDIGHEID EN DE BEKWAAMHEID OM MACHINES TE BESTUREN:

Zeer zelden werden klachten van duizeligheid gemeld tijdens het gebruik van ceftibuten. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij deelname aan het verkeer of het gebruik van gevaarlijke machines.HOE GEBRUIKT U CEDAX EN HOEVEEL?

De duur van de behandeling bedraagt doorgaans 5 tot 10 dagen. Langere behandelingsperiodes zijn mogelijk.

Volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar (of zwaarder dan 45 kg):
Voor de meeste infecties bedraagt de aanbevolen dosis één capsule Cedax 400 mg, eenmaal per dag. De capsules moeten in zijn geheel ingeslikt worden met water.

Cedax kan zowel voor als tijdens de maaltijd worden ingenomen.

Bij personen met ernstige nieraandoeningen wordt de dosis of toedieningsfrequentie aangepast aangezien het antibioticum trager wordt uitgescheiden.

Kinderen tot 45 kg:
De aanbevolen dosis bedraagt 9 mg/kg/dag van de orale suspensie.
Dit kan toegediend worden in één enkele dagelijkse dosis. Bijvoorbeeld bij een kind van 20 kg wordt een dosis van 180 mg per dag toegediend. Dit is 5 ml van Cedax 180 mg/5 ml, suspensie. Bij de suspensie is een doseerpipet bijgesloten, waarop staat aangegeven hoeveel Cedax per kg lichaamsgewicht toegediend moet worden.


Cedax capsules kan zowel voor als tijdens de maaltijd worden ingenomen.
Voor een zo groot mogelijke absorptie moeten de capsules en de suspensie minstens 2 uur voor de maaltijd worden ingenomen.

Cedax is niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 6 maanden.

Indien bijwerkingen van het maag-darmstelsel optreden kan de eenmalige dosis ook verdeeld worden in twee gelijke doses per dag.

OVERDOSERING:
Bij accidentele overdosering van Cedax merkte men geen ernstige problemen op. Neem echter onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker indien u een overdosis innam.WAT ZIJN DE MOGELIJKE BIJWERKINGEN:

Zoals met elk geneesmiddel kunnen er ook bij gebruik van Cedax ongewenste effecten optreden die in bepaalde gevallen medische aandacht vereisen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u denkt dat er zich een ernstige bijwerking voordoet.
De meest voorkomende bijwerkingen van Cedax zijn misselijkheid, diarree en hoofdpijn. Meestal zijn deze bijwerkingen mild en zonder invloed op de behandeling. Ze vereisen meestal geen medische aandacht.
Zelden vertonen patiënten andere bijwerkingen. Als u andere ongewenste effecten opmerkt of als u de bijwerking als ernstig ervaart, licht dan uw arts in.
Cedax bevat natriumbenzoaat. Benzoaten zijn licht irriterend voor de huid, ogen en slijmvliezen. Het kan de kans op geelzucht bij boorlingen verhogen.

WIJZE VAN BEWARING EN HOUDBAARHEID:

Cedax capsules worden bewaard tussen 2°C en 25°C.
De uiterste gebruiksdatum is op de verpakking vermeld. De vermelding "EXP." op de strip duidt ook aan tot wanneer het product gebruikt mag worden.
De bereide Cedax suspensie wordt bewaard in de koelkast (tussen 2°C en 8°C) en is 2 weken houdbaar.

WAT MOET U DOEN ALS U EEN DOSIS VERGETEN BENT?

Als u vergat een dosis op tijd in te nemen, neem ze dan zo snel mogelijk in en volg dan verder het normale innameschema. Neem echter geen dubbele dosis als u een dosis oversloeg.

REGISTRATIENUMMERS:
Cedax is ingeschreven in het register onder: RVG 15745 (Cedax 400 mg, capsules) en RVG 15747 (Cedax 180 mg/5 ml, suspensie (poeder voor)).

ALGEMENE AANWIJZINGEN:
Overtuig uzelf voor het gebruik steeds of u het juiste geneesmiddel neemt. U kunt dit vaststellen aan de hand van de hiervoor vermelde gegevens.
De arts, die Cedax aan u heeft voorgeschreven, wordt door ons steeds op de hoogte gehouden van de eigenschappen van dit geneesmiddel. Indien u onzeker bent over bepaalde aspecten van het gebruik van Cedax, wendt u zich dan tot uw arts.
Het is raadzaam ervoor zorg te dragen dat aan anderen bekend is welk(e) geneesmiddel(en) u gebruikt.

DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST HERZIEN IS: maand 2009.
CEDAX 20090323 LEC