BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g, poeder voor oplossing voor infusie
Ceftriaxone

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g gebruikt
3. Hoe wordt Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g?
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 G EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g is een antibioticum voor parenterale behandeling van infecties die veroorzaakt worden door bacteriën die gevoelig zijn voor de actieve substantie ceftriaxone die behoort tot een groep antibiotica genaamd ‘cefalosporines’. Deze antibiotica zijn zeer gelijkwaardig aan penicilline.

Zoals alle antibiotica, is Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g werkzaam tegen sommige soorten bacteriën en dus geschikt voor de behandeling van sommige typen van infecties, zoals:
- oor, neus en keel
- longen (lagere luchtwegen)
- blaas en nieren (urinewegen)
- huid en onderliggende lagen, inclusief wonden,
- geslachtsorganen (inclusief gonorroe, een seksueel overdraagbare aandoening)
- abdominale infecties (peritonitis)
- beenderen en gewrichten
- bloedvergiftiging (sepsis)
- herseninfecties (meningitis)

Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g is aangewezen om infecties te voorkomen die zich kunnen voordoen bij sommige risicovolle operaties.

Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g is aangewezen bij de behandeling van koorts van ongekende oorsprong bij patiënten wiens immuunsysteem niet naar behoren werkt.

Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g wordt ook gebruikt om de ziekte van Lyme te behandelen, een infectie die veroorzaakt wordt door tekenbeten.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 G GEBRUIKT
Gebruik Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g niet als

- u allergisch (overgevoelig) bent voor:
- ceftriaxone
- elk ander antibioticum van het cefalosporinetype
- u eerder onmiddellijke en ernstige allergische (overgevoeligheids) reacties heeft ervaren op penicilline of andere geneesmiddelen van de penicillinefamilie (beta-lactamantibiotica).

Bent u niet zeker, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Gebruik Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g niet
- voor pasgeborenen indien zij symptomen hebben van geelzucht, zoals een gele huid en donkere urine en voor prematuren omdat het gebruik van ceftriaxone tot complicaties kan leiden met mogelijke hersenbeschadiging bij deze patiënten
- bij de a terme geboren kinderen met calciumbehandeling omwille van het risico op levensbedreigende schade aan de organen veroorzaakt door het precipitaat van ceftriaxone-calciumzout

Wees extra voorzichtig met Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g Breng uw arts of apotheker op de hoogte:
- als u ooit een allergische reactie heeft gehad op om het even welk geneesmiddel
- als u ernstige allergieën of astma heeft
- als u ooit een darmprobleem heeft gehad met diarree, genaamd colitis, of een ander ernstig probleem met uw darmkanaal
- als u een nier- of leveraandoening heeft
- als u ooit gal- of nierstenen heeft gehad, of als u intraveneus wordt gevoed
- als u een natriumarm dieet volgt (laag zoutgehalte)

Indien één van bovenstaande op u van toepassing is, is het mogelijk dat uw arts uw behandeling zal veranderen of u speciaal advies zal verstrekken.
Dit geneesmiddel kan het resultaat van sommige bloed- en urinetesten veranderen.

Indien u testen ondergaat, is het belangrijk de arts op de hoogte te brengen van het gebruik van dit geneesmiddel.
Uw arts kan beslissen om uw bloed te testen indien u Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g krijgt voor langere duur.

Zwangerschap en borstvoeding
Breng uw arts op de hoogte als:

- u zwanger bent of denkt zwanger te zijn. Het is best om Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g niet te gebruiken tijdens uw zwangerschap (vooral tijdens de eerst drie maanden) tenzij uw arts denkt dat het absoluut noodzakelijk is.

- u borstvoeding geeft. Dit geneesmiddel kan overgaan in de moedermelk.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Dit is belangrijk omdat sommige geneesmiddelen niet ingenomen mogen worden met Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g.

Gebruik van Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g met andere geneesmiddelen Breng uw arts op de hoogte als
- u andere antibiotica inneemt. Het is mogelijk dat deze niet correct werken in
combinatie met Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g.

- u orale voorbehoedmiddelen inneemt. Het is mogelijk dat deze niet werken terwijl u ceftriaxone krijgt. U moet een ander soort voorbehoedmiddel gebruiken tijdens de behandeling met dit geneesmiddel.
Gebruik van Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g met voedsel en drank

De inname van voedsel heeft geen effect op de doeltreffendheid van Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g. Het is niet nodig uw dieet te veranderen tenzij uw arts dit voorstelt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is mogelijk dat u last heeft van lage bloeddruk of duizeligheid bij het gebruik van dit geneesmiddel. Indien u last heeft van één of meerdere van deze bijwerkingen, gebruik dan geen gereedschap en werk niet met machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g bevat 7,2 mmol (166 mg) natrium per dosis. Patiënten die een natriumarm dieet volgen, dienen hiermee rekening te houden.

3. HOE WORDT CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 G GEBRUIKT?

Volg bij het gebruik van Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g poeder voor oplossing voor infusie wordt normalerwijze toegediend door een arts of verple(e)g(st)er.
Het wordt toegediend als intraveneuze (via een ader) infusie.

De dosis Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g wordt bepaald door uw arts, afhankelijk van uw leeftijd, uw gewicht en de ernst van de infectie en de goede werking van uw lever en nieren. Uw arts zal u dit uitleggen.

- Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g wordt gewoonlijk in een enkele dosis toegediend.
- De gebruikelijke dagdosis voor een volwassene is 1-2 g. Bij ernstige infecties kan de dagdosis worden verhoogd tot 4 g .
- Lagere doses zijn mogelijk bij kinderen of eenieder die lever- of nieraandoeningen heeft. Uw arts zal hierover beslissen.

Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g wordt normalerwijze toegediend tot minstens 3 dagen nadat de koorts is verdwenen.

Het is mogelijk dat slechts één dosis van dit geneesmiddel nodig is voor de behandeling van gonorroe, een seksueel overdraagbare aandoening of ter preventie van infecties die zich kunnen voordoen bij een operatie.

Wat u moet doen als u meer van Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g toegediend heeft gekregen dan zou mogen

Wanneer u bezorgd bent dat u te veel van Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g werd toegediend, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of verple(e)g(st)er.

Wat u moet doen in geval van een vergeten dosis Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g

Wanneer u bezorgd bent dat men vergeten is u een dosis toe te dienen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of verple(e)g(st)er.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Wanneer u teveel van Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of voor België het Antigifcentrum (070/245.245).

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden tijdens het gebruik van Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g:

zeer vaak (bij meer dan 1 persoon op 10)
- galstenen bij kinderen

vaak (bij minder dan 1 persoon op 10)
- allergische reacties zoals huiduitslag (netelroos), jeukende huid, zwellen van de huid en gewrichten
- koorts en beven, dit kan verscheidene dagen na de infusie beginnen en kan veroorzaakt worden door ‘drugfever’ (koorts veroorzaakt door geneesmiddelen)
- veranderingen in bloedtesten waarbij de werking van de lever wordt gecontroleerd
- pijnlijke zwellingen en ontsteking op de plaats waar de infusie in een ader werd toegediend.

soms (bij minder dan 1 persoon op 100)
- verlies van eetlust
- misselijkheid (nausea) en braken
- pijn in de maag (abdomen)
- zachte stoelgang of diarree
- ontsteking van de tong
Deze bijwerkingen zijn meestal mild en verdwijnen naarmate de behandeling vordert.
- veranderingen in bloedtesten waarbij de werking van de nieren wordt gecontroleerd
- nieraandoeningen: veranderingen in de nierfunctie en een afname van de hoeveelheid urine die u afscheidt
- hoofdpijn en duizeligheid
- schimmelinfectie van de geslachtsorganen

zelden (bij minder dan 1 persoon op 1 000)
- het plotseling uitbreken van een ernstige uitslag of blaarvorming of vervellen van de huid in combinatie met een hoge temperatuur en gewrichtspijnen.
Indien dit gebeurt, stop met de medicatie en zoek onmiddellijk medische hulp.
- ernstige allergische reactie (anafylaxis genaamd) geassocieerd met plotseling hijgen en ademloosheid, zwellen van gezicht of lichaam, uitslag, flauwvallen (verlies van bewustzijn).
Indien dit gebeurt, stop met dit geneesmiddel en zoek onmiddellijk medische hulp.
- ernstige pijn in de maag of in de rug.
Indien dit gebeurt, stop met dit geneesmiddel en zoek onmiddellijk medische hulp.
- galstenen bij volwassenen
- nierstenen bij kinderen
- bloedproblemen, inclusief de afname of toename van het aantal van sommige witte bloedcellen. Het is mogelijk dat uw bloed getest wordt indien u Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g voor een langere periode krijgt.
- nierproblemen kunnen soms ontstaan, meestal bij toediening van hoge doses.
- veranderingen in de bloedtesten waarbij wordt gecontroleerd hoe uw bloed stolt (protrombinetijd).


zeer zelden (bij minder dan 1 persoon op 10 000)

Ernstige bloedproblemen, inclusief veranderingen in het aantal van sommige witte bloedcellen en bloedplaatjes of schade aan de rode bloedcellen. Het is mogelijk dat uw bloed getest wordt indien u Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g voor een langere periode krijgt.

Andere mogelijke bijwerkingen
- Het is mogelijk dat u galblaasproblemen krijgt die pijn in de buik veroorzaken. Dit gebeurt meestal enkel bij hoge doses.

- Vertel het uw arts als u een andere infectie krijgt terwijl u Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g gebruikt.

- Het is mogelijk dat u een ontsteking in de darmen krijgt, colitis genaamd (of antibiotica- geassocieerde colitis). Dit veroorzaakt ernstige en langdurige waterige diarree met maagkrampen en koorts.
Stop met dit geneesmiddel en zoek onmiddellijk medische hulp indien dit gebeurt.

Mensen die behandeld worden voor de ziekte van Lyme vertonen vaak symptomen als koorts en beven, ook beschreven als ‘Herxheimer reactie’. Dit is een indicatie voor de doeltreffendheid van de behandeling.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts, verple(e)g(st)er of apotheker.

5. HOE BEWAART U CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 G?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

De injectieflacon in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.
Zodra ceftriaxone poeder gemaakt wordt tot een oplossing, moet het onmiddellijk gebruikt worden. Het is ook mogelijk de oplossingen te bewaren gedurende 12 uren op 25°C of gedurende 2 dagen tussen 2°C en 8°C.
Gebruik de oplossing niet als u merkt dat die troebel is; de oplossing moet volledig helder zijn. Gooi een ongebruikte oplossing weg.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g

Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g poeder voor oplossing voor infusie bevat het
werkzame bestanddeel natrium-ceftriaxone, overeenkomend met 2,0 g ceftriaxone. Het natriumgehalte bedraagt 166 mg/injectieflacon.

Hoe ziet Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g is een poeder dat meestal gemengd wordt met een geschikte vloeistof zoals 0,9 % natriumchloride infusieoplossing zodat er een heldere oplossing kan worden gemaakt voor infusie in de aders (intraveneus). Oplossingen kunnen kleurloos tot lichtgeel van kleur zijn.

Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g poeder voor oplossing voor infusie bestaat in dozen van 5 of 10 glazen injectieflacons met poeder, gesloten met een rubberen stop en een aluminium dop. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Registratienummer:
Voor België: 1250 IS --- F12
Voor Nederland: RVG 100046

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning:
Voor België:
Fresenius Kabi n.v./s.a.
Molenberglei 7
2627 Schelle

Voor Nederland:
Fresenius Kabi Nederland B.V.
Postbus 2397
5202 CJ ’s-Hertogenbosch

Fabrikant:
Labesfal – Laboratorios Almiro S.A. Lagedo
3463-157 Santiago de Besteiros Portugal

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
AT: Ceftriaxon Kabi 2 g, Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung
BE: Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g, poeder voor oplossing voor infusie / Poudre pour
solution pour perfusion/ Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung CZ: Ceftriaxon Kabi 2 g, prášek pro prípravu infuzního roztoku
DE: Ceftriaxon Kabi 2 g, Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung EL: Ceftriaxone Kabi 2 g, ~ó~ti5 ytia dtiáauµa ppo5 éyxusil
FI: Ceftriaxon Fresenius Kabi 2 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten HU: Ceftriaxon Kabi 2 g, por oldatos infúzióhoz
NL: Ceftriaxone Fresenius Kabi 2 g, poeder voor oplossing voor infusie SK: Ceftriaxon Kabi 2 g, prášok na infúzny roztok

Afleveringswijze:
Voor België:
Op medisch voorschrift.
Voor Nederland:
Uitsluitend recept.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in januari 2008